Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø1)

 

I medfør af § 35, stk. 1, § 49, stk. 1, § 49 a, stk. 1-3, § 49 b, og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001, og efter bemyndigelse fra Miljøministeren i henhold til § 22 a, § 45, § 59, stk. 4 og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000 fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter import, fremstilling, overdragelse eller overladelse af stoffer og materialer til erhvervsmæssig brug. Bilag 1 til bekendtgørelsen gælder dog også for ikke-erhvervsmæssig brug.

    Stk. 2. Ved stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed (farlige stoffer og materialer) forstås i denne bekendtgørelse:

1) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljøministeriet om klassificering.

2) Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

3) Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige materialer 0,2%) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

4) Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige materialer 0,2%) af et stof, der er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler om klassificering.

5) Stoffer og materialer, som Direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer skal anses for farlige for eller forringende for sikkerhed eller sundhed.

    Stk. 3. I bilag 1 om mærkning af chromat i cement er der fastsat særlige krav, uanset om stoffet er omfattet af § 1, stk. 2.

    Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på nedennævnte stoffer og materialer, der er omfattet af anden lovgivning:

1) Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse.

2) Lægemidler, der er gjort klar til indtagelse.

3) Foderstoffer.

4) Kosmetiske produkter.

5) Affald.

6) Materialer, der indeholder radioaktive stoffer.

7) Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i medfør af anden lovgivning på baggrund af EF-direktiver om klassificering og mærkning af farlige stoffer og materialer, der sikrer samme informations- og beskyttelsesniveau, som denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1) Stoffer: Grundstoffer og deres forbindelser.

2) Materialer: Sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

Kapitel 2

Emballering og mærkning

§ 3. Farlige stoffer og materialer skal, for så vidt der ikke er foreskrevet andet, være emballeret således, at emballagen opfylder Miljøministeriets fastsatte regler herom.

§ 4. Emballage skal mærkes i overensstemmelse med de af Miljøministeriet fastsatte regler om mærkning samt med et eventuelt tildelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), jf. § 11.

    Stk. 2. Endvidere skal cement og ikke-hærdede cementholdige produkter mærkes i henhold til bilag 1.

Kapitel 3

Anmeldelse

§ 5. Den, som fremstiller eller importerer følgende stoffer eller materialer, skal indgive anmeldelse til Arbejdstilsynet med de i bilag 2 angivne oplysninger, medmindre der er sket anmeldelse efter de tidligere gældende regler:

1) Stoffer og materialer, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2.

2) Stoffer, som ikke er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, men som er omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer bilag 1.

3) Epoxyharpikser med middelmolvægt på 700 eller derunder.

4) Materialer med 1 % eller derover af epoxyharpiks med middelmolvægt på 700 eller derunder.

5) Epoxyharpikser med middelmolvægt på over 700, som indeholder 1 % eller derover af en monomer epoxyforbindelse med molvægt på 700 eller derunder.

6) Materialer, som indeholder epoxyharpiks i så store mængder, at indholdet af monomere epoxyforbindelser med molvægt på 700 eller derunder er 1 % eller derover.

7) Reaktive opløsningsmidler, dvs. opløsningsmidler, som indeholder én eller flere epoxygrupper, og som skal anvendes i hærdende systemer.

8) Materialer, som skal anvendes i hærdende systemer, og som indeholder 0,2 % eller derover af stoffer, nævnt under nr. 7.

9) Monomere og præpolymere isocyanater.

10) Materialer, som indeholder isocyanat, som nævnt under 9, i en mængde på 0,5 vægtprocent eller derover.

11) Materialer, der indeholder et eller flere stoffer, der på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier er opført som organiske opløsningsmidler, og stoffer markeret på grænseværdilisten med »ppm«, dvs. flygtige stoffer, og hvori indgår mindst 0,5 vægtprocent af et af disse stoffer alene eller flere tilsammen. Ved summation af flere stoffers vægtprocenter medtages ikke vægtprocenter på under 0,1.

    Stk. 2. Anmeldelsen skal indgives senest 1 måned efter fremstillingen eller importen.

    Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer og materialer, hvis fremstillingen eller importen er påbegyndt eller sket før 1. april 1983.

    Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer og materialer, der fremstilles eller importeres til forsknings- eller analyseformål.

§ 6. Pligten til at anmelde påhviler desuden fremstillere og importører af farlige stoffer og materialer, hvis stoffet eller materialet får et nyt handelsnavn.

§ 7. En fremstiller eller importør, der har anmeldt efter § 5, stk. 1, eller § 6, skal herudover underrette Arbejdstilsynet om væsentlige ændringer i forhold til det anmeldte, herunder om stoffet eller materialet anvendes eller forudsættes anvendt til andre formål, om der foreligger ny toksikologisk viden o. lign.

§ 8. En fremstiller eller importør, der har anmeldt efter § 5, stk. 1, eller § 6, skal med henblik på fremskaffelse af yderligere oplysninger efter anmodning fra Arbejdstilsynet foretage eller lade foretage undersøgelser i overensstemmelse med § 12.

§ 9. Anmeldelse i henhold til § 5, kan ske på særlige skemaer, der fås hos Arbejdstilsynet.

§ 10. En anmelder af et stof eller materiale kan henvise til en anden anmelders oplysninger om det samme stof eller materiale, hvis det dokumenteres, at denne er indforstået hermed.

    Stk. 2. En anmelder af et stof, som anmelderen tidligere har anmeldt til Miljøstyrelsen, kan opfylde sin pligt efter § 5, stk. 1, ved at henvise til denne anmeldelse.

§ 11. Anmeldte stoffer og materialer tildeles et produktregistreringsnummer (PR-nr.) af Arbejdstilsynet, når der er modtaget de fornødne oplysninger. Nummeret skal være påført stoffets eller materialets emballage senest et år efter tildelingen.

Kapitel 4

Undersøgelsesmetoder

§ 12. Undersøgelse af stoffernes og materialernes fysisk-kemiske egenskaber samt deres giftighed skal foretages efter metoder, der kan anerkendes af Arbejdstilsynet.

    Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan påbyde, at analyser og undersøgelser af stoffer og materialer skal udføres efter bestemte metoder på akkrediterede laboratorier.

Kapitel 5

Tekniske datablade

§ 13. Tekniske datablade og lignende om farlige stoffer og materialer skal indeholde alle væsentlige oplysninger om stoffets eller materialets virkning på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet.

Kapitel 6

Brugsanvisninger (sikkerhedsdatablade)

§ 14. Den, der overlader eller overdrager et stof eller materiale, der skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler om klassificering, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, skal sørge for, at det ved levering er forsynet med en letforståelig brugsanvisning. Brugsanvisningen skal dateres og være gratis.

    Stk. 2. Den, der overlader eller overdrager et stof eller materiale, der alene er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2-4, skal på anmodning af brugeren udlevere en brugsanvisning som nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. En brugsanvisning skal have følgende overskrifter og indeholde oplysninger om:

1) identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør,
herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af Arbejdstilsynet,

2) sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljøministeriets regler om klassificering,

3) fareidentifikation,

4) førstehjælpsforanstaltninger,

5) brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand,

6) forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild,

7) håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring,

8) eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om brug af personlige værnemidler,

9) fysisk-kemiske egenskaber,

10) stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand,

11) toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen,

12) miljøoplysninger,

13) bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse,

14) transportoplysninger,

15) oplysning om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder m.v. og

16) andre oplysninger, herunder anvendelsesområder.

    Stk. 4. Brugsanvisningen kan forelægges i papirform eller elektronisk, såfremt modtageren råder over det fornødne modtageudstyr.

    Stk. 5. En brugsanvisning skal være affattet på dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer andet.

    Stk. 6. Fremstilleren, leverandøren eller importøren skal sørge for, at oplysningerne i brugsanvisningen i karakter og omfang kan opfylde det i bilag 3 angivne formål. Oplysninger i brugsanvisninger, der udleveres i henhold til stk. 2, kan forholdsmæssigt afpasses under hvert punkt.

    Stk. 7. Når der foreligger væsentlige nye oplysninger om beskyttelse af sikkerhed, sundhed og miljø skal fremstilleren, leverandøren eller importøren sørge for, at brugsanvisningen revideres, benævnes revision og nydateres.

    Stk. 8. Oplysninger efter stk. 7, stilles gratis til rådighed for alle, som tidligere har modtaget stoffet eller materialet inden for de foregående 12 måneder.

Kapitel 7

Dispensation og klage

§ 15. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med direktiv af 5. marts 1991 (91/155/EØF) som ændret ved direktiv af 10. december 1993 (93/112/EF) og ved direktiv af 27. juli 2001 (2001/58/EØF) om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater, i henhold til artikel 14 i direktiv 1999/45/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27, i direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade).

§ 16. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 8

Straf

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

1) overtræder § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, §§ 6- 8, § 11 og §§ 13-14,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelse i henhold til bekendtgørelsen.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. For pesticider og biocider, jf. Miljøministeriets regler om bekæmpelsesmidler, træder bekendtgørelsen først i kraft den 30. juli 2004.

    Stk. 3. For de i stk. 2 omfattede stoffer og materialer i perioden indtil den 30. juli 2004 opretholdes kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995, og § 2, stk. 1, nr. 1- 4 og § 2, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 52 af 13. januar 1988 om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler.

Arbejdstilsynet, den 4. juli 2002

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager


Bilag 1

Mærkning af chromat i cement

1.1. Fremstillere, leverandører og importører af cement og ikke-hærdede tørre cementholdige produkter skal på emballagen angive, om indholdet af vandopløseligt chromat i cementen er under eller lig med 2 mg/kg tør cement. For ikke-hærdede cementholdige produkter, hvor der er tilsat vand, skal det angives, om indholdet af vandopløseligt chromat i den brugsklare blanding svarer til, at der er anvendt cement med højst 2 mg/kg tør cement.

1.2. Mærkningen af cement og ikke-hærdede tørre cementholdige produkter, hvis chromatindhold er under eller lig med 2 mg/kg cement, skal tillige angive, inden for hvilken tidsperiode angivelse af chromatindholdet er korrekt.

1.3. Ved levering i bulk kan mærkning efter punkt 1.1 og 1.2 anføres på følgeseddel eller lignende.

2. Mængden af vandopløseligt chromat bestemmes efter DS 1020, 1. udgave, 1984.

NB: Miljøministeriet har regler for mærkning af chromat i cement over 2 mg/kg tør cement.


Bilag 2

Oplysninger til brug for anmeldelse af stoffer og materialer, jf. bekendtgørelsens § 5.

Punkt 1 - 9 angiver de oplysninger, der skal indgives i en anmeldelse. Oplysningerne skal være præcise og aktuelle. Der skal foreligge underskrift fra den, der indgiver anmeldelsen.

Oplysningerne om sammensætning skal være præcise, entydige og fuldstændige. Oplysningerne om sammensætningen i leverandørens brugsanvisning vil normalt ikke være tilstrækkelige. Oplysninger om anvendelse og mængder og øvrige oplysninger skal ligeledes være præcise. Alle oplysninger skal have en sådan kvalitet, at de kan tjene til vurdering af det anmeldte stofs eller materiales klassificering og brugsanvisning samt risici ved anvendelse, og til brug for vurdering af bl.a. udbredelsen af kemiske stoffer og materialer og af substitutionsmuligheder.

1. Oplysninger om anmelderfirma:

1.1. Firmanavn og adresse.

1.2. CVR nr.

1.3. Kontaktperson.

1.4. Oplysninger om producent eller leverandør.

2. Oplysninger om stoffet eller materialet:

2.1. Handelsnavn.

2.2. Andre betegnelser (fx synonymer eller handelsnavn for enkeltvarer i rammeanmeldelser).

2.3. Oprindeligt handelsnavn ved skift af handelsnavn.

3. Oplysninger om stoffets eller materialets sammensætning:

3.1. Kemisk navn og CAS-nr for indgående stoffer.

3.2. Handelsnavn, evt. PR-nr og producent for indgående materialer (råvarer).

3.3. Procentisk indhold af samtlige indgående stoffer og/eller materialer.

3.4. Sammensætning af evt. indgående materialer (råvarer).

3.5. Indgående stoffers/materialers funktion i det anmeldte stof/materiale (fx stabilisator, urenhed).

3.6. Klassificeringen af de indgående stoffer og/eller materialer.

3.7. Evt.

4. Oplysninger om stoffets eller materialets anvendelse:

4.1. Stoffets eller materialets tekniske funktion.

4.2. Brancher hvori stoffet/materialet tænkes anvendt.

4.3. Eventuelle tilhørende stoffer eller materialer (for flerkomponentprodukter).

5. Mængdeoplysninger for stoffet eller materialet:

5.1. Fremstillet eller importeret mængde pr. år.

5.2. Denne mængde fordelt på det danske marked, eksport og brug i egen virksomhed.

5.3. Startdato for fremstilling eller import.

6. Oplysninger om stoffets eller materialets klassificering/mærkning:

6.1. Mærkningspligtige indholdsstoffer.

6.2. Faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger.

6.3. Anden mærkning (fx kodenummer).

Oplysningerne under punkt 6 kan gives i vedlagt brugsanvisning.

7. Andre oplysninger om stoffet eller materialet:

7.1. Tilstandsform.

7.2. Fysiske og kemiske egenskaber.

7.3. Emballering.

7.4. Evt. toldtarif.

7.5. Evt. transport- og affaldskoder.

Oplysninger under punkt 7 kan gives i vedlagt brugsanvisning.

8. Oplysninger vedrørende fortrolighed:

8.1 oplysninger der ønskes behandlet som fortrolige, med begrundelse herfor.

Oplysningerne behandles fortroligt efter gældende regler.

9. Bilag

Brugsanvisning, jf. bekendtgørelsens § 14 skal vedlægges.


Bilag 3

Retningslinjer for udarbejdelse af brugsanvisninger

Formålet med dette bilag er at sikre en sådan sammenhæng og præcision i indholdet under de enkelte obligatoriske overskrifter, angivet i § 14, at leverandørbrugsanvisningen gør det muligt for den erhvervsmæssige bruger at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt miljøbeskyttelse.

Oplysningerne skal skrives klart og kortfattet og på baggrund af tilstrækkelig og kvalificeret ajourført viden. Der skal tages fornødent hensyn til brugerens særlige behov. Oplysninger, der gives om materialer i henhold til § 14, stk. 2, afpasses forholdsmæssigt under hvert punkt.

I betragtning af stoffernes og materialernes mange egenskaber kan det i visse tilfælde være nødvendigt med yderligere oplysninger. Hvis information om visse egenskaber ikke er relevante, eller det er teknisk umuligt at give de ønskede oplysninger, skal begrundelsen herfor tydeligt anføres. Der skal gives oplysninger for hver farlige egenskab. Hvis det anføres, at en given risiko ikke gør sig gældende, skal der klart skelnes mellem de tilfælde, hvor der ikke står oplysninger til rådighed for den, der foretager klassificeringen, og de tilfælde, hvor forsøgsresultater ikke har kunnet påvise en skadelig effekt.

Når en brugsanvisning er blevet revideret, skal modtageren gøres opmærksom på ændringerne.

Udstedelsesdato skal anføres på første side.

1. Identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet.

For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. § 4, angives den fremstiller, leverandør eller importør, der er anført på etiketten.

1.1. Identifikation af stoffet eller materialet.

Den anvendte betegnelse for identifikationen skal være identisk med den, der er anført på emballagens etiket i overensstemmelse med Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Er der andre muligheder for identifikation, kan disse ligeledes anføres.

Eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) skal anføres.

1.2. Anvendelse af stoffet eller materialet.

De påtænkte eller anbefalede anvendelser af stoffet eller materialet anføres i det omfang, de kendes. Er der mange mulige anvendelser, anføres kun de vigtigste eller almindeligste anvendelser. Dette skal bestå i en kortfattet beskrivelse af stoffets faktiske funktion, fx flammehæmmende middel og antioxidant.

1.3. Identifikation af fremstilleren, leverandøren, importøren.

Angiv navnet på den fremstiller, importør eller leverandør, der er ansvarlig for markedsføringen i EU og vedkommendes fuldstændige adresse og telefonnummer.

Hvis vedkommende ikke er bosiddende i det EU-land, hvor stoffet eller materialet markedsføres, angives om muligt fuldstændig adresse og telefonnummer på den person, som er ansvarlig i pågældende medlemsland.

1.4. Nødtelefon.

Ovennævnte oplysninger suppleres med telefonnummer for fremstilleren, leverandøren, importøren og/eller de myndigheder eller organisationer, der rådgiver ved uheld.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Ved hjælp af oplysningerne skal modtageren hurtigt kunne fastslå, hvilke risici, der er knyttet til materialets indholdsstoffer. De farer, der er knyttet til selve materialet, anføres under punkt 3.

2.1. Det er ikke nødvendigt at angive fuldstændig sammensætning (indholdsstoffernes art og koncentration), men en generel beskrivelse af indholdsstofferne og deres koncentration kan være nyttig.

2.2. For et materiale, der er klassificeret som farligt efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse, skal følgende stoffer angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsområde,

a) stoffer, som udgør en sundheds- eller miljørisiko, når de er til stede i koncentrationer, som mindst svarer til dem, der er fastsat i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse, medmindre lavere grænse fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, og

b) stoffer, for hvilke der er fastsat en grænseværdi, og som ikke allerede er omfattet af nr. 1, når stoffet findes i en koncentration på ³ 1 vægtprocent for ikke gasformige materialer og ³ 0,2 volumenprocent for gasformige materialer.

2.3.1. For materialer, som ikke er klassificeret som farlige efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse, skal følgende stoffer angives samt deres koncentration eller koncentrationsområde, når det enkelte stof findes i en koncentration på ³ 1 vægtprocent for ikke gasformige materialer og ³ 0,2 volumenprocent for gasformige materialer:

a) stoffer, som efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse udgør en sundheds- eller miljørisiko, og

b) stoffer, for hvilke der er fastsat en grænseværdi.

2.3.2. Kan den, der er ansvarlig for markedsføringen af materialet, påvise, at angivelse på etiketten eller i leverandørbrugsanvisningen af den kemiske identitet af et stof, der udelukkende er klassificeret som:

lokalirriterende, med undtagelse af de materialer, som er forsynet med risikosætningen R 41 (risiko for alvorlig øjenskade), eller

lokalirriterende i kombination med en eller flere af nedennævnte egenskaber:

i) eksplosiv

ii) brandnærende

iii) yderst brandfarlig

iv) meget brandfarlig

v) brandfarlig

vi) miljøfarlig, eller

sundhedsskadelig, eller

sundhedsskadelig i kombination med en eller flere af de ovenfor anførte egenskaber og udelukkende medfører umiddelbart dødelige virkninger,

udgør en risiko for fortroligheden af oplysninger om den ansvarliges intellektuelle ejendomsret, kan der i henhold til bestemmelserne herom i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse henvises til det pågældende stof enten ved en betegnelse, hvoraf de væsentligste funktionelle kemiske grupper fremgår, eller ved en alternativ betegnelse.

2.4. For de under 2.2 og 2.3 nævnte stoffer anføres ligeledes deres klassificering efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse, dvs. de bogstavssymboler og R-sætninger, de har fået tildelt i henhold til deres fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige fare, det frembyder. R-sætningerne behøver ikke at blive angivet i deres fulde ordlyd. I stedet henvises til, at den fulde tekst til hver af de R-sætninger, der finder anvendelse, er anført i punkt 16.

2.5. For disse stoffer skal der angives navn og Einecs- eller Elincs-nummer efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse. CAS-nummer og IUPAC-navn kan også være relevante. Det nøjagtige kemiske navn er ikke nødvendigt for de stoffer, som benævnes med et generisk navn, fordi der enten efter reglerne i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse er opnået tilladelse til at fortroligholde identiteten for nogle af stofferne, eller der i medfør af punkt 2.3.2 er opnået ret hertil.

2.6. Hvis der enten efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse eller i medfør af ovennævnte punkt 2.3.2 er opnået tilladelse til at fortroligholde identiteten for nogle af stofferne, skal deres kemiske natur beskrives med henblik på at sikre en forsvarlig håndtering. Der skal anvendes samme navn som det, der fremkommer ved anvendelsen af disse procedurer.

3. Fareidentifikation.

Her angives klassifikationen efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse. Anfør kort og klart de farer, som stoffet eller materialet frembyder for mennesker og miljø. Det skal tydeligt fremgå, om materialet er klassificeret som farligt eller ikke farligt.

Beskriv de vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer, der kan opstå ved sådan brug og eventuel misbrug af stoffet eller materialet, som med rimelighed kan forventes.

Det kan være nødvendigt at nævne sådanne andre farer fx støvafgivelse, kvælning og forfrysning foruden miljøvirkninger som farer for jordboende organismer osv. som ikke fører til klassificering, men kan bidrage til den samlede fare ved stoffet.

Oplysningerne på etiketten skal anføres under punkt 15.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Beskriv førstehjælpsforanstaltninger, herunder hvordan der ydes førstehjælp. Angiv om øjeblikkelig lægehjælp er påkrævet.

Oplysningerne om førstehjælp skal være kortfattede og letforståelige for den skadelidte, de omkringstående og personer, der skal yde førstehjælp. Symptomerne og virkningerne skal angives kort. Af instruktionerne skal det fremgå, hvad der skal gøres på stedet i tilfælde af et uheld, og om der kan forventes forsinkede virkninger efter eksponering.

Oplysningerne om de forskellige eksponeringsveje opdeles i forskellige underpunkter, dvs. indånding, kontakt med hud og øjne samt indtagelse.

Anfør, hvorvidt lægehjælp er påkrævet eller tilrådes.

For visse stoffer eller materialer kan det være vigtigt at fremhæve, at der skal være særlige midler til specifik og øjeblikkelig behandling til rådighed på arbejdspladsen.

5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand.

Med henblik på bekæmpelse af brand opstået i eller nær det pågældende stof/materiale henvises til foreskrifter for brandbekæmpelse ved at angive:

a) Egnede slukningsmidler.

b) Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes.

c) Særlige farer for eksponering hidrørende fra selve det pågældende stof/materiale, forbrændingsprodukter eller udviklede luftarter.

d) Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild.

Afhængigt af, hvilket stof/materiale der er tale om, kan det være nødvendigt at give oplysninger om:

a) Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer, således: fjernelse af antændelseskilder, tilstrækkelig ventilation, egnet åndedrætsværn, begrænsning af støvudvikling, forebyggelse af kontakt med hud og øjne, opsamling af spild i særlige beholdere.

b) Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: forhindring af udslip til afløb, overflade- og grundvand samt jord, muligt behov for alarmering af omgivelserne og myndigheder.

c) Metoder til oprydning, fx: brug af absorberende materiale (fx sand, kiselgur, syrebindemiddel, universelt bindemiddel, savsmuld osv.), begrænsning af luft-/røgudvikling ved hjælp af vand, fortynding.

Overvej behovet for anvisninger som: »brug aldrig...«, »neutraliseres med...«.

NB: Henvis om nødvendigt til punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring.

Oplysningerne i dette afsnit skal vedrøre beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø og er beregnet til brug for arbejdsgiverens udformning af hensigtsmæssige arbejdsmetoder og organisatoriske foranstaltninger i henhold til bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) §§ 7 og 10.

7.1. Håndtering

Anfør forholdsregler for sikker håndtering herunder anvisninger af tekniske foranstaltninger som lukkede anlæg, proces- og almen ventilation, forholdsregler til hindring af aerosol- og støvdannelse samt brand og særlige miljøbeskyttesesforanstaltninger (fx brug af filtre eller scrubbere på udsugningen, anvendelse på inddæmmet areal, forskrifter for indsamling og bortskaffelse af affald osv.) samt endvidere eventuelle særlige krav for det pågældende stof/materiale (fx fremgangsmåder eller udstyr, som er forbudt eller anbefales) om muligt med en kort beskrivelse.

7.2. Opbevaring.

Anfør sikre opbevaringsforhold, som fx særlig indretning af lagerlokaler eller beholdere (herunder inddæmning og ventilation), uforenelige materialer, opbevaringsbetingelser (temperatur- og fugtighedsgrænser/intervaller, lys, inaktiv luftart osv.), særligt elektrisk udstyr og forebyggelse af statisk elektricitet.

Når det er relevant, gives information om mængdebegrænsning ved opbevaring. Der skal bl.a. gøres opmærksom på eventuelle særlige krav til materialer, der anvendes som emballage/beholdere for stoffet eller materialet.

7.3. Særlige anvendelser

For slutprodukter til nærmere bestemte anvendelser skal der være detaljerede, operationelle anbefalinger vedrørende den påtænkte anvendelse. Om muligt henvises til godkendte retningslinjer for den pågældende branche eller sektor.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om brug af personlige værnemidler.

8.1. Grænseværdier for eksponering.

Angiv de konkrete kontrolparametre, der finder anvendelse, herunder grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og/eller biologiske grænseværdier. Der anføres værdier for det EU-land, hvor stoffet eller materialet markedsføres. Der gives oplysninger om anbefalede overvågningsmetoder. For materialer anbefales at angive værdier for de indholdsstoffer, som skal være opført i leverandørbrugsanvisningen i henhold til pkt. 2.

8.2. Eksponeringskontrol.

Ved eksponeringskontrol forstås alle de beskyttelses- og forebyggende foranstaltninger, der skal træffes under brugen for at nedbringe eksponeringen af mennesker og miljø.

8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering.

Oplysningerne skal supplere dem, der allerede er givet under pkt. 7.1. Oplysningerne skal være egnede og tilstrækkelige til at kunne benyttes af arbejdsgiveren ved dennes arbejdspladsvurdering i henhold til bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) §§ 5 og 6. Heri kræves udformning af passende arbejdsprocesser, teknisk kontrol, brug af egnet udstyr og egnede materialer, brug af kollektive beskyttelsesforanstaltninger ved risikokilden og brug af individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler

Er personlige værnemidler nødvendige, angives i detaljer hvilket udstyr, der yder tilstrækkelig og hensigtsmæssig beskyttelse, jf. bekendtgørelse om konstruktion af personlige værnemider, og med angivelse af CEN-standarder.

8.2.1.1. Beskyttelse af åndedrætsorganer.

For farlige luftarter, dampe eller støv angives hvilken type personlige værnemidler, der skal anvendes, som fx luftforsynet åndedrætsværn, hensigtsmæssige masker og filtre.

8.2.1.2. Beskyttelse af hænder.

Det skal klart angives, hvilken type handsker, der skal benyttes ved håndtering af stoffet eller materialet, herunder handskematerialets art, handskematerialets gennembrudstid sammenholdt med omfanget og varigheden af eksponeringen af huden. Om nødvendigt anføres evt. supplerende midler til beskyttelse af hænderne.

8.2.1.3. Beskyttelse af øjne.

Angiv hvilken type øjenværn der kræves, fx beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.

8.2.1.4. Beskyttelse af hud.

Hvis andre dele af kroppen end hænderne skal beskyttes med personlige værnemidler, anføres art og krav til materialets egenskaber, fx forklæde, støvler og beskyttelsesdragt. Om nødvendigt anføres evt. supperende foranstaltninger til beskyttelse af huden og særlige hygiejniske forholdsregler.

8.2.2. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet.

Her gives de oplysninger, som arbejdsgiveren har brug for til opfyldelse af forpligtigelser i henhold til miljølovgivningen.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

For at der kan træffes de fornødne kontrolforanstaltninger, gives alle relevante oplysninger om stoffet eller materialet, navnlig oplysningerne under punkt 9.2.

9.1. Generel information.

9.1.1.Udseende:

Angiv tilstandsform (fast, flydende, luftformig) og farve af stoffet eller materialet ved levering.

9.1.2. Lugt:

Hvis stoffet har en lugt, gives en kort beskrivelse af denne.

9.2. Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø:

PH: Anfør pH-værdien af stoffet eller materialet som det leveres, eller af en vandig opløsning; i sidstnævnte tilfælde angives koncentrationen.

Kogepunkt/kogepunktsinterval:

Flammepunkt:

Antændelighed (fast stof, luftart):

Eksplosive egenskaber:

Oxiderende egenskaber:

Damptryk:

Relativ vægtfylde:

Opløselighed:

Vandopløselighed:

Fedtopløselighed (opløsningsmidlet skal angives):

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand

Viskositet:

Dampvægtfylde:

Fordampningshastighed:

9.3. Andre oplysninger.

Anfør andre vigtige sikkerhedsparametre som blandbarhed, ledningsevne, smeltepunkt/smeltepunktsinterval, gasgruppe (nyttigt i forhold til eksplosionsfare), selvantændelsestemperatur osv.

Ovennævnte egenskaber bør bestemmes efter forskrifterne i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse eller efter en anden tilsvarende metode.

For materialer skal oplysningerne normalt gives for selve materialet. Når en given risiko angives ikke at være til stede, skal der klart skelnes mellem de tilfælde, hvor den, der foretager klassificeringen, ingen oplysninger har, og de tilfælde, hvor forsøgsresultater ikke har kunnet påvise en skadelig effekt. Anses det for nødvendigt at give oplysninger om egenskaberne af de enkelte indholdsstoffer, skal det tydeligt angives, hvad disse data henviser til.

10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand.

Angiv stoffets eller materialets stabilitet, herunder fx udhærdningstider for epoxyharpikser og isocyanater, og muligheden for opståelse af farlige reaktioner under visse anvendelsesforhold og ved frigivelse til omgivelserne.

10.1. Forhold, der skal undgås:

Anfør forhold, fx temperatur, tryk, lys, stød, som kan fremkalde farlige reaktioner, og giv om muligt en kort beskrivelse.

10.2. Materialer, der skal undgås:

Anfør materialer, fx vand, luft, syrer, baser, oxidationsmidler eller evt. andre stoffer, som kan fremkalde en farlig reaktion og giv om muligt en kort beskrivelse.

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter:

Anfør de stoffer (herunder dampe), der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, som dannes i farlige mængder ved nedbrydning som fx opvarmning.

NB: Anfør navnlig:

a) Nødvendighed af og tilstedeværelsen af stabilisatorer.

b) Muligheden for farlige exoterme reaktioner.

c) Eventuel sikkerhedsmæssig betydning af ændringer i stoffets eller materialets fysiske udseende.

d) Eventuelle farlige nedbrydningsprodukter, som dannes ved kontakt med vand.

e) Muligheden for nedbrydning til ustabile materialer.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen

Dette punkt omhandler behovet for en kortfattet, men fuldstændig og letforståelig beskrivelse af de forskellige toksikologiske (sundhedsmæssige) virkninger, som kan opstå, hvis brugeren kommer i kontakt med stoffet eller materialet.

Angiv sundhedsfarlige virkninger som følge af eksponering for stoffet eller materialet, baseret på både erfaring og konklusioner fra videnskabelige forsøg. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om de forskellige eksponeringsveje (indånding, indtagelse, kontakt med hud og øjne) samt en beskrivelse af de symptomer, der er knyttet til de fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika. Der skal være oplysninger om kendte, forsinkede eller øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger fra langtids- og korttidseksponering, fx sensibilisering, sløvende virkning, carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet (udviklingstoksicitet og fertilitet), samt oplysninger om risiko for skader på nervesystemet fra organiske opløsningsmidler.

Under hensyntagen til de oplysninger, der allerede er givet under punkt 2, »Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer«, kan det være nødvendigt at henvise til specifikke sundhedsvirkninger af visse indholdsstoffer i materialet.

12. Miljøoplysninger

Miljørelevante oplysninger skal ligeledes gives under andre punkter i leverandørbrugsanvisningen, navnlig anvisninger for kontrolleret udledning, foranstaltninger ved utilsigtet udslip samt foranstaltninger ved transport og bortskaffelse under punkt 6, 7, 13, 14 og 15.

Under dette punkt skal anføres oplysninger om stoffets eller materialets mulige virkninger, reaktioner og skæbne i luft, vand og/eller jord. Anfør eventuelle relevante forsøgsdata (f.eks. LC50 fisk £ 1 mg/l).

De vigtigste karakteristika, som kan forventes at påvirke miljøet som følge af stoffets eller materialets art og forventede anvendelsesmåder skal beskrives. Tilsvarende oplysninger gives for farlige stoffer, som dannes ved nedbrydning af stofferne eller materialerne. Dette kan bestå af følgende:

12.1. Økotoksicitet.

Skal indbefatte foreliggende relevante data om akut og kronisk akvatisk toksicitet i fisk, dafnier, alger og andre vandplanter. Derudover angives eventuelle foreliggende toksicitetsdata for mikroskopiske og makroskopiske organismer i jord samt andre miljørelevante organismer som fugle, bier og planter. Hvis stoffet eller materialet virker hæmmende på mikroorganismers aktivitet, skal den mulige virkning på spildevandsbehandlingsanlæg omtales.

12.2. Mobilitet.

Muligheden for, at stoffet eller de pågældende indholdsstoffer i et materiale ved udslip i miljøet kan transporteres til grundvandet eller langt fra udslipsstedet.

De relevante data kan eventuelt bestå af:

a) kendt eller forventet spredning i miljømedierne,

b) overfladespænding,

c) adsorption/desorption.

Vedrørende øvrige fysisk-kemiske egenskaber henvises til punkt 9.

12.3. Persistens og nedbrydelighed.

Muligheden for, at stoffet eller de pågældende indholdsstoffer i et materiale nedbrydes i de pågældende miljømedier, enten gennem biologisk nedbrydning eller andre processer som oxidation eller hydrolyse. Halveringstider for nedbrydning skal angives, hvis de foreligger. Potentialet af stoffet eller af de pågældende indholdsstoffer i materialet for nedbrydning i spildevandsbehandlingsanlæg skal ligeledes angives.

12.4. Bioakkumulationspotentiale.

Muligheden for, at stoffet eller de pågældende indholdsstoffer i et præparat akkumuleres i flora og fauna, med angivelse af octanol/vand fordelingskoefficient (Kow) og biokoncentreringsfaktor (BCF), hvis de foreligger.

12.5. Andre negative virkninger.

Eventuelle andre negative miljøvirkninger medtages, f.eks. mulighed for ozonnedbrydning, for fotokemisk ozondannelse og/eller for global opvarmning.

13. Bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse.

Hvis bortskaffelsen af det pågældende stof eller materiale (overskud eller affald fra påregnelig brug) kan være farlig eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, skal der gives en beskrivelse af sådanne rester samt oplysninger om sikker håndtering, herunder eventuel anvendelse af særlige beholdere.

Angiv passende metoder til bortskaffelse af både stoffet eller materialet og eventuel forurenet emballage (forbrænding, genanvendelse, deponering osv.).

Henvis til eventuel relevant lovgivning vedrørende bortskaffelse af affald.

14. Transportoplysninger.

Anfør særlige forholdsregler, som brugeren skal være bekendt med eller skal overholde i forbindelse med transport eller befordring enten inden for eller uden for virksomhedens område. Når det er relevant, oplyses transportklassifikation efter de gældende regler vedrørende krav til transporten med jernbane, ad landevej, ad indre vandveje, ad sø- og luftveje. Dette kan bl.a. omfatte:

a) UN-nummer,

b) klasse,

c) betegnelse for forsendelsen,

d) emballagegruppe,

e) »marine pollutant« eller

f) andre relevante oplysninger.

15. Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om f.eks. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv.

Anfør de oplysninger vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø, som er påført etiketten i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Hvis stoffet eller materialet er omfattet af særlige bestemmelser med hensyn til beskyttelse af mennesker og miljø (fx begrænsning i anvendelse og markedsføring), som fx krav om kodenummer, anføres disse så vidt muligt.

Der skal også i brugsanvisningen oplyses om eventuelle andre relevante særregler og foranstaltninger, herunder også Miljøministeriets gældende regler om fx opbevaring af gift i aflåst giftskab eller -rum.

Der angives oplysninger om krav om særlig uddannelse, som fx epoxyuddannelse efter bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), krav om alder, som fx anvendelsesbegrænsning for unge under 18 år, samt andre oplysninger.

16. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder.

Angiv liste med relevante R-sætninger. Der skal gengives den fulde ordlyd af de R-sætninger, der evt. er angivet under punkt 2 og 3.

Angiv eventuelle andre oplysninger, som anses for at have betydning for brugerens sikkerhed og sundhed og for miljøbeskyttelse, som fx:

a) Råd om oplæring/instruktion.

b) Anbefalede begrænsninger i brugen, fx ikke-lovpligtige anbefalinger fra leverandøren.

c) Yderligere oplysninger (skriftlige referencer og/ eller tekniske kontaktorganer).

d) Kilder til de vigtigste data ved udarbejdelsen af brugsanvisningen.

For reviderede brugsanvisninger skal det tydeligt angives, hvilke oplysninger, der er tilføjet, slettet eller revideret (medmindre dette er angivet andetsteds).

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører bestemmelser i Kommissionens direktiv af 5. marts 1991 (91/155/EØF), EF-tidende 1991 L 76 s. 35, som ændret ved Komissionens direktiv af 10. december 1993 (93/112/EF), EF-tidende 1993, L 314, s. 38, og Kommissionens direktiv af 27. juli 2001 (2001/58/EF), EF-tidende 2001, L 212, s. 24 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade).

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A 2002, hæfte 95, den 24. juli 2002.