Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

I medfør af § 51 e, stk. 3, og § 82, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, fastsættes:

Udbydere, der er omfattet

§ 1. Følgende skal gennemføre en regnskabsmæssig opsplitning af en række særskilte produktområder:

1) Udbydere, som efter § 51, stk. 3, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, er pålagt en forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning og,

2) Virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1, og som udbyder elektroniske kommunikationsnet eller offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester med en samlet omsætning for disse aktiviteter i Danmark på over 100 mio. kr., som nyder særlige eller eksklusive rettigheder i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land, og som ikke er organiseret, således at aktiviteterne vedrørende elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester er strukturelt adskilt, jf. § 82, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarked.

Detaljeringsgraden af produktområderne i regnskaberne

§ 2. Udbydere, som er omfattet af § 1, skal føre særskilte driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte af udbyderens produktområder jf. stk. 2-3, i samme grad, som påkrævet af retligt uafhængige selskaber i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v.

Stk. 2. Udbydere, som er omfattet af § 1, nr. 1, skal udarbejde særskilte regnskaber for produktområder omfattende hvert enkelt produkt, hvor udbyderen, i henhold til § 51, stk. 3, nr. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, er pålagt en forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik, og hvor produkterne udbydes på et marked, hvor udbyderen samtidig, i henhold til § 51, stk. 3, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, er pålagt en forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning.

Stk. 3. Virksomheder, som er omfattet af § 1, nr. 2, skal udarbejde et særskilt samlet regnskab for et produktområde dækkende alle virksomhedens produkter vedrørende udbud af elektroniske kommunikationsnet – eller tjenester.

Overordnet indhold af regnskaberne

§ 3. Udbydere, som er omfattet af § 1, skal en gang årligt udarbejde driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte produktområder nævnt i § 2.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte driftsøkonomiske regnskaber skal indeholde en resultatopgørelse, en opgørelse af investeret kapital samt en opgørelse af den interne handel mellem de enkelte produktområder. Den investerede kapital omfatter immaterielle og materielle anlægsaktiver samt ikke-rentebærende omsætningsaktiver fratrukket ikke-rentebærende kortfristet gæld.

Stk. 3. Uanset kravet i stk. 2., kan kommuner og kommunale fællesskaber anvende reglerne om omkostningskalkulation og regnskabsføring i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Stk. 4. Uanset kravet i stk. 2, kan statslige styrelser og institutioner anvende den statslige kontoplan og de statslige regnskabsprincipper, som fastlagt i medfør af lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 5. Principperne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v., vedrørende indregning og måling finder anvendelse i det omfang, disse ikke strider mod de øvrige regler i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. For udbydere, som er omfattet af § 1, skal der for udbyderen som helhed udarbejdes et driftsøkonomisk regnskab som nævnt i stk. 1-2. Det driftsøkonomiske regnskab skal afstemmes med regnskaberne for de enkelte produktområder nævnt i § 2.

Afregningsprincipper

§ 4. Udbydere, som er omfattet af § 1, skal i forbindelse med udarbejdelsen af særskilte driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte produktområder, jf. §§ 2-3, anvende følgende interne afregningsprincipper:

1) Intern afregning af ydelser mellem et selvstændigt produktområde og den øvrige virksomhed, herunder benyttelse af fælles produktionsfaciliteter, skal ske til markedspriser.

2) For intern anvendelse af ydelser, der svarer til produkter, der er omfattet af en forpligtelse om ikke-diskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, anvendes priser svarende til de eksternt benyttede.

3) I mangel af en markedspris, jf. pkt. 1 og 2, skal der foretages en kalkulation af de omkostninger, der er knyttet til produktionen af de pågældende ydelser, inklusiv en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital.

4) Uanset pkt. 1-3, skal overførsel af materielle eller immaterielle anlægsaktiver mellem de enkelte produktområder ske til bogført værdi.

Stk. 2. Uanset stk. 1, skal der i de i §§ 2-3 nævnte regnskaber for produkter, der er omfattet af en forpligtelse om priskontrol, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, ske afregning til priser, der er i overensstemmelse med indholdet af denne forpligtelse.

Stk. 3. De i §§ 2-3 nævnte regnskaber skal dokumentere, at de udbydere, som er omfattet af § 1, nr. 1, i praksis har anvendt de vilkår, priser m.v. i forbindelse med afregning mellem udbyderens egne afdelinger, datterselskaber og lignende, som er opstillet i kontraktmæssige samtrafikgrænseflader mellem de enkelte produktområder.

Fordelingsprincipper

§ 5. Udbydere, som er omfattet af § 1, skal i forbindelse med udarbejdelsen af særskilte driftsøkonomiske regnskaber for de enkelte produkter, jf. §§ 2-3, anvende aktivitetsbaseret omkostningsfordeling, jf. stk. 2. I definitionen af aktiviteterne skal der så vidt muligt tages hensyn til omkostningernes variabilitet i forhold til de produkter, som aktiviteterne endeligt fordeles på.

Stk. 2. Fordeling af omkostningerne skal ske under hensyntagen til følgende principper:

1) Omkostninger fra aktiviteter, som kun vedrører et produkt og skønnes at variere med produktet (direkte omkostninger), henføres direkte til produktet.

2) Omkostninger fra aktiviteter, som vedrører og varierer med flere produkter (fællesomkostninger), fordeles så vidt muligt til de enkelte produkter på grundlag af en analyse af omkostningernes oprindelse.

3) For aktiviteter, hvor den i nr. 2 nævnte analyse ikke er mulig, skal omkostningerne fordeles på grundlag af en indirekte tilknytning til en eller flere aktiviteter, for hvilke en direkte tilknytning eller fordeling er mulig. En sådan tilknytning baseres på sammenlignelig variabilitet.

4) Aktiviteter som ikke kan fordeles i henhold til nr. 1-3, fordeles forholdsmæssigt efter summen af omkostninger med sammenlignelig variabilitet.

Stk. 3. Indtægter, der ikke erhverves som et led i udbyderens varetagelse af aktiviteterne for et produkt, må ikke henføres til regnskabet for produktområdet. Indtægter, som ikke entydig genereres af et produkts aktiviteter fordeles mellem de relevante produkter efter summen af indtægter for de relevante produkter eller summen af omkostninger for de relevante produkter fordelt i henhold til stk. 2, nr. 1-4.

Stk. 4. Udbydere, der er omfattet af § 1, skal sikre, at der foretages en tilstrækkelig detaljeret dataregistrering, således at kalkulationssystemet, der anvender finansielle informationer (regnskabskontering eller transaktionsregistreringer) og ikke-finansielle informationer (tidsstudier, statistik, stikprøver og/eller skøn) til fordeling af omkostningerne til de enkelte aktiviteter og produkter, giver et retvisende billede af indtægter og omkostninger forbundet med de enkelte produktområder.

Grundlaget for regnskaberne

§ 6. Regnskaber, der udarbejdes i henhold til §§ 2-3, skal udarbejdes på baggrund af de faktisk registrerede omkostninger, indtægter m.v. i det pågældende regnskabsår, samt for de materielle anlægsaktiver på baggrund af de oprindelige anskaffelsesværdier korrigeret for akkumulerede afskrivninger (historiske omkostninger).

Stk. 2. Udbydere, som er omfattet af § 1, nr. 1, skal tillige udarbejde særskilte produktregnskaber efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden ( top-down analyse), jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 60 af 18. januar 2005 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, for de produkter, hvor udbyderen, i henhold til § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4 i lov om forbruger- og konkurrenceforhold på telemarkedet, er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC metoden).

Regnskabsdokumentation

§ 7. Udbydere, som er omfattet af § 1, skal udarbejde dokumentation for, hvorledes de regnskaber, der skal udfærdiges i henhold til §§ 2-3, er udarbejdet, herunder:

1) Anvendte regnskabsprincipper.

2) Principper for fordeling af indtægter, omkostninger og balanceposter, jf. § 5.

3) Principper for intern afregning, jf. § 4.

4) Beskrivelse af kalkulationssystemet, jf. § 5, stk. 4.

5) Anvendt ikke-finansiel information, jf. § 5, stk. 4.

6) Lister over de enkelte produkter, tjenester, aktiviteter og netkomponenter.

Stk. 2. Dokumentationen for regnskaber, der udarbejdes efter § 6, stk. 2, skal desuden indeholde en beskrivelse af principper for udarbejdelse af regnskaber efter den anvendte metode.

Indholdet af regnskaberne og afleveringsfrister

§ 8. De af § 1 omfattede udbydere skal indsende regnskaber for hvert selvstændigt produktområde samt regnskaber med eventuelt koncernregnskab og årsberetning for hele virksomheden til IT- og Telestyrelsen senest 5 måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte regnskaber skal indeholde:

1) Ledelseserklæring.

2) Driftsøkonomiske regnskaber, jf. § 3, stk. 1-2.

3) Opgørelse og afstemning af intern handel, jf. § 3, stk. 6.

4) Afstemning med det selskabsretlige regnskab, jf. § 3, stk. 6.

Stk. 3. Ved den første aflæggelse af særskilte regnskaber efter reglerne i § 6, stk. 2, forlænges den i § 8, stk. 1, nævnte frist til 6 måneder.

Stk. 4. De i stk. 1 anførte regnskaber skal være revideret af statsautoriseret eller registreret revisor og skal ledsages af erklæring fra revisor om, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og med den i § 7 anførte regnskabsdokumentation.

Fremlæggelse og ændring af regnskabsdokumentationen

§ 9. Ved den første aflæggelse af de i § 8, stk. 1, anførte regnskaber vedlægges desuden regnskabsdokumentation for det udarbejdede regnskab.

Stk. 2. Ved efterfølgende aflæggelse af de i § 8 stk. 1, anførte regnskaber oplyses om eventuelle ændringer i de i regnskabsdokumentationen skitserede principper, jf. § 7.

IT- og Telestyrelsens regnskabsmæssige tilsyn

§ 10. IT- og Telestyrelsen udøver det regnskabsmæssige tilsyn overfor de udbydere, der er nævnt i § 1.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan kræve ændringer i de i § 8 nævnte regnskaber eller den i § 7 nævnte dokumentation i det omfang, forhold i disse strider mod forpligtelser som udbyderen er pålagt i medfør af § 51 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Implementering af bekendtgørelsens regler

§ 11. Indretningen af de i §§ 2-3 anførte regnskaber skal for udbydere, der er omfattet af § 1, være gennemført med virkning for det følgende regnskabsår efter udbyderen er pålagt en forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning, dog tidligst for regnskabsåret 2007.

Stk. 2. Indretningen af de i §§ 2-3 anførte regnskaber skal for parter, omfattet af § 1, nr. 2, være gennemført senest 18 måneder efter, at den pågældende har påbegyndt udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006.

IT- og Telestyrelsen, den 27. april 2006

Jørgen Abild Andersen

/Jakob Willer