Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af universitetsloven

(Vejledning af studerende o g afleveringsfrist for speciale)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 295 af 27. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Universitetet har pligt til at give studerende, der er blevet forsinket i forhold til den normerede studietid, særlig vejledning med henblik på, at de fortsætter deres uddannelse.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om vejledning efter stk. 1. Ministeren fastsætter endvidere regler om, hvornår universitetet skal tilbyde vejledning efter stk. 2, og om omfanget heraf.«

2. I § 18, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.«

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 1, træder i kraft den 1. februar 2008.

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. september 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Helge Sander