Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0021
 
32002L0022
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet 1)

(Konkurrence, alarmopkald og krydsportering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Ved en taletelefonitjeneste forstås en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste, hvorved brugere får adgang til direkte transport af tale mellem terminaludstyr, der er tilsluttet nettermineringspunkter i et offentligt elektronisk kommunikationsnet.«

2. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Nummerportabilitet som nævnt i stk. 1 omfatter, at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester inden for områderne telefoni og ISDN samt inden for området offentlig mobilkommunikation.«

3. § 36, stk. 3, ophæves.

4. I § 38, stk. 1, nr. 2, og § 101, stk. 1, nr. 1, litra b , ændres »§ 34, stk. 2, og § 36, stk. 3,« til: »og § 34, stk. 2«.

5. I § 51 f, stk. 5, nr.1, ændres »Modificerede historiske omkostningers metode« til: »Historiske omkostningers metode«.

6. § 51 f, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostningerne på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken, samt de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. § 51 f, stk. 3.«

7. I § 56, stk. 1, udgår », jf. dog tidsfrister fastsat i medfør af § 36, stk. 3«.

8. § 56, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

9. I § 56, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.

10. I § 56, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

11. I § 56, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« to steder til: »stk. 3«.

12. I § 56, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

13. I § 56, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 2 og 3«.

14. I § 57, stk. 1, og § 58, stk. 4 og 5 , ændres »§ 56, stk. 3« til: »§ 56, stk. 2«.

15. I § 57, stk. 2-4, ændres »jf. § 56, stk. 1 og 2,« til: »jf. § 56, stk. 1,«.

16. § 65 affattes således:

»§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til,

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe sig §§ 42 eller 44,

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller

3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning.

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 træffes hurtigst muligt og så vidt muligt senest 4 måneder efter, at en part har indbragt sagen for IT- og Telestyrelsen.

Stk. 4. Såfremt en part omfattet af §§ 42 eller 44 ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af IT- og Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der er grundlag for at afvise en anmodning som nævnt i stk. 1 med henvisning til regler fastsat i medfør af § 50, er IT- og Telestyrelsen berettiget til at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og kan udstede påbud om, at en samtrafikforpligtet part umiddelbart efterkommer en afgørelse, der er truffet i forhold til parten i henhold til stk. 1.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan i situationer, hvor der er enighed om samtrafikprodukterne og den konkrete afvikling af samtrafikken, men uenighed om tilknyttede vilkår eller priser, påbyde den samtrafikforpligtede part at give adgang til umiddelbar igangsætning af samtrafikken under anvendelse af foreløbige vilkår og priser fastsat af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 7. IT- og Telestyrelsen kan i stedet for at træffe en afgørelse efter stk. 1 eller i stedet for at iværksætte mægling i medfør af §§ 67 eller 69 henvise spørgsmålet om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om samtrafik, til behandling ved brug af andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer til bilæggelse af tvisten. IT- og Telestyrelsens henvisning af sådanne spørgsmål til løsning ved andre mekanismer forudsætter forudgående samtykke fra sagens parter. Har spørgsmålet ikke fundet en løsning 4 måneder efter henvisningen til afklaring ved andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer, træffer IT- og Telestyrelsen af egen drift eller efter anmodning fra en part afgørelse i sagen hurtigst muligt og inden 4 måneder efter tidspunktet for anmodningen.«

17. I § 72 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. IT- og Telestyrelsen foranlediger, at nye standardtilbud og ændringer i gældende standardtilbud sendes i høring hos interesserede parter i branchen, medmindre ændringerne følger af en myndighedsafgørelse.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

18. I § 72, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »§ 73, stk. 2« til: »§ 73, stk. 3«.

19. I § 72, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

20. I § 73, stk. 1, udgår », eller som udgør en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. Konkurrencerådets udtalelse efter § 79«.

21. I § 73 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er omfattet af standardtilbuddene.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

22. I § 76, stk. 2, § 101, stk. 1, nr. 7, § 101, stk. 3, § 107, stk. 1 og 2, § 107 b, stk. 1, og § 111, stk. 1 , ændres »§ 56, stk. 6,« til: »§ 56, stk. 5,«.

23. I § 76, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 56, stk. 1-3« til: »§ 56, stk. 1 og 2,«.

24. I § 76, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 56, stk. 4 og 5,« til: »§ 56, stk. 3 og 4,«.

25. I § 78, stk. 1 og 2, ændres »§ 72, stk. 3« til: »§ 72, stk. 4«.

26. § 79 ophæves.

27. § 85 affattes således:

»§ 85. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, med henblik på sikring af telekommunikation ved alarmering. Minimumskravene kan bl.a. indeholde en pligt til

1) at foretage en indbyrdes dirigering og koordinering af afleveringen af alarmopkald (112) til den relevante alarmcentral, herunder at en eller flere udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester pålægges pligt til at varetage koordineret aflevering af alarmopkald (112) og stedbestemmelsesoplysninger fra andre udbydere,

2) i det omfang det er teknisk muligt at bidrage til stedbestemmelse af alarmopkald (112) og

3) at yde bistand ved alarmcentralernes alarmering af politi, redningsberedskab, ambulancetjeneste og andre beredskabstjenester.«

28. I § 87, stk. 4, indsættes efter »udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«: »og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,«.

29. I § 87, stk. 5, indsættes efter »udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«: »og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,«.

30. I § 101, stk. 1, nr. 9, indsættes efter »udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters«: »og ejere af elektroniske kommunikationsnet, som er tilsluttet offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters,«.

§ 2

I lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. (Implementering af direktivpakken »99-review«) foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3 og 4 , ændres »endelig administrativ afgørelse« til: »administrativ afgørelse«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. § 2 finder alene anvendelse på afgørelser, som IT- og Telestyrelsen træffer efter den 1. januar 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander

Officielle noter

1) Loven præciserer og udvider den gældende implementering af art. 26 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 51). Desuden bringer loven overgangsreglerne i lov nr. 450 af 10. juni 2003 i overensstemmelse med direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).