Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet

(Præcisering af reglerne om fastsættelse af forpligtelser vedrørende samtrafik)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 1427 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 545 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 40, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkanaler, adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes aktiviteter på markedet,«.

2. I § 51, stk. 4, indsættes efter 1. pkt:

»IT- og Telestyrelsen fastsætter på det enkelte marked omfanget af forpligtelserne og eventuelle krav til kvaliteten af de samtrafikprodukter, som udbydere med en stærk markedsposition pålægges at give adgang til, jf. § 51, stk. 3, nr. 1.«

3. I § 51 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med ændringer i regulatoriske forhold af betydning for forpligtelserne træffe nye afgørelser, der opdaterer forpligtelserne på et marked i overensstemmelse med de relevante ændringer.«

4. I § 67, stk. 2, ændres »§ 65, stk. 4, nr. 2,« til »§ 65, stk. 6,«.

5. § 67, stk. 3, ophæves.

6. § 70, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Afgørelser som nævnt i stk. 1 og 3 har virkning fra tidspunktet for IT- og Telestyrelsens modtagelse af anmodning om vurdering af, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, jf. § 65, stk. 1.«

7. I § 84 d, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Koncerner anses som samlede økonomiske og juridiske enheder, medmindre særlige forhold taler imod dette.«

§ 2

I lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. (Implementering af direktivpakken »99-review«), som ændret ved § 2 i lov nr. 1427 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. De i stk. 1 og 2 anførte bekendtgørelser samt de i stk. 5 anførte hidtidige bestemmelser i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet finder ikke anvendelse på de afgørelser, som IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af § 51.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

2. I § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »forpligtelserne« til »eventuelle forpligtelser«.

3. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »forpligtelserne« til »eventuelle forpligtelser«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Helge Sander