Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige
medlemmer af en arbejdsløshedskasse

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Loven har til formål at give tilbud om supplerende aktivering til de i § 2, jf. § 3, nævnte ledige ud fra den lediges ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på at forbedre den lediges mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse.

§ 2. Loven omfatter ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er overgået til aktivperioden den 1. januar 1999 eller senere, hvis deres ret til dagpenge, jf. § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udløber inden udgangen af 2002, og som ikke har været aktiveret i 75 pct. af aktivperioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven omfatter ikke ledige, der modtager dagpenge efter § 55, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller ledige, der er fyldt 60 år.

§ 3. Den ledige anses for at have været i tilbud i 75 pct. af aktivperioden, når den ledige har været aktiveret i aktivperioden i

1)   96 uger for ledige, der er overgået til aktivperioden i perioden 1. januar–30. juni 1999, og

2)   106 uger for ledige, der er overgået til aktivperioden i perioden 1. juli–31. december 1999.

Stk. 2. Perioder, hvor ledige har været fritaget for aktivering, jf. § 33, stk. 3, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, nedsætter antallet af de i stk. 1 nævnte aktiveringsuger.

Stk. 3. I opgørelsen af, i hvilket omfang den ledige har været aktiveret, medregnes som hele uger de uger, hvor den ledige helt eller delvis har været aktiveret.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes perioderne efter stk. 1 opgøres.

Kapitel 2

Betingelser

§ 4. Til de i § 2 nævnte ledige skal arbejdsformidlingen efter anmodning, jf. dog stk. 2, give tilbud om supplerende aktivering, hvis den ledige ved bortfald af retten til dagpenge, jf. § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

1)   senest 3 måneder efter udløbet af aktivperioden anmoder arbejdsformidlingen om tilbud om supplerende aktivering,

2)   fortsat er medlem af en arbejdsløshedskasse og opretholder medlemskabet under deltagelse i tilbud om supplerende aktivering,

3)   fra anmodningen om supplerende tilbud og i hele perioden med supplerende aktivering er tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende og

4)   vil kunne opfylde kravene om at stå til rådighed for at være berettiget til dagpenge, jf. §§ 62-65 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen kan ikke give tilbud om supplerende aktivering ud over de i § 6 opgjorte uger.

Stk. 3. Hvis den ledige har generhvervet retten til dagpenge, jf. § 53, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller deltager i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, vil der ikke kunne gives tilbud om supplerende aktivering.

Kapitel 3

Administration

§ 5. Arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen oplyser og vejleder om retten til og betingelserne for at få tilbud om supplerende aktivering ved den lediges anmodning herom i forbindelse med bortfald af retten til dagpenge, jf. § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 6. Arbejdsformidlingen skal give ledige, der senest 3 måneder efter bortfald af dagpengeretten anmoder om tilbud om supplerende aktivering, en opgørelse over, hvor mange uger den ledige kan få tilbud om supplerende aktivering.

§ 7. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om

1)   den lediges rådighed, jf. § 4, stk. 1, nr. 4,

2)   fradrag i ydelsen, jf. § 10, stk. 3,

3)   bortfald af retten til supplerende aktivering, jf. § 12, og

4)   udbetaling m.v. af ydelser, jf. § 14.

§ 8. Reglerne i kapitel 14 om tilvejebringelse af tilbud og i kapitel 15 om gennemførelse af tilbud i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de i medfør heraf fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4

Tilbud, rettigheder og pligter

§ 9. Arbejdsformidlingen kan som supplerende aktivering anvende og kombinere følgende tilbud:

1)   Individuel handlingsplan og uddannelsesplan,

2)   jobtræning,

3)   uddannelse,

4)   arbejdspraktik,

5)   individuel jobtræning,

6)   intensiv jobsøgningsindsats og

7)   særlig formidlingsindsats.

Stk. 2. Ved arbejdsformidlingens afgivelse af tilbud efter stk. 1 finder reglerne i kapitel 4-9 a, samt § 32 a, stk. 2, og § 34 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de i medfør heraf fastsatte regler tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ledige har ret til tilbud om supplerende aktivering i op til fuld tid. Reglen i § 33, stk. 2, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik om nedsættelse af retten til tilbud og de i medfør heraf fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Under deltagelse i tilbud om supplerende aktivering, jf. § 9, udbetales en ydelse til den ledige, der svarer til den ydelse, som den ledige ville være berettiget til, såfremt aktivperioden, jf. § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ikke var udløbet.

Stk. 2. Reglerne om befordringsgodtgørelse, jf. § 27, stk. 3, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de i medfør heraf fastsatte regler, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 . Reglerne om fradrag i ydelsen for arbejde og indtægter, jf. § 58, stk. 1, nr. 3, litra d, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og de i medfør heraf fastsatte regler, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ledige, der er omfattet af denne lov, kan ikke modtage ydelser, der er finansieret i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Udannelsesfinansiering.

§ 11. Den ledige skal under deltagelse i tilbud om supplerende aktivering være aktivt arbejdssøgende.

§ 12. Retten til tilbud om supplerende aktivering bortfalder ved

1)   den lediges afslag på eller ophør i tilbud om supplerende aktivering,

2)   den lediges udeblivelse fra samtaler, som arbejdsformidlingen skriftligt indkalder til med henblik på formidling, udarbejdelse af handlingsplan eller afgivelse af konkret supplerende tilbud,

3)   den lediges afslag på arbejde formidlet af arbejdsformidlingen efter afgivelse af tilbud om og under deltagelse i supplerende aktivering.

Stk. 2. Retten bortfalder dog ikke,

1)   hvis den ledige har klaget over tilbuddet til det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. § 18, og den ledige får medhold i sin klage eller

2)   arbejdsløshedskassen vurderer, at den ledige har haft en fyldestgørende grund til udeblivelsen, afslaget eller ophøret, jf. reglerne fastsat i medfør af § 63, stk. 1, nr. 1 og 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og de i medfør af samme lovs § 63, stk. 5, fastsatte regler.

§ 13. Retten til supplerende aktivering bortfalder, hvis den ledige generhverver retten til dagpenge, jf. § 53, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 5

Udbetaling af ydelser under tilbud om supplerende aktivering, refusion, tilsyn, regnskab m.v.

§ 14. Reglerne i kapitel 16 om udbetaling af ydelser, refusion, tilsyn, regnskab m.v. og i kapitel 16 a om bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de i medfør heraf fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Ansvarlige for indsatsen

§ 15. De regionale arbejdsmarkedsråd fastsætter nærmere retningslinjer for indsatsen med supplerende aktivering.

Kapitel 7

Udveksling og videregivelse af oplysninger m.v.

§ 16. Til brug for vejledningen af ledige samt arbejdsformidlingens opgørelse af, hvor mange uger den ledige har ret til tilbud om supplerende aktivering, skal arbejdsløshedskasserne inden 4 uger efter, at arbejdsformidlingen har anmodet herom, underrette arbejdsformidlingen om,

1)   hvorvidt den ledige fortsat er medlem af arbejdsløshedskassen,

2)   hvornår den lediges ydelsesperiode er opbrugt, jf. § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3)   hvorvidt den ledige har genoptjent retten til dagpenge, jf. § 53, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

4)   hvorvidt den ledige vil kunne opfylde de i §§ 62-65 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsatte krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i forbindelse med afgivelse af tilbud om supplerende aktivering.

§ 17. Reglerne i kapitel 13 om underretningspligt ved afslag m.v. på tilbud og i kapitel 17 om udveksling og videregivelse af oplysninger m.v. i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og de i medfør heraf fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 18. Klage over arbejdsformidlingens afgivelse af eller afslag på at give tilbud om supplerende aktivering, jf. § 9, stk. 2, hvor afgørelsen er begrundet i den lediges ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, kan inden 2 uger indbringes for Arbejdsmarkedsrådet af den, som afgørelsen vedrører. Arbejdsmarkedsrådet træffer inden 2 uger fra klagens modtagelse afgørelse i sagen.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsrådets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 19. Klage over arbejdsformidlingens afgørelser efter denne lov, bortset fra afgørelser omfattet af § 18, kan inden 4 uger indbringes for Arbejdsmarkedsstyrelsen af den, som afgørelsen vedrører. Klagen indgives til vedkommende regionschef, der, hvis afgørelsen helt eller delvis fastholdes, videresender klagen til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 20. Arbejdsløshedskassernes afgørelser, jf. § 7, kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Arbejdsdirektoratet, jf. § 98 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Klagen indgives til arbejdsløshedskassen, der, hvis afgørelsen fastholdes helt eller delvis, videresender klagen til Arbejdsdirektoratet.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Arbejdsdirektoratet efter stk.1 kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn, jf. § 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., af den, som afgørelsen vedrører. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Loven træder i kraft den 1. april 2002.

Stk. 2. Ledige, hvor retten til dagpenge, jf. § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udløber i perioden 1. januar–28. februar 2002, kan uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 1, indtil 31. maj 2002 anmode arbejdsformidlingen om tilbud om supplerende aktivering.

§ 22. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen