Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor-
og kandidatuddannelser ved universiteterne
(uddannelsesbekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 78, stk. 1, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.

2. I § 78 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 612 af 18. august 1998 om de erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser (HA), jf. stk. 1, nr. 27, og bekendtgørelse nr. 789 af 7. september 2001 om bachelor- og kandidatuddannelserne i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, jf. stk. 1, nr. 34, finder dog fortsat anvendelse for de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser, som Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og Handelshøjskolecentret i Slagelse allerede er godkendt til at udbyde.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2005.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den, den 19. august 2005

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Vicedirektør

/Susann Starzet