Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om lige løn til mænd
og kvinder

(Lønoplysninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 445 af 7. juni 2001om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. (Lønoplysninger) foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk.1, 2. pkt., affattes således:

»Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 3-5, fastsættes af beskæftigelsesministeren.«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tidspunktet for, hvornår redegørelsen efter § 6 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, udarbejdes første gang, fastsættes af beskæftigelsesministeren.«

3. § 3 ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen