Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om evaluering af sektorforskningsinstitutioner

 

I medfør af § 10, stk. 3, i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter evaluering af sektorforskningsinstitutioners forsknings- og formidlingsopgaver.

Stk. 2. Evaluering af institutionens øvrige opgaver sker i henhold til aftale mellem vedkommende minister og institutionen. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse ved evaluering af øvrige opgaver.

§ 2. Bestyrelsen på sektorforskningsinstitutionen tager stilling til, hvornår der skal foretages evaluering. Bestyrelsen orienterer vedkommende minister herom.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i et kommissorium, hvilke forsknings- og formidlingsopgaver der skal være omfattet af evalueringen. Kommissoriet skal udover en tidsplan for evalueringen også indeholde principperne for evalueringen og en beskrivelse af formen for afrapporteringen.

Stk. 3. De nærmere regler for evaluering skal efter aftale mellem bestyrelsen og vedkommende minister indgå i resultatkontrakten.

§ 3. Bestyrelsen udpeger evalueringspanelet efter indstilling fra Det Strategiske Forskningsråd.

Stk. 2. Evalueringspanelet skal være uafhængigt af institutionen og vedkommende minister.

Stk. 3. Evalueringspanelet skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Stk. 4. Medlemmerne af panelet skal være anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1, i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for institutionens forskningsområder. Medlemmerne af panelet skal tilsammen have indsigt i de forskellige aspekter af institutionens opgaver, herunder forskningsledelse, sektorforskningens særlige rolle og eventuelt ledelse af forskningsinstitutioner.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at evalueringen skal foretages af en uafhængig dansk eller udenlandsk evalueringsenhed. Evalueringsenheden skal i så fald have samme kompetencer tilknyttet som efter stk. 4.

§ 4. Institutionen sikrer, at alle relevante oplysninger, der skønnes af betydning for evalueringen, bliver fremskaffet.

§ 5. Evalueringspanelet eller evalueringsenheden afgiver en rapport som afslutning på evalueringen i overensstemmelse med kommissoriet, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver rapporten med bestyrelsens bemærkninger hertil til vedkommende minister.

§ 6. Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for evalueringspanelet eller evalueringsenheden og afholder udgifterne i forbindelse med evalueringen.

§ 7. Af hensyn til evalueringens gennemsigtighed og åbenhed skal følgende materiale være offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside, når det foreligger:

1) Kommissoriet for evalueringen.

2) Evalueringspanelet/Evalueringsenheden.

3) Evalueringsresultatet.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2006.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 22. marts 2006

Helge Sander

/René Bugge Bertramsen