Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2002 af bidrag til
Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

 

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996 som ændret ved lov nr. 1080 af 29. december 1999, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2002 til 210 kr. pr. fuldtidsansat.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

    Stk. 2. Det for 2002 fastsatte bidrag anvendes første gang ved modregning i kompensationen i henhold til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og derudover ved opkrævning hos arbejdsgiverne efter § 9, stk. 3 i lov om Lønmodtagernes Garantifond på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. februar 22. maj 2002.

Lønmodtagernes Garantifond, den 13. december 2001

Knud Heinesen

/Lars Rohde