Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
transportabelt trykbærende udstyr

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 35, § 46, § 47, § 60, § 74, § 75, § 76, stk. 3, 2. pkt., og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 og lov nr. 437 af 10. juni 2002, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:«

2. I § 47 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol, herunder på eller i en persons private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden, føres uden retskendelse.«

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Arbejdstilsynet, den 20. juni 2002

Jens Jensen

/Poul Holmegaard