Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0022
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til basale taletelefonitjenester, jf. §2, stk.2:
Bilag 2 Krav til ISDN-tjenester, jf. §3, stk.2:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1)

 

I medfør af § 16, stk. 4, § 17, stk. 3, § 18 og § 19, stk. 4-6, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Forsyningspligt

§ 1. Forsyningspligten omfatter de i §§ 2-6 og §§ 8-9 nævnte ydelser, jf. § 16, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Elektroniske kommunikationstjenester omfattet af forsyningspligten

§ 2. Forsyningspligten omfatter udbud af basale taletelefonitjenester.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forsyningspligttjenester skal omfatte:

1) Én forbindelse til en taletelefonitjeneste, der giver slutbrugeren adgang til at foretage og modtage opkald mellem nettermineringspunkter samt mulighed for udveksling af trafik med andre slutbrugere, der er tildelt numre i nummerplaner baseret på ITU´s anbefaling E.164.

2) Mulighed for taleoverførsel i en kvalitet, der som minimum svarer til den, der opnås på PSTN-tjenesten pr. 1. december 2000.

3) Mulighed for fax- og datakommunikation, herunder adgang til datakommunikation ved transmissionshastigheder, der er anvendelige for adgang til basale internettjenester pr. 1. december 2000.

4) De i bilag 1 nævnte faciliteter.

§ 3. Forsyningspligten omfatter udbud af ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner som ISDN-tjenester.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forsyningspligttjenester skal omfatte:

1) En forbindelse til de i stk. 1 nævnte tjenester, der giver slutbrugeren adgang til at foretage og modtage opkald mellem nettermineringspunkter samt mulighed for udveksling af trafik med andre slutbrugere, der er tildelt numre i nummerplaner baseret på ITU´s anbefaling E.164.

2) De tjenester og faciliteter, der er opregnet i bilag 2.

§ 4. Forsyningspligten omfatter de nedenfor nævnte udbud af faste kredsløb:

1) 2- eller 4-tråds faste kredsløb til tale af almindelig kvalitet.

2) 64 kbit/s digital teknik.

3) 2048 kbit/s digital teknik.

Forsyningspligtydelser til handicappede

§ 5. Forsyningspligten omfatter udbud af en PC-baseret teksttelefontjeneste til døve, døvblevne, døvblinde samt grupper af tale- og hørehæmmede, der via den pågældende tjeneste kan kompenseres væsentligt for deres handicap.

Stk. 2. Følgende faciliteter og funktioner er omfattet af forsyningspligten i medfør af stk. 1:

1) Som en del af teksttelefontjenesten skal der tilbydes internetadgang.

2) Den til teksttelefontjenesten knyttede formidlingscentral skal være døgnåben.

§ 6. Forsyningspligten omfatter endvidere udbud af en landsdækkende nummeroplysningstjeneste for numre i den danske nummerplan som nævnt i § 8 og automatisk gennemstilling til de pågældende numre til reduceret pris for blinde, døvblinde, svagtseende, læsehandicappede og visse bevægelseshæmmede, der via den pågældende tjeneste kan kompenseres væsentligt for deres handicap.

§ 7. IT- og Telestyrelsen kan efter anmodning fra forsyningspligtudbyderen etablere visitationsordninger med henblik på efterprøvelse af, om enkeltpersoner er berettigede til handicaptjenester som nævnt i §§ 5-6.

Stk. 2. Etablering af visitationsordninger som nævnt i stk. 1 forudsætter, at der er en nærliggende risiko for misbrug af de etablerede ordninger i et sådant omfang, at der økonomisk er grundlag for etablering af en visitationsordning. Udgifterne forbundet med de fastsatte visitationsordninger kan af IT- og Telestyrelsen helt eller delvist pålægges afholdt af forsyningspligtudbyderen.

Nummeroplysningstjenester og Nummerfortegnelser

§ 8. Forsyningspligten omfatter en landsdækkende nummeroplysningstjeneste, der indeholder samtlige numre inden for den offentlige danske nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation, som er tildelt slutbrugere. Forsyningspligten omfatter desuden en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre.

Stk. 2. Ved en nummeroplysningstjeneste som nævnt i stk. 1 forstås en opkaldsbaseret tjeneste, der er adgang til via taletelefonitjenester.

Stk. 3. For så vidt angår numre, der anvendes til forudbetalte kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, er det tilstrækkeligt, at nummeroplysningstjenesten indeholder oplysninger om denne anvendelse.

Stk. 4. Forsyningspligten omfatter tillige udbud af en udtømmende nummerfortegnelse i enten trykt eller elektronisk form.

Stk. 5. Nummerfortegnelsen som nævnt i stk. 4 skal ajourføres regelmæssigt.

Stk. 6. Forsyningspligtudbyderen skal under behandling af nummeroplysninger, som udbyderen har modtaget fra andre udbydere, anvende principper om ikke-diskriminering.

Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester

§ 9. Forsyningspligten omfatter nød- og sikkerhedskommunikation via offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland for brugere af følgende tjenester:

1) Kystradiotjenesten.

2) Maritime Inmarsattjenester, der er internationalt godkendte for maritim nød- og sikkerhedskommunikation.

Stk. 2. Forsyningspligtudbyderens betjening af de i stk. 1 nævnte muligheder for nødopkald via kystradiotjenesten og transmission af nødopkald via de omfattede maritime Inmarsattjenester skal være gratis for brugerne og udbydes i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, som Danmark har påtaget sig på dette område, og svarende til det hidtil gældende kvalitetsniveau herfor.

Leveringssted for forsyningspligtydelser

§ 10. De tjenester, der er nævnt i §§ 2-5, skal leveres til et nettermineringspunkt placeret inden for slutbrugerens bolig, herunder plejehjem, beskyttede boliger, kollegier, ungdomsboliger, kollektiver, bofællesskaber, fritidsboliger eller anden form for sædvanlig adresse, eller placeret på slutbrugerens erhvervsvirksomhed eller faste arbejdssted.

Stk. 2. Udbyderen af forsyningspligttjenesterne bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet inden for de i stk. 1 nævnte bygninger.

Stk. 3. Brugere af forsyningspligttjenester, der hovedsagelig anvender disse uden for vedkommendes erhverv, har uanset stk. 2 uden ekstra betaling ret til, i stedet for det af udbyderen valgte etablerede nettermineringspunkt, at udpege et alternativt placeret nettermineringspunkt pr. forsyningspligtabonnement inden for en ledningsføring på 25 meter fra det af udbyderen valgte.

Stk. 4. Brugere af forsyningspligttjenester, der hovedsagelig anvender disse i erhvervsøjemed, har uanset stk. 2 uden ekstra betaling ret til, i stedet for det af udbyderen valgte etablerede nettermineringspunkt, at udpege et samlet alternativt placeret nettermineringspunkt inden for en ledningsføring på 25 meter fra det af udbyderen valgte med henblik på samlet levering af et eller flere forsyningspligtabonnementer til et nettermineringspunkt.

Stk. 5. Forsyningspligten omfatter tillige levering til tekniske installationer som for eksempel vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg eller lignende, uanset disse er anlagt mere end 25 meter fra en bolig eller et fast arbejdssted.

Stk. 6. Forsyningspligtudbydere kan fastsætte særskilte omkostningsbaserede priser for etablering og drift af nettermineringspunkter omfattet af stk. 5.

Kapitel 2

Udpegning af forsyningspligtudbydere

§ 11. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om udpegning af en eller flere udbydere af de i §§ 2-6 og §§ 8-9 nævnte ydelser. Udpegning kan ske enten på grundlag af

1) markedsandele, eller

2) offentligt udbud.

Stk. 2. Ved anvendelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte udpegningsmetode, kan IT- og Telestyrelsen udpege en eller flere udbydere, hvis disse udbydere har en landsdækkende markedsandel på 50 % eller derover af det samlede udbud af en eller flere teleydelser svarende til de i §§ 2-6 og §§ 8-9 nævnte forsyningspligtydelser. For forsyningspligtydelser som nævnt i § 2 kan udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i særlige tilfælde udpeges som forsyningspligtudbydere for regionale eller lokale områder, hvis de har en markedsandel på 50 % eller derover af det samlede udbud af en eller flere teleydelser svarende til de i § 2 nævnte forsyningspligtydelser i de pågældende regionale eller lokale områder.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan først anvende den i stk. 1, nr. 2, nævnte udpegningsmetode, når ministeren for videnskab, teknologi ogudvikling har fastsat nærmere regler for gennemførelse af det offentlige udbudog om vilkårene herfor, jf. lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet§ 17, stk. 3.

§ 12. Hvis det ikke er muligt at udpege en forsyningspligtudbyder i henhold til § 11, kan IT- og Telestyrelsen udpege den eller de udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som har den største markedsandel på landsplan af det samlede udbud af en eller flere teleydelser svarende til de i §§ 2-6 og §§ 8-9 nævnte forsyningspligtydelser.

Stk. 2. For forsyningspligtydelser som nævnt i § 2 kan udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester udpeges som forsyningspligtudbydere for regionale eller lokale områder, hvis de har den største markedsandel af det samlede udbud af de i § 2 nævnte forsyningspligtydelser i de pågældende regionale eller lokale områder.

§ 13. Udpegning af forsyningspligtudbydere i henhold til §§ 11-12 sker for en periode af 10 år.

Stk. 2. Hvis markedsandelen på det relevante marked for en forsyningspligtudbyder, der er udpeget efter § 11, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, falder til under 50 % i den periode, der er nævnt i stk. 1, har udbyderen krav på, at der iværksættes fornyet udpegning af en forsyningspligtudbyder. Hvis markedsforholdene i øvrigt ændrer sig væsentligt, kan IT- og Telestyrelsen efter anmodning fra en udpeget forsyningspligtudbyder ændre udpegningen eller vilkårene herfor.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis overdragelse af forsyningspligten, jf. § 1, til en udpeget forsyningspligtudbyders helejede datterselskaber, hvis forsyningspligtudbyderen anmoder herom. IT- og Telestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte nærmere vilkår for overdragelsen, herunder vilkår om den nærmere overdragelse af pligter samt videreførelse af vilkår og priser for forsyningspligtydelserne fastsat i medfør af reglerne i denne bekendtgørelse.

Fastsættelse af vilkår

§ 14. IT- og Telestyrelsen fastsætter efter forudgående forhandling på grundlag af oplæg fra de udpegede forsyningspligtudbydere vilkår for udbydernes varetagelse af forsyningspligt. Hvis afgørelsen om udpegning er truffet efter forudgående offentligt udbud, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, fastsættes vilkårene på grundlag af det afgivne tilbud samt forhandlingerne i forbindelse med udpegningen.

Stk. 2. Den eller de udbydere, der er udpeget som forsyningspligtudbyder, jf. §§ 11-12, skal senest 1 måned fra tidspunktet fra udpegningen eller i henhold til en særskilt anmodning herom fra IT- og Telestyrelsen forelægge et oplæg til vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1, sker på grundlag af de i §§ 2-9 fastsatte regler. I vilkårene kan fastsættes yderligere krav til udbydernes udbud af forsyningspligtydelser end indeholdt i det i stk. 1 nævnte oplæg fra udbyderne.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår for udbud af forsyningspligtydelser på handicapområdet, jf. §§ 5-7, sker efter forhandling med forsyningspligtudbyderen samt høring af handicaporganisationerne og i samarbejde med disse. Der kan i vilkårene fastsættes yderligere krav til hvilke funktioner og faciliteter, der skal være omfattet af udbuddet af teksttelefontjenesten, udover de i § 5, stk. 2, nævnte. Der kan endvidere i vilkårene fastsættes minimumskrav til det terminaludstyr, der skal tilbydes ved brug af teksttelefontjenesten med henblik på anvendelse af selve tjenesten og til internetadgang.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår om radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester, jf. § 9, sker efter høring af de relevante myndigheder i Grønland.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan i vilkårene, jf. stk. 1, fastsætte nærmere retningslinier for forsyningspligtudbyderes beregning og opkrævning af særskilte omkostningsbaserede priser for levering af forsyningspligtydelser til tekniske installationer, jf. § 10, stk. 5-6.

§ 15. Ved fastsættelsen af forsyningspligtvilkår efter § 14 fastsætter IT- og Telestyrelsen vilkår om krav til kvaliteten af de udbudte forsyningspligtydelser, herunder de i stk. 7 nævnte kvalitetskrav. For så vidt angår udveksling af trafik med andre net, forudsætter overholdelse af de fastsatte kvalitetskrav, at disse net teknisk giver mulighed herfor. Fastsættelsen af vilkår om krav til kvaliteten sker i relevant omfang i overensstemmelse med de definitioner og målemetoder, der er henvist til i stk. 7.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen skal ved fastsættelsen af krav efter stk. 1 sikre, at der ikke ud fra en helhedsvurdering sker en forringelse af kravene set i forhold til de hidtil gældende kvalitetskrav.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan i vilkårene fastsætte yderligere krav vedrørende kvaliteten af de udbudte teleydelser end indeholdt i udbyderens oplæg, jf. § 14, stk. 1. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af yderligere krav vedrørende kvalitet kan alene ske i det omfang, det på baggrund af en bedste-praksis-undersøgelse blandt en flerhed af sammenlignelige lande viser sig nødvendigt for at sikre, at de teleydelser, der er omfattet af forsyningspligten, med hensyn til kvalitetsniveau svarer til de i øvrigt på telemarkedet generelt udbudte teleydelser til private slutbrugere.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår om, at forsyningspligtudbydere skal måle kvalitetsniveauet på de områder, hvor der er fastsat kvalitetskrav efter stk. 1. Kvalitetsmålingen skal som minimum opfylde de krav, der er henvist til i stk. 7.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår om, at forsyningspligtudbydere skal:

1) offentliggøre resultaterne af kvalitetsmålingen, jf. stk. 4,

2) indberette resultaterne af kvalitetsmålingen, jf. stk. 4, til IT- og Telestyrelsen minimum én gang årligt eller efter anmodning fra IT- og Telestyrelsen, og

3) udlevere de anvendte grunddata for kvalitetsmålingen til IT- og Telestyrelsen, hvis IT- og Telestyrelsen anmoder herom.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan iværksætte en uafhængig revision af kvalitetsmålingen med henblik på at sikre, at de anvendte data er korrekte.

Stk. 7. Fastsættelsen af krav efter stk. 1 og kvalitetsmålingen efter stk. 4 skal i relevant omfang ske i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (forsyningspligtdirektivet) og senere ændringer af bilag III ved Europa-Kommissionens beslutninger herom i henhold til direktivets art. 35 og 37.

Kapitel 3

Generelle vilkår for udbud af forsyningspligttjenester

§ 16. Forsyningspligtudbydere skal udarbejde generelle kontraktvilkår for de tjenester, som er omfattet af forsyningspligten

Stk. 2. Kontraktvilkår som nævnt i stk. 1 skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Kvalitetskrav for de udbudte teleydelser, jf. § 15, stk. 1.

2) Kompensations- og tilbagebetalingsordninger som finder anvendelse, hvis kvalitetskrav som nævnt i nr. 1 ikke overholdes, jf. § 17.

3) Eventuelle krav om sikkerhedsstillelse, jf. § 18.

4) Betalingsvilkår for de omfattede teleydelser, herunder vilkår for opsigelse og afbrydelse i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse, jf. § 19.

5) Vilkår for kombination af forsyningspligtydelser med andre abonnementer eller teleydelser, jf. § 20.

6) Information om hvordan kontraktvilkår offentliggøres, jf. stk. 3.

Stk. 3. Forsyningspligtudbyderen skal offentliggøre de gældende kontraktvilkår og senest samtidig med vilkårenes ikrafttræden fremsende kopi heraf til IT- og Telestyrelsen.

Stk. 4. Forsyningspligtudbyderens udbud af forsyningspligtydelser er omfattet af bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, herunder bekendtgørelsens krav om indgåelse af en kontrakt, minimumskrav til udformning og indhold heraf m.v.

§ 17. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelsen af vilkår vedrørende kompensations- og tilbagebetalingsordninger sikre, at kontraktvilkårene indeholder præcise angivelser af, hvornår slutbrugeren har krav på kompensation og tilbagebetaling.

Stk. 2. Vilkår som nævnt i stk. 1 skal fastsættes på en sådan måde, at der i ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de absolutte kvalitetskrav til levering og fejlretning fastsat i medfør af § 15, stk. 1, ydes en kompensation på et rimeligt beløb, herunder eventuel tilbagebetaling af allerede betalte beløb. Der kan dog fastsættes vilkår om, at kompensation og tilbagebetaling ikke ydes i de tilfælde, hvor den manglende overholdelse ikke kan tilregnes forsyningspligtudbyderen, idet hindringen for opfyldelse af aftalen ikke har kunnet overvindes uden urimelige opofrelser eller burde have været taget i betragtning ved kontraktens indgåelse, eller hvor den manglende overholdelse kan henføres til kundens forhold.

§ 18. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelsen af vilkår om sikkerhedsstillelse sikre, at kontraktvilkårene indeholder en udtømmende angivelse af, hvornår sikkerhedsstillelse kan kræves.

Stk. 2. Fastsættelsen af vilkår som nævnt i stk. 1 skal ske på en sådan måde, at krav om sikkerhedsstillelse kun kan fremsættes, hvor forsyningspligtudbyderen berettiget antager, at slutbrugerens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Det beløb, som kræves stillet til sikkerhed, skal stå i rimeligt forhold til det beløb, som kunden må forventes at skulle betale for to faktureringsperioder.

§ 19. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelsen af vilkår vedrørende betaling, herunder vilkår for opsigelse og afbrydelse i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse, sikre, at kontraktvilkårene indeholder udtømmende bestemmelser herom.

Stk. 2. Fastsættelsen af vilkår som nævnt i stk. 1 skal ske på en sådan måde, at betaling for forbrugsafgifter kun kan kræves for perioden siden sidste opkrævning. Dog kan forbrugsafgifter, der af teletekniske eller driftsmæssige grunde registreres med forsinkelse, opkræves på den efterfølgende regning.

Stk. 3. Fastsættelsen af vilkår som nævnt i stk. 1 skal ske på en sådan måde, at krav om ændring af opkrævningsinterval kun kan fremsættes, hvor forsyningspligtudbyderen berettiget antager, at slutbrugerens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt.

Stk. 4. Fastsættelsen af vilkår som nævnt i stk. 1 skal ske på en sådan måde, at forsyningspligtudbyderen kun er berettiget til at afbryde slutbrugerens forbindelse i tilfælde af dennes væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen. Ved manglende betaling af abonnements- og forbrugsafgifter m.v. er forsyningspligtudbyderen kun berettiget til at afbryde slutbrugerens forbindelse, hvis slutbrugeren undlader at opfylde et eventuelt krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.

§ 20. Forsyningspligtudbydere skal ved fastsættelse af vilkår vedrørende kombinationsabonnementer sikre, at det enkelte forsyningspligtabonnement ikke forringes ved udskillelse af dele heraf i særskilte tillægsydelser.

Stk. 2. Forsyningspligtudbydere skal sikre, at priser og vilkår for adgang til og brug af udbyderens forsyningspligtydelser fastsættes på en sådan måde, at slutbrugeren ikke tvinges til at aftage eller betale for tjenester, faciliteter eller andre ydelser, som ikke er nødvendige for den forsyningspligtydelse, der er anmodet om.

§ 21. Forsyningspligtudbyderen skal overalt i Danmark opkræve samme listepriser for de forsyningspligttjenester, som er nævnt i nr. 1-3:

1) oprettelse, oprettelse med teknikerbesøg og oprettelse med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i §§ 2, 3 og 5,

2) flytning, flytning med teknikerbesøg og flytning med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i §§ 2, 3 og 5,

3) konvertering, konvertering med teknikerbesøg og konvertering med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i §§ 2 og 3.

Kapitel 4

Priser for handicapydelser

§ 22. Forsyningspligtudbyderen skal sikre,

1) at handicappedes opkald til teksttelefontjenesten, jf. § 5, takseres til forsyningspligtudbyderens almindelige samtalepris for indenlandsk telefoni, og at opkald via Formidlingscentret maksimalt takseres med forsyningspligtudbyderens laveste samtalepris for indenlandsk telefoni, og

2) at priserne for opkald fra forsyningspligtudbyderens net på forsyningspligtområdet til handicappede via teksttelefonen er identiske med priserne for opkald fra handicappede til denne tjeneste.

§ 23. Forsyningspligtudbyderen skal sikre, at handicappedes opkald til en landsdækkende nummeroplysningstjeneste, jf. § 6, kanforetages uden beregning indtil et kvartalsvist beløb, der minimum skal være på 55 kr., og herefter takseres med maksimalt 20 % af almindelig pris indtil et kvartalsvist beløbsmaksimum på mindst 1.255 kr. De nævnte beløb er baseret på almindelig pris for opkaldtil forsyningspligtudbyderens nummeroplysningstjeneste.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1254 af 14. december 2004 om forsyningspligtydelser ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter den i stk. 2 ophævede bekendtgørelse, og som ikke er færdigbehandlede ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. De hidtidige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1254 af 14. december 2004 §§ 27-28, §§ 32-35 og §§ 37-38 vedrørende fastsættelse af maksimalpriser for faste kredsløb finder fortsat anvendelse, indtil der er truffet administrativ afgørelse, og forpligtelserne for markedet for minimumssættet af faste kredsløb er trådt i kraft, jf. § 21 b, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 9. december 2005

Helge Sander

/Sune RahnBilag 1

Krav til basale taletelefonitjenester, jf. § 2, stk. 2:

a) Tonesignalering eller DTMF (dual-tone multifrequency operation).

Herved forstås, at det faste offentlige telefonnet understøtter brugen af DTMF-telefoner til signalering til centralen ved hjælp af toner som defineret i ETSI ETR 207 og understøtter de samme toner for end-to-end signalering gennem nettet, både inden for Danmark og mellem Danmark og andre EU-lande.

b) Nummervisning.

Herved forstås, at den kaldte part kan se den kaldende parts nummer, inden samtalen etableres. Denne facilitet skal udbydes i overensstemmelse med den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig direktiv 2002/58/EF.

I det omfang, det er teknisk muligt, stiller operatørerne data og signaler til rådighed for at gøre det lettere at tilbyde nummervisning og tonesignalering på tværs af medlemsstaternes grænser.Bilag 2

Krav til ISDN-tjenester, jf. § 3, stk. 2:

Funktionaliteter, som skal stilles til rådighed:

A. Tilslutningsordninger

tilslutningsordningerne vedrørende grænsefladerne i de af ITU-T definerede referencepunkter. Basistilslutning (2B + D) i S/T eller T- referencepunkter

B. Tjenester

telefoni (3,1 kHz båndbredde)

kredsløbskoblet 3,1 kHz audiobærertjeneste

kredsløbskoblet 64 kbit/s restriktionsfri bærertjeneste

C. Supplerende faciliteter

præsentation af A-abonnentnummer (calling line identification presentation - CLIP)

undlad præsentation af A-abonnentnummer (calling line identification restriction - CLIR)

direkte nummer (direct dialing in - DDI)

ekstra nummer (multiple subscriber number - MSN) terminalskift (terminal portability - TP).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 51) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende nr. L 108, s. 7).