Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i styrelsesregler for en række
universiteter som følge af sammenlægning med andre
forskningsinstitutioner

 

I medfør af § 31 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode m.m.

§ 1. Universitetslovens bestemmelser og de pågældende universiteters vedtægter om bestyrelsens sammensætning m.m. fraviges for Københavns Universitets vedkommende i medfør af § 2, for Danmarks Tekniske Universitets vedkommende i medfør af § 3, og for Aarhus Universitets vedkommende i medfør af § 4 og § 5. Fravigelserne sker efter indstilling fra de tre universiteters bestyrelser.

Københavns Universitet

§ 2. Bestyrelsen for Københavns Universitet sammensættes af ni udefra kommende medlemmer, tre medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, to medlemmer, der repræsenterer det teknisk-administrative personale, og tre medlemmer, der repræsenterer de studerende.

Stk. 2. Formanden for, stedfortræderen for formanden og medlemmerne af bestyrelsen udpeges af Københavns Universitet således:

1) Formanden udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Københavns Universitet.

2) Stedfortræderen for formanden udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Københavns Universitet.

3) Fire udefra kommende medlemmer udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Københavns Universitet.

4) To udefra kommende medlemmer udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

5) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Farmaceutiske Universitet.

6) To medlemmer som repræsentanter for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Københavns Universitet.

7) Et medlem som repræsentant for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole for perioden 1. januar - 30. juni 2007.

8) Et medlem som repræsentant for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Farmaceutiske Universitet for perioden 1. juli - 31. december 2007.

9) Et medlem som repræsentant for det teknisk-administrative personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Københavns Universitet.

10) Et medlem som repræsentant for det teknisk-administrative personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Farmaceutiske Universitet for perioden 1. januar - 30. juni 2007.

11) Et medlem som repræsentant for det teknisk-administrative personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole for perioden 1. juli - 31. december 2007.

12) To medlemmer som repræsentanter for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Københavns Universitet for perioden 1. januar - 31. januar 2007.

13) Et medlem som repræsentant for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole for perioden 1. januar - 30. juni 2007.

14) Et medlem som repræsentant for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Farmaceutiske Universitet for perioden 1. juli - 31. december 2007.

Stk. 3. Bestyrelsens formand, stedfortræder og medlemmernes funktionsperiode er, hvor der er ikke er fastsat en anden funktionsperiode efter stk. 2, kalenderåret 2007.

Stk. 4. De i stk. 2, nr. 7 og 8, nævnte medlemmer fungerer som suppleanter for hinanden. De i stk. 2, nr. 10 og 11, nævnte medlemmer fungerer som suppleanter for hinanden. De i stk. 2, nr. 13 og 14, nævnte medlemmer fungerer som suppleanter for hinanden.

Stk. 5. Formand, stedfortræder og de øvrige udefra kommende medlemmer vil kunne genudpeges til bestyrelsen efter ophøret af bestyrelsens funktionsperiode.

Stk. 6. Københavns Universitet afholder valg i perioden indtil 26. januar 2007 af og blandt de hidtidige studerende på Københavns Universitet til to studenterrepræsentanter til bestyrelsen med henblik på, at disse bliver medlemmer af bestyrelsen for perioden 1. februar - 31. december 2007, jf. stk. 2, nr. 12.

Danmarks Tekniske Universitet

§ 3. Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet sammensættes af ni udefra kommende medlemmer, to medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, to medlemmer, der repræsenterer det teknisk-administrative personale og to medlemmer, der repræsenterer de studerende.

Stk. 2. Formanden for og medlemmerne af bestyrelsen udpeges af Danmarks Tekniske Universitet således:

1) Formanden udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Tekniske Universitet.

2) Fire udefra kommende medlemmer udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Tekniske Universitet.

3) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Forskningscenter Risø.

4) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Fødevareforskning.

5) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Fiskeriundersøgelser.

6) Et udefra kommende medlem udpeges efter fælles indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Tekniske Universitet og de hidtidige bestyrelser for de institutioner, der sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet.

7) Et medlem som repræsentant for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Tekniske Universitet.

8) Et medlem som repræsentant for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra de hidtidige bestyrelser for de institutioner, der sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet.

9) Et medlem som repræsentant for det teknisk-administrative personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Tekniske Universitet.

10) Et medlem som repræsentant for det teknisk-administrative personale udpeges efter indstilling fra de hidtidige bestyrelser for de institutioner, der sammenlægges med Danmarks Tekniske Universitet.

11) Et medlem som repræsentant for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Tekniske Universitet for perioden 1. januar – 31. december 2007, hvorefter en ny valgt studenterrepræsentant indtræder. Et medlem som repræsentant for de studerende vælges for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2008.

12) De i stk. 2, nr. 1 og 2 og 7- 10, nævnte medlemmer udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2008.

13) De i stk. 2, nr. 3-6, nævnte medlemmer udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010.

Aarhus Universitet

§ 4. Bestyrelsen for Aarhus Universitet sammensættes af syv udefra kommende medlemmer, tre medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, et medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale, og to medlemmer, der repræsenterer de studerende samt en observatør.

Stk. 2. Formanden for og medlemmerne af bestyrelsen og observatøren udpeges af Aarhus Universitet således:

1) Formanden udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Aarhus Universitet.

2) Tre udefra kommende medlemmer udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Aarhus Universitet.

3) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Handelshøjskolen i Århus.

4) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Jordbrugsforskning.

5) Et udefra kommende medlem udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Miljøundersøgelser.

6) To medlemmer som repræsentanter for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Aarhus Universitet.

7) Et medlem som repræsentant for det videnskabelige personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Danmarks Miljøundersøgelser.

8) Et medlem som repræsentant for det teknisk-administrative personale udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Aarhus Universitet.

9) Et medlem som repræsentant for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Aarhus Universitet for perioden 1. januar – 31. januar 2007.

10) Et medlem som repræsentant for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Handelshøjskolen i Århus for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008.

11) En observatør som repræsentant for de studerende udpeges efter indstilling fra den hidtidige bestyrelse for Aarhus Universitet for perioden 1. januar – 31. januar 2007.

12) De i stk. 2, nr. 1 – 3, nævnte medlemmer udpeges for perioden 1. januar 2007 - 31. januar 2011.

13) De i stk. 2, nr. 4 – 5, nævnte medlemmer udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2009.

14) De i stk. 2, nr. 6 – 8, nævnte medlemmer udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008.

15) De studerende, der blev valgt til bestyrelsen på Aarhus Universitet i november 2006, indtræder som henholdsvis medlem af og observatør i bestyrelsen for perioden 1. februar 2007 – 31. januar 2008.

Stk. 3. Hvis et udpeget medlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem for den resterende del af medlemmets funktionsperiode efter tilsvarende regler som ved den oprindelige udpegning.

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

§ 5. De aktiviteter, som Aarhus Universitet overtager fra den hidtidige institution Handelshøjskolen i Århus, udskilles i en universitetsskole som et hovedområde med betegnelsen: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Stk. 2. Aarhus Universitet får ved overtagelsen af den hidtidige institution, Handelshøjskolen i Århus, lov til at benytte betegnelsen handelshøjskole for universitetsskolen.

Stk. 3. Dekanen varetager efter bemyndigelse fra rektor ledelsen af Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Stk. 4. Rektor nedsætter et aftagerråd for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet efter indstilling fra dekanen.

Stk. 5. Aftagerrådet udtaler sig til dekanen om:

1) Den interne fordeling af bevillinger.

2) Centrale strategier og handlingsplaner for forskning, uddannelse og videnudveksling.

3) Uddannelsernes indhold, struktur og sammensætning.

4) Behovet for nye uddannelser, herunder efter – og videreuddannelse.

5) Organisation og strategisk samarbejde.

Stk. 6. Aftagerrådet består af udefra kommende medlemmer, som repræsenterer brugerne af forskning, uddannelse og formidling. Medlemmerne skal bestå af repræsentanter for målgruppen for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og af repræsentanter for forsknings- og uddannelsesverdenen samt dimittender.

Nye vedtægter

§ 6. Bestyrelserne for Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet skal udarbejde nye vedtægter, som skal være afleveret til ministeren for videnskab, teknologi og udviklings godkendelse senest den 1. august 2007.

Regnskabsaflæggelse

§ 7. De universiteter, der med virkning fra den 1. januar 2007 sammenlægges med sektorforskningsinstitutioner, skal for de modtagne aktiviteter i regnskabsåret 2007 aflægge regnskab som en del af statsregnskabet og i henhold til de regnskabsregler, der er fastsat for statsinstitutioner, jf. stk. 2.

Stk. 2. Universiteterne skal i henhold til stk. 1 aflægge følgende regnskaber:

1) Danmarks Tekniske Universitet aflægger regnskab for de aktiviteter, som er overtaget fra det tidligere Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Transportforskning.

2) Aarhus Universitet aflægger regnskab for de aktiviteter, som er overtaget fra det tidligere Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelser.

3) Syddansk Universitet aflægger regnskab for de aktiviteter, som er overtaget fra det tidligere Statens Institut for Folkesundhed.

4) Aalborg Universitet aflægger regnskab for de aktiviteter, som er er overtaget fra det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 13. december 2006

Helge Sander

/Merete Møller