Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 159 af 8. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af § 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser og § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, som ændret ved lov nr. 544 af 8. juni 2006, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 3, ændres »levnedsmiddelvidenskab« til: »fødevarevidenskab«.

3. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »C-niveau,«: »jf. reglerne for de gymnasiale uddannelser,«.

4. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres »6,0« til: »2,0«.

5. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »6,0« til: »2,0«.

6. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består en kvalifikationsprøve eller gennem en anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer.«

7. § 9, stk. 2, 2. pkt ., affattes således:

»Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.«

8. I § 10, stk. 2, ændres »6« til: »02«.

9. § 11, stk. 1, affattes således:

»Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.«

10. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i § 19 og § 19 a eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen, jf. dog § 38 a.«

11. I § 19, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4,« til: »§ 2, stk. 2, nr. 1-4,«.

12. § 19, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, kan, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, få justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium. Justeringen sker, når der i den udenlandske uddannelse er taget det samme antal fag på det højeste niveau i den pågældende uddannelse, som kræves i en tilsvarende dansk uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-4, og der yderligere under uddannelsen er taget et eller to ekstra fag på det højeste niveau som erstatning for et fag på lavere niveau, og fagene på højeste niveau i den udenlandske uddannelse svarer mindst til dansk A-niveau. Justeringen sker efter reglerne i stk. 3. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.«

13. I § 19 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Justering af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 og 4, jf. stk. 3, foretages ved optagelsen i 2007 og 2008, for gennemførelse af to ekstra niveauer dog kun ved optagelsen i 2008. Justering foretages for:

1) Ansøgere med en studentereksamen, en højere handelseksamen eller en højere teknisk eksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, 3 og 4, der er afsluttet i 2007 eller tidligere.

2) Ansøgere med en højere forberedelseseksamen, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, der er afsluttet i 2006 eller tidligere.

3) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 4.«

14. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-4, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 4, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 3, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 18. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende uddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for justering efter stk. 1.

Stk. 3. Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 38 a, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 4. Universitetet forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

Stk. 5. Fristforlængelse efter stk. 4 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst sammenlagt få 4 års fristforlængelse. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for fristforlængelse er opfyldt.

Stk. 6. En ansøger med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-5. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse. Det påhviler ansøgeren over for universitetet at dokumentere, at betingelsen for justering er opfyldt.«

15. I § 23, stk. 2 , indsættes efter 2. pkt .:

»Det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. § 3 og § 4.«

16. Efter § 38 indsættes i kapitel 7 :

»§ 38 a. Karakterer og karaktergennemsnit efter § 3, stk. 3, § 4, stk. 1, og § 10, stk. 2, er angivet efter 7-trinsskalaen, jf. reglerne om karaktergivning i de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-4 og 6, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trinsskalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www.optagelse.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med udenlandske adgangsgivende uddannelser, jf. § 2, stk. 2, nr. 5, 7 og 8, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trinsskalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Undervisningsministeriets optagelsesportal på internetadressen www.optagelse.dk.

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 19 og § 19 a, foretages efter omregningen til 7-trinsskalaen.«

17. I § 40, stk. 1, 1. pkt. , ændres »Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling« til: »Universitets- og Bygningsstyrelsen«.

18. I § 40, stk. 2, 2. pkt ., ændres »ministeriet« til: »styrelsen«.

19. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

20. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. § 1, nr. 14, har virkning fra optagelsen i 2009.

Stk. 3. § 1, nr. 15, har virkning for ansøgere, der ved optagelsen i 2007 eller senere får tilsagn om optagelse senest det følgende år.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 19. februar 2007

Helge Sander

/Gertie LundBilag 1

»Bilag 1

Bacheloruddannelser, der forudsætter specifikke adgangskrav til og med 2007:

Universiteter

Specifikke adgangskrav

Københavns Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab

Matematik B, fysik B og kemi C

Farmaceut

Matematik A, fysik B og kemi B

Veterinærmedicin

Matematik B, fysik B og kemi B

De fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)

Matematik A, fysik A og kemi C eller
Matematik A, fysik B og kemi A

De kemiske fag (Kemi, Miljøkemi) og Biokemi Nanoteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Matematik (Matematik, Statistik) og Matematik-økonomi, Forsikringsmatematik/Aktuar

Matematik A

Biologi, Geologi-geoscience, Geografi og geoinformatik, Molekylær biomedicin

Matematik B, fysik B og kemi B

Biologi-bioteknologi, Hortonomi, Naturressourcer

Matematik A, fysik B og kemi B

Datalogi

Matematik A

Jordbrugsøkonomi

Matematik A

Landskabsarkitektur

Matematik B, fysik B og kemi C

Fødevarevidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Indiansk sprog og kultur

Spansk C

Italiensk

Italiensk B eller ½ års propædeutik

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Sociologi, Økonomi

Matematik B

Aarhus Universitet

 

Lægevidenskab, Odontologi

Matematik B, fysik B og kemi C

Fysik, Matematik med fysik

Matematik A, fysik A og kemi C

Biologi, Geologi, Kemi, Molekylærbiologi, Molekylær medicin, Medicinalkemi, Nanoteknologi, Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Geoteknologi, Kemi og teknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Datalogi, IT, Matematik, Matematik-økonomi

Matematik A

Idræt

Matematik C og naturfag C/fysik-kemi og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Italiensk

Italiensk B eller ½ års propædeutik

Musikvidenskab

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Psykologi, Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

 

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-informationsteknologi HA (it.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat

Matematik B

International erhvervsøkonomi HA (int.)

Matematik B og afhængig af det valgte sprog: engelsk B/tysk B/fransk C/spansk C

Business Administration

Matematik B og engelsk B

Marketing and Management Communication

Engelsk A

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Syddansk Universitet

 

Lægevidenskab, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk biomekanik

Matematik B, fysik B og kemi C

Lægemiddelvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Naturvidenskab

Matematik A, fysik B og kemi B

Biologi

Matematik B, fysik B og kemi B

Datalogi, Matematik-økonomi

Matematik A

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Datateknologi

Matematik A og fysik B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og teknologi, Mekatronik, Mechatronics

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Product Development and Innovation

Matematik A, fysik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Innovation and Business

Matematik A, fysik B og engelsk C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Miljøteknologi, Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Miljøplanlægning

Matematik C

Teknisk audiologi

Matematik B og fysik B

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Fransk, Spansk

Det valgte sprog C

Journalistik

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi (HA) i Sport Management, Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.) i skat

Matematik B

Business Administration

Matematik B og engelsk C

Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af de(t) valgte sprog: tysk B/fransk C/spansk C/ kinesisk B (eller 1 års propædeutik)

Den økonomisk-sproglige uddannelse (negot) i Turisme og fritidsmanagement eller i Hotel Management

Matematik C, engelsk B og tysk B

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Matematik C og engelsk B og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/fransk C/ spansk C

European Studies

Matematik C og engelsk B

Statskundskab/Samfundsfag

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Roskilde Universitetscenter

 

Naturvidenskabelige uddannelser

Matematik A, fysik B og kemi B eller,
Matematik B, fysik B og kemi C samt det af universitetet fastsatte karakterkrav

Samfundsvidenskabelige uddannelser

Matematik C

Aalborg Universitet

 

Naturvidenskab

Matematik A og fysik B

Geografi

Matematik B, fysik B og kemi C

Idræt

Matematik B, fysik B, dansk A, engelsk B og bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Informatik

Matematik B

Kemi

Matematik A, fysik B og kemi B

Medicin med industriel specialisering

Matematik A, fysik B, kemi B og engelsk B

Produkt og designpsykologi

Matematik A, fysik B og kemi C

Informationsteknologi, Medialogi

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Eksport (international teknologiledelse)

Matematik B og engelsk B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Kemi, miljø og bioteknologi

Matematik A, fysik B og kemi B

Landinspektørvidenskab

Matematik A

Engelsk, Tysk

Det valgte sprog B

Spansk

Spansk C

Musik, Musikterapi

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk C

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.)

Matematik B

Administration/Samfundsfag, Psykologi, Sociologi

Matematik C

Økonomi

Matematik B

Danmarks Tekniske Universitet

 

Teknisk videnskab (civilingeniør)

Matematik A, fysik B og kemi C

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioteknologi, Kemi og teknologi, Sundhed og produktion

Matematik A, fysik B og kemi B

Teknisk videnskab (civilingeniør) i Fysik og nanoteknologi

Matematik A, fysik A og kemi C

Handelshøjskolen i København

 

Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.)

Matematik A

Erhvervsøkonomi (HA), Erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), Erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.)

Matematik B

Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.), Erhvervsøkonomi-psykologi HA (psyk.)

Matematik B og engelsk B

Erhvervsøkonomi – virksomhedskommunikation HA (kom.)

Matematik C og engelsk B

Business Administration and Service Management

Matematik B og engelsk A

International Business

Matematik B og engelsk A

International Business and Politics

Matematik B. Engelsk A, eller engelsk B samt det af universitetet fastsatte karakterkrav

Business Language and Culture (SPRØK)

Engelsk B og matematik C/erhvervsøkonomi C/naturfag C/ samfundsfag C og, afhængig af det valgte 2. sprog: tysk B/ fransk C/spansk C

Asian Studies Programme (ASP)

Engelsk A, matematik C og japansk B/kinesisk B afhængig af det valgte sprog (eller 1 års propædeutik)

Erhvervssprog engelsk

Engelsk A

Erhvervssprog tysk, fransk

Det valgte sprog B

Erhvervssprog russisk

Russisk B eller ½ års propædeutik

Erhvervssprog spansk, italiensk

Det valgte sprog C

Information Management

Engelsk A

IT-Universitetet

 

Softwareudvikling

Matematik A og engelsk B

«Bilag 2

»Bilag 2

Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2008:

Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

1. Humaniora

Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser.

1.1. Humanistiske bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle humanistiske bacheloruddannelser

Der kræves:

– Dansk A

– Engelsk B

– Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

– Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

 

Herudover kræves ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte humanistiske bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Engelsk

Engelsk A

Fransk

Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B

Tysk

Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B

Spansk

Spansk A

Indianske sprog og kulturer

Spansk B

Historie

Historie A, eller Samfundsfag B i kombination med enten Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Teknisk audiologi

Matematik B og Fysik B

Audiologopædi

Balkanstudier

Brasilianske studier

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser.

Bulgarsk

 

Dansk, Dansk/nordisk, Nordisk sprog og litteratur

 

Design og kulturøkonomi

Digital design – it, æstetik og interaktion

Dramaturgi

 

Eskimologi

 

Etnografi

 

Europæisk etnologi

 

Film- og medievidenskab

 

Filosofi, Filosofi og videnskabsteori

 

Finsk

 

Forhistorisk arkæologi

 

Græsk (moderne)

 

Hebraisk

 

Humanistisk informatik

 

Humanistiske basisstudier (Roskilde Universitetscenter)

 

Humanistiske internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget)

 

Idéhistorie

 

Indisk/Sydasienstudier, Indisk filologi

 

Indoeuropæisk

 

Indonesisk/Østasienstudier

 

Informationsvidenskab

 

Journalistik (Roskilde Universitetscenter)

 

Koreansk/Østasienstudier

 

Kultur- og sprogmødestudier

 

Kunsthistorie

 

Lingvistik

 

Litteraturvidenskab/Litteraturhistorie

 

Logopædi

 

Kommunikation

 

Medievidenskab

 

Middelalderarkæologi

 

Nederlandsk

 

Nærorientalsk

 

Performance-design

 

Persisk

 

Polsk/Østeuropastudier

 

Portugisisk

 

Pædagogik

 

Pædagogik og uddannelsesstudier

 

Pædagogisk audiologi

 

Religion, Religionsvidenskab

 

Retorik

 

Serbokroatisk

 

Sprogvidenskab

 

Teatervidenskab

 

Thai/Sydøstasienstudier

 

Tibetansk/Sydøstasienstudier

 

Tjekkisk

 

Tyrkisk

 

Ungarsk

 

Æstetik og kultur

 

Arabisk, Arabisk sprog og islamisk kultur

Arabisk A*

Græsk (klassisk)

Græsk-romersk sprog og kultur

Klassisk arkæologi

Klassisk filologi

Latin

Græsk A* og Latin A*

Italiensk

Italiensk A*

Japansk, Japansk/Østasienstudier

Japansk A*

Kinesisk, Kinesisk/Østasienstudier

Kinesisk A*

Oldtidskundskab

Græsk A*

Russisk, Russisk/Østeuropastudier

Russisk A*

Journalistik (Syddansk Universitet)

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

Musik, Musikvidenskab

Musikterapi

Bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

 

1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

- Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

 

Herudover kræves ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Erhvervssprog engelsk

Information Management (engelsksproget)

Marketing and Management Communication (engelsksproget)

Engelsk A

Erhvervssprog fransk

Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B

Erhvervssprog tysk

Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B

Erhvervssprog spansk

Spansk A

Erhvervssprog arabisk

Arabisk A*

Erhvervssprog italiensk

Italiensk A*

Erhvervssprog russisk

Russisk A*

Erhvervssprog dansk

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for erhvervssproglige bacheloruddannelser.

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

2. Teologi

Bacheloruddannelse

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Teologi

Dansk A, Historie A, Engelsk B, Græsk A*, Latin A*, og yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

3. Samfundsvidenskab

Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.

3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Herudover kræves ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Økonomi

Matematik A

Administration/Samfundsfag

Matematik B

European Studies (engelsksproget)

 

Forvaltning

 

Internationale udviklingsstudier

 

Offentlig administration

 

Psykologi

 

Samfundsfag

 

Socialvidenskab

 

Sociologi

 

Statskundskab/Samfundsfag

 

Samfundsvidenskabelige basisstudier
(Roskilde Universitetscenter)

 

Samfundsvidenskabelige internationale basisstudier
(Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget)

 

Virksomhedsstudier

 

Miljøplanlægning

 

Antropologi

Jura

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser.

 

3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

- Matematik B

 

Herudover kræves ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Business Administration and Service Management (engelsksproget)

International Business (engelsksproget)

International Business and Politics (engelsksproget)

Engelsk A

Erhvervsøkonomi-matematik

Erhvervsøkonomi-datalogi

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi

Matematik A

Business Language and Culture (SPRØK) (engelsksproget)

Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A

Asian Studies Programme (engelsksproget)

Engelsk A, og afhængig af det valgte sprog: japansk A* eller kinesisk A*

Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA-1 fremmedsprog)

Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT)

Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A*, fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) i kinesisk (engelsksproget)

Kinesisk A*

Business Administration (engelsksproget)

Erhvervsøkonomi, almen

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat

Erhvervsøkonomi-filosofi

Erhvervsøkonomi-psykologi

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen

4. Naturvidenskab

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

 

Herudover kræves ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)

Kemiske fag (Biokemi, Kemi, Medicinalkemi, Miljøkemi)

Matematik A, Fysik A og Kemi B eller

Matematik A, Fysik B og Kemi A

Bioinformatik

Matematik A, Fysik B og Kemi B

Biologi-bioteknologi

 

Biologiske fag (Biologi, Medicinalbiologi, Miljøbiologi, Molekylærbiologi, Molekylær medicin)

 

Biomedicin

 

Farmaceutisk kemi

Fødevarevidenskab

 

Geografiske fag (Geografi, Geografi & geoinformatik, Geologi, Geologi-geoscience)

 

Hortonomi

 

Lægemiddelvidenskab

 

Medicin med industriel specialisering

 

Molekylær biomedicin

 

Nanobioscience

 

Nanoteknologi

 

Naturressourcer

 

Naturvidenskab (Aalborg Universitet, Syddansk Universitet)

 

Naturvidenskabelige basisstudier (Roskilde Universitetscenter)

 

Naturvidenskabelige internationale basisstudier (Roskilde Universitetscenter) (engelsksproget)

 

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

 

Veterinærmedicin

 

Landskabsarkitektur

Produkt og designpsykologi

Matematik A, Fysik B og Kemi C

Datalogi

IT

Matematiske fag (Forsikringsmatematik/Aktuar, Jordbrugsøkonomi, Matematik, Matematik-økonomi, Statistik)

Softwareudvikling

Matematik A

Idræt

Idræt og sundhed

Matematik B og Fysik B

Ved Idræt (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet) tillige bestået optagelsesprøve, der afholdes af universitetet.

Informatik

Informationsteknologi

Medialogi

Matematik B

5. Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Matematik A

- Fysik B

- Kemi B

 

Herudover kræves ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser:

 

De enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Farmaceut

Biologi C

Folkesundhedsvidenskab

Klinisk biomekanik

Lægevidenskab

Odontologi

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser.

6. Teknisk videnskab

Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser

Områdespecifikke adgangskrav

Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser

Der kræves:

- Dansk A

- Engelsk B

- Matematik A

 

Herudover kræves ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser følgende:

 

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser

 

De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Fysik og teknologi

Fysik og nanoteknologi

Fysik A og Kemi B

Bioteknologi

Fysik B og Kemi B

Geoteknologi

 

Kemi, miljø og bioteknologi

 

Kemi og teknologi

Miljøteknologi

Nanoteknologi

Sundhed og produktion

 

Arkitektur og design

Fysik B og Kemi C

Byggeri og anlæg

 

Byggeteknologi

 

Datateknik og IT

 

Datateknologi

 

Design og innovation

 

Elektronik, energiteknik og IT

 

Elektroteknologi

 

Industri og produktion

 

IT og kommunikationsteknologi

 

Matematik og teknologi

 

Medicin og teknologi

 

Mechatronics (engelsksproget)

 

Mekatronik

 

Plan og miljø

 

Product Development and Innovation (engelsksproget)

 

Produktion og konstruktion

 

Softwareteknologi

 

Sundhedsteknologi

 

Teknisk videnskab i øvrigt

 

Innovation and Business (engelsksproget)

Fysik B

Teknisk-samfundsvidenskabelig planlægning

Matematik B i stedet for Matematik A. Fysik B, Kemi C og Biologi B.

Eksport (international teknologiledelse)

Landinspektør

Software

Er alene omfattet af det generelle krav til specifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser.

«