Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om meddelelse om dagpenge under en kollektiv ferielukning til medlemmer, der hverken har ret til ferie med feriegodtgørelse/løn eller dage feriedagpenge

 

Kommentarer m.v.:

Et medlem, som på sin arbejdsplads er omfattet af en kollektiv ferielukning, og som ikke har mulighed for at afholde ferie med økonomisk dækning enten i form af feriegodtgørelse/løn eller feriedagpenge, kan ved midlertidigt at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet opnå ret til dagpenge for hverdage under ferielukningen.

Meddelelse:

Direktoratet skal hermed nærmere redegøre for i hvilket omfang et medlem, som på sin arbejdsplads er omfattet af en kollektiv ferielukning, jf. ferielovens § 17, og som hverken har mulighed for at afholde ferie med feriegodtgørelse/løn eller feriedagpenge, vil kunne få udbetalt dagpenge under den kollektive ferielukning.

Udbetaling af dagpenge under en kollektiv ferielukning er betinget af, at medlemmet:

- er omfattet af en kollektiv ferielukning på sin arbejdsplads, og derfor i en periode er forhindret i at arbejde,

- forinden har holdt al ferie med feriegodtgørelse/løn eller feriedagpenge,

- ikke ønsker at holde ferie for egen regning,

- tilmelder sig Arbejdsformidlingen og derved midlertidigt stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet, og

-i øvrigt opfylder betingelserne for at få dagpenge, idet der dog ikke kræves en frigørelsesattest.

Et medlem, der er omfattet af en kollektiv ferielukning mellem jul og nytår, er dog fritaget for pligten til at tilmelde sig Arbejdsformidlingen, jf. § 14, stk. 5, i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1185 af 22. december 1995 om en aktiv arbejdsmarkedsindsats.

Da man i arbejdsløshedsforsikringsloven opererer med en 5-dages-uge og ikke som i ferieloven med en 6-dages-uge vil der i det følgende være regnet i 5-dages-uger, medmindre andet er oplyst.

Hvilke dage kan der udbetales dagpenge for ?

Ved den særlige praksis om dagpenge under kollektiv ferielukning fraviges de almindelige regler, hvorefter der kun kan udbetales dagpenge til et medlem, der er ledigt.

Der kan imidlertid efter denne praksis alene udbetales dagpenge for dage, hvor medlemmet er forhindret i ar arbejde som følge af ferielukningen.

Det betyder, at der ikke kan udbetales dagpenge for søgnehelligdage (f.eks. 1. og 2. juledag), som indgår i en kollektiv ferielukning, idet virksomheden disse dage er lukket på grund af helligdagslovgivningen og ikke på grund af arbejdsgiverens ønske om at holde ferielukket. Dette gælder også i tilfælde, hvor der holdes kollektivt ferielukket på en eller flere hverdage forud for søgnehelligdag(e).

Der vil derfor ved kollektiv ferielukning skulle ske belægning af dagpengekortet for søgnehelligdage. Et fuldtidsforsikret medlem skal have belagt dagpengekortet med 7,4 timer pr. søgnehelligdag (teknisk belægning), mens et deltidsforsikret medlem skal have belagt dagpengekortet med et timetal, der svarer til 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før "ledigheden" (teknisk belægning), jf. § 8, stk. 1 og 2, i direktoratets bekendtgørelse nr. 1143 af 20. december 1995 om udbetaling af supplerende dagpenge.

Ovenstående gælder også for et medlem, der bliver omfattet af en kollektiv ferielukning under jobtræning i dagpengeperioden.

Et medlem, der arbejder på nedsat tid med frigørelsesattest eller er i jobtræning i aktivperioden, vil derimod under en kollektiv ferielukning kunne få udbetalt dagpenge efter de almindelige regler for både hverdage og søgnehelligdage, idet medlemmet anses for ledigt.

Al ferie med økonomisk dækning skal være opbrugt

Et medlem, som er omfattet af § 9, stk. 1, 2. pkt. i feriedagpengebekendtgørelsen, anses altid for at have optjent økonomisk dækning til 25 feriedage. Medlemmet vil derfor tidligst kunne få udbetalt dagpenge under en kollektiv ferielukning, når medlemmet har afholdt 25 feriedage. I tilfælde, hvor et medlem har optjent økonomisk dækning til mindre end 25 dage henvises til eksempel 1.

I forudsætningen om, at al ferie med økonomisk dækning skal være afholdt, inden der kan udbetales dagpenge under kollektiv ferielukning, ligger i øvrigt, at der ikke kan udbetales dagpenge til et medlem, der f.eks. har planlagt ferie i efteråret og eventuelt har fået ferien registreret på Arbejdsformidlingen og som herefter bliver ansat på en virksomhed, der holder kollektiv ferielukning i sommerperioden.

Dette medlem vil muligvis kunne afholde den planlagte ferie i efteråret, men vil ikke kunne få udbetalt dagpenge under den kollektive ferielukning i sommerperioden, da medlemmet på dette tidspunkt endnu ikke fuldt ud har udnyttet sine muligheder for at afholde ferie med økonomisk dækning.

Det skal for så vidt angår medlemmer, omfattet af særordningen for dimittender, meddeles, at disse tidligst vil kunne få udbetalt dagpenge under en kollektiv ferielukning, når de har afholdt det antal feriedage, som de har optjent ret til efter ferieloven, dog mindst et antal feriedage svarende til det antal dage, de som udgangspunkt er berettiget til efter § 5 i feriedagpengebekendtgørelsen.

Et medlem, som er omfattet af særordningen for dimittender, vil således afhængig af optagelsestidspunktet tidligst kunne få udbetalt dagpenge, når medlemmet har afholdt henholdsvis 15, 10 eller 5 feriedage, og først senere, hvis medlemmet har optjent mere end 15, 10 eller 5 feriedage efter ferieloven på baggrund af beskæftigelse i optjeningsåret, jf. eksemplerne 2 og 3.

Det bemærkes, at fradraget, jf. § 6 i bekendtgørelsen om feriedagpenge, ikke har betydning for, hvornår der kan udbetales dagpenge under kollektiv ferielukning.

Eksempel 1:

Et medlem har optjent 6 dages ferie med feriegodtgørelse på baggrund af beskæftigelsesperioder i optjeningsåret og har herudover optjent ret til 10 dage med feriedagpenge på baggrund af udbetalte ydelser i optjeningsåret.

Medlemmet er ansat på en virksomhed, der har kollektivt ferielukket i 4 uger i sommerperioden.

Medlemmet vil i den 1. uge af ferielukningen kunne afholde ferie med feriegodtgørelse i alt 6 dage og vil herefter i den 2. og 3. uge kunne få udbetalt feriedagpenge for i alt 10 dage, jf. § 9, stk. 1, 1. pkt., i direktoratets bekendtgørelse om feriedagpenge.

Medlemmet vil herefter kunne få udbetalt dagpenge i den 4. og sidste uge af den kollektive ferielukning, hvis ikke medlemmet ønsker at afholde ferie for egen regning.

Eksempel 2:

Et medlem, der er dimittendoptaget i en kasse den 1. juni i et ferieår, er ansat på en virksomhed, som i sommerperioden holder 4 ugers kollektiv ferielukning.

Medlemmet har på baggrund af 8 måneders beskæftigelse på nedsat tid i optjeningsåret optjent ret til 20 dages ferie med feriegodtgørelse (inklusive lørdage.)

Efter særordningen for dimittender er medlemmet som udgangspunkt berettiget til 15 dage med feriedagpenge, jf. § 5, men får på baggrund af sine arbejdstimer i optjeningsåret beregnet et fradrag på 8 dage, jf. § 6. Medlemmet har således ret til 7 dage med feriedagpenge.

På grund af fradraget på 8 dage vil medlemmet kunne få feriedagpenge fra den 9. til den 15. feriedag. Da medlemmet er berettiget til udbetaling af feriegodtgørelse i 20 dage (inklusive lørdage), vil medlemmet først kunne få udbetalt dagpenge, når der er afholdt 17 feriedage.

Medlemmet vil således kunne få udbetalt dagpenge fra den 18. til den 20. dag i den kollektive ferielukningsperiode i alt 3 dage hvis ikke medlemmet ønsker at afholde ferie for egen regning.

Eksempel 3:

Et medlem, der dimittendoptaget i en kasse den 1. juni i et ferieår, er ansat på en virksomhed, som i sommerperioden holder 4 ugers kollektiv ferielukning.

Medlemmet har på baggrund af 6 måneders fuldtidsbeskæftiglese i optjeningsåret optjent ret til 15 dages ferie med feriegodtgørelse (inklusive lørdage).

Efter særordningen for dimittender er medlemmet som udgangspunkt berettiget til 15 dage med feriedagpenge, jf. § 5, men får på baggrund af sine arbejdstimer i optjeningsåret beregnet et fradrag på 17 dage, jf. § 6. Medlemmet er således ikke berettiget til feriedagpenge.

Medlemmet vil kunne afholde ferie med feriegodtgørelse i 15 feriedage (inklusive lørdage), dvs. fra den 1. til den 13. dag i den kollektive ferielukning, men vil herefter ikke kunne afholde ferie med økonomisk dækning.

Idet fradraget på 17 dage ikke har betydning for, hvornår der kan udbetales dagpenge under kollektiv ferielukning, vil medlemmet kunne få udbetalt dagpenge fra den 16. til den 20. dag i den kollektive ferielukningsperiode i alt 5 dage hvis ikke medlemmet ønsker at afholde ferie for egen regning.

Direktoratets meddelelse nr. 25/1995 af 21. juli 1995 ophæves samtidig med denne meddelelse.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, den 5. marts 1996

Redaktionel note
  • DfA-meddelelse nr. 19/96
  • Hermed ophæves DfA-meddelelse nr. 25/95.