Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0005
 
32004L0108
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Lovens formål og anvendelsesområde
  Kapitel 2Markedsføring af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg
  Kapitel 2 aBrug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg
  Kapitel 2 bTilslutning af teleterminaludstyr
  Kapitel 3Overensstemmelsesvurdering og overensstemmelseserklæring
  Kapitel 3 aBemyndigede organer
  Kapitel 4IT- og Telestyrelsen som tilsynsmyndighed m.v.
  Kapitel 5Bemyndigelse af andre myndigheder
  Kapitel 6Afskæring af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings adgang til instruks
  Kapitel 7Klagebestemmelser
  Kapitel 8Gebyrer m.v.
  Kapitel 9Straffebestemmelser
  Kapitel 10Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold 1)

 

Herved bekendtgøres lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 5. november 2002, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 545 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 1225 af 6. december 2006.

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med denne lov er

1) at fremme et åbent og konkurrencebaseret marked med et varieret og billigt udbud af radioudstyr og teleterminaludstyr gennem en fri adgang til markedsføring heraf under forudsætning af, at dette overholder de fastsatte krav med sigte på at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed og sikre en effektiv frekvensudnyttelse, og

2) at sikre, at de af loven omfattede elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg overholder krav om elektromagnetisk kompatibilitet, så de ikke fremkalder uacceptable elektromagnetiske forstyrrelser og ikke lader sig påvirke af sådanne forstyrrelser.

§ 2. Loven finder anvendelse på markedsføring, brug og tilslutning af:

1) Radioudstyr.

2) Teleterminaludstyr.

3) Elektriske og elektroniske apparater.

4) Faste anlæg, herunder faste telenet.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i denne lov eller dele heraf ikke finder anvendelse på visse kategorier af radioudstyr og teleterminaludstyr.

§ 2 a. Ved radioudstyr forstås et produkt eller en relevant komponent heri til kommunikation ved hjælp af udsendelse eller modtagelse af radiobølger.

Stk. 2. Ved teleterminaludstyr forstås et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 3. Ved elektriske og elektroniske apparater forstås

1) færdigproducerede produkter eller kombinationer af sådanne produkter, der markedsføres som funktionelle enheder, der er beregnet til slutbrugeren, og som kan tænkes selv aktivt at kunne fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser,

2) komponenter og delmontager, der er beregnet til at blive indbygget i et elektrisk eller elektronisk produkt af slutbrugeren, og

3) elektriske og elektroniske produkter, der ikke handles separat, som er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg, og som kan tænkes selv aktivt at kunne fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser.

Stk. 4. Ved faste anlæg forstås en given kombination af forskellige elektriske og elektroniske apparater og eventuelt andre anordninger, der er samlet, installeret og beregnet til at blive brugt permanent på et forudbestemt sted.

Stk. 5. Ved elektroniske kommunikationsnet forstås enhver form for radiobaseret eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester.

Stk. 6. Ved elektroniske kommunikationstjenester forstås tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radiokommunikationsteknik eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejskommunikation og envejskommunikation, punkt til punkt-kommunikation og punkt til multipunkt-kommunikation.

§ 2 b. Ved en harmoniseret standard forstås en teknisk specifikation vedtaget af et anerkendt europæisk standardiseringsorgan efter mandat fra Europa-Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i direktiv 98/34/EF med henblik på fastsættelse af et europæisk krav.

§ 2 c. Ved en grænseflade forstås de nødvendige og tilstrækkelige tekniske specifikationer, som muliggør, at en teleterminal, der er indrettet i overensstemmelse med disse specifikationer, kan tilsluttes et offentligt elektronisk kommunikationsnet og kommunikere via dette, og de tekniske vilkår for en sådan tilslut ning.

§ 2 d. Ved en radiogrænseflade forstås de nødvendige og tilstrækkelige tekniske specifikationer, som muliggør, at en teleterminal med radiosendefunktionalitet, der er indrettet i overensstemmelse med disse specifikationer, kan tilsluttes et telekommunikationsnet og kommunikere via dette, og de tekniske vilkår for denne radiokommunikation.

§ 2 e. Ved markedsføring forstås tilrådighedsstillelse af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg mod betaling eller gratis med henblik på distribution eller brug.

§ 3. På messer, udstillinger samt ved demonstrationer m.v. er det tilladt at præsentere radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg, som ikke er i overensstemmelse med denne lov, hvis det ved synlig skiltning klart er anført, at dette hverken kan markedsføres, tages i brug eller tilsluttes, før overensstemmelse foreligger.

§ 4. IT- og Telestyrelsen kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om forsvarets brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg.

§ 4 a. Loven finder ikke anvendelse på politiets brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg med henblik på at forstyrre eller afbryde radio- og telekommunikation m.v., der sker som led i indgreb foretaget i medfør af lov om rettens pleje § 791 c.

Kapitel 2

Markedsføring af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg

Tekniske væsentlige krav

§ 5. Radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg skal være konstrueret således, at

1) de ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andet radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg kan fungere i overensstemmelse med deres formål og herunder overholder nærmere fastsatte regler herom (beskyttelseskrav), og

2) de har den immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med deres tilsigtede brug, og som gør, at deres funktion ikke forringes i uacceptabel grad (beskyttelseskrav)

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler til opfyldelse af EF-direktiver vedrørende forhold som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Radioudstyr og teleterminaludstyr skal desuden være konstrueret således, at det beskytter brugernes og andre personers sundhed og sikkerhed.

Stk. 4. Radioudstyr skal ud over de i stk. 1-3 nævnte krav endvidere være konstrueret således, at det effektivt udnytter det frekvensbånd, der er allokeret til den pågældende form for radiokommunikation, således at uacceptable forstyrrelser undgås.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan ud over de i stk. 1-4 nævnte krav fastsætte yderligere krav for særlige grupper af radioudstyr og teleterminaludstyr, når sådanne særskilt er fastsat af Europa-Kommissionen. IT- og Telestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte tidsfrister og nærmere regler om adgangen til fortsat markedsføring af radioudstyr og teleterminaludstyr, der ikke opfylder de herved fastsatte krav.

Administrative væsentlige krav

§ 6. Ved markedsføring af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater skal fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen sikre,

1) at der for elektriske og elektroniske apparater foreligger en overensstemmelseserklæring, og at der for radioudstyr og teleterminaludstyr medfølger en overensstemmelseserklæring,

2) at der medfølger oplysninger om, til hvilken brug det pågældende radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparat er bestemt, herunder hvor det må tages i brug, og

3) at radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater er forsynet med overensstemmelsesmærkning og anden mærkning, jf. regler fastsat i henhold til stk. 2.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til anbringelse, omfang, indhold, udformning og lign. af oplysninger og mærkning som nævnt i stk. 1.

§ 6 a. Ved markedsføring og installation af faste anlæg skal fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen eller for installationen sikre, at der foreligger teknisk dokumentation med henblik på at kunne godtgøre, at det faste anlæg overholder de i § 5, stk. 1, nævnte krav.

Stk. 2. Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen eller for installationen af elektriske eller elektroniske apparater, der er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg, og som ikke handles separat, skal sikre, at der medfølger informationsmateriale, der identificerer det faste anlæg og dets karakteristika med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet samt oplyser om, hvilke forholdsregler der skal træffes med henblik på indbygning af det elektriske eller elektroniske apparat i det faste anlæg.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til teknisk dokumentation som nævnt i stk. 1 og om informationsmateriale, jf. stk. 2 og indholdet heraf.

§ 7. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor radioudstyr har forårsaget eller kan forventes at ville forårsage uacceptable forstyrrelser af samfundsvigtig radiokommunikation, fastsætte regler om forbud mod eller begrænsning af markedsføring eller krav om tilbagetrækning fra markedet.

§ 8. Hvis radioudstyr er udformet med sigte på anvendelse i frekvensbånd, hvor der ikke er sket en forudgående harmonisering af anvendelsen inden for hele Fællesskabet, skal der forud for markedsføring ske underretning af IT- og Telestyrelsen om, at dette påtænkes markedsført i Danmark.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til og tidsfrister for underretning som nævnt i stk. 1.

§ 9. IT- og Telestyrelsen fastsætter tekniske specifikationer for radiogrænseflader indeholdende de krav, der kan fastsættes med baggrund i effektiv frekvensudnyttelse og hindring af uacceptable forstyrrelser, samt regler for offentliggørelse heraf.

Kapitel 2 a

Brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg

§ 10. Radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater må kun bruges

1) når de er korrekt installeret, vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med de formål, hvortil de er bestemt,

2) når de til stadighed overholder kravene i § 5 og regler udstedt i medfør heraf og

3) når de er forsynet med overensstemmelsesmærkning og anden mærkning fastsat i henhold til § 6, stk. 2.

Stk. 2. Faste anlæg må kun bruges,

1) når de er korrekt installeret, vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med de formål, hvortil de er bestemt, og

2) når de til stadighed overholder kravene i § 5 og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 3. Ud over de i stk. 1 nævnte krav kan IT- og Telestyrelsen fastsætte yderligere krav til en eller flere kategorier af radioudstyr som forudsætning for brug af disse med sigte på varetagelse af hensynet til den offentlige sundhed.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om begrænsninger i brug af radioudstyr og teleterminaludstyr samt særlige foranstaltninger vedrørende brug og installation af elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg.

§ 10 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om brug af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg og tilslutning af teleterminaludstyr i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

Kapitel 2 b

Tilslutning af teleterminaludstyr

§ 11. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal udarbejde og til IT- og Telestyrelsen indsende tekniske specifikationer for de grænseflader, som disse udbydere anvender i deres elektroniske kommunikationsnet eller tjenesteudbud i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationstjenester og tilslutning af teleterminaludstyr.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om omfang, indhold, udformning og indsendelse m.v. af tekniske specifikationer for grænseflader for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. IT- og Telestyrelsen kan endvidere fastsætte regler om udbydernes pligt til at offentliggøre oplysninger om disse grænseflader.

§ 12. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan ikke nægte slutbrugere adgang til at tilslutte teleterminaludstyr til grænseflader som nævnt i § 11, hvis udstyret overholder kravene i § 5 og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan anmode IT- og Telestyrelsen om tilladelse til at afvise at tilslutte eller til at frakoble radioudstyr eller teleterminaludstyr som nævnt i stk. 1 eller til at blokere for udstyrets adgang til en eller flere tjenester. Tilladelse hertil skal gives, såfremt IT- og Telestyrelsen finder det godtgjort, at det pågældende radioudstyr eller teleterminaludstyr forårsager betydelig skade på et elektronisk kommunikationsnet, uacceptable forstyrrelser eller på anden vis beskadiger det elektroniske kommunikationsnet og dets funktioner.

Stk. 3. I nødstilfælde kan en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester frakoble radioudstyr eller teleterminaludstyr som nævnt i stk. 1, såfremt beskyttelsen af det elektroniske kommunikationsnet, kræver, at udstyret frakobles øjeblikkeligt, og under forudsætning af, at brugeren straks og uden udgift for vedkommende tilbydes en alternativ løsning.

Stk. 4. Udbyderen skal straks underrette IT- og Telestyrelsen om beslutninger som nævnt i stk. 3. IT- og Telestyrelsen træffer på grundlag heraf afgørelse om, hvorvidt frakobling er berettiget, jf. stk. 2.

Kapitel 3

Overensstemmelsesvurdering og overensstemmelseserklæring

§ 13. Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater skal forud for markedsføringen gennemføre en vurdering af, om dette er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav.

Stk. 2. Fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen skal attestere den i stk. 1 nævnte vurdering af overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav ved udstedelse af en EF-overensstemmelseserklæring.

Stk. 3. Fabrikanten, den ansvarlige for markedsføringen eller installatøren af et fast anlæg skal i forbindelse med markedsføringen eller installationen gennemføre en vurdering af, om det faste anlæg er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav.

Stk. 4. Fabrikanten, den ansvarlige for markedsføringen eller installatøren af et fast anlæg skal attestere den i stk. 3 nævnte vurdering af det faste anlægs overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav ved udarbejdelse af teknisk dokumentation for anlægget og dokumentation for, at installationen er foretaget på en måde, som sandsynliggør, at anlægget overholder de i § 5 nævnte krav.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om de i stk. 1-4 nævnte procedurer.

Kapitel 3 a

Bemyndigede organer

§ 14. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler om de krav, der gælder for offentlige myndigheder og private foretagender, der ansøger om at være bemyndiget til at udføre opgaver i forbindelse med udarbejdelse af dokumentation for radioudstyrs, teleterminaludstyrs, elektriske og elektroniske apparaters og faste anlægs overensstemmelse som nævnt i § 13, stk. 1-4.

§ 15. IT- og Telestyrelsen er bemyndiget til at yde teknisk rådgivning i forbindelse med de i § 13, stk. 1, nævnte procedurer for vurdering af radioudstyrs og teleterminaludstyrs overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav.

§ 16. IT- og Telestyrelsen kan udpege andre offentlige myndigheder eller private foretagender, der opfylder de i medfør af § 14 fastsatte regler, som bemyndigede til at yde teknisk rådgivning eller udføre opgaver i forbindelse med certificering med henblik på fuld kvalitetsstyring vedrørende radioudstyrs, teleterminaludstyrs, elektriske og elektroniske apparaters og faste anlægs overensstemmelse som nævnt i § 13, stk. 1-4.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en bemyndigelse efter stk. 1, hvis den offentlige myndighed eller det private foretagende ikke længere opfylder de i medfør af § 14 fastsatte betingelser for at være et bemyndiget organ.

Kapitel 4

IT- og Telestyrelsen som tilsynsmyndighed m.v.

§ 17. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om manglende overholdelse af loven og regler fastsat i medfør heraf og kan i den forbindelse

1) meddele påbud om tilbagetrækning af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg fra markedet, herunder påbud om annoncering med henblik på tilbagetrækning fra markedet,

2) meddele påbud om standsning af brugen af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg,

3) nedlægge forbud mod markedsføring,

4) meddele påbud om indsendelse af dokumentation for et fast anlægs overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav,

5) meddele påbud om indsendelse og offentliggørelse af oplysninger som nævnt i § 11 og

6) meddele påbud om tilslutning af teleterminaludstyr til grænseflader i offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. § 12.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan pålægge udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester tvangsbøder for at gennemtvinge påbud som nævnt i stk. 2, nr. 5 og 6. Der er udpantningsret for bøderne. Disse tvangsbøder tilfalder statskassen.

§ 18. IT- og Telestyrelsen har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage stikprøvevis kontrol i grossist- og detailleddet for at påse, at loven og de i medfør heraf fastsatte regler overholdes. IT- og Telestyrelsen kan i den forbindelse på stedet foretage undersøgelser af radioudstyr, teleterminaludstyr, elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg.

Stk. 2. Politiet yder bistand til gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 19. Ophævet.

§ 20. IT- og Telestyrelsen kan kræve alle oplysninger, herunder materiale af teknisk og statistisk karakter, som findes nødvendige for IT- og Telestyrelsens administration af denne lov.

§ 21. IT- og Telestyrelsen underretter Europa-Kommissionen om følgende forhold:

1) Afgørelser truffet i medfør af § 7.

2) De af IT- og Telestyrelsen fastsatte tekniske specifikationer for radiogrænseflader som nævnt i § 9.

3) De af IT- og Telestyrelsen fastsatte regler i medfør af § 10, stk. 4.

4) Udbyderes tekniske specifikationer for grænseflader som nævnt i § 11.

5) Afgørelser truffet i medfør af § 12.

6) Afgørelser truffet i medfør af § 17, stk. 2.

Stk. 2. Hvis Europa-Kommissionen opfordrer til, at en af IT- og Telestyrelsen truffen afgørelse vedrørende radioudstyr og teleterminaludstyr efter stk. 1, nr. 1, 5 eller 6, trækkes tilbage, ændrer IT- og Telestyrelsen den pågældende afgørelse i overensstemmelse hermed.

Kapitel 5

Bemyndigelse af andre myndigheder

§ 22. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler, hvorefter offentlige myndigheder bemyndiges til at udføre opgaver, der i denne lov er tillagt IT- og Telestyrelsen.

Kapitel 6

Afskæring af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings adgang til instruks

§ 23. Ophævet.

§ 24. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Kapitel 7

Klagebestemmelser

§ 25. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lov, herunder klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet.

Stk. 2. For Teleklagenævnet kan indbringes klager over afgørelser i henhold til administrative forskrifter udstedt i medfør af loven truffet af offentlige myndigheder og private foretagender, der er bemyndiget hertil.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens fastsættelse af administrative forskrifter efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Afgørelser, der alene angår forhold vedrørende radioudstyr og teleterminaludstyr, og som indberettes til Europa-Kommissionen, kan ikke indbringes for Teleklagenævnet, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, 4 og 5.

Stk. 5. Teleklagenævnet skal i sager vedrørende elektromagnetiske forhold, hvor der sker indberetning til Europa-Kommissionen, afvente Europa-Kommissionens eventuelle udtalelse. Denne udtalelse er bindende for Teleklagenævnet.

Kapitel 8

Gebyrer m.v.

§ 26. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om betaling til dækning af myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 27. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 5, stk. 1, 3 og 4, § 6, § 6 a, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, og § 13,

2) undlader at indsende oplysninger som nævnt i § 20 eller

3) undlader at efterkomme påbud og forbud givet i medfør af § 17, stk. 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Loven træder i kraft den 8. april 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 230 af 8. april 1992 om satellitjordstations- og teleterminaludstyr.

Stk. 3. Samtidig ophæves lov nr. 216 af 10. april 1991 om beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser.

Stk. 4. Regler udstedt i medfør af den i stk. 3 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om overgangsbestemmelser for radioudstyr og teleterminaludstyr, der er typegodkendt inden 8. april 2000.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om overgangsbestemmelser for elektromagnetiske forhold for elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg, som er taget i brug før den 1. januar 1997.

Stk. 7. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om overgangsbestemmelser for elektromagnetiske forhold for elektriske og elektroniske apparater og faste anlæg, som er overensstemmelsesvurderet til at overholde gældende krav før den 20. juli 2007, og som bliver markedsført før den 20. juli 2009.

Stk. 8. Et vilkår om typegodkendelse for frekvensanvendelse uden individuel tilladelse er at sidestille med et vilkår som nævnt i § 13, stk. 2, nr. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser som affattet ved denne lovs § 30, nr. 2.

Stk. 9. Et vilkår om typegodkendelse i frekvenstilladelser udstedt før 8. april 2000 er at sidestille med et vilkår som nævnt i § 14, stk. 2, nr. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser som affattet ved denne lovs § 30, nr. 3.

§ 29-30. (Ændringsbestemmelser, udeladt)

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr.545 af 8. juni 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

 

Lov nr.1225 af 6. december 2006 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 20. juli 2007.

IT- og Telestyrelsen, den 3. juli 2007

P.M.V.
E.B.
Jørgen Abild Andersen

/Søren Johansen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EF-Tidende 1999 L 91, s. 10) samt af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF (EF-Tidende 2004 L 390, s. 24).