Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om en aktiv
arbejdsmarkedspolitik og lov om godtgørelse ved deltagelse i
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

(Tværfaglige arbejdsløshedskasser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 25. juni 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 249 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 30 affattes således:

»§ 30. Ved en arbejdsløshedskasse forstås i denne lov en forening af personer, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne.«

2. § 31 affattes således:

»§ 31. Beskæftigelsesministeren anerkender efter ansøgning arbejdsløshedskasser, der opfylder betingelserne i § 32.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan dog nægte at anerkende en ny fagligt afgrænset kasse, jf. § 32, med et fagområde, som allerede hører under en anerkendt fagligt afgrænset kasse.«

3. § 32 affattes således:

»§ 32. En arbejdsløshedskasse kan kun anerkendes, hvis

1)   den ifølge sin vedtægt

a)   er fagligt afgrænset for lønmodtagere,

b)   er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,

c)   er tværfaglig for enten lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende eller

d)   er tværfaglig for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,

2)   den har mindst 10.000 medlemmer, som opfylder betingelserne for optagelse, jf. § 41, og

3)   dens vedtægt er i overensstemmelse med § 34.

Stk. 2. En fagligt afgrænset kasse for lønmodtagere, jf. stk. 1, nr. 1, litra a, optager lønmodtagere fra et eller flere fagområder, der er angivet i kassens vedtægt.

Stk. 3. En fagligt afgrænset kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. stk. 1, nr. 1, litra b, optager lønmodtagere fra et eller flere fagområder, der er angivet i kassens vedtægt, samt selvstændige erhvervsdrivende, som har tilknytning til kassens faglige område. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler om betingelserne for, at en selvstændig erhvervsdrivende kan anses for at have tilknytning til en kasses faglige område.

Stk. 4. En tværfaglig kasse for enten lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, jf. stk. 1, nr. 1, litra c, optager enten lønmodtagere fra alle fagområder eller selvstændige erhvervsdrivende fra alle erhvervsområder.

Stk. 5. En tværfaglig kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. stk. 1, nr. 1, litra d, optager lønmodtagere fra alle fagområder og selvstændige erhvervsdrivende fra alle erhvervsområder.«

4. § 33, stk. 1, affattes således:

»Ansøgning om anerkendelse sendes til Arbejdsdirektoratet bilagt

1)   et eksemplar af kassens vedtægt,

2)   fortegnelse over medlemmer med angivelse af cpr. nummer,

3)   attestation fra statsautoriseret revisor for antallet af medlemmer, der på ansøgningstidspunktet opfylder betingelserne for optagelse i kassen, jf. § 41,

4)   dokumentation for, at beslutning om ansøgning om anerkendelse er vedtaget af kassens kompetente organ, og

5)   regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår, hvis kassen ikke er nyoprettet.«

5. § 35, 2. pkt., ophæves.

6. I § 41, stk. 1, nr. 3, litra a og b, udgår »inden for kassens faglige område«.

7. § 41, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Optagelse skal ske i en arbejdsløshedskasse, hvis faglige område omfatter personens beskæftigelse eller erhvervsuddannelse.«

8. § 41, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf. kapitel 11. En person, der optages i henhold til stk. 1, nr. 3, litra c eller d, kan dog ikke optages som deltidsforsikret.«

9. I § 42 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Et medlem, som har erhvervsarbejde, kan efter anmodning overflyttes til en anden kasse, hvis faglige område omfatter medlemmets beskæftigelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. I § 42, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »§ 41, stk. 1, nr. 3, litra b«: », samt om, at der uanset stk. 2 i særlige tilfælde kan ske overflytning af medlemmer, som ikke er i beskæftigelse«.

11. § 44 ophæves.

12. I § 66, stk. 2, 2. pkt., ændres »Et fuldtidsforsikret medlem af en kasse for lønmodtagere« til: »En fuldtidsforsikret lønmodtager«.

13. § 68, stk. 1, affattes således:

»Et fuldtidsforsikret medlem, som har deltidsbeskæftigelse som lønmodtager, og som skriftligt anmoder kassen om at blive overflyttet til deltidsforsikring, skal overflyttes til deltidsforsikring, medmindre medlemmet samtidig driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Overflytningen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor kassen modtager medlemmets anmodning.«

14. I § 68, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder for et deltidsforsikret medlem, som mere end midlertidigt overgår til at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.«

15. I § 77, stk. 7, ændres »kasser for lønmodtagere« til: »kassen«.

16. I § 85 c, stk. 1, udgår »af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere«.

17. I § 85 c, stk. 3, ændres »arbejdsløshedskasser for lønmodtagere« til: »arbejdsløshedskassen«.

18. I § 85 d, stk. 1, udgår »af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 3«.

19. § 85 d, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 2-8.

20. I § 85 d, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 4 og 5«.

21. I § 85 d, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 3-5«.

22. I § 85 e, stk. 1, udgår »af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere«.

23. § 97 ophæves.

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001, lov nr. 332 af 16. maj 2001 og § 2 i lov nr. 503 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, 3, 5 og 6, ændres »arbejdsløshedskasse for lønmodtagere« til: »arbejdsløshedskasse«.

2. I § 2 b, stk. 1, nr.1, udgår »for lønmodtagere«.

3. § 2 b, stk. 2, ophæves.

§ 3

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 29. januar 2001, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 249 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 41 b, stk. 1, og § 41 c, stk. 1, ændres »arbejdsløshedskasse for lønmodtagere« til: »arbejdsløshedskasse«.

§ 4

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1340 af 18. december 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 148 af 25. marts 2002 og § 4 i lov nr. 249 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, ændres »arbejdsløshedskasse for lønmodtagere« til: »arbejdsløshedskasse« og »arbejdsløshedskasser for lønmodtagere« til: »arbejdsløshedskasserne«.

2. I § 13, stk. 6, ændres »arbejdsministeren« til: »beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren«.

3. I § 13, stk. 7, 8 og 9, og i § 14, stk. 3, ændres »Arbejdsministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«, og efter »fastsætter« indsættes: »efter forhandling med undervisningsministeren og«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. september 2002.

§ 6

Stk. 1. En arbejdsløshedskasse, der er anerkendt inden lovens ikrafttræden, og som har mindst 5.000 medlemmer, bevarer uanset § 37 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. sin anerkendelse indtil 31. december 2007, selv om kassen ikke opfylder kravet i § 1, nr. 3, om mindst 10.000 medlemmer.

Stk. 2. En arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, der er anerkendt inden lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 4, bevarer ved lovens ikrafttræden sin anerkendelse som en fagligt afgrænset kasse for lønmodtagere med kassens hidtil godkendte faglige område, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 32, stk. 1, nr. 1, litra a, og stk. 2, som affattet ved § 1, nr. 3, i nærværende lov.

Stk. 3. En arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende, der er anerkendt inden lovens ikrafttræden, bevarer ved lovens ikrafttræden sin anerkendelse som en tværfaglig kasse for selvstændige erhvervsdrivende, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 32, stk. 1, nr. 1, litra c, og stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 3, i nærværende lov.

Stk. 4. Kristelig Arbejdsløshedskasse bevarer ved lovens ikrafttræden sin anerkendelse som en tværfaglig kasse for lønmodtagere, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 32, stk. 1, nr. 1, litra c, og stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 3, i nærværende lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen