Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0019
 
32002L0020
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 1)

 

I medfør af § 51 f, stk. 10 og 11 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, fastsættes:

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden og dens anvendelsesområder

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved IT- og Telestyrelsens pålæggelse af forpligtelse om anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 2. Ved anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. stk. 1, kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger, der er forbundet med frembringelsen af det pågældende samtrafikprodukt.

§ 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en analyse af, hvad det, set i et fremadrettet perspektiv, vil koste at producere de pågældende samtrafikprodukter.

Stk. 2. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur. Der skal således anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastruktur-elementer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne i et effektivt drevet selskab, hvorfor omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, ikke kan indregnes.

Stk. 4. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal tage udgangspunkt i den grundlæggende geografiske netarkitektur hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Herefter skal der foretages optimeringer af netstrukturen samt centraludstyr m.v. med henblik på, at priserne ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer m.v.

§ 3. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med pålæggelse af forpligtelser efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet anvende LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for følgende samtrafikprodukter eller for delmængder af disse produkter:

1) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for access i det offentlige telefonnet på et fast sted,

2) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted,

3) udveksling af trafik samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for transittjenester i det faste offentlige telefonnet,

4) adgang til ubestykkede infrastrukturstrækninger og andre net-elementer i abonnentnettene samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af ubundtet adgang (herunder delt adgang) til trådbaserede net og delstrækninger af ubundtet adgang med henblik på levering af bredbånds- og taletjenester,

5) bitstream-tilslutninger, som giver mulighed for transmission af bredbåndsdata i begge retninger, samt adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af bredbåndstilslutning,

6) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb,

7) adgang til samhusning og tilknyttede faciliteter, jf. § 40, stk. 1-2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for engrossalg af centrallinjesegmenter af faste kredsløb, og

8) udveksling af trafik i individuelle mobiltelefonnet, jf. § 40, stk. 1-3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, på markedet for terminering af trafik i individuelle mobiltelefonnet

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at visse accessoriske delelementer under de i stk. 1 anførte samtrafikprodukter skal reguleres efter en anden af de i § 51 f, stk. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet anførte prisfastsættelsesmetoder.

Opdatering og prisfastsættelse efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden

§ 4. IT- og Telestyrelsen træffer senest den 31. december hvert år afgørelse om fastsættelse af maksimale priser for de samtrafikprodukter og delelementer heraf, som er anført i § 3, stk. 1, hvor der er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden efter § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Maksimalpriserne er gældende fra 1. januar til 31. december det efterfølgende år.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes med udgangspunkt i den foreliggende LRAIC-prisfastsættelsesmetode, herunder omkostningsgrundlag, jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse om detailindholdet efter § 5, stk. 6.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimale priser efter stk. 1, skal gælde alle udbydere som er pålagt en forpligtelse om priskontrol, og den maksimale pris for de i § 3, stk. 1, nr. 8, nævnte samtrafikprodukter fastsættes som det højeste sæt af priser for de i § 7, stk. 2 nævnte modeller.

Stk. 4. Ved IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimale priser efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen på baggrund af den markedsanalyse, der har ført til pålæggelse af en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 51 og kapitel 20 b i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden. Overgangsordningen skal udformes således, at prisen over en periode ændres til en LRAIC-pris fastlagt på baggrund af detailindholdet efter § 5, stk. 6.

§ 5. IT- og Telestyrelsen vurderer hvert tredje år, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i de foreliggende LRAIC-prisfastsættelsesmetoder.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester i forbindelse med IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 4, stk. 1, anmode IT- og Telestyrelsen om at vurdere, hvorvidt der skal foretages ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte anmodning skal indeholde en angivelse af hvilke områder af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, der ønskes vurderet, samt være ledsaget af dokumentation, der understøtter nødvendigheden heraf.

Stk. 4. Anmodning efter stk. 2 skal være indgivet senest den 1. marts for at kunne indgå i IT- og Telestyrelsens afgørelse efter § 4, stk. 1 om fastsættelse af maksimale priser samme år.

Stk. 5. Når særlige forhold tilsiger dette, kan IT- og Telestyrelsen uanset stk. 4 beslutte, at ændringerne i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. stk. 1 og 2, eller dele deraf til brug for prisfastsættelse efter § 4, stk. 1, først endeligt færdiggøres og lægges til grund ved prisfastsættelsen det efterfølgende år.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om detailindholdet i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, således at denne lever op til kravene i § 2. Detailindholdet kan bl.a. omfatte:

1) netopbygning og teknologivalg m.v.,

2) udnyttelsesgrader m.v.,

3) aktivers værdiansættelse, levetider, afskrivningsperioder og -principper m.v.,

4) forrentning af aktiver,

5) installations- og driftsomkostninger,

6) andelen af overhead- og fællesomkostninger, der kan indregnes for de enkelte samtrafikprodukter,

7) principper for opdateringer,

8) udbygningstakt og optimering af net og udstyr m.v. og

9) prisudvikling på net og udstyr m.v.

Processuelle bestemmelser

§ 6. IT- og Telestyrelsen fastsætter den nærmere proces i forbindelse med opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, herunder hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester skal gennemføres, frister for udarbejdelse af de i § 8, stk. 1 nævnte omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester har pligt til at aflevere alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner nødvendige til brug for IT- og Telestyrelsens opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. § 107, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 3. Såfremt der ikke afgives de i stk. 2 anførte oplysninger til IT- og Telestyrelsen, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag.

§ 7. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmetoder for de i § 3, stk. 1, nr. 8 nævnte samtrafikprodukter.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmodeller dækkende hver enkelt udbyder, der i medfør af § 51 stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er pålagt en forpligtelse om priskontrol for de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter.

Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 2 kan vælge at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger (top-down-analyse). IT- og Telestyrelsen udfører en sammenligning af denne omkostningsanalyse med den i stk. 2 nævnte model for udbyderen, og identificerer de væsentligste forskelle. IT- og Telestyrelsen kan inddrage de identificerede forskelle i den i stk. 2 nævnte LRAIC-prisfastsættelsesmodel.

§ 8. Til brug for IT- og Telestyrelsens ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for så vidt angår de i § 3, stk. 1, nr. 1-7 nævnte samtrafikprodukter eller delelementer heraf kan IT- og Telestyrelsen anmode udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester, der i medfør af § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, stk. 5, nr. 4, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, om at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger, dog med visse fremadrettede justeringer, hvor forældede løsninger erstattes med optimal teknologi (top-down-analyse).

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse skal tage udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostningsstrukturer, dog skal forældede teknologiske løsninger erstattes af optimal teknologi. Eksisterende teknologi og infrastruktur-elementer vil således skulle erstattes af nye og optimale udstyrstyper i de tilfælde, hvor der er tale om infrastruktur-elementer, der er forældede, og derfor ikke længere udgør en optimal teknologi.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan efter høring af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester og øvrige interessenter fastsætte kriterier og minimumskrav til den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 60 af 18. januar 2005 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 31. oktober 2006

Helge Sander

/Filip Sundram

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 208 s.7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 33).