Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven og lov om
Højteknologifonden

(Mulighed for afskæring af klageadgang)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, foretages følgende ændring:

1. § 34 affattes således:

»§ 34. Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen efter regler fastsat af ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at andre kan klage til styrelsen over retlige spørgsmål i forbindelse med et universitets afgørelser.

Stk. 3. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 2

I lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bestemme, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med fondens afgørelser kan indbringes for Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter regler fastsat af ministeren.«

2. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis ministeren bestemmer, at klager skal kunne indbringes for styrelsen, kan ministeren samtidig bestemme, at styrelsens afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Fredensborg Slot, den 8. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Helge Sander