Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område m.fl. love

(Bagudbetaling af kontanthjælp m.v., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydelse og om lægers honorering i koordinationsudvalg)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2001, som ændret ved § 7 i lov nr. 461 af 7. juni 2001 og § 1 i det af Folketinget den 31. maj 2002 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »der får hjælp« til: »der har ansøgt om eller får hjælp«.

2. I § 13, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 , ændres »Modtager ansøgeren« til: »Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage, eller modtager ansøgeren«.

3. I § 13 a, 1. pkt., ændres »modtager hjælp« til: »har ansøgt om eller modtager hjælp«.

4. Efter § 13 a indsættes:

»§ 13 b. En person, der ønsker at modtage kontanthjælp, kan i almindelighed tidligst få udbetalt hjælp 1 måned efter den første henvendelse til kommunen, jf. dog § 25 a. Ansøgeren er omfattet af § 13 i venteperioden. For personer, der modtager hjælp alene på grund af ledighed, kan udbetaling af hjælp kun finde sted, hvis ansøgeren er tilmeldt arbejdsformidlingen og udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 2. Der kan højst udbetales hjælp svarende til den periode, hvor betingelserne i stk. 1 er opfyldt. «

5. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Kommunen kan yde op til 1 måneds engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i § 13 b, indtil de har ret til en hel måneds kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet, og indtil ansøgeren får udbetalt kontanthjælp.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 kan højst udgøre 4.231 kr.

Stk. 3. For personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst udgøre 2.103 kr. «

6. I § 26, stk. 1, ændres »efter § 25« til: »efter §§ 25, 25 a og 27«.

7. I § 34, stk. 3, nr. 3, ændres »efter § 27« til: »efter §§ 25 a og 27«.

8. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Personer, der har ret til at få udbetalt beskæftigelsestillæg, skal have udbetalt dette uafhængigt af retten til kontanthjælp. «

9. I § 39, stk. 1, 1. og 2. pkt. , ændres »modtager hjælp« til: »har ansøgt om eller modtager hjælp«.

10. § 39, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

11. I § 41, stk. 1, ændres »modtageren« til: »ansøgeren«.

12. I § 74 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2 . Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der har været berettiget til ledighedsydelse eller har været ansat i fleksjob, men som er overgået til ansættelse i ustøttet beskæftigelse. Ledighedsydelsen kan udbetales

1)   ved ledighed, der indtræffer efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse,

2)   i perioder med sygdom eller barsel,

3)   ved afholdelse af ferie eller

4)   ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.«

13. Efter § 74 indsættes:

»Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob«.

14. I § 74 a, stk. 1, nr. 2, ændres »sygedagpenge eller« til: »sygedagpenge«.

15. I § 74 a, stk. 1, nr. 3, ændres »efter en erhvervsplan« til: »efter en erhvervsplan eller«.

16. I § 74 a, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4)   modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.«

17. I § 74 b, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»Ledighedsydelse kan fortsat udbetales, hvis kommunen har påbegyndt behandling af en sag om pension. Ledighedsydelse kan udbetales, så længe sagen behandles. Ledighedsydelse skal tilbagebetales, hvis der senere udbetales pension for samme periode.«

18. Overskrifterne før § 74 f og § 74 g udgår.

19. §§ 74 f og 74 g ophæves.

20 . Efter § 74 e indsættes:

»Ledighedsydelse til personer, der ikke er visiteret til fleksjob

§ 74 f. Personer, der er omfattet af § 74, stk. 2, har ret til ledighedsydelse ved ledighed inden for 78 uger efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse, når personen forinden ansættelse i ustøttet beskæftigelse har været visiteret til fleksjob. Inden for de 78 uger kan ledighedsydelsen dog kun udbetales, indtil personen har haft beskæftigelse i det omfang, der er en betingelse for optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge efter § 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 2. Det er en betingelse for retten til ledighedsydelse, at personen var berettiget til ledighedsydelse ved overgang til ustøttet beskæftigelse, eller at personen har været ansat i fleksjob efter § 71 eller ustøttet beskæftigelse efter ophør af fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Stk. 3. Personer, der er berettiget til ledighedsydelse efter stk. 1 og 2, har også ret til ledighedsydelse ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Stk. 4. Personer, der modtager ledighedsydelse efter stk. 1 og 2, bevarer ledighedsydelsen i perioder med sygdom eller barsel. Reglerne om opfølgning i forbindelse med modtagelse af dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel finder tilsvarende anvendelse.

§ 74 g. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse,

1)   at personen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, jf. § 13,

2)   at ledigheden ikke kan tilregnes personen selv, og

3)   at personen tager imod et rimeligt tilbud om aktivering eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for arbejde.

Stk. 2. Personen har ikke pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis der foreligger et af de forhold, der er nævnt i § 13, stk. 3.

Stk. 3. Opstår der tvivl om modtagerens rådighed, skal kommunen afprøve rådigheden. Dette kan ske ved arbejdsprøvning, arbejdspraktik m.v.

Stk. 4. Afslår modtageren et rimeligt tilbud om arbejde eller et rimeligt tilbud om aktivering eller andet, der kan forbedre mulighederne for arbejde, kan der ikke udbetales ledighedsydelse til modtageren.

Stk. 5. Personer, der er fyldt 60 år, kan højst modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder.

§ 74 h. Ledighedsydelse udbetales efter § 74 d. Der er ret til ledighedsydelse under ferie efter § 74 e. Retten til ledighedsydelse under ferie bevares i første og andet ferieår efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Særlig ydelse

§ 74 i. Personer, der ved visitationen ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre end det beløb, der ydes efter § 25, stk. 1, nr. 2, er berettiget til en særlig ydelse, mens de venter på et fleksjob. Personer under 25 år er dog kun berettiget til særlig ydelse, hvis indtægten er mindre end de beløb, der kan udbetales efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4.

Stk. 2. Ydelsen efter stk. 1 udgør forskellen mellem den pågældendes indtægt og det beløb, der ydes efter § 25, stk. 1, nr. 2. For personer under 25 år udgør ydelsen efter stk. 1 forskellen mellem den pågældendes indtægt og det beløb, der ydes efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 3. § 74 b finder tilsvarende anvendelse for personer, der modtager særlig ydelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang reglerne i kapitel 4 finder anvendelse på personer, der modtager særlig ydelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende

§ 74 j. Kommunen giver tilbud om støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. § 71 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Tilskuddet ydes afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne med ½ eller 2 / 3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.«

21. I § 89, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Udbetalingen sker bagud for 1 måned. «

22. I § 89, stk. 2, ændres to steder »hjælpen« til: »engangshjælpen«.

23. I § 93, stk. 3, og § 94, stk. 2 , indsættes efter »aktivering efter kapitel 4«: »og engangsbeløb efter § 25 a«.

24. I § 104, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 74 g« til: »§ 74 j.«

25. I § 104, stk. 2, ændres »§ 74 d, stk. 2« til: »§ 74 d, stk. 2, og § 74 f,« og »§ 74 e« ændres til: »§§ 74 e og 74 h«.

26. I § 104, stk. 3, ændres »§ 74 f« til: »§ 74 i«.

27. I § 109, stk. 1, nr. 1, ændres »§§ 25 og 26« til: »§§ 25, 25 a og 26«.

28. § 118 affattes således:

»§ 118. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter aftale med Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler for visitation, betaling og refusion af udgifter efter denne lov, når færøske og grønlandske myndigheder har formidlet, at en person fra Færøerne eller Grønland får ophold i Danmark.

Stk. 3. På samme måde fastsætter beskæftigelsesministeren efter aftale regler om afholdelse af udgifter efter denne lov, når danske sociale myndigheder har formidlet, at personer fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 4. Hvis der opstår uenighed mellem færøske eller grønlandske myndigheder og danske sociale myndigheder om deres forpligtelser efter disse regler, kan sagen indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.«

§ 2

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 2001, som ændret ved § 42 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i det af Folketinget den 31. maj 2002 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 1, 1. pkt. , indsættes efter »kommunalbestyrelsen«: »og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse«.

2. I § 27 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»En udlænding, der ønsker at modtage introduktionsydelse, kan tidligst modtage introduktionsydelse ved udgangen af den måned, hvori der søges om introduktionsydelse. Der kan kun ydes introduktionsydelse for den periode i måneden, hvori den pågældende har udnyttet sine arbejdsmuligheder, jf. § 25.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4.

3. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. Kommunalbestyrelsen kan forskudsvis udbetale en særlig introduktionsydelse til en udlænding, der har ansøgt om introduktionsydelse.

Stk. 2. Den særlige introduktionsydelse kan højst udgøre de beløb, der fremgår af § 25 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Den særlige introduktionsydelse kan på ansøgningstidspunktet i måneden for ansøgningen ydes forholdsmæssigt for den periode, som udlændingen i den resterende del af den pågældende måned forventes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved udgangen af måneden for ansøgningstidspunktet kan der for den følgende måned ydes særlig introduktionsydelse for det antal dage, som udlændingen i måneden for ansøgningstidspunktet ikke har kunnet stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 25. Den forholdsmæssige beregning efter 2. og 3. pkt. foretages i forhold til 30 dage pr. måned.

Stk. 3. Udlændinge, der modtager særlig introduktionsydelse efter stk. 1, er omfattet af reglerne om rådighed i § 25. § 28, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.«

4. I § 29, stk. 1, indsættes efter »§ 35, 36«: », § 36 a«.

5. I § 30, stk. 1, udgår to steder »med indtil 30 pct.«

§ 3

I lov nr. 283 af 25. april 2001 om fleksydelse foretages følgende ændringer:

1. § 5, 2. pkt., ophæves.

2. § 17 affattes således:

»§ 17. Fleksydelsen udgør årligt et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 12.

Stk. 2. Fleksydelsen efter stk. 1 kan højst udgøre et beløb, der svarer til den indtægt, som den visiterede person har

1)   haft som lønindtægt i fleksjob,

2)   haft i selvstændig erhvervsindtægt efter § 74 j i lov om aktiv socialpolitik,

3)   modtaget i dagpenge efter § 1 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

4)   modtaget i ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik,

5)   modtaget i kontanthjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller

6)   modtaget i særlig ydelse efter § 74 i i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Fleksydelsen beregnes på baggrund af et gennemsnit af indtægten, jf. stk. 2, nr. 1 og 3-6, i de forudgående 12 måneder. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler for beregningen af fleksydelsen på baggrund af perioder med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 74 j i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4 . Fle Fleksydelsen efter stk. 3 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Det beløb, der følger af stk. 3, reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 6. Fleksydelse udbetales efter, at der er foretaget fradrag for pensionsordninger, jf. § 18, og fradrag på grund af erhvervsarbejde, jf. § 20.

Stk. 7. Der foretages en årlig omregning på grundlag af arbejdstiden i fleksydelsesperioden i det foregående kalenderår, jf. § 24, stk. 1. Der skal endvidere foretages omregning på baggrund af de oplysninger, beskæftigelsesministeren modtager efter § 34.«

3. § 34, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysninger, der er nødvendige for at behandle en sag om fleksydelse, fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, ATP, pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan videregive oplysninger til en arbejdsløshedskasse om, at et medlem af kassen er tilmeldt fleksydelsesordningen, samt oplysninger om optjent anciennitet i fleksydelsesordningen.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger efter stk. 2 og 3, herunder regler om udveksling af oplysninger i elektronisk form. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f finder anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

4. I § 34 indsættes efter stk. 3, som bliver stk. 5, som nyt stykke:

»Stk. 6. Den Sociale Ankestyrelse kan til brug for behandlingen af sager indhente oplysninger efter reglerne i stk. 1-4.«

5. § 40, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For personer, der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som har været fritaget for betaling af efterlønsbidrag efter § 77, stk. 5, nr. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som affattet ved lov nr. 1000 af 23. december 1998, ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen fra den 1. april 1999 til den 1. juli 2001 med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-3.«

6. I § 40 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For personer, der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er omfattet af § 77, stk. 5, nr. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen fra den 1. april 1999 med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-3.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

7. I § 41 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Bes Beskæftigelsesministeren kan dispensere fra tilmeldingsfristen, jf. stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 42 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3 . Fle Fleksydelsen efter stk. 2 afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Det beløb, der følger af stk. 3, reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med en procentsats svarende til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

§ 4

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 12. april 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 31. maj 2000, § 2 i lov nr. 284 af 25. april 2001, § 2 i lov nr. 490 af 7. juni 2001 og § 52 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5)   Praktiserende Lægers Organisation i deres egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger.«.

2. I § 29, stk. 1, indsættes efter »styrelse«: », jf. dog stk. 3«.

3. I § 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Rep Repræsentanten for Praktiserende Lægers Organisation, jf. § 24, stk. 1, nr. 5, honoreres efter taksten for socialmedicinsk samarbejde efter landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation.«

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 313 af 21. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. § 8 O affattes således:

»§ 8 O. Skattepligtig kontanthjælp og introduktionsydelse m.v., der er tilbagebetalingspligtig efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet tilbagebetales.«

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som ændret ved § 12 i lov nr. 313 af 21. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 7 D, stk. 1, indsættes efter »kontanthjælp«: »og introduktionsydelse m.v.«, og efter »lov om aktiv socialpolitik« indsættes: »eller kapitel 7 i integrationsloven«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 1-11, 21-23 og 27, samt §§ 2, 5 og 6 træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 3. § 3, nr. 7, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 4. § 17, stk. 4 og 5, i lov om fleksydelse som affattet ved § 3, nr. 2, samt § 3, nr. 8, og § 4 træder i kraft den 1. juli 2002 og har virkning fra den 1. januar 2002.

Stk. 5. Personer, der modtager kontanthjælp eller introduktionsydelse den 1. januar 2003, overgår til bagudbetalt kontanthjælp eller introduktionsydelse med virkning fra denne dato, således at december måned 2002 regnes for venteperiode i forhold til den kontanthjælp   eller introduktionsydelse, der udbetales til dækning af leveomkostningerne for januar 2003.

Stk. 6. Personer, der modtager kontanthjælp eller introduktionsydelse den 1. januar 2003, skal tilbagebetale hjælpen for den måned, der ligger op til første udbetaling, hvis de inden den 1. januar 2004 overgår til bagudbetalt løn eller forsørgelsesydelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen