Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven og lov om forskningsrådgivning m.v.

(Konsekvensændringer som følge af oprettelse af Akkrediteringsinstitutionen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 544 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »ministeren for videnskab, teknologi og udvikling« til: »Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser«.

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis en eksisterende uddannelse på et universitet ikke godkendes eller godkendelsen bortfalder, jf. § 10 i lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, kan det pågældende universitet ikke optage studerende på uddannelsen. Ministeren fastsætter en plan for, hvordan allerede optagne studerende på uddannelser nævnt i 1. pkt. kan færdiggøre deres uddannelsesforløb. Ministeren kan i den forbindelse pålægge andre universiteter at optage disse studerende eller at overtage ansvaret for uddannelsesforløbet på det pågældende universitet.«

3. § 3, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 3-8.

4. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 3, og i stk. 7 og 8, der bliver stk. 6 og 7, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 4 og 5«.

5. § 3, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Universitetet kan i særlige tilfælde udbyde en uddannelse, hvor dele af uddannelsen ikke kan gennemføres i Danmark, men skal gennemføres ved et eller flere udenlandske universiteter efter aftale mellem de pågældende universiteter om gensidig udveksling, jf. dog stk. 1.«

6. I § 3, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »efter stk. 5 og 6« til: »efter stk. 4 og 5«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 7«.

7. I § 8, stk. 1, udgår »og kvalitetsudvikling«.

§ 2

I lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning m.v., som ændret ved lov nr. 418 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Rådet bistår efter anmodning Akkrediteringsinstitutionen med forskningsfaglig rådgivning.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2007.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Helge Sander