Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversættelse af karakterskalaen til engelsk
Bilag 2 Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved
universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, som ændret ved lov. nr. 544 af 8. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

7-trinsskalaen m.v.

§ 1. Studerende skal ved prøver, der indgår i eksaminer, og ved prøver i enkeltfag bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (7-trinsskalaen), jf. dog stk. 3 og 4:

12:

For den fremragende præstation.

10:

For den fortrinlige præstation.

7:

For den gode præstation.

4:

For den jævne præstation.

02:

For den tilstrækkelige præstation.

00:

For den utilstrækkelige præstation.

-3:

For den ringe præstation.

Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« kan anvendes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelsen om uddannelsen.

Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen »Godkendt/Ikke godkendt«.

§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

§ 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

§ 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler.

§ 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler.

§ 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål.

§ 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål.

§ 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Kapitel 2

Bedømmelse m.v.

§ 9. Bedømmelse af præstationer skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag/fagelement (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning).

§ 10. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder de mål for faget/fagelementet, som er fastsat i bekendtgørelsen om uddannelsen, studieordningen m.v.

Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen, jf. §§ 2-8, for de enkelte fag/fagelementer, som afsluttes med en prøve.

§ 11. Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Stk. 3. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

§ 12. Medvirker flere eksaminatorer eller flere censorer ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Stk. 2. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om karakteren, giver eksaminatorgruppen og censorgruppen hver en karakter. Hvis der ikke er enighed inden for eksaminatorgruppen eller censorgruppen om karakteren, giver hver eksaminator eller censor en karakter. Hver gruppes karakter er gennemsnittet af de afgivne karakterer inden for gruppen afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af eksaminatorgruppens og censorgruppens karakterer. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censorgruppen har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Stk. 3. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er bedømmelsen »Bestået«, hvis mindst halvdelen af bedømmerne, heraf mindst en censor, giver denne bedømmelse.

§ 13. Det kan fastsættes i studieordningen, at en karakter består af flere delkarakterer for forskellige præstationer (delprøver). I så fald er karakteren gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at delkaraktererne tæller med forskellig vægt, når den samlede karakter skal fastsættes. I så fald er karakteren summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene og herefter afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Kapitel 3

Beståkrav m.v.

§ 14. En prøve er bestået, når den studerende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen »Bestået«. En bestået prøve kan ikke tages om, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Består en prøve af flere delprøver, skal karakteren for den samlede prøve, jf. § 13, være mindst 02. Hvis den samlede prøve er bestået, kan delprøver med karakteren 00 eller -3 ikke tages om, jf. dog stk. 3. Selv om den samlede prøve ikke er bestået, kan delprøver med karakteren 02 eller derover ikke tages om, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Det kan fastsættes i studieordningen, at der ved en eller flere delprøver skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin.

§ 15. Det kan fastsættes i studieordningen, at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit. I så fald skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden oprunding.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at en prøve med karakteren 00 eller ‑3 ikke kan tages om, hvis prøven er bestået efter regler fastsat efter stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Det kan fastsættes i studieordningen, at der ved en eller flere prøver, der bestås på et samlet karaktergennemsnit, jf. stk. 1, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at de enkelte karakterer, der indgår i et samlet karaktergennemsnit, jf. stk. 1, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnittet. I så fald er gennemsnittet summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

Stk. 5. Prøver, der udbydes efter reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse, skal bestås for sig.

§ 16. Det fastsættes i studieordningen, hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal. Ved beregningen indgår ikke fag/fagelementer, hvor der er anvendt bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

Stk. 3. Det kan fastsættes i studieordningen, at de enkelte karakterer, der indgår i det samlede eksamensresultat, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnitskvotienten. I så fald er gennemsnitskvotienten summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

§ 17. En eksamen er bestået, når gennemsnitskvotienten, jf. § 16, stk. 2 og 3, er mindst 2,0 uden oprunding, og når alle prøver, der bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«, er bestået. Hvis der er fastsat særlige beståkrav i studieordningen efter §§ 14 eller 15, skal de tillige være opfyldt. Hvis der ikke beregnes en gennemsnitskvotient, skal alle prøver, der indgår i eksamen, være bestået, jf. §§ 14 og 15.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at der ved en eller flere prøver, som indgår i gennemsnitskvotienten, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Kapitel 4

Eksamensbeviser

§ 18. På eksamensbeviser skal der ved hver karakter efter 7-trinsskalaen tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, jf. bilag 2.

Stk. 2. Udsteder universitetet dokumentation for beståede dele af uddannelsen til studerende, som forlader uddannelsen uden at have gennemført den, jf. eksamensbekendtgørelsen, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Krav til studieordningen

§ 19. I studieordningen for den enkelte uddannelse fastsættes:

1) P ræcise målbeskrivelser og kriterier for målopfyldelsen for de enkelte fag/fagelementer, som afsluttes med en prøve, jf. § 10, stk. 2.

2) Eventuelle regler om delprøver, jf. § 13.

3) Eventuelle regler om, at der ved en eller flere delprøver skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen, jf. § 14, stk. 3.

4) Eventuelle regler om, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin, jf. § 14, stk. 4.

5) Eventuelle regler om, at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit, jf. § 15, stk. 1-4.

6) Hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat, jf. § 16, stk. 1.

7) Eventuelle regler om, at det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient, jf. § 16, stk. 2 og 3.

8) Eventuelle regler om, at der ved en eller flere prøver, som indgår i gennemsnitskvotienten, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen, jf. § 17, stk. 2.

Kapitel 6

Andre regler

§ 20. Universitets- og Bygningsstyrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Styrelsen kan tillade, at bekendtgørelsen fraviges som et led i forsøg.

Klager over universitetets afgørelser

§ 21. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 3. Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2006 og har virkning for karakterer og anden bedømmelse, der gives den 1. september 2007 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni 1995 om karakterskala og anden bedømmelse ophæves den 1. september 2007.

Stk. 3. Reglerne i §§ 13-17 og § 33, stk. 1, nr. 10-13, i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2006, ophæves den 1. september 2007.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte regler finder dog fortsat anvendelse for klagesager m.v. over bedømmelser, som er givet inden den 1. september 2007, og for udstedelse af eksamensbeviser, hvis den sidste prøve, der indgår i en eksamen, er bedømt inden den 1. september 2007.

§ 23. På eksamensbeviser udstedt den 1. september 2007 eller senere konverteres karakterer givet efter 13-skalaen til karakterer efter 7-trinsskalaen, jf. dog § 22, stk. 4. En eventuel gennemsnitskvotient, jf. § 16, stk. 2 og 3, skal i så fald beregnes på basis af karaktererne efter 7-trinsskalaen. For konverterede karakterer skal karakteren efter 13-skalaen tillige fremgå af beviset.

Stk. 2. En delkarakter, som er givet efter 13-skalaen, konverteres til 7-trinsskalaen, hvis en eller flere delkarakterer er givet efter 7-trinsskalaen, jf. § 22, stk. 1, sådan at den samlede karakter gives efter 7-trinsskalaen.

Stk. 3. Konvertering sker efter følgende oversættelsesskala:

13-skala

13

11

10

9

8

7

6

5

03

00

7-trinsskala

12

12

10

7

7

4

02

00

00

-3

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 21. august 2006

Helge Sander

/Gertie LundBilag 1

Oversættelse af karakterskalaen til engelsk

12: For an excellent presentation that demonstrates a high level of command of all aspects of the relevant material and containing no or only few minor weaknesses.

10: For a very good presentation that demonstrates a high level of command of most aspects of the relevant material and containing only minor weaknesses.

7: For a good presentation that demonstrates good command of the relevant material but containing some weaknesses.

4: For a fair presentation that demonstrates some command of the relevant material but containing some major weaknesses.

2: For a presentation meeting only the minimum requirements for acceptance.

0: For a presentation not meeting the minimum requirements for acceptance.

-3: For a presentation that is unacceptable in all respects.Bilag 2

Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen

Karakteren 12 på 7-trinsskalaen svarer til A på ECTS-skalaen.

Karakteren 10 på 7-trinsskalaen svarer til B på ECTS-skalaen.

Karakteren 7 på 7-trinsskalaen svarer til C på ECTS-skalaen.

Karakteren 4 på 7-trinsskalaen svarer til D på ECTS-skalaen.

Karakteren 02 på 7-trinsskalaen svarer til E på ECTS-skalaen.

Karakteren 00 på 7-trinsskalaen svarer til Fx på ECTS-skalaen.

Karakteren -3 på 7-trinsskalaen svarer til F på ECTS-skalaen.