Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Formål m.v.
  Kapitel 2Akkrediteringsinstitutionen
  Kapitel 3Universiteter under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
  Kapitel 4Uddannelsesinstitutioner m.v. under andre ministre
  Kapitel 5Økonomiske forhold
  Kapitel 6Klageadgang og offentliggørelse
  Kapitel 7Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling opretter Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser som et fagligt uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Stk. 2. Akkrediteringsinstitutionens formål er at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet af eksisterende og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal endvidere samle national og international erfaring af betydning for akkreditering.

Stk. 3. I akkreditering indgår også en faglig vurdering af uddannelser ud fra centralt fastsatte kriterier for relevans, medmindre andet følger af denne lov, regler fastsat i medfør heraf eller anden lovgivning.

Kapitel 2

Akkrediteringsinstitutionen

§ 2. Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet og to sekretariater:

1) Et rådssekretariat, som varetager sekretariatsbetjening af rådet.

2) Et fagligt sekretariat, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannelser.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling ansætter sekretariaternes ledelse efter indstilling fra rådet.

§ 3. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering. Rådet træffer desuden afgørelse om godkendelse af universitetsuddannelser med den virkning, at uddannelsen omfattes af universitetsloven og opnår tilskud herefter.

Stk. 2. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter. Rådet beslutter, hvilke aktører der skal udarbejde rapporterne, medmindre andet følger af denne lov, regler fastsat i medfør heraf eller anden lovgivning.

Stk. 3. Rådet fastsætter en forretningsorden.

§ 4. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer og er uafhængigt i sin virksomhed.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden efter drøftelse med undervisningsministeren og kulturministeren.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger medlemmerne således, at

1) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra undervisningsministeren,

2) 1 medlem udpeges efter indstilling fra kulturministeren,

3) 1 medlem udpeges efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelserne for uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og undervisningsministeren og fra de studerendes repræsentanter i skoleråd/konservatorieråd på videregående uddannelsesinstitutioner under kulturministeren og

4) 3 medlemmer udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 4. Rådets formand og medlemmer skal tilsammen have viden og erfaring inden for kvalitetssikring, videregående uddannelse, forskning og arbejdsmarkedsforhold for dimittender. Mindst 1 medlem skal have international erfaring med akkreditering.

Stk. 5. Rådets formand og medlemmer udpeges for en periode af 4 år. Dog udpeges medlemmet udpeget efter stk. 3, nr. 3, for en periode af 1 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller et medlem afgår inden periodens udløb, udpeges en afløser for den resterende periode efter stk. 2 og 3.

Kapitel 3

Universiteter under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

§ 5. Bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse, der udbydes i Danmark efter universitetsloven, skal akkrediteres af Akkrediteringsrådet.

Stk. 2. I det omfang danske universiteter kan udbyde uddannelser svarende til de i stk. 1 nævnte uddannelser i udlandet, skal uddannelserne akkrediteres af rådet eller kvalitetssikres efter det nationale kvalitetssikringssystem i det land, hvor uddannelsen udbydes.

Stk. 3. Rådet kan afvise en anmodning om akkreditering eller stoppe behandlingen af anmodningen, hvis

1) en anmodning ikke indeholder tilstrækkelig dokumentation for uddannelsens kvalitet og relevans,

2) en anmodning i det væsentligste vedrører forhold, som rådet har taget stilling til inden for de sidste 2 år, og som har medført, at uddannelsen ikke kunne akkrediteres, eller

3) en anmodning efter stk. 1 vedrører en uddannelse, som ikke vil kunne godkendes efter § 10, stk. 1.

§ 6. Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter det faglige sekretariat et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse, jf. dog § 8.

Stk. 2. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i henhold til kriterier fastsat i medfør af § 11, og det faglige sekretariat udarbejder på baggrund heraf en akkrediteringsrapport.

Stk. 3. Akkrediteringen kan omfatte flere uddannelser, hvor gennemførelsen af den ene uddannelse er et adgangskrav for optagelse på den anden uddannelse.

§ 7. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten. Afgørelsen kan være en positiv eller en betinget positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering.

Stk. 2. Ved en positiv akkreditering angiver rådet den periode, som akkrediteringen gælder for. Rådet kan af egen drift eller efter anmodning fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling inden periodens udløb undersøge, om kriterierne fastsat i medfør af § 11 fortsat opfyldes. Hvis kriterierne ikke er opfyldt, trækker rådet akkrediteringen tilbage. Universitetet skal underrette rådet, hvis kriterierne ikke længere er opfyldt eller der er tvivl herom. Hvis rådet trækker akkrediteringen tilbage, skal rådet straks indberette det til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 3. Ved en betinget positiv akkreditering angiver rådet, hvilke kriterier uddannelsen ikke opfylder, samt en tidsplan for opfølgning. Rådet træffer efterfølgende afgørelse om akkreditering på baggrund af en supplerende akkrediteringsrapport.

Stk. 4. Ved et afslag på akkreditering angiver rådet, hvorfor uddannelsen ikke kan akkrediteres.

§ 8. Akkrediteringsrådet kan af faglige grunde eller for at afprøve det faglige sekretariats konkurrencedygtighed beslutte at anvende en anden internationalt anerkendt aktør end det faglige sekretariat til at udarbejde akkrediteringsrapporter.

Stk. 2. Rådet kan af egen drift eller efter anmodning fra et universitet helt eller delvis lægge en akkrediteringsrapport fra en anden internationalt anerkendt aktør til grund for afgørelsen om akkreditering, i det omfang rapporten er udarbejdet efter kriterierne fastsat i medfør af § 11.

§ 9. Ved akkreditering af nye uddannelser foretager det faglige sekretariat en faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i henhold til kriterier fastsat i medfør af § 11 og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at det faglige sekretariat nedsætter et akkrediteringspanel efter § 6, stk. 1. Akkrediteringen kan omfatte flere uddannelser, hvor gennemførelsen af den ene uddannelse er et adgangskrav for optagelse på den anden uddannelse.

Stk. 2. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten. Afgørelsen kan være en positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering.

Stk. 3. En positiv akkreditering gælder for en periode svarende til uddannelsens normerede studietid tillagt 2 år. Hvor akkrediteringen omfatter flere uddannelser, gælder akkrediteringen for en periode svarende til den normerede studietid for det samlede uddannelsesforløb tillagt 2 år. Perioden fastsættes ved oprunding til hele kalenderår.

Stk. 4. Rådet kan af egen drift eller efter anmodning fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling inden periodens udløb undersøge, om kriterierne fastsat i medfør af § 11 fortsat opfyldes. Hvis kriterierne ikke er opfyldt, trækker rådet akkrediteringen tilbage. Universitetet skal underrette rådet, hvis kriterierne ikke længere er opfyldt eller der er tvivl herom. Hvis rådet trækker akkrediteringen tilbage, skal rådet straks indberette det til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Stk. 5. Ved et afslag på akkreditering angiver rådet, hvorfor uddannelsen ikke kan akkrediteres.

§ 10. Bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse, der udbydes i Danmark efter universitetsloven, skal godkendes af Akkrediteringsrådet med den virkning, at uddannelsen opnår tilskud herefter, jf. dog stk. 3. Godkendelsen forudsætter en positiv eller betinget positiv akkreditering efter § 7, stk. 1, eller en positiv akkreditering efter § 9, stk. 2, og gælder for den samme periode som akkrediteringen.

Stk. 2. Inden en godkendelse efter stk. 1 indstiller rådet uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser og uddannelsens normerede studietid til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Rådet indstiller desuden eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan undtagelsesvis træffe afgørelse om, at en uddannelse ikke kan godkendes i henhold til stk. 1. Afgørelse herom træffes, hvor uddannelsen ikke opfylder lovgivningsmæssige krav eller oprettelsen af uddannelsen ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ikke skønnes hensigtsmæssig. Det pågældende universitet skal have lejlighed til at udtale sig, inden afgørelsen træffes.

Stk. 4. Godkendelsen bortfalder, hvis akkrediteringen trækkes tilbage efter § 7, stk. 2, eller efter § 9, stk. 4.

Stk. 5. Rådet skal straks indberette godkendelse efter stk. 1 til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 11. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter kriterier for kvalitet og relevans samt nærmere regler om sagsgangen ved akkreditering og godkendelse.

Kapitel 4

Uddannelsesinstitutioner m.v. under andre ministre

§ 12. Akkrediteringsrådet akkrediterer videregående uddannelser på undervisningsministerens område efter de regler, der gælder herfor.

Stk. 2. Rådet akkrediterer videregående uddannelser på kulturministerens område. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for akkreditering samt kriterier for kvalitet og relevans.

Stk. 3. Kulturministeren beslutter, hvilken internationalt anerkendt akkrediteringsaktør der skal varetage de faglige opgaver med akkreditering på kulturministerens område. Det er en forudsætning, at akkrediteringsrapporten, som skal lægges til grund for rådets akkreditering, er udarbejdet efter kriterier fastsat i medfør af stk. 2.

Stk. 4. Rådet kan efter aftale mellem ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og vedkommende minister akkreditere uddannelser under andre ministre og private lønnede uddannelser, der gennemføres hos en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold. Vedkommende minister kan fastsætte nærmere regler for akkreditering samt kriterier for kvalitet og relevans.

Kapitel 5

Økonomiske forhold

§ 13. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling afholder udgifter til Akkrediteringsinstitutionen og til udarbejdelse af akkrediteringsrapporter efter § 8, stk. 1. Undervisningsministeren og kulturministeren afholder på hver sit område udgifter til udarbejdelse af akkrediteringsrapporter.

Stk. 2. I det omfang Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser under andre ministre, jf. § 12, stk. 4, afholdes udgifterne hertil af vedkommende minister.

Stk. 3. Akkreditering af uddannelser efter § 5, stk. 2, og private uddannelser efter § 12, stk. 4, udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 6

Klageadgang og offentliggørelse

§ 14. Akkrediteringsrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klager over retlige spørgsmål ved rådets afgørelser kan af parter indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt parten.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan delegere sine kompetencer efter loven til Universitets- og Bygningsstyrelsen og kan bestemme, at styrelsens afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.

§ 15. Akkrediteringsrådet offentliggør alle akkrediteringsrapporter og en samlet oversigt over alle akkrediteringsansøgninger og resultatet heraf samt uddannelser, der er akkrediteret af rådet.

Stk. 2. Rådet offentliggør hvert år en beretning om institutionens virksomhed.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 16. Loven træder i kraft den 1. april 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 12 træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 17. Akkrediteringsrådet udarbejder forslag til plan for akkreditering af alle uddannelser, som ved lovens ikrafttræden modtager tilskud i henhold til universitetsloven. Akkrediteringsplanen og budget herfor skal forelægges til godkendelse hos ministeren for videnskab, teknologi og udvikling inden udgangen af december 2007. Universitetet har pligt til at afgive de nødvendige oplysninger til udarbejdelse af planen og til at følge den godkendte akkrediteringsplan.

Stk. 2. Rådet underretter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, hvis universitetet ikke følger akkrediteringsplanen.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter i samarbejde med rådet en plan for akkreditering af videregående uddannelser på undervisningsministerens område.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter i samarbejde med rådet en plan for akkreditering af videregående uddannelser på kulturministerens område.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander