Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om orlov til børnepasning

 

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, § 8, stk. 4, § 13, stk. 2, § 16, stk. 10, § 18, stk. 5, 7 og 8, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, som ændret ved lov nr. 440 af 7. juni 2001, lov nr. 446 af 7. juni 2001 og lov nr. 141 af 25. marts 2002 fastsættes efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren:

Kapitel 1

Betingelser for orlov

Generelt

§ 1. Personer med børn i alderen 0 til og med 8 år kan opnå orlov til at passe egne børn, jf. § 6, § 18, § 21 og § 22, jf. dog § 63.

Stk. 2. Lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, dagpengeberettigede ledige, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse kan opnå orlov til børnepasning, jf. § 7, § 19, § 20, § 21 og § 22. Børnepasningsorlov kan for beskæftigede lønmodtagere og ledige opnås som retsbaseret og/eller aftalebaseret orlov. For selvstændige erhvervsdrivende kan der opnås børnepasningsorlov som retsbaseret orlov.

Stk. 3. Reglerne om børnepasningsorlov gælder ikke for indkaldte værnepligtige.

Stk. 4. Orlovsperioden for hvert barn kan højst udgøre 52 uger. Forældre kan afholde orlov hver for sig eller samtidig til det samme barn.

Stk. 5. Ved egne børn forstås børn, som orlovsansøgeren har forældremyndigheden over, herunder hvor forældremyndigheden er opnået ved adoption, eller adoptanten har modtaget barnet og opnået plejetilladelse med henblik på at opnå forældremyndigheden. Endvidere er børn, hvor orlovsansøgeren har anerkendt faderskabet, omfattet af begrebet.

§ 2. Det er en betingelse for, at der kan udbetales ydelser under orlov til børnepasning, at orlovspersonen tilbringer orloven sammen med barnet.

Stk. 2. Det er ligeledes en betingelse for udbetaling af ydelser under orlov til børnepasning, at orlovspersonen ikke samtidig deltager i uddannelse, der har et ugentligt antal undervisningstimer på mindst 20 timer eller er normeret som heltidsundervisning efter ministerielt fastsatte regler eller er godkendt som en uddannelse, der berettiger til statens uddannelsesstøtte.

Stk. 3. Uanset stk. 1, vil der i tilfælde, hvor orlovspersonen ikke opholder sig sammen med barnet i perioder af op til 3 ugers varighed, fortsat kunne udbetales orlovsydelse, hvis fraværet må anses for et naturligt led i pasning af barnet, jf. tillige § 38, stk. 4.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen/kommunen kan træffe afgørelse om at undlade at udbetale orlovsydelse, sålænge orlovspersonen ikke tilbringer orloven sammen med barnet, jf. dog stk. 3, og sålænge orlovspersonen deltager i undervisning, jf. stk. 2. Stopper arbejdsløshedskassen/kommunen for udbetalingen af orlovsydelsen, skal dette meddeles Arbejdsformidlingen, jf. § 45, stk. 3.

§ 3. Barnet må indtil det fyldte 3. år ikke benytte plads i offentligt dagtilbud i orlovsperioden, jf. dog stk. 3 og 5.

Stk. 2. Er barnet i alderen fra og med 3 år til og med 8 år, kan barnet højst benytte halvdagsplads i offentligt dagtilbud i orlovsperioden, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan barnet i op til 2 uger umiddelbart før afslutningen af orlovsperioden benytte plads i offentligt dagtilbud med henblik på at lære dette at kende.

Stk. 4. Ved offentligt dagtilbud forstås de dagtilbud, der er fastsat bestemmelser om i lov om social service, lov om folkeskoler samt bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan barnet benytte plads i offentligt dagtilbud, hvis kommunalbestyrelsen i henhold til § 40, stk. 2, nr. 1, i lov om social service inden eller under orloven træffer beslutning om, at barnet skal søge offentligt dagtilbud.

§ 4. Orlov til børnepasning kan afholdes i udlandet.

§ 5. Afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende sker for forsikrede efter regler i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og for ikke-forsikrede efter regler i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Beskæftigede lønmodtagere (forsikrede og ikke-forsikrede)

§ 6. Lønmodtagere har ret til orlov (retsbaseret orlov) fra arbejdet til at passe egne børn i alderen 0 til og med 8 år i en sammenhængende periode på mindst 8 uger og højst 13 uger. Der er dog ret til orlov i mindst 8 uger og højst 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt 1 år på tidspunktet for orlovens påbegyndelse. Der kan i henhold til bestemmelserne i § 9 ske overførsel af op til 5 ugers retsbaseret orlov til aftalebaseret orlov.

Stk. 2. Ud over den retsbaserede orlov efter stk. 1, har lønmodtagere adgang til at aftale orlov (aftalebaseret orlov) med arbejdsgiveren til at passe egne børn i alderen 0 til og med 8 år i sammenhængende perioder på mindst 8 uger.

Stk. 3. Orlovsadgangen efter stk. 1 og stk. 2 kan tilsammen højst udgøre 52 uger.

Stk. 4. Lønmodtageren har endvidere adgang til med arbejdsgiveren at aftale orlov for hele orlovsperioden.

Stk. 5. Lønmodtagere, der har ret til orlov efter stk. 1, kan anvende denne ret én gang til hvert barn inden for barnets første 8 leveår.

Stk. 6. Forældre til adoptivbørn, som påbegynder orloven inden udløbet af det første år efter barnets modtagelse i hjemmet, har ret til 26 ugers orlov, jf. stk. 1.

§ 7. Det er en betingelse for, at lønmodtageren kan bevilges orlov, at kommunen har attesteret, at den orlovssøgende opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 2, § 4, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Stk. 2. Lønmodtagere, der opfylder beskæftigelseskravet i stk. 1, og som er på barselsorlov, kan gå direkte fra barselsorlov til børnepasningsorlov, uanset at lønmodtageren ikke opholder sig i Danmark ved orlovens start.

§ 8. En lønmodtager, der ønsker at udnytte retten efter § 6, stk. 1 skal give meddelelse herom til arbejdsgiveren med 4 ugers varsel, jf. dog stk. 2 og 3. Ved varslingen af orloven skal det angives i hvor mange uger, der ønskes orlov. Varslet kan tidligst afgives efter 3 måneders ansættelse i ansættelsesforholdet.

Stk. 2. Ved ansættelsesforhold omfattet af kollektiv overenskomst kan det i stk. 1 nævnte varsel fraviges ved aftale mellem de berørte organisationer. I øvrige ansættelsesforhold kan varslet fraviges ved individuel aftale. Varslet kan højst udgøre arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, dog mindst 2 uger og højst 26 uger.

Stk. 3. Hvis børnepasningsorlov ønskes i direkte forlængelse af barselsorlov, kan det aftalte varsel i stk. 2 ikke overstige 16 uger.

§ 9. Hvis der ønskes et mindre antal retsbaserede orlovsuger end det højst opnåelige efter § 6, stk. 1, kan op til 5 af de fravalgte uger overføres til den aftalebaserede orlov efter § 6, stk. 2.

Stk. 2. Yderligere fravalgte uger af den retsbaserede orlov ud over de 5 uger i stk. 1 falder bort og kan ikke anvendes senere.

Stk. 3. Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan aftale et tidligere tidspunkt for tilbagevenden til arbejdspladsen. I så fald vil den del af de varslede, men ikke anvendte, retsbaserede orlovsuger falde bort og ikke senere kunne anvendes.

§ 10. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til orlov, udnytter retten til orlov eller har været fraværende på grund af orlov efter § 6, stk. 1.

Stk. 2. Såfremt afskedigelse finder sted efter, at lønmodtageren har fremsat krav om orlov, under orloven eller i umiddelbar tilknytning til lønmodtagerens tilbagevenden til arbejdspladsen efter orlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i forhold omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Sker der afskedigelse af en lønmodtager, der har udnyttet retten til orlov, på et senere tidspunkt i ansættelsesforholdet end i umiddelbar tilknytning til lønmodtagerens tilbagevenden til arbejdspladsen efter orlov, jf. stk. 2, og påviser lønmodtageren faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen er begrundet i forhold omfattet af stk. 1, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i forhold omfattet af stk. 1.

Stk. 4. For lønmodtagere, der er omfattet af § 8, stk. 1, indtræder beskyttelsen i henhold til stk. 2 tidligst 4 uger før, varslet skal afgives. For lønmodtagere, der er omfattet af § 8, stk. 2 og 3, aftales, hvornår beskyttelsen indtræder. Den kan dog senest indtræde 4 uger før varsel skal afgives, og den samlede beskyttelse før orlov kan højst udgøre 30 uger.

Stk. 5. Afskediges en lønmodtager i strid med stk. 1, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Godtgørelsen, der ikke kan overstige 26 ugers løn, fastsættes under hensyntagen til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Stk. 6. Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse, hvor beskyttelse mod afskedigelse følger af kollektiv overenskomst, men hvor der i overenskomsten enten ikke gives den pågældende adgang til godtgørelse, eller der i overenskomsten gives adgang til en godtgørelse, der er mindre end den i stk. 5 nævnte. Kravet behandles ad fagretlig vej.

§ 11. Arbejdsgiveren kan udsætte den varslede retsbaserede orlov i henhold til § 6, stk. 1, i indtil 26 uger, hvis arbejdsgiveren kan godtgøre, at Arbejdsformidlingen eller den instans, der varetager formidlingen af arbejdskraft på det pågældende område, ikke kan formidle erstatningsarbejdskraft, som kan begynde arbejdet ved orlovens begyndelse, eller hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte den formidlede arbejdskraft, jf. dog stk. 2 og 3. Arbejdsgiveren skal rette henvendelse til Arbejdsformidlingen eller den instans, der varetager formidlingen af arbejdskraft, med anmodning om formidling af arbejdskraft senest seks arbejdsdage inden meddelelse om udsættelse af den varslede orlov skal afgives til lønmodtageren, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2. Arbejdsgiveren kan ikke udsætte orloven, hvis Arbejdsformidlingen eller den instans, der varetager formidlingen af arbejdskraft, har formidlet mindst tre personer med de kvalifikationer, som arbejdsgiveren har opstillet, jf. § 14.

Stk. 3. Arbejdsgiveren kan ikke udsætte en orlov, der er varslet til afholdelse i forlængelse af barselsorlov.

Stk. 4. Udsættes den varslede orlov af arbejdsgiveren, er lønmodtageren udover de i § 10, stk. 2, 3 og 4, nævnte perioder, beskyttet mod afskedigelse på grund af orlov i den periode, hvor orloven er udsat.

§ 12. Arbejdsgiveren giver lønmodtageren og Arbejdsformidlingen meddelelse om udsættelsen senest 14 dage, inden orloven skal begyndes. Hvis arbejdsgiveren og lønmodtageren har aftalt et kortere varsel end 4 uger, jf. § 8, stk. 2, aftales, hvornår meddelelse om udsættelse skal ske.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen kan i henhold til § 6, stk. 1 tidligst godkende orlov med orlovsydelse 14 dage inden orlovens begyndelsestidspunkt, jf. stk. 1, medmindre arbejdsgiveren over for lønmodtageren og Arbejdsformidlingen har erklæret, at orlovens begyndelsestidspunkt ikke vil blive søgt udsat, eller hvis Arbejdsformidlingen kan konstatere, at der ikke kan ske udsættelse, jf. § 11, stk. 2 og 3.

§ 13. Arbejdsgiveren skal samtidig med meddelelsen om udsættelsen, jf. § 12, stk. 1, oplyse, hvor lang tid arbejdsgiveren ønsker orloven udsat inden for de 26 uger.

Stk. 2. Hvis den varslede orlov udsættes, godkender Arbejdsformidlingen ansøgningen til den ændrede begyndelsesdato, medmindre lønmodtageren har meddelt arbejdsgiveren, at orlov ikke længere ønskes.

§ 14. Kvalifikationskravene, der opstilles til erstatningsarbejdskraften, skal være konkretiserede i forhold til stillingens indhold, således at en formidling kan foretages.

Stk. 2. Opstilling af kvalifikationskrav kan ske i et samarbejde mellem arbejdsgiveren og Arbejdsformidlingen.

§ 15. Når lønmodtageren indgår aftale med arbejdsgiveren om orlov til børnepasning, jf. § 6, stk. 2 og 4 skal aftalen være skriftlig og indeholde nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen. Ved orlovens ophør har lønmodtageren ret til at vende tilbage til den samme eller hvis dette ikke er muligt, til en tilsvarende eller lignende stilling i overensstemmelse med ansættelseskontrakten eller ansættelsesforholdet.

§ 16. I tilfælde, hvor arbejdsgiveren beslutter at besætte den ledige stilling i orlovsperioden, kan Arbejdsformidlingen bistå med formidling af arbejdskraft, herunder formidling af ledige med tilskud efter reglerne herom i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om en aktiv socialpolitik. Er den, der ansættes i orlovsstillingen, et ledigt dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, kan pågældende forud for orloven ansættes i en oplæringsperiode, hvorunder der kan udbetales uddannelsesgodtgørelse eller tilskud efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

§ 17. Den tid, en lønmodtager har været fraværende i henhold til § 6, stk. 1 og 6, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Bestemmelsen vedrører ikke pensionsforhold.

Selvstændige erhvervsdrivende (forsikrede og ikke-forsikrede)

§ 18. Selvstændige erhvervsdrivende har ret til orlov til at passe egne børn i alderen 0 til og med 8 år i sammenhængende perioder af en varighed på mindst 13 uger. Den samlede orlovsperiode kan højst udgøre 52 uger.

§ 19. Det er en betingelse for, at en selvstændig erhvervsdrivende kan bevilges orlov, at kommunen har attesteret, at den orlovssøgende opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 6, § 10, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende, der opfylder beskæftigelseskravet i stk. 1, og som er på barselsorlov, kan gå direkte fra barselsorlov til børnepasningsorlov, uanset at den selvstændige erhvervsdrivende ikke opholder sig i Danmark ved orlovens start.

§ 20. En forsikret selvstændig erhvervsdrivende skal skriftligt erklære over for arbejdsløshedskassen at ville ophøre med sit arbejde i virksomheden i hele orlovsperioden. Endvidere skal den selvstændige erhvervsdrivende over for arbejdsløshedskassen sandsynliggøre, at det er muligt at ophøre med arbejdet i virksomheden i hele orlovsperioden eller dokumentere, at der ansættes en afløser i hele orlovsperioden.

Stk. 2. For så vidt angår ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende gælder tilsvarende krav om dokumentation over for kommunen, jf. stk. 1.

Ledige (forsikrede), kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse (forsikrede og ikke-forsikrede)

§ 21. Personer, der ved orlovens start er berettiget til ydelse ved ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til orlov til at passe egne børn i alderen 0 til og med 8 år i en sammenhængende periode på 13 uger. Der er dog ret til orlov i op til 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt 1 år på tidspunktet for orlovens begyndelse.

Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er på barselsorlov, kan gå direkte fra barselsorlov til børnepasningsorlov, uanset at de ledige ikke opholder sig i Danmark ved orlovens start. Det er ikke en betingelse, at de ledige tilmelder sig som ledige hos Arbejdsformidlingen i forbindelse med overgangen fra barselsorlov til børnepasningsorlov.

Stk. 3. Forældre til adoptivbørn, som påbegynder orloven inden udløbet af det første år efter barnets modtagelse i hjemmet, har ret til 26 ugers orlov.

§ 22. Personer, der modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse efter lov om en aktiv socialpolitik, og som opfylder betingelserne i kapitel 1 eller kapitel 3 i Socialministeriets bekendtgørelse om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt om fradrag i orlovsydelse, der udbetales af kommunerne, har tilsvarende ret til orlov til børnepasning, som nævnt i § 21, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Personafgrænsningen af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse, der kan få orlov til børnepasning, foretages af Socialministeriet, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt om fradrag i orlovsydelse, der udbetales af kommunerne.

§ 23. For ledige, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse, som ønsker børnepasningsorlov ud over de i § 21, nævnte perioder, foretager Arbejdsformidlingen på baggrund af retningslinier fastsat i det regionale arbejdsmarkedsråd en konkret vurdering af, om der under hensyntagen til arbejdsmarkedets behov kan bevilges yderligere orlov.

Kapitel 2

Orlovsydelsen

Orlovsydelsens størrelse

Medlemmer af en arbejdsløshedskasse

§ 24. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede lønmodtagere, der i de sidste 10 uger før orloven i gennemsnit har været ansat mindst 24 timer ugentlig, udgør et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Har lønmodtageren ikke været ansat til en fast ugentlig arbejdstid, eller dokumenterer lønmodtageren at have arbejdet i flere timer end svarende til ansættelsen, skal det faktiske timetal (løntimer) i gennemsnit være mindst 24 timer ugentlig.

Stk. 2. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede lønmodtagere, der i løbet af 10-ugers-perioden forud for orlovens start har modtaget supplerende dagpenge, udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., uanset om beskæftigelseskravet i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede lønmodtagere og til fuldtidsforsikrede lønmodtagere, der ikke opfylder det i stk. 1 nævnte beskæftigelseskrav, udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 25. Orlovsydelsen til selvstændige erhvervsdrivende udbetales i forhold til beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed forud for orloven som enten fuldtids- eller deltidsbeskæftigede. En selvstændig erhvervsdrivende anses for at være fuldtidsbeskæftiget, såfremt vedkommende de sidste 10 uger forud for orlovens begyndelse i gennemsnit har været beskæftiget i virksomheden i mindst 30 timer om ugen. I alle andre tilfælde anses den selvstændige erhvervsdrivende for at være deltidsbeskæftiget.

Stk. 2. Orlovsydelsen til fuldtidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Orlovsydelsen til deltidsbeskæftigede udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 26. Orlovsydelsen til fuldtidsforsikrede ledige udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Orlovsydelsen til deltidsforsikrede ledige udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 27. Orlovsydelsen til forsikrede kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, som kontanthjælpsmodtagere på orlov er berettigede til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Orlovsydelsen udbetales af kommunen.

Stk. 2. Orlovsydelsen til forsikrede modtagere af ledighedsydelse svarer til den ledighedsydelse, som pågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Orlovsydelsen udbetales af kommunen.

Ikke-forsikrede personer

§ 28. Orlovsydelsen til ikke-forsikrede lønmodtagere og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende udbetales i forhold til beskæftigelsen i 10-ugers-perioden forud for orloven som enten fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Orlovsydelsen til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og fuldtidsbeskæftigede selvstændige erhvervsdrivende udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for fuldtidsforsikrede, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der er tale om lønarbejde på fuld tid, hvis lønmodtageren er ansat med mindst 30 timer om ugen i gennemsnit i hele 10-ugers-perioden. Er lønmodtageren ikke ansat til en fast ugentlig arbejdstid, eller dokumenterer lønmodtageren at have arbejdet i flere timer i perioden end svarende til ansættelsen, lægges det faktiske timetal til grund. En selvstændig erhvervsdrivende anses for at være fuldtidsbeskæftiget, hvis vedkommende i 10-ugers-perioden har været beskæftiget i mindst 30 timer om ugen i gennemsnit.

Stk. 3. Orlovsydelsen til deltidsbeskæftigede lønmodtagere og deltidsbeskæftigede selvstændige erhvervsdrivende udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for deltidsforsikrede, jf. § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. Orlovsydelsen til ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere svarer til den kontanthjælp, som kontanthjælpsmodtageren på orlov er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. Orlovsydelsen til ikke-forsikrede modtagere af ledighedsydelse svarer til den ledighedsydelse, som pågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forsikrede personer med både lønarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed

§ 29. Orlovsydelsen til fuldtids- og deltidsforsikrede, som i 10-ugers-perioden forud for orloven har været beskæftigede i mindst 30 timer i gennemsnit med samtidigt lønarbejde og mere end midlertidig udøvelse af selvstændig virksomhed, udgør et beløb svarende til 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis hver af beskæftigelsesforholdene berettiger til dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Udbetaling af orlovsydelsen

§ 30. Orlovsydelsen udbetales til den person, der er på orlov.

Stk. 2. For beskæftigede lønmodtagere kan orlovsydelsen udbetales til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under orloven. Det er en betingelse, at den udbetalte løn overstiger orlovsydelsen. Arbejdsgiveren kan supplere orlovsydelsen med et aftalt beløb, uden at der sker fradrag i orlovsydelsen, jf. § 33, stk. 1.

Stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere, der modtager hjælp efter lov om social service, § 29 til pasning af handicappet barn, kan i tilfælde af ledighed, uanset at de ved ledighedens indtræden ikke opfylder betingelserne i § 21, vælge at gå på børnepasningsorlov med den virkning, at de under orloven både kan modtage denne hjælp og orlovsydelse. Det er en forudsætning, at ansøgning om orlov indgives, inden ledigheden indtræder, eller for lønmodtagere, som ikke har et opsigelsesvarsel senest en uge efter afskedigelsen. Orloven søges og bevilges efter reglerne om børnepasningsorlov til beskæftigede lønmodtagere, jf. § 6.

Stk. 4. Modtages der offentlig forsørgelsesydelse efter anden lovgivning, kan der ikke samtidig modtages orlovsydelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 5. Der kan ikke udbetales orlovsydelse til en person, som ved domstolsafgørelse eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed, eller som unddrager sig frihedsberøvelse. Der kan endvidere ikke udbetales orlovsydelse til en person, som forsørges på institution.

Stk. 6. Ved orlov i udlandet er det en betingelse for udbetaling af orlovsydelsen, at der er oprettet en konto i et pengeinstitut i Danmark, der gør det muligt at udbetale ydelsen.

§ 31. Efter § 27 og § 27a i lov om social service samt Socialministeriets bestemmelser herom, har kommunen adgang til at yde et supplerende tilskud til orlovsydelsen til orlovspersonen, uden at der sker fradrag i orlovsydelsen.

Udbetaling fra arbejdsløshedskassen

§ 32. Orlovsydelsen til medlemmer af en arbejdsløshedskasse udbetales af kassen, jf. dog § 27.

Stk. 2. Kassen udbetaler den fulde orlovsydelse efter § 29, uanset at medlemmet kun er forsikret på grundlag af enten lønarbejdet eller virksomhedsudøvelsen.

Stk. 3. Staten yder forskud eller refusion til arbejdsløshedskasserne til udbetaling af orlovsydelser efter reglerne i §§ 79-82 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 33. Der foretages fradrag i orlovsydelsen efter regler fastsat i medfør af § 58 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Der foretages ikke fradrag i orlovsydelsen for et mellem lønmodtager og arbejdsgiver aftalt beløb til supplering af orlovsydelsen, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 3. I tilfælde, hvor orlovsydelsen udbetales til arbejdsgiveren, jf. § 30, stk. 2, udbetales orlovsydelsen med bruttobeløbet, som lønmodtageren ellers ville have fået udbetalt, efter at der er foretaget fradrag efter stk. 1.

Udbetaling fra kommunen

§ 34. Kommunen udbetaler orlovsydelse til personer, der modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse. Dette gælder både forsikrede og ikke-forsikrede personer.

Stk. 2. Kommunen udbetaler endvidere orlovsydelse til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

§ 35. Staten yder 100 pct. refusion til kommunernes udbetaling af orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende samt 50 pct. refusion til kommunernes udbetaling af orlovsydelse til forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere. Staten yder 35 pct. refusion til kommunernes udbetaling af orlovsydelse til forsikrede og ikke-forsikrede modtagere af ledighedsydelse.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen udbetaler refusion bagud for een måned ad gangen på baggrund af kommunens anmodning om udbetaling af refusion.

Stk. 3. Anmodningen om udbetaling af refusion skal indeholde oplysninger om kommunens navn og nummer, kommunens giro- eller bankkontonummer samt SE-nummer, orlovspersonens navn og personnummer, perioden for hvilken der søges refusion, refusionsbeløbet samt oplysninger om, hvorvidt orlovspersonen er modtager af kontanthjælp eller ledighedsydelse.

Stk. 4. Anmodningen skal være Arbejdsformidlingen i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned. Arbejdsformidlingen udbetaler refusionen til kommunen inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget.

Stk. 5. Det kan med Arbejdsformidlingen aftales, at refusionen udbetales kvartalsvist bagud.

Stk. 6. Kommunen udarbejder, underskriver og indsender en revisorpåtegnet årsopgørelse. Den revisorpåtegnede årsopgørelse indsendes til Arbejdsformidlingen senest den 15. august i det efterfølgende år.

§ 36. Der foretages fradrag i orlovsydelsen efter Socialministeriets bekendtgørelse om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt om fradrag i orlovsydelse, der udbetales af kommunerne.

Stk. 2. Der foretages ikke fradrag i orlovsydelsen for et mellem lønmodtager og arbejdsgiver aftalt beløb til supplering af orlovsydelsen, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 3. I tilfælde, hvor orlovsydelsen udbetales til arbejdsgiveren, jf. § 30, stk. 2, udbetales orlovsydelsen med bruttobeløbet, som lønmodtageren ellers ville have fået udbetalt, efter at der er foretaget fradrag efter Socialministeriets bekendtgørelse om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt om fradrag i orlovsydelse, der udbetales af kommunerne.

Kapitel 3

Forhold under orloven

Ferie under orlov

§ 37. Såfremt lønmodtageren afholder optjent ferie, efter at orloven er påbegyndt, udsættes den resterende del af orlovsperioden i en periode, der svarer til den afholdte ferie. Det forudsættes, at ferien varsles og afholdes i overensstemmelse med de gældende regler om ferie.

Stk. 2. Lønmodtagerens afholdelse af optjent ferie under aftalt orlov til børnepasning, kan indgå i lønmodtagerens skriftlige aftale med arbejdsgiveren om orloven.

Stk. 3. Lønmodtageren skal give Arbejdsformidlingen meddelelse om, at der er aftalt ferie med arbejdsgiveren senest 14 dage før orlovens ophør.

Afbrydelse af orlov

§ 38. Hvis en person under orloven opfylder betingelserne for at have ret til fravær fra arbejdet, jf. § 7 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. har den pågældende ret til at afbryde orloven og i stedet følge de vilkår, som følger af ansættelsesforholdet.

Stk. 2. Hvis en person afskediges under orloven, har den pågældende ret til at afbryde orloven for i stedet at følge de i øvrigt i ansættelsesforholdet gældende løn- og ansættelsesvilkår. Lønmodtageren skal give meddelelse til arbejdsgiveren om tilbagevenden til ansættelsesforholdet i tidsmæssig nær tilknytning til modtagelsen af afskedigelsen.

Stk. 3. Opstår der sygdom i orlovsperioden, og er sygdommen af en sådan art, at orlovspersonen er ude af stand til at passe barnet, skal orloven afbrydes, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis sygdomsperioden er af mindre end 2 ugers varighed, kan orlovspersonen fortsætte på orlov, jf. § 2, stk. 3.

§ 39. I tilfælde hvor en orlov afbrydes, dog bortset fra § 9, stk. 3, ophører orloven med den virkning, at den ikke anvendte orlovsperiode henstår. Der kan efter fornyet ansøgning igen bevilges orlov, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Strejke og lockout (konflikt)

§ 40. Orlov kan ikke bevilges til et dagpengeberettiget medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, hvis den pågældende er omfattet af strejke eller lockout (konflikt), jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 61. Tilsvarende gælder for ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og for beskæftigede lønmodtagere, som ikke er dagpengeberettigede.

Stk. 2. Orlovsydelse må ikke udbetales til et dagpengeberettiget medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse, hvis den pågældende er omfattet af strejke eller lockout (konflikt), jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 61. Tilsvarende gælder for ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og for beskæftigede lønmodtagere, som ikke er dagpengeberettigede.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis en orlov er påbegyndt inden konflikten bryder ud.

Kapitel 4

Administration

Arbejdsformidlingens administration

Ansøgning og bevilling

§ 41. Ansøgning om orlov indgives til Arbejdsformidlingen, der træffer afgørelse om bevilling af orlov. Ansøgningen kan tidligst indleveres til Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen/kommunen 3 måneder før orlovens start.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen kan tidligst bevilge orloven 2 måneder inden orlovens start, jf. dog § 12, stk. 2.

Stk. 3. Det er en forudsætning for modtagelse af orlovsydelse, at Arbejdsformidlingen har bevilget orloven. Ansøgningen om orlov skal være modtaget hos Arbejdsformidlingen, arbejdsløshedskassen eller kommunen inden orlovens start. Modtages ansøgningen efter orlovens start, kan der tidligst bevilges orlov fra modtagelsen af ansøgningen hos Arbejdsformidlingen, arbejdsløshedskassen eller kommunen. Den bevilgede orlov skal være på mindst 8 uger respektive 13 uger, jf. § 6, § 18 og § 21. Modtages ansøgningen efter orlovens udløb, kan der ikke bevilges orlov.

Behandling af orlovsansøgningen m.v.

§ 42. Ved orlov til børnepasning for personer, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, fremsender Arbejdsformidlingen oplysning om orlovsbevillingen til arbejdsløshedskassen. Ved orlov til børnepasning for personer, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse og forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af ledighedsydelse, fremsender Arbejdsformidlingen oplysning om orlovsbevillingen til kommunen.

§ 43. Arbejdsformidlingen kan yde arbejdsgiverne bistand i forbindelse med orlovsaftaler og ansættelse af ledige i orlovsstillinger.

§ 44. Arbejdsformidlingen påser i forbindelse med sin behandling af ansøgning om orlov til børnepasning:

1)   at dokumentation for barn i alderen 0 til og med 8 år foreligger, og at orlovsperioden opfylder betingelsen om varighed, jf. § 1,§ 6, § 18 og § 21,

2)   at der højst overføres 5 uger fra den retsbaserede orlov til den aftalebaserede orlov, jf. § 9, stk. 1,

3)   at der foreligger attestation fra kommunen for, at lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 2, § 4 eller kapitel 6, § 10 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. § 7 og § 19,

4)   at der er aftalt nærmere vilkår for tilbagevenden til arbejdspladsen, når orloven er aftalt med arbejdsgiveren, jf. § 15,

5)   at der foreligger attestation fra arbejdsløshedskassen for, at den ledige er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller attestation fra kommunen for, at den ledige modtager kontanthjælp eller ledighedsydelse efter lov om social service, jf. §§ 47 og 52, stk. 3, i denne bekendtgørelse,

6)   at lønmodtageren i forbindelse med udnyttelse af retten til orlov til et barn ikke tidligere har benyttet retten til børnepasningsorlov til det pågældende barn, jf. § 6, stk. 5,

7)   at den ledige i forbindelse med udnyttelse af retten til orlov til et barn, som ved orlovens start ikke er fyldt 1 år, ikke tidligere har benyttet retten til børnepasningsorlov i mere end 13 uger for det pågældende barn, jf. § 21,

8)   at den ledige i forbindelse med udnyttelse af retten til orlov til et barn, som ved orlovens start er fyldt 1 år, ikke tidligere har benyttet retten til børnepasningsorlov for det pågældende barn , jf. § 21,

9)   at adoptivforældre, der ønsker børnepasningsorlov efter § 6, stk. 6 og § 21, påbegynder denne inden for det første år fra barnets modtagelse i hjemmet, og

10) at der ved orlov til en selvstændig erhvervsdrivende foreligger attestation fra arbejdsløshedskassen eller kommunen for, at den selvstændige erhvervsdrivende ophører med at arbejde i virksomheden i orlovsperioden, jf. § 48 og § 52, stk. 2.

Tilbagekaldelse og annullation af bevillingen

§ 45. Arbejdsformidlingen annullerer orlovsbevillingen, hvis betingelserne for bevillingen ikke var til stede, da bevillingen blev givet. Annullationen har virkning fra bevillingstidspunktet.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen kan tilbagekalde en bevilling af orlov, hvis betingelserne for bevillingen bortfalder i orlovsperioden. Tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne bortfaldt.

Stk. 3. Arbejdsformidlingen træffer på baggrund af meddelelsen fra arbejdsløshedskassen eller kommunen efter § 50 og § 54 afgørelse om, hvorvidt der skal ske tilbagekaldelse af orlovsbevillingen.

Stk. 4. Hvis Arbejdsformidlingen undlader at annullere en orlovsbevilling i tilfælde, hvor arbejdsløshedskassen har attesteret, at personen var dagpengeberettiget ved orlovens start, og arbejdsløshedskassen efterfølgende oplyser, at orlovspersonen ikke var dagpengeberettiget ved orlovens start, skal Arbejdsformidlingen forelægge sagen for Arbejdsmarkedsstyrelsen, inden Arbejdsformidlingen træffer afgørelse.

Arbejdsformidlingens underretning til arbejdsløshedskassen eller kommunen

§ 46. Såfremt Arbejdsformidlingen tilbagekalder eller annullerer bevillingen, skal Arbejdsformidlingen straks give arbejdsløshedskassen eller kommunen meddelelse herom, hvorefter udbetalingen af orlovsydelsen standses.

Stk. 2. Hvis orloven afbrydes, skal Arbejdsformidlingen ligeledes straks give arbejdsløshedskassen eller kommunen meddelelse herom.

Stk. 3. Arbejdsformidlingen skal underrette arbejdsløshedskassen eller kommunen om andre forhold af betydning for udbetaling af orlovsydelsen.

Arbejdsløshedskassens administration

Attestation

§ 47. Ved orlov til ledige, der er berettigede til arbejdsløshedsdagpenge, skal arbejdsløshedskassen attestere, at orlovsansøgeren er dagpengeberettiget efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsløshedskassen kan tidligst attestere, at orlovsansøgeren er dagpengeberettiget 2 måneder inden orlovens start.

§ 48. Ved orlov til forsikrede selvstændige erhvervsdrivende skal arbejdsløshedskassen attestere, at betingelserne i § 20, stk. 1 er opfyldt.

Udbetaling

§ 49. Arbejdsløshedskassen udbetaler orlovsydelsen, når orlovspersonen månedligt på tro og love har erklæret, at orlov fortsat holdes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Til orlovspersoner, der modtager børnepasningsorlovsydelse under ophold i udlandet uden for EØS-landene, kan ydelsen udbetales, uden at den i stk. 1 omtalte månedlige erklæring foreligger.

Stk. 3. Når perioden med børnepasningsorlovsydelse i udlandet uden for EØS-landene er ophørt, skal orlovspersonen overfor arbejdsløshedskassen bekræfte, at betingelserne for at modtage orlovsydelsen har været opfyldt i hele orlovsperioden. Orlovspersonen skal i den forbindelse endvidere oplyse, om den pågældende har haft arbejde, indtægter eller lignende af betydning for udbetalingen af orlovsydelsen.

§ 50. Stopper arbejdsløshedskassen efter § 2, stk. 4, for udbetalingen af orlovsydelsen, skal arbejdsløshedskassen meddele dette til Arbejdsformidlingen.

Stk. 2. Såfremt arbejdsløshedskassen bliver opmærksom på, at der sker ændringer i de oprindelige betingelser for orlov, skal arbejdsløshedskassen stoppe for udbetalingen af orlovsydelsen og give Arbejdsformidlingen meddelelse om forholdet.

Stk. 3. Såfremt orlovspersonen afbryder orloven, skal arbejdsløshedskassen uden ugrundet ophold stoppe for udbetalingen af orlovsydelsen samt give Arbejdsformidlingen meddelelse om dette.

Stk. 4. Tilbagekalder eller annullerer Arbejdsformidlingen bevillingen, skal arbejdsløshedskassen stoppe for udbetalingen af orlovsydelsen.

Tilbagebetaling, sanktion m.v.

§ 51. Har orlovspersonen under orloven givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til orlovsydelse, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget orlovsydelse, træffer arbejdsløshedskassen afgørelse om tilbagebetaling og sanktion efter §§ 86 og 87 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Tilbagekalder eller annullerer Arbejdsformidlingen bevillingen, skal arbejdsløshedskassen træffe afgørelse om eventuel tilbagebetaling og sanktion efter §§ 86 og 87 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kommunens administration

Attestation

§ 52. Bopælskommunen (for lønmodtagere uden bopæl i Danmark er det arbejdsstedets kommune) attesterer, at forsikrede og ikke-forsikrede lønmodtagere og forsikrede og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 2, § 4, eller kapitel 6, § 10, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Attestation kan tidligst ske 2 måneder før orlovens start.

Stk. 2. For ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende skal kommunen attestere, at betingelsen i § 20, stk. 2, jf. § 20, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 3. For kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse attesterer kommunen, at orlovsansøgeren tilhører den personkreds, der kan få orlov til børnepasning, jf. § 22.

Udbetaling

§ 53. Kommunen udbetaler orlovsydelsen til forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse, ikke-forsikrede lønmodtagere og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2. Kommunen kan indhente oplysninger om orlovsansøgerens økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser.

Stk. 3. Kommunen beregner fradrag i orlovsydelsen for arbejde og indtægter i orlovsperioden, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt om fradrag i orlovsydelse, der udbetales af kommunerne.

§ 54. Stopper kommunen efter § 2, stk. 4, for udbetalingen af orlovsydelsen, skal kommunen meddele dette til Arbejdsformidlingen.

Stk. 2. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at der sker ændringer i de oprindelige betingelser for orlov, skal kommunen stoppe for udbetalingen af orlovsydelse og give Arbejdsformidlingen meddelelse herom.

Stk. 3. Såfremt orlovspersonen afbryder orloven, skal kommunen stoppe for udbetalingen af orlovsydelsen samt give Arbejdsformidlingen meddelelse om dette.

Stk. 4. Tilbagekalder eller annullerer Arbejdsformidlingen bevillingen, skal kommunen stoppe for udbetalingen af orlovsydelsen.

Tilbagebetaling, sanktion m.v.

§ 55. Har orlovspersonen under orloven givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til orlovsydelse, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget modtaget orlovsydelse, træffer kommunen afgørelse om eventuel tilbagebetaling af det beløb, der er modtaget med urette.

Stk. 2. Kommunen har ikke krav på refusion for orlovsydelse, der skal tilbagebetales efter stk. 1. Kommunen skal tilbagebetale udbetalte refusionsbeløb til Arbejdsformidlingen.

Kapitel 5

Oplysningspligt m.v.

§ 56. Orlovspersonen er forpligtet til at give Arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen/kommunen oplysninger til brug for administrationen af orlovsordningen.

Stk. 2. Såfremt der sker ændringer i de oprindelige betingelser for bevillingen af orlov, skal orlovspersonen meddele dette til Arbejdsformidlingen.

Stk. 3. Hvis orloven afbrydes, skal orlovspersonen give meddelelse herom til Arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen/kommunen.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 57. Arbejdsløshedskassens afgørelser om udbetaling af orlovsydelse m.v., kan inden 4 uger, efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. § 98 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Direktørens afgørelse kan indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. § 99 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 58. Kommunalbestyrelsens afgørelser om udbetaling af orlovsydelse m.v. til ikke-forsikrede lønmodtagere og ikke-forsikrede selvstændige erhvervsdrivende, kan inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. § 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter bestemmelser fastsat i medfør af §   12, stk. 10, i lov om børnepasningsorlov kan inden 4 uger, efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for det sociale nævn i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Ankenævn kan se bort fra klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund hertil.

§ 59. Arbejdsformidlingens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Arbejdsformidlingens afgørelse om tilbagekaldelse eller annullation af en bevilling af orlov kan inden 4 uger, efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. § 100, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Ankenævn kan se bort fra klagefristen i stk. 2, når der er særlig grund hertil.

Kapitel 7

Øvrige bestemmelser

§ 60. Reglerne om børnepasningsorlov indskrænker ikke videregående orlovsret efter andre love og bestemmelser, efter overenskomster eller aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

§ 61. Orlov til børnepasning medregnes ikke i den periode, hvor der under ledighed kan udbetales ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 62. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 577 af 21. juni 2001 om orlov til børnepasning ophæves.

§ 63. Bekendtgørelsen gælder for forældre til børn, der er født inden den 27. marts 2002 og for forældre til adoptivbørn, der er modtaget inden den 27. marts 2002, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for forældre til børn, der er født i perioden fra 1. januar 2002 til og med den 26. marts 2002, og for forældre til adoptivbørn, der er modtaget i samme periode, hvis de har valgt at være omfattet af den udvidede barselsorlov efter lov nr. 141 af 25. marts 2002, jf. bekendtgørelse om overgang fra børnepasningsorlov til barselsorlov og modregning af perioder med børnepasningsorlov.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 20. marts 2002

Lars Goldschmidt

/Niels Kristoffersen