Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af FerieKonto)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ferieloven, lov nr. 396 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Af renteafkastet af FerieKonto i 2002 tilfalder endvidere op til 150 mio. kr. statskassen. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet til statskassen.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen