Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen
ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8 og § 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven), som ændret ved lov nr. 337 af 18. maj 2005, fastsættes:«

2. § 3 affattes således:

» § 3. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold.

Stk. 2. Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Ved individuelle prøver forstås:

1) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 5.

2) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer.

Stk. 4. Der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 5. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse efter stk. 4, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig eller anden prøve af den enkelte studerende, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 6. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2, hvis det er helt uomgængeligt for at dokumentere opfyldelsen af fagelementets formål. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår stk. 3, nr. 2.«

3. I § 4, stk. 1, ændres »Prøveformerne skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer og« til: »Uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer, og som kan være«.

4. I § 4, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »præstation«: », jf. § 3, stk. 5«.

5. § 4, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Hvis den studerende ønsker dette, skal universitetet sikre, at den studerende får mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen. Dette gælder dog ikke for prøver, hvor ministeriet har dispenseret i henhold til § 3, stk. 6.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

6. I § 6, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.: »Det gælder dog ikke ved meritoverførte prøver, jf. § 35.«

7. § 19, stk. 1 og 2 , affattes således:

» § 19. Mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, jf. § 4, stk. 2, eller tager prøven udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

8. § 20 affattes således:

» § 20. Prøver kan afholdes som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Universitetet skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelsen af en sådan eksamen svarer til, hvad der gælder ved afvikling af den ordinære eksamen. Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos den studerende under prøven. Eksaminator og censor kan opholde sig andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give karakter efter gældende regler i øvrigt.«

9. Efter § 21 indsættes:

»Prøver i udlandet

§ 21 a. Universitetet kan afholde prøver på en dansk repræsentation i udlandet, når den studerende og vedkommende repræsentation er indforstået hermed, og når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i universitetets prøver i Danmark. Afholdelse af prøver i udlandet skal finde sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt.

Stk. 2. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan godkende, at universitetet afholder prøver andre steder end på repræsentationer, hvis dette kan ske på samme betingelser som i Danmark, og den studerende samtykker heri.

Stk. 3. Universitetet kan bemyndige en person i udlandet til at forestå den praktiske afvikling af prøven.

§ 21 b. Universitetet afholder de særlige udgifter, der er forbundet med prøvens afholdelse i udlandet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen om betaling for tjenestemandshandlinger i udenrigstjenesten finder anvendelse ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet.

Stk. 3. Universitetet kan lade eksaminanden helt eller delvist betale for de udgifter, som universitetet har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at den studerende forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af universitetet meddelt skøn over beløbets forventede størrelse. Universitetet kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.«

10. § 24, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Hvis prøven ikke er bestået, kan den studerende senest tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende senest inden udgangen af september.«

11. § 28 affattes således:

»§ 28. Det påhviler universitetet at orientere de studerende om:

1) Generelle eksamensregler.

2) Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen.

3) Specielle eksamensregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk eksamenstilmelding.

4) Mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen.

5) Retningslinjer i forbindelse med sygdom.

6) Følger af ikke at overholde eksamensregler.

7) Mulighed for at klage over eksamen.

8) Mulighed for lydoptagelse af egen mundtlig prøve.

9) Mulighed for brug af computer ved eksamen.

10) Retningslinjer for afholdelse af prøver i udlandet, hvis sådanne afholdes.«

12. I § 29 indsættes som stk. 5:

» Stk. 5. Besluttes det at give tilbud om reeksamination efter stk. 2-4, skal tilbuddet gives til alle studerende, hvis prøven lider af samme mangel.«

13. § 33, stk. 1, nr. 1 og 2 , affattes således:

» § 33. I studieordningen for den enkelte uddannelse fastsættes:

1) Regler om prøveformer, herunder om prøven er mundtlig eller skriftlig, og om den studerende eventuelt kan vælge mellem flere prøveformer, samt antallet af studerende som må deltage i en opgavebesvarelse, jf. § 3 og § 4, stk. 1.

2) Regler om deltagelse i undervisningen m.v. og aflevering af skriftlige opgavebesvarelser m.v. der er en forudsætning for at deltage i prøven eller i en del af prøven, jf. § 3 og § 4, stk. 1.«

Nr. 2-15 bliver herefter nr. 3-16.

14. § 34, stk. 1-3, affattes således:

» § 34. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse, jf. stk. 3. Beviset skal være den færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk, jf. dog stk. 4, og skal, ud over at indeholde oplysninger om den færdiguddannedes navn og universitetets navn, som minimum angive:

1) Den betegnelse uddannelsen giver ret til på dansk og engelsk.

2) Uddannelsens normering angivet i ECTS-point, herunder eventuel propædeutisk undervisning.

3) Hvilken bacheloruddannelse eller anden uddannelse der danner grundlag for kandidatuddannelsen.

4) De fagelementer der er aflagt prøve i, eller der på anden måde er dokumenteret, med angivelse af omfanget af ECTS-point.

5) Meritoverførte prøver, jf. § 35.

6) Eksamenssproget hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog, jf. § 5.

7) De opnåede bedømmelser, jf. § 10, stk. 1, og eventuelt gennemsnit af det samlede eksamensresultat, jf. § 17.

8) En kompetenceprofil som beskriver uddannelsen.

Stk. 3. Hvis universitetet udsteder eksamensbevis for en uddannelse, som er gennemført som et parallelforløb og fællesuddannelse, gælder tillige reglerne i bekendtgørelse om parallelforløb og fællesuddannelse.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

15. § 35 affattes således:

» § 35. Har et universitet godkendt, at et gennemført/bestået/godkendt fagelement m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 13-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. De involverede institutioner kan aftale andet. Hvis et fagelement m.v. er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal det fremgå af et bilag til eksamensbeviset, hvilken karakter der er opnået efter den karakterskala, som anvendes ved denne institution, samt en oversigt over den anvendte karakterskala.«

16. § 58, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-5 bliver herefter stk. 3-4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen, hvornår der sidste gang kan afholdes gruppeprøve på uddannelsen, dog kan gruppeprøve senest afholdes 31. august 2007.

Stk. 3. Studerende, der har påbegyndt en prøve tilrettelagt som en gruppeprøve efter reglerne i den hidtil gældende studieordning, har ret til at færdiggøre prøven efter denne studieordning. Universitetet fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøve efter denne studieordning.

Stk. 4. Universitetet skal senest fra den 31. august 2007 udstede eksamensbeviset efter reglerne i denne bekendtgørelse. Universitetet skal offentliggøre på sin hjemmeside, hvornår det udsteder eksamensbeviset efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 22. marts 2006

Helge Sander

/Gertie Lund