Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

(Bindende afleveringsfrist for speciale og nye kandidattitler)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 805 af 19. august 2005, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 544 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 295 af 27. marts 2007, fastsættes:«

2. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »levnedsmiddelvidenskab« til: »fødevarevidenskab«.

3. § 21, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6. Universitetet godkender opgaveformuleringen for kandidatspecialet og fastsætter samtidig hermed en afleveringsfrist for specialet og en plan for specialevejledning af den studerende. Specialet skal påbegyndes og afleveres inden for den tidsramme, der i studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat for specialets omfang, og som gælder for heltidsuddannelser.«

4. Efter § 21, stk. 6 , indsættes som stk. 7:

» Stk. 7. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den i stk. 6 fastsatte frist, godkender universitetet en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen, efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.«

5. § 33, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.merc. (candidatus/candidata mercaturae). På engelsk: Master of Science in Economics and Business Administration. For kombinationsuddannelserne (jur., dat., it., mat., fil., kom., psyk. m.v.) tilføjes kombinationsbetegnelsen i parentes efter cand.merc. På engelsk: Master of Science in Business Administration and Commercial Laws/ Business Computing/ Information Systems/ Management Science/ Philosophy/ Organizational Communication/ Psychology.«

6. § 57 affattes således:

»Cand.pharm.

§ 57. Kandidatuddannelsen i farmaci har til formål at kvalificere den studerende til at varetage erhvervsfunktioner som særlig lægemiddelsagkyndig inden for alle områder af samfundet, herunder kemisk, farmakologisk, farmaceutisk og klinisk lægemiddeludvikling, produktion, kvalitetssikring, registrering og markedsføring af lægemidler samt information og rådgivning om lægemidler og lægemiddelanvendelse.

Stk. 2. Kandidatuddannelsen består af moduler inden for de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og farmaceutisk videnskabelige fagområder, herunder studieophold på apotek/sygehusapotek.

Stk. 3. Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til bachelor i farmaci.

Stk. 4. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.pharm. (candidatus/candidata pharmaciae) (farmaceut). På engelsk: Master of Science in Pharmacy.«

7. Efter § 57 indsættes:

»Cand.scient.pharm.

§ 57 a. Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab har til formål at kvalificere den studerende til at varetage erhvervsfunktioner som særlig lægemiddelsagkyndig inden for et bredt udsnit af samfundet, herunder kemisk, farmakologisk, farmaceutisk og klinisk lægemiddeludvikling, produktion og kvalitetssikring, registrering og markedsføring af lægemidler, samt information om lægemidler.

Stk. 2. Kandidatuddannelsen består af moduler inden for de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og farmaceutisk videnskabelige fagområder.

Stk. 3. Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til bachelor i farmaci.

Stk. 4. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.pharm. (candidatus/candidata scientiarum pharmaciae) (farmaceutisk videnskab). På engelsk: Master of Science in Pharmaceutical Sciences.

§ 57 b. Kandidatuddannelsen i klinisk farmaci har til formål at kvalificere den studerende til at varetage erhvervsfunktioner som særlig sagkyndig inden for klinisk lægemiddeludvikling, evidensbaseret og rationel lægemiddelanvendelse samt information om lægemidler til professionelle og brugere.

Stk. 2. Kandidatuddannelsen består af teoretiske og kliniske moduler inden for de sundhedsvidenskabelige og farmaceutisk videnskabelige fagområder.

Stk. 3. Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til bachelor i farmaci eller uddannelsen til bachelor i lægemiddelvidenskab med tilvalg i farmaci.

Stk. 4. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.pharm. (candidatus/candidata scientiarum pharmaciae ) (klinisk farmaci). På engelsk: Master of Science in Clinical Pharmacy.«

8. I § 58, stk. 4, 1. pkt., ændres »(candidatus/candidata scientiarum sanitas)« til: »(candidatus/candidata scientiarum sanitatis)«.

9. Efter § 60 indsættes:

» § 60 a. Kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering har til formål at kvalificere den studerende til at analysere og løse kliniske problemstillinger i forbindelse med diagnosticering og behandling primært med henblik på beskæftigelse i sundhedssektoren og i den medicotekniske industri.

Stk. 2. Kandidatuddannelsen består af teoretiske moduler, der er fordelt på naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag, samt moduler, der foregår i industrien, og kliniske moduler i sundhedssektoren.

Stk. 3. Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem en bacheloruddannelse i medicin eller i medicin med industriel specialisering.

Stk. 4. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.med. (candidatus/candidata scientiarum medicinae). På engelsk: Master of Science in Medicine with Industrial specialization.«

10. § 76 affattes således:

» 76. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst en uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2007.

Stk. 2. § 21, stk. 6 og 7, som affattet ved denne bekendtgørelsens § 1, nr. 3 og 4, finder anvendelse, uanset at uddannelsesbekendtgørelsens øvrige bestemmelser ikke har fået virkning for de studerende, jf. § 77.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 5. juli 2007

Helge Sander

/Gertie Lund