Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0004
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold 1)

(Gennemførelse af direktiv 2004/108/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. l ovbekendtgørelse nr. 912 af 5. november 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 545 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EF-Tidende 1999 nr. L 91, s. 10) samt af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF (EF-Tidende 2004 nr. L 390, s. 24).«

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Formålet med denne lov er

1) at fremme et åbent og konkurrencebaseret marked med et varieret og billigt udbud af radioudstyr og teleterminaludstyr gennem en fri adgang til markedsføring heraf under forudsætning af, at dette overholder de fastsatte krav med sigte på at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed og sikre en effektiv frekvensudnyttelse, og

2) at sikre, at de af loven omfattede elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg overholder krav om elektromagnetisk kompatibilitet, så de ikke fremkalder uacceptable elektromagnetiske forstyrrelser og ikke lader sig påvirke af sådanne forstyrrelser.«

3. I § 2, stk. 1, § 10, stk. 2, der bliver stk. 3, og to steder i § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »ibrugtagning« til: »brug«.

4. I § 2, stk. 1, udgår »følgende apparater«.

5. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »Andre elektriske« til: »Elektriske«.

6. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) Faste anlæg, herunder faste telenet.«

7. I § 2, stk. 2, to steder i § 5, stk. 5, i § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, to steder i § 12, stk. 2, og i § 12, stk. 3, § 21, stk. 2, § 25, stk. 4, og § 28, stk. 5, ændres »radio-« til: »radioudstyr«.

8. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Ved radioudstyr forstås et produkt eller en relevant komponent heri til kommunikation ved hjælp af udsendelse eller modtagelse af radiobølger.

Stk. 2. Ved teleterminaludstyr forstås et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 3. Ved elektriske og elektroniske apparater forstås

1) færdigproducerede produkter eller kombinationer af sådanne produkter, der markedsføres som funktionelle enheder, der er beregnet til slutbrugeren, og som kan tænkes selv aktivt at kunne fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser,

2) komponenter og delmontager, der er beregnet til at blive indbygget i et elektrisk eller elektronisk produkt af slutbrugeren, og

3) elektriske og elektroniske produkter, der ikke handles separat, som er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg, og som kan tænkes selv aktivt at kunne fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser.

Stk. 4. Ved faste anlæg forstås en given kombination af forskellige elektriske og elektroniske apparater og eventuelt andre anordninger, der er samlet, installeret og beregnet til at blive brugt permanent på et forudbestemt sted.

Stk. 5. Ved elektroniske kommunikationsnet forstås enhver form for radiobaseret eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester.

Stk. 6. Ved elektroniske kommunikationstjenester forstås tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radiokommunikationsteknik eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejskommunikation og envejskommunikation, punkt til punkt-kommunikation og punkt til multipunkt-kommunikation.

§ 2 b. Ved en harmoniseret standard forstås en teknisk specifikation vedtaget af et anerkendt europæisk standardiseringsorgan efter mandat fra Europa-Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i direktiv 98/34/EF med henblik på fastsættelse af et europæisk krav.

§ 2 c. Ved en grænseflade forstås de nødvendige og tilstrækkelige tekniske specifikationer, som muliggør, at en teleterminal, der er indrettet i overensstemmelse med disse specifikationer, kan tilsluttes et offentligt elektronisk kommunikationsnet og kommunikere via dette, og de tekniske vilkår for en sådan tilslutning.

§ 2 d. Ved en radiogrænseflade forstås de nødvendige og tilstrækkelige tekniske specifikationer, som muliggør, at en teleterminal med radiosendefunktionalitet, der er indrettet i overensstemmelse med disse specifikationer, kan tilsluttes et telekommunikationsnet og kommunikere via dette, og de tekniske vilkår for denne radiokommunikation.

§ 2 e. Ved markedsføring forstås tilrådighedsstillelse af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg mod betaling eller gratis med henblik på distribution eller brug.«

9. I § 3 og § 8, stk. 1, ændres »udstyret« til: »dette«.

10. I § 3 ændres »radio- og teleterminaludstyr« til: »radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg«.

11. I § 4, § 4 a, § 10 a og § 17, stk. 2, nr. 1, ændres »apparater« til: »radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg«.

12. Overskrifterne til henholdsvis kapitel 2 og § 5 affattes således:

»Kapitel 2

Markedsføring af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg

Tekniske væsentlige krav«.

13. § 5, stk. 1, affattes således:

»Radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg skal være konstrueret således, at

1) de ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andet radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg kan fungere i overensstemmelse med deres formål og herunder overholder nærmere fastsatte regler herom (beskyttelseskrav), og

2) de har den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med deres tilsigtede brug, og som gør, at deres funktion ikke forringes i uacceptabel grad (beskyttelseskrav).«

14. I § 5, stk. 3 og 4, ændres »konstrueres« til: »være konstrueret«.

15. I § 5, stk. 3, ændres »Radio-« til: »Radioudstyr«.

16. I § 5, stk. 3, udgår »som forudsætning for markedsføring« og »(generelle væsentlige krav)«.

17. I § 5, stk. 4, udgår »(generelle væsentlige krav)«.

18. I § 5, stk. 5, udgår »(specifikke væsentlige krav)«.

19. Efter § 5 indsættes som overskrift:

»Administrative væsentlige krav«.

20. § 6, stk. 1, affattes således:

»Ved markedsføring af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater skal fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen sikre,

1) at der for elektriske og elektroniske apparater foreligger en overensstemmelseserklæring, og at der for radioudstyr og teleterminaludstyr medfølger en overensstemmelseserklæring,

2) at der medfølger oplysninger om, til hvilken brug det pågældende radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparat er bestemt, herunder hvor det må tages i brug, og

3) at radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater er forsynet med overensstemmelsesmærkning og anden mærkning, jf. regler fastsat i henhold til stk. 2.«

21. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Ved markedsføring og installation af faste anlæg skal fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen eller for installationen sikre, at der foreligger teknisk dokumentation med henblik på at kunne godtgøre, at det faste anlæg overholder de i § 5, stk. 1, nævnte krav.

Stk. 2. Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen eller for installationen af elektriske eller elektroniske apparater, der er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg, og som ikke handles separat, skal sikre, at der medfølger informationsmateriale, der identificerer det faste anlæg og dets karakteristika med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet samt oplyser om, hvilke forholdsregler der skal træffes med henblik på indbygning af det elektriske eller elektroniske apparat i det faste anlæg.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til teknisk dokumentation som nævnt i stk. 1 og om informationsmateriale, jf. stk. 2 og indholdet heraf.«

22. Overskriften efter § 9 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 2 a

Brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg«.

23. I § 10, stk. 1, ændres »Apparater« til: »Radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater«.

24. § 10, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) når de er korrekt installeret, vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med de formål, hvortil de er bestemt,«.

25. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Faste anlæg må kun bruges,

1) når de er korrekt installeret, vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med de formål, hvortil de er bestemt, og

2) når de til stadighed overholder kravene i § 5 og regler udstedt i medfør heraf.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

26. I § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, og § 28, stk. 6, ændres »apparater« til: »elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg«.

27. Efter § 10 a indsættes:

»Kapitel 2 b

Tilslutning af teleterminaludstyr«.

28. I § 11, stk. 1 og 2, § 12, stk. 1-3, § 17, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 6, og § 17, stk. 3, ændres »telenet eller teletjenester« til: »elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester«.

29. I § 11, stk. 1, ændres »telenet eller tjenesteudbud i forbindelse med udbud af teletjenester« til: »elektroniske kommunikationsnet eller tjenesteudbud i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationstjenester«.

30. I § 12, stk. 2, ændres »et telenet« til: »et elektronisk kommunikationsnet«.

31. I § 12, stk. 2, ændres »beskadiger telenettet« til: »beskadiger det elektroniske kommunikationsnet«.

32. I § 12, stk. 3, ændres »af telenettet« til: »af det elektroniske kommunikationsnet«.

33. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Overensstemmelsesvurdering og overensstemmelseserklæring«.

34. § 13 affattes således:

»§ 13. Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater skal forud for markedsføringen gennemføre en vurdering af, om dette er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav.

Stk. 2. Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen skal attestere den i stk. 1 nævnte vurdering af overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav ved udstedelse af en EF-overensstemmelseserklæring.

Stk. 3. Fabrikanten, den ansvarlige for markedsføringen eller installatøren af et fast anlæg skal i forbindelse med markedsføringen eller installationen gennemføre en vurdering af, om det faste anlæg er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav.

Stk. 4. Fabrikanten, den ansvarlige for markedsføringen eller installatøren af et fast anlæg skal attestere den i stk. 3 nævnte vurdering af det faste anlægs overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav ved udarbejdelse af teknisk dokumentation for anlægget og dokumentation for, at installationen er foretaget på en måde, som sandsynliggør, at anlægget overholder de i § 5 nævnte krav.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om de i stk. 1-4 nævnte procedurer«.

35. Efter § 13 indsættes:

»Kapitel 3 a

Bemyndigede organer«.

36. I § 14 ændres »apparaters« til: »radioudstyrs, teleterminaludstyrs, elektriske og elektroniske apparaters og faste anlægs«, og »stk. 1 og 2« ændres til: »stk. 1-4«.

37. I § 15 ændres »stk. 2, nr. 3 og 4« til: »stk. 1«, og »vedrørende apparaters« ændres til: »for vurdering af radioudstyrs og teleterminaludstyrs«.

38. I § 16, stk. 1, ændres »apparaters« til: »radioudstyrs, teleterminaludstyrs, elektriske og elektroniske apparaters og faste anlægs«, og »stk. 1 og 2« ændres til: »stk. 1-4«.

39. I § 17, stk. 2, nr. 2, ændres »driften af apparater« til: »brugen af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg«.

40. I § 17, stk. 2, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) meddele påbud om indsendelse af dokumentation for et fast anlægs overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav,«.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

41. I § 17, stk. 3, ændres »nr. 4 og 5« til: »nr. 5 og 6«.

42. I § 18, stk. 1, ændres »de omhandlede apparater« til: »radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg«.

43. I § 21, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 10, stk. 3« til: »§ 10, stk. 4«.

44. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Afskæring af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings adgang til instruks«.

45. § 23 ophæves.

46. I § 27, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 6,«: »§ 6 a, stk. 1 og 2«.

47. I § 28 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om overgangsbestemmelser for elektromagnetiske forhold for elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg, som er overensstemmelsesvurderet til at overholde gældende krav før den 20. juli 2007, og som bliver markedsført før den 20. juli 2009.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

§ 2

Loven træder i kraft den 20. juli 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF (EF-Tidende 2004 nr. L 390, s. 24).