Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforholdpå telemarkedet

(Visse tekniske krav til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester – opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 1427 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 545 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 1598 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) at det tekniske udstyr og de tekniske systemer, udbyderen anvender, er indrettet således, at politiet kan få adgang til oplysninger om teletrafik samt til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af historisk teleoplysning og udvidet teleoplysning, jf. lov om rettens pleje kapitel 71 og 74,«

Nr. 1-5 bliver herefter nr. 2-6.

2. I § 15, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 3» til: »stk. 1, nr. 4«.

3. I § 15, stk. 4, indsættes efter »fremskaffelse af«: »oplysninger om teletrafik samt«.

4. I § 15, stk. 5, ændres »stk. 1, nr. 1-3« til: »stk. 1, nr. 1-4«.

§ 2

Loven træder i kraft den 15. september 2007.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 2007

MARGRETHE R.

/ Helge Sander