Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold
på telemarkedet

(Præcisering af reglerne om forsyningspligt og nummeroplysningsdata)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 1427 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 545 af 8. juni 2006, § 1 i lov nr. 1598 af 20. december 2006 og lov nr. 200 af 6. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 16 affattes således:

»§ 16. Bestemmelserne i kapitlet har til formål at sikre alle slutbrugere adgang til en række grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser.

Stk. 2. Forsyningspligten skal sikres ved udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere efter § 17 og omfatter følgende ydelser, jf. dog stk. 5:

1) Basale taletelefonitjenester.

2) ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner.

3) Faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner.

4) Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af handicappede.

5) En udtømmende nummerfortegnelse og en landsdækkende nummeroplysningstjeneste.

6) Nød- og sikkerhedskommunikation via offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland.

Stk. 3. Den eller de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere eller udbyde de forsyningspligtydelser, der er nævnt i stk. 2,

1) til enhver, der anmoder herom,

2) til priser, der ikke overstiger maksimalpriser, der måtte være fastsat i medfør af regler fastsat i medfør af § 19, herunder eventuelt stille disse gratis til rådighed, og

3) i overensstemmelse med de regler og vilkår, der er fastsat i medfør af stk. 4, § 17, stk. 2, og § 18.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om,

1) hvilke ydelser der er omfattet af stk. 2, nr. 4,

2) omfanget af forsyningspligtydelser efter stk. 2, herunder hvilke faciliteter og funktioner der er omfattet heraf, og

3) omfanget af leveringspligten, jf. stk. 3.

Stk. 5. Hvis en eller flere af de forsyningspligtydelser eller tilsvarende ydelser, der er nævnt i stk. 2, er tilgængelige, kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte nærmere regler om, at en ydelse eller dele af en ydelse

1) ikke skal udbydes som led i forsyningspligten eller

2) ikke eller kun i begrænset omfang skal udbydes til nye kunder som led i forsyningspligten.«

2. § 17, stk. 1, affattes således:

»IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere af de ydelser, der er nævnt i § 16, stk. 2.«

3. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om IT- og Telestyrelsens udpegning, jf. stk. 1. Reglerne kan bl.a. omfatte

1) regler om udpegning af forsyningspligtudbyder af de ydelser, der er nævnt i § 16, stk. 2,

2) regler om, hvordan udpegningen finder sted, herunder regler for udpegning ved offentligt udbud, og

3) regler om udpegningens varighed.«

4. I § 17 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår, jf. stk. 2. Reglerne kan bl.a. omfatte krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere, og krav vedrørende kvalitetsmålinger og offentliggørelse heraf.«

5. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om krav til indholdet af den kontrakt, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger, herunder

1) krav om kompensations- og tilbagebetalingsordninger, som finder anvendelse, hvis kvalitetskrav som nævnt i § 10, stk. 2, nr. 4, ikke overholdes, og

2) krav til eventuelle kontraktvilkår om sikkerhedsstillelse.«

6. § 19 affattes således:

»§  19. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan bestemme, at IT- og Telestyrelsen skal fastsætte maksimalpriser for en eller flere af de forsyningspligtydelser, som er nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1-5. IT- og Telestyrelsen fastsætter maksimalpriser på grundlag af forslag fra forsyningspligtudbyderen og efter regler udstedt i medfør af stk. 4.

Stk. 2. Nød- og sikkerhedsopkald i forbindelse med de forsyningspligtydelser, der er nævnt i § 16, stk. 2, nr. 6, skal tilbydes gratis, i det omfang det følger af internationale forpligtelser herom.

Stk. 3. Der kan ikke stilles krav om anvendelse af maksimalpriser, der betyder, at omkostningerne ved tilvejebringelse af forsyningspligtydelserne ikke samlet set dækkes.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for kravene til og beregning af de maksimalpriser, der er behandlet i stk. 1, herunder rammerne for IT- og Telestyrelsens fastsættelse heraf, og for forsyningspligtudbyderes udarbejdelse af forslag hertil. Reglerne kan bl.a. omfatte følgende forhold:

1) At maksimalpriserne samlet skal være objektive, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede og herunder dække underskud ved andre af forsyningspligtudbyderens forsyningspligtydelser.

2) Særlige regler om fastsættelse af maksimalpriser for forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 4, der ikke er fuldt ud omkostningsdækkende, med sigte på at fremme handicappedes brug af telekommunikation.

3) At maksimalpriserne ikke må udvise prisstigninger eller prisstigninger, der overstiger udviklingen i nettoprisindekset.

4) Regler om de tidsmæssige rammer for fastsættelse af maksimalpriser, indgivelse af forslag hertil m.v.

5) Regler om, at forsyningspligtudbyderes maksimalpriser for opkald til andre udbyderes mobil- eller fastnet, der afviger fra priserne for opkald til slutbrugere i forsyningspligtudbyderes eget fastnet eller mobilnet, skal være særskilt omkostningsbaserede, objektive og ikkediskriminerende.

Stk.   5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om, at forsyningspligtudbyderen overalt i Danmark skal opkræve samme listepriser for en eller flere forsyningspligttjenester.«

7. I § 20, stk. 1, indsættes efter »til at udbyde«: », jf. dog stk. 3«.

8. § 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige til dækning af underskud som nævnt i stk. 1. Ved beregningen af underskuddet skal IT- og Telestyrelsen fratrække værdien af forsyningspligtudbyderens eventuelle immaterielle fordele ved at varetage forsyningspligten. Underskud dækkes ikke, hvis IT- og Telestyrelsen vurderer, at underskuddet skyldes, at forsyningspligtudbyderens priser er unormalt lave i forhold til ydelsen. Senest samtidig med, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse herom, skal IT- og Telestyrelsen iværksætte offentligt udbud med henblik på eventuel udpegning af en eller flere alternative forsyningspligtudbydere efter de regler, der kan fastsættes herom i medfør af § 17, stk. 3, medmindre forholdet vedrørende underskudsfinansiering er indgået som en del af udpegningen af den pågældende forsyningspligtudbyder.«

9. § 20, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Hvis underskuddet er fremkommet ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, udløser IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 3 en forpligtelse for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte forsyningspligtydelser til at medfinansiere forsyningspligtudbyderens underskud.«

10. I § 20 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Hvis underskuddet er fremkommet ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 6, udløser IT- og Telestyrelsens afgørelse efter stk. 3 en forpligtelse for staten til at dække forsyningspligtudbyderens underskud.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

11. I § 22, stk. 1, nr. 2, ændres »og § 18, stk. 1 og 2,« til: »§ 18, stk. 1 og 2, og § 19, stk. 5,«.

12. I § 22, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 17, stk. 3,« til: »§ 17, stk. 4,«.

13. § 22, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) maksimalpriser fastsat i medfør af regler udstedt med hjemmel i § 19, stk. 1 og 4.«

14. I § 24, nr. 2, ændres »i medfør af § 19, stk. 1,« til: »i medfør af regler udstedt med hjemmel i § 19, stk. 1 og 4,«.

15. I § 31, stk. 1, indsættes efter »kommunikationsnet eller -tjenester«: »eller forsyningspligtydelser«.

16. I § 32, stk. 1, indsættes efter »kommunikationsnet eller -tjenester«: »og forsyningspligtudbydere«.

17. § 34, stk. 6, 3. pkt., ophæves.

18. I § 38, stk. 2, ændres »Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der af IT- og Telestyrelsen er tildelt numre« til: »Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og forsyningspligtudbydere, der af IT- og Telestyrelsen er tildelt numre«.

19. § 96, stk. 1, nr. 1, litra d , affattes således:

»d) maksimalpriser fastsat i medfør af regler udstedt med hjemmel i § 19, stk. 1 og 4,«.

20. I § 101, stk. 1, nr. 1, litra b, indsættes efter »§ 15, stk. 2,«: »§ 19, stk. 5,«.

21. I § 101, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 17, stk. 2 og 3,« til: »§ 17, stk. 2 og 4,« og »maksimalpriser efter § 19, stk. 1 og 3-6,« til: »maksimalpriser fastsat i medfør af regler udstedt med hjemmel i § 19, stk. 1 og 4,«.

22. I § 101, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kommunikationstjenester,«: »forsyningspligtudbydere,«.

23. I § 112, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »kommunikationsnet eller -tjenester«: »eller forsyningspligtydelser«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. De hidtidige regler i §§ 16 og 18 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse, indtil der er foretaget endelig ny udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere i henhold til § 17 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2-4, og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler om, at den nuværende udpegning af forsyningspligtudbyder og vilkår, som IT- og Telestyrelsen har fastsat i forbindelse hermed, finder anvendelse i perioden fra den 1. januar 2008 og frem til, at en endelig ny udpegning af en eller flere nye forsyningspligtudbydere i henhold til § 17 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2-4, får virkning. Ministerens bemyndigelse til at fastsætte regler efter 1. pkt. kan maksimalt medføre, at den nuværende udpegning af forsyningspligtudbyder og de nævnte vilkår finder anvendelse frem til den 31. december 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Helge Sander