Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af
kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer1)

 

I medfør af § 15 a, stk. 4, § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, § 41, § 49, § 49 a, § 49 c, § 57, § 63, stk. 1 og 2, og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 og lov nr. 437 af 10. juni 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af:

1) De stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1.

2) Materialer, der indeholder 0,1% eller mere af disse stoffer, medmindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilag 1.

3) Arbejdsprocesser, der er optaget i bilag 2.

4) De mutagener og materialer med indhold heraf, der fremgår af bilag 1.

    Stk. 2. I det omfang, det er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, omfatter bekendtgørelsen tillige:

1) Materialer, der indeholder mindre end 0,1% af det pågældende stof.

2) Arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

    Stk. 2. Dog gælder følgende bestemmelser kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver: § 5, stk. 2, § 6, § 9, stk. 2, § 10, § 12, stk. 6, § 14, § 16, § 18, stk. 1, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, og §§ 22-24.

§ 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er arbejde, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest, som ændret ved bekendtgørelse nr. 139 af 23. marts 1987, bekendtgørelse nr. 984 af 11. december 1992 og bekendtgørelse nr. 288 af 17. maj 1998, og arbejde omfattet af bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988 om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre.

    Stk. 2. Endvidere finder bekendtgørelsen ikke anvendelse på arbejde med nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse, og arbejde med lægemidler, der er gjort klar til indgivelse.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

    Stk. 2. Stoffer og materialer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed, og bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) gælder derfor i sin helhed for disse stoffer og materialer.

    Stk. 3. For fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer finder reglerne om anmeldelse i bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø anvendelse.

§ 5. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter §§ 11-13 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale.

    Stk. 2. § 14 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) om inddragelse af virksomhedens sikkerhedsorganisation finder tilsvarende anvendelse.

§ 6. Brugsanvisninger, som udarbejdes til de ansatte efter § 21 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), skal foruden de heri nævnte oplysninger oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Brugsanvisninger for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

    Stk. 2. Brugsanvisningerne efter stk.1 skal oplyse om eventuelle forholdsregler efter § 13.

§ 7. Der skal anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 8. Recirkulation af udsuget luft med indhold af stofferne eller materialerne må ikke finde sted jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Forbudet mod recirkulation gælder ikke for udsuget luft, der stammer fra arbejdsprocesserne, omfattet af § 35, stk. 5, i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

§ 9. Tekniske anlæg og ventilationssystemer, der anvendes ved arbejde med stofferne eller materialerne skal forsynes med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold og ved uheld.

    Stk. 2. I tilknytning til overvågningen skal der være udarbejdet instruktion, der angiver hvilke forholdsregler, der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld.

§ 10. De ansatte skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

    Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne må ikke være konstant for den enkelte ansatte og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 11. Affald, der indeholder stofferne eller materialerne skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller hvor dette ikke er praktisk muligt på anden betryggende måde. Beholdere m.v. skal være mærket, som angivet i bilag 3.

§ 12. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

    Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

    Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

    Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3.

    Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

    Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

§ 13. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden

§ 14. Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om arbejdets udførelse tillige indgå følgende vurderingselementer:

1) stofferne og materialernes farlige egenskaber,

2) eksponeringsgraden, -typen og varigheden,

3) omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,

4) virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

5) hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,

6) grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet og

7) leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

    Stk. 2. Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

    Stk. 3. Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning til de relevante leverandørbrugsanvisninger.

    Stk. 4. Reparationsarbejde, vedligeholdelsesarbejde o.l. i virksomheden, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra stoffer og materialer eller som kan forringe sikkerheden og sundheden af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i arbejdspladsvurderingen.

    Stk. 5. Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere farlige stoffer eller materialer, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen.

    Stk. 6. Arbejdet med de i stk. 1 nævnte stoffer, materialer og arbejdsprocesser skal planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger, som angivet i § 16 og §§ 18-23.

Kapitel 3

Særlige foranstaltninger

§ 15. Bestemmelserne i dette kapitel finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 og 2 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en vurdering i henhold til § 14.

§ 16. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 14, skal arbejde med de omhandlede stoffer, materialer og arbejdsprocesser foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

§ 17. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes.

    Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

    Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

§ 18. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 14, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud.

    Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 19. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 14, må arbejde med disse stoffer, materialer og arbejdsprocesser kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser og kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

    Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 20. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 14, skal bade- og omklædningsfaciliteterne omfatte 2 adskilte omklædningsrum henholdsvis for gangtøj og arbejdstøj indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

    Stk. 2. Bade- og omklædningsfaciliteterne skal altid indrettes på denne måde i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 21. I det omfang, det følger af ovennævnte vurdering, jf. § 14, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer.

    Stk. 2. Måleprogrammerne skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

    Stk. 3. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 22. Arbejdsgiveren skal føre en ajourført liste over de ansatte, der vurderes, jf. §14, at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, med angivelse af påvirkningen.

    Stk. 2. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

    Stk. 3. Oplysningerne om den enkelte ansatte skal opbevares i 40 år efter, at risikoen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til den lokale arbejdstilsynskreds.

§ 23. Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte, der vurderes, jf. §14 at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser har adgang til før ansættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

    Stk. 2. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal de ansatte have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

§ 24. I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal arbejdsgiveren sørge for, inden stofferne eller materialerne tages i anvendelse på virksomheden, at emballagen er forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

§ 25. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, foretaget enten af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 26. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

Anvendelsesbegrænsninger, godkendelse, anmeldelse m.v.

§ 27. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, er fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke tilladt.

§ 28. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke udføres i den ansattes hjem.

§ 29. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, ikke finde sted uden godkendelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, jf. dog § 30, stk. 3.

§ 30. Ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til direktøren for Arbejdstilsynet og indeholde oplysning om følgende:

1) påtænkt anvendelse og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet, jf. § 14,

2) med hvilken begrundelse stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af et mindre farligt stof, materiale eller arbejdsproces,

3) eventuelle tekniske anlæg og processer og

4) nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

    Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger til brug før godkendelsen.

    Stk. 3. Godkendelse af bekæmpelsesmidler foretages af Miljøstyrelsen, jf. Miljøstyrelsens regler om kemiske bekæmpelsesmidler.

§ 31. Såfremt Arbejdstilsynets afgørelse ikke er meddelt ansøgeren senest 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Arbejdstilsynet, kan stoffet, materialet eller arbejdsprocessen umiddelbart fremstilles eller tages i brug.

    Stk. 2. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilstrækkelig dokumentation foreligger, jf. § 30.

§ 32. Den, der har opnået godkendelse efter § 29, skal underrette direktøren for Arbejdstilsynet om ændringer i de pågældende arbejdsprocesser m.v., som kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

§ 33. I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal den, der fremstiller et materiale foretage anmeldelse til direktøren for Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal foretages i overensstemmelse med §§ 5 og 6 i bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

§ 34. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder m.v. anmeldes til Arbejdstilsynet i det amt, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt eller foregår.

    Stk. 2. Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde de oplysninger, som er angivet i bilag 4.

§ 35. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra stofferne og materialerne eller fra arbejdsprocesserne, meddeles til den stedlige arbejdstilsynskreds.

    Stk. 2. Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende stoffer og materialer, samt oplysninger om udslippets mængde.

    Stk. 3. Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Kapitel 4

Revision, dispensation og klage

§ 36. Den i bilag 1 og 2 fastsatte regulering revideres hvert andet år efter indstilling fra direktøren for Arbejdstilsynet og efter forhandling med Arbejdsmiljørådet.

§ 37. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 90/394/EØF, om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer, som ændret ved direktiv 1997/42/EF, og direktiv 1999/38/EF.

    Stk. 2. For de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 5, kan dispensation kun gives til de der nævnte formål. Ansøgningen skal indeholde de i bilag 5 nævnte oplysninger.

    Stk. 3. Direktøren kan dog i tilfælde, hvor arbejdet foregår på fast arbejdssted, tillade brugen af cadmiumholdige loddemidler, der indeholder mere end 0,1% cadmium, når det godtgøres, at de beskæftigede under brugen ikke udsættes for sundhedsskadelig påvirkning.

§ 38. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 5

Straf

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der:

1) overtræder §§ 5-14, §§ 16 - 29 og §§ 32-35,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

3) tilsidesætter vilkår for godkendelser eller tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

    Stk. 2. For overtrædelse af §§ 5-14, §§ 16-29 og §§ 32-35, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2002.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer med senere ændringer ophæves.

Arbejdstilsynet, den 8. november 2002

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager


Bilag 1

Stoffer og materialer jf. § 1

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Et stof vil kunne være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav i følge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Afsnit A

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 3, som ud over bekendtgørelsens kapitel 2 og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt skal gælde for arbejde med det pågældende stof eller materiale.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 1997 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 15. december 1999.

CAS.nr.

 

Stof

Procent-
indhold
i materialer

Særlige
bestem-
melser

Uddybende bemærkninger og begrænsninger

53-96-3

 

2-AAF

0,1

   

97-56-3

 

AAT, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)

     

26148-68-5

 

A-a-C

0,1

   

75-07-0

 

Acetaldehyd

0,1

   

16568-02-8

 

Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin

     

60-35-5

 

Acetamid

0,1

   

2832-40-8

|

Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)azo)phenyl)-, se CI Disperse Yellow 3

     
 

|

Acetophenon, reaktions-produkt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

0,1

   

53-96-3

 

2-Acetylaminofluoren, se
2-AAF

     

3761-53-3

 

Acid Red 26, se Azofarve-stoffer

     

6459-94-5

 

Acid Red 114, se Azofarve-stoffer

     

1694-09-3

 

Acid Violet 49, se Benzyl-violet 4B

     

79-06-1

|

Acrylamid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

107-13-1

 

Acrylonitril

0,1

   

23214-92-8

 

Adriamycin

0,1

   

3688-53-7

 

AF-2

0,1

§§ 29-32

 

1162-65-8

1165-39-5
1402-68-2
7220-81-7
7241-98-7
6795-23-9

 

Aflatoxiner

0,1

   

15972-60-8

 

Alachlor

0,1

§§ 29-32

 

309-00-2

 

Aldrin

0,1

§§ 29-32

 

85535-84-8

|

Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13

     

94-59-7

 

5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol

     

106-92-3

|

Allylglycidylether

0,1

   

60-09-3

 

p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 1)

     

97-56-3

 

o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)

     

92-67-1

 

4-Aminobiphenyl

0

§ 27

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

   

4-Aminobiphenyl, salte heraf

0

§ 27

 

77094-11-2

 

2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQ

     

77500-04-0

 

2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQx

     

62450-06-0

 

3-Amino-1,4-dimethyl-
5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-1

     

67730-10-3

 

2-Aminodipyrido
(1,2-a: 3|,2|-d) imidazol,
se Glu-P-2

     

399-95-1

 

4-Amino-3-fluorphenol

0,1

   

67730-11-4

 

2-Amino-6-methyldipyrido (1,2-a:3|,2|-d)imidazol,
se Glu-P-1

     

76180-96-6

 

2-Amino-3-methylimidazo
(4,5-f)-quinolin, se IQ

     

105650-23-5

 

2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin, se PhIP

     

68006-83-7

 

2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se
MeA-α-C

     

62450-07-1

 

3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido(4,3-b)indol, se
Trp-P-2

     

712-68-5

 

2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol

0,1

§§ 29-32

 

26148-68-5

 

2-Amino-9 H-pyrido
(2,3-b)indol, se A-α-C

     

61-82-5

 

Amitrol

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-09-5

 

Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

62-53-3

 

Anilin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

Kap. 2

I trykfarver.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

   

Anilin, salte heraf

0,1

   

90-04-0

 

o-Anisidin

0,1

   
   

o-Anisidin, salte heraf

0,1

   

1309-64-4
1317-98-2
12412-52-1

 

Antimontrioxid

0,1

§ 34

Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.

         

Ved produktion af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign. gælder dog kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

         

Ved anvendelse af plastgranulater o.lign. gælder dog kun kap. 2. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for antimontrioxid, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

         

Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigør antimontrioxid, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

       

§ 27

Anden anvendelse.

90640-80-5

90640-81-6

90640-82-7

91995-14-1
91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

|

Anthracenolie med indhold ³ 0,1% benzen eller ³ 0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

90640-80-5

90640-81-6

90640-82-7

91995-14-1
91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

|

Anthracenolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

86-88-4

 

Antu

0,1

§§ 29-32

 

140-57-8

 

AramitR

0,1

§§ 29-32

 

64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
91995-78-7

 

Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2

0,1

   

7440-38-2

 

Arsen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Medicinalindustri o.lign.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1303-28-2

 

Arsenpentoxid

0,1

§§ 29-32

Trykimprægnering.

       

§§ 29-32

Anvendelse af trykimprægneret træ.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7778-39-4

 

Arsensyre

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

   

Arsensyre, salte heraf

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1327-53-3

 

Arsentrioxid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Konservering.

       

§§ 29-32

Imprægnering.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

   

Arsen, andre uorganiske forbindelser

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

Kap.2

Kunstnerfarver.

       

Kap.2

Produktion af malevarer.

       

§§ 29-32

Malearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1332-21-4
12001-28-4
12001-29-5
12172-73-5
12172-67-7
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6

132207-32-0
132207-33-1

 

Asbest

   

Asbest omfattes ikke, jf. § 3.

1912-24-9

 

Atrazin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

492-80-8

 

Auramin

0,1

   
   

Auramin, salte heraf

0,1

   

320-67-2

 

Azacitidin

0,1

   

115-02-6

 

Azaserin

0,1

   

446-86-6

 

Azathioprin

0,1

   

151-56-4

 

Aziridin, se Ethylenimin

     

103-33-3

|

Azobenzen

0,1

   
 

|

Azofarvestoffer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:

     

3761-53-3

 

Acid Red 26

0,1

§§ 29-32

 

6459-94-5

|

Acid Red 114

0,1

§§ 29-32

 

3564-09-8

|

Ponceau 3 R

0,1

§§ 29-32

 

2646-17-5

 

Solvent Orange 2

0,1

§§ 29-32

 

6358-53-8

 

Solvent Red 80

0,1

§§ 29-32

 

60-09-3

|

Solvent Yellow 1

0,1

§§ 29-32

 

60-11-7

|

Solvent Yellow 2

0,1

§§ 29-32

 

97-56-3

 

Solvent Yellow 3

0,1

§§ 29-32

 
   

Bariumchromat, se Chrom-forbindelser, hexavalente

     

154-93-8

 

BCNU

0,1

   

98-87-3

 

Benzalchlorid, se
a-Chlorerede toluener

     

56-55-3

 

Benz(a)anthracen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

71-43-2

 

Benzen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg med motorbenzin. For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder kun kap. 2.

       

§ 17
§ 18, stk.2, § 24, § 25, § 34, § 35

Industriel brug.

       

§ 27

Anden brug.

615-28-1

|

1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid

     

92-87-5

 

Benzidin

0

§ 27

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

   

Benzidin, salte heraf

0

§ 27

 
   

Benzidin-baserede azofarve-stoffer:

     

1937-37-7

|

Direct Black 38 (teknisk vare)

0,1

§§ 29-32

 

2602-46-2

 

Direct Blue 6 (teknisk vare)

0,1

§§ 29-32

 

72-57-1

|

Direct Blue 14 (teknisk vare)

0,1

§§ 29-32

 

2429-74-5

|

Direct Blue 15, teknisk kvalitet

0,1

§§ 29-32

 

16071-86-6

|

Direct Brown 95 (teknisk vare)

0,1

§§ 29-32

 

573-58-0

|

Direct Red 28

0,1

§§ 29-32

 
 

|

Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.

0,1

§§ 29-32

 

205-99-2

 

Benzo(b)fluoranthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

205-82-3

 

Benzo(j)fluoranthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

207-08-9

 

Benzo(k)fluoranthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

271-89-6

 

Benzofuran

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

50-32-8

 

Benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

100-44-7

 

Benzylchlorid, se
a-Chlorerede toluener

     

98-87-3

 

Benzylidendichlorid, se
a,a-Dichlortoluen

     

1694-09-3

 

Benzylviolet 4B

0,1

   

7440-41-7

 

Beryllium

0,1

   
   

Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater

0,1

   
   

Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater

0,1

   

88-32-4

121-00-6
25013-16-5

 

BHA

0,1

   

90-41-5

|

(1,1’-Biphenyl)-2-amin

0,1

   
   

Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4|-Methylendianilin

     

108225-03-2

|

7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl) amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-(2methoxyphenylazo)naphthalensulfonsyre, monoformiat

0,1

   

3296-90-0

|

2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol

0,1

   

111-44-4

 

Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2|-dichloridiethylether

     

494-03-1

 

N,N-Bis(2-chlorethyl)-
2-naphthylamin, se Chlornaphazin

     

154-93-8

 

1,3-Bis(2-chlorethyl)nitrosourinstof, se BCNU

     

505-60-2

 

Bis(2-chlorethyl)sulfid

0,1

§§ 29-32

 

542-88-1

 

Bis(chlormethyl)ether

0,1

   

101-90-6

 

1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy) benzen, se Diglycidylresorcinolether

     
 

|

4-[[Bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol

     

85509-19-9

|

Bis(4-fluorphenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silan, se Flusilazol

     

2784-94-3

 

N',N'-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p -phenylendiamin, se HC Blue No. 1

     
 

|

4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.

0,1

§§ 29-32

 
   

Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede

0,1

   
 

|

Blanding af: 4-[[bis-(4-fluor-phenyl)methylsilyl]
methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol

0,1

   

9041-93-4
11056-06-7

67763-87-5

 

Bleomyciner

0,1

   

301-04-2
1335-32-6
6080-56-4

|

Blyacetat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

6080-56-4

 

Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat

     

1344-37-2
1344-38-3
7758-97-6
12656-85-8
18454-12-1

 

Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

7784-40-9

 

Blyhydrogenarsenat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7446-47-7

|

Blyphosphat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

15845-52-0

     

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1335-32-6

|

Blysubacetat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

75-27-4

 

Bromdichlormethan

0,1

   

74-96-4

|

Bromethan

0,1

   

593-60-2

 

Bromethen, se Vinylbromid

     

138526-69-9

|

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen

0,1

   

68553-00-4

68476-33-5

68476-32-4

92045-14-2

 

Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7

0,1

 

se også Fyringsolier, tunge

68476-30-2

68476-31-3

 

Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5

0,1

 

se også Fyringsolier, tunge

68476-34-6

94114-58-6

94114-59-7

 

Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3

0,1

 

se også Dieselbrændstof til marinemotorer

106-99-0

 

1,3-Butadien

0,1

   
   

Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien

0,1

   

55-98-1

 

1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran

     

96-29-7

|

2-Butanonoxim

0,1

   

2426-08-6

|

1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl) ether

0,1

   

2426-08-6

|

n-Butylglycidylether, se 1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl) ether

     

88-32-4

121-00-6

25013-16-5

 

tert-Butyl-4-methoxyphenol, se BHA

     

3068-88-0

 

ß-Butyrolacton

0,1

   

7440-43-9

 

Cadmium

0,1

§ 27

Loddemidler.

       

§§ 29-32

Cadmiering.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10108-64-2

 

Cadmiumchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

542-83-6

 

Cadmiumcyanid

0,1

§§ 29-32

Cadmiering.

       

§ 27

Anden anvendelse.

7790-79-6

 

Cadmiumfluorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

17010-21-8

 

Cadmiumfluorosilikat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

4464-23-7

 

Cadmiumformiat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7790-80-9

 

Cadmiumiodid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1306-19-0

 

Cadmiumoxid

0,1

§§ 29-32

Cadmiering.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10124-36-4

 

Cadmiumsulfat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1306-23-6
12656-57-4
58339-34-7

|

Cadmiumsulfid

0,1

§ 34

Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.

         

For kunstnerfarver gælder kun kap.2.

         

Ved produktion af malevarer og farver gælder dog kun kap. 2.

       

§ 27

Andet

12656-57-4
58339-34-7

|

Cadmiumsulfoselenid

0,1

§ 34

Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.

         

For kunstnerfarver gælder kun kap.2.

         

Ved produktion af malevarer og farver gælder dog kun kap.2.

       

§ 27

Andet.

   

Cadmium, andre uorganiske forbindelser

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

13765-19-0

 

Calciumchromat, se Chromatforbindelser, hexavalente

     

8001-35-2

 

Camphechlor, se Polychlorerede camphener

     

2425-06-1

 

Captafol

0,1

§§ 29-32

 

133-06-2

 

Captan

0,1

§§ 29-32

 

6804-07-5

 

Carbadox

0,1

   

63-25-2

|

Carbaryl

0,1

   

1333-86-4

 

Carbon black

0,1

 

Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black ³ 0,1% er omfattet.

   

Carbon black-ekstrakter

0,1

   

97722-04-8

 

Carbonhydrider, C26-55, aromatrige

0,1

   

492-80-8

 

4,4|-Carbonimidoyl-bis(N,N-dimethylanilin), se Auramin

     
   

4,4|-Carbonimidoyl-bis(N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf

     

56-23-5

 

Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan

     
   

Carrageenan, degraderet

0,1

   

13010-47-4

 

CCNU

0,1

   

107-20-0

|

Chloracetaldehyd

0,1

   

85535-84-8

|

Chloralkaner, C10-13

0,1

   

95-06-7

 

2-Chlorallyl-N,N-diethyl-dithio-carbamat, se Sulfallat

     

305-03-3

 

Chlorambucil

0,1

   

56-75-7

 

Chloramphenicol

0,1

   

106-47-8

 

p-Chloranilin

0,1

   

126-99-8

|

2-Chlor-1,3-butadien

0,1

   

57-74-9

5103-71-9

5103-74-2

5566-34-7

12789-03-6

 

Chlordan

0,1

§§ 29-32

 

143-50-0

 

Chlordecon

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

6164-98-3

 

Chlordimeform

0,1

§§ 29-32

 

19750-95-9

 

Chlordimeformhydrochlorid

0,1

§§ 29-32

 

107-30-2

 

Chlordimethylether

0,1

   

115-28-6

 

Chlorendinsyre

0,1

   

51594-55-9

|

(R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan

0,1

   
   

Chlorerede C 12-paraffiner (ca. 60% chloreret)

0,1

 

For køle-smøremidler, malinger og lime gælder kun kap.2.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

   

a-Chlorerede toluener:

     

98-87-3

 

Benzalchlorid

0,1

   

100-44-7

 

Benzylchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

98-07-7

 

Trichlormethylbenzen

0,1

§§ 29-32

 

75-00-3

 

Chlorethan

0,1

   

107-20-0

|

2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd

     

13010-47-4

 

1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU

     

75-01-4

 

Chlorethylen, se Vinylchlorid

     

13909-09-6

 

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU

     

74-87-3

 

Chlormethan, se Methylchlorid

     

107-30-2

 

Chlormethylmethylether,
se Chlordimethylether

     

513-37-1

 

1-Chlor-2-methylpropen

0,1

   

494-03-1

 

Chlornaphazin

0,1

§§ 29-32

 

67-66-3

 

Chloroform

0,1

§§ 29-32

Anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.

       

§ 17,
§ 18, stk.2, § 24, § 25, § 34, § 35

Industriel brug.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

126-99-8

|

Chloropren, se 2-Chlor-1,3-butadien

     

54749-90-5

 

Chlorozotocin

0,1

   

150-68-5

 

3-(4-Chlorphenyl)-1,1-
dimethylurinstof, se Monuron

     

140-41-0

 

3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyl-uronium-trichloracetat, se Monuron-TCA

     

95-83-0

 

4-Chlor-o-phenylendiamin

0,1

   
   

4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf

0,1

   

1897-45-6

 

Chlorthalonil

0,1

§ 17, § 24, § 25, § 35

Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.

       

§ 24, § 25, § 35

Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.

       

§ 17, § 24, § 25, § 34, § 35

Fremstilling af malevarer og bekæmpelsesmidler.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

95-69-2

 

4-Chlor-2-toluidin

0,1

   

3165-93-3

 

4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid

0,1

   

6164-98-3

 

N|-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-
dimethyl-formamidin, se Chlordimeform

     

19750-95-9

 

N|-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-
dimethyl-formamidin-
hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid

     

84332-86-5

|

Chlozoolinat

0,1

   
   

Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:

     

7789-09-5

|

Ammoniumdichromat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

   

Bariumchromat

0,1

   

1344-37-2
1344-38-3
7758-97-6
12656-85-8
18454-12-1

|

Blychromat

0,1

§ 34

Reparationsmaling af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.

       

§ 27

Om- og nylakering af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.

         

Ved produktion af malevarer gælder kun kap. 2.

         

Ved anvendelse af mærke- og signalfarver gælder kun kap. 2.

         

For glasurer, emaljer og pigmenter på keramiske produkter, tegl, klinker m.m. gælder kun kap.2.

         

For glasurer, emaljer og pigmenter på kunst og kunsthåndværk gælder kun kap.2.

       

§ 27

Trykfarver.

       

§§ 29-32

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

       

§§ 29-32

Anvendelse af plastgranulater, plastfolier o.lign.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

13765-19-0

|

Calciumchromat

0,1

§ 17

Laboratoriearbjede.

       

§§ 29-32

Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.

       

§ 27

Anden anvendelse.

24613-89-6

|

Chrom(III)chromat

0,1

§ 25, § 34

Galvaniske processer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

14977-61-8

|

Chrom(VI)dichloriddioxid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1333-82-0

|

Chromtrioxid

0,1

§ 34, § 25

Chromatering og andre galvaniske processer.

       

§ 17

Imprægneringsmidler.

         

Ved anvendelse af imprægneret træ gælder kun kap.2.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-00-6

|

Kaliumchromat

0,1

§ 25, § 34

Galvaniske processer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7778-50-9

|

Kaliumdichromat

0,1

§ 25, § 34

Galvaniske processer.

       

§§ 29-32

Udfyldningsmidler.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7775-11-3

|

Natriumchromat

0,1

§ 17

Afrensning o.lign.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

10588-01-9

|

Natriumdichromat

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-12-0

|

Natriumdichromat,
dihydrat

0,1

§ 25, § 34

Galvaniske processer.

       

§ 17

Afrensning o.lign.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7789-06-2

 

Strontiumchromat

0,1

§§ 29-32

Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.

       

§ 27

Anden anvendelse.

11103-86-9

13530-65-9
15930-94-6

 

Zinkchromat

0,1

§ 17,
§ 18, stk.2,
§ 19, stk.2,
§ 20, stk.2, § 25, § 34, § 35

Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.

       

§ 25

Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.

       

§ 17

Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder kun kap. 2.

       

§ 25

Fremstilling af og anvendelse i katalysatorer.

       

§ 27

Anden anvendelse.

 

|

Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.

       

§ 25, § 34

Galvaniske processer.

       

§ 27

Anden anvendelse.

14977-61-8

 

Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente

     

14977-61-8

 

Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)dichloriddioxid)

     

1333-82-0

 

Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente

     

117-10-2

 

Chrysazin, se Dantron

     

6459-94-5

 

CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer (Acid Red 114)

     

569-61-9

 

CI Basic Red 9

0,1

   

2429-74-5

 

CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Blue 15)

     

2832-48-8

|

CI Disperse Yellow 3

0,1

   

59865-13-3
79217-60-0

 

Ciclosporin

0,1

   

842-07-9

|

CI Solvent Yellow 14, se 1-Phenylazo-2-naphthol

     

15663-27-1

 

Cisplatin

0,1

   

6358-53-8

 

Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)

     

7440-48-4

 

Cobalt

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

7646-79-9

 

Cobaltdichlorid

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

1307-96-6

 

Cobaltoxid

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

10124-43-3

 

Cobaltsulfat

0,1

se Cobalt-forbindel-ser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

1317-42-6

 

Cobaltsulfid

0,1

se Cobaltforbindelser, øvrige

se Cobaltforbindelser, øvrige

 

|

Cobaltforbindelser, øvrige

0,1

§ 34

Anvendelse af pulver/på støvende form.

       

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 25, § 34

Galvaniske processer.

       

§ 34

Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/porcelæn, trykfarver m.m.
Ved anvendelse af maling, trykfarver m.m. med sikkativ i indhold med <10% cobaltforbindelse gælder dog kun kap. 2.
Ved anvendelse af <10% cobalt-octoat i polyester gælder dog kun kap. 2.

         

For kunstnerfarver gælder kun kap.2.

         

For produktion af malevarer, trykfarver m.m. gælder kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

         

Ved anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign. gælder dog kun kap.2.
Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for cobalt eller cobaltforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

         

Plastfolier o.lign., som ved forarbejdning ikke frigør cobalt eller cobaltforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

331-39-5

 

Coffeinsyre

0,1

   

573-58-0

 

Congo Red, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Red 28)

     

8001-58-9

|

Creosot med indhold ³ 0,1% benzen eller ³ 0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

8001-58-9

|

Creosot med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

61789-28-4

70321-79-8

90640-84-9

90640-85-0

|

Creosotolie med indhold ³ 0,1% benzen eller ³ 0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

61789-28-4

70321-79-8

90640-84-9

90640-85-0

|

Creosotolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

120-71-8

 

p-Cresidin

0,1

§§ 29-32

 
   

p-Cresidin, salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

14464-46-1

 

Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid

     

14901-08-7

 

Cycasin

0,1

§§ 29-32

 
 

|

Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

     

50-18-0
6055-19-2

 

Cyclophosphamid

0,1

   

60-11-7

 

DAB, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)

     

4342-03-4

 

Dacarbazin

0,1

   

1596-84-5

 

Daminozid

0,1

§ 17, § 25, § 35

Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved opblanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.

       

§ 17, § 25, § 34, § 35

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

117-10-2

 

Dantron

0,1

   

20830-81-3

 

Daunomycin

0,1

   

50-29-3

 

DDT

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

62-73-7

 

DDVP, se Dichlorvos

     

613-35-4

 

N,N|-Diacetylbenzidin

0,1

§§ 29-32

 

2303-16-4

 

Diallat

0,1

§§ 29-32

 

615-05-4

 

2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin

     
   

2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf

     

101-80-4

 

4,4|-Diaminodiphenylether

0,1

§§ 29-32

 
   

4,4|-Diaminodiphenylether, salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

101-77-9

 

4,4|-Diaminodiphenylmethan, se 4,4|-Methylendianilin

     
   

4,4|-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4|-Methylendianilin, salte heraf

     

95-80-7

25376-45-8

|

Diaminotoluen

0,1

   
   

2,4-Diaminotoluen, salte heraf

0,1

   

119-90-4

 

o-Dianisidin

0,1

   
   

o-Dianisidin, salte heraf

0,1

   
 

|

o-Dianisidin-baserede
azofarvestoffer, dog und-
tagen sådanne nævnt i Mil-
jøstyrelsens liste over far-
lige stoffer uden en klassi-
ficering som carcinogen.

0,1

§§ 29-32

 

334-88-3

 

Diazomethan

0,1

   

226-36-8

 

Dibenz(a,h)acridin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

224-42-0

 

Dibenz(a,j)acridin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

53-70-3

 

Dibenz(a,h)anthracen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

194-59-2

 

7 H-Dibenzo(c,g)carbazol

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

192-65-4

 

Dibenzo(a,e)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

189-64-0

 

Dibenzo(a,h)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

189-55-9

 

Dibenzo(a,i)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

191-30-0

 

Dibenzo(a,l)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

96-12-8

 

1,2-Dibrom-3-chlorpropan

0,1

   

106-93-4

 

1,2-Dibromethan

0,1

   

69094-18-4

|

2,2-Dibrom-2-nitroethanol

0,1

   

96-13-9

|

2,3-Dibrom-1-propanol

0,1

   

924-16-3

 

N,N-Dibutylnitrosoamin,
se N-Nitrosodibutylamin

     

7572-29-4

 

Dichloracetylen

0,1

   

2303-16-4

 

S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat, se Diallat

     

106-46-7

 

p-Dichlorbenzen

0,1

   

91-94-1

 

3,3|-Dichlorbenzidin

0,1

   
   

3,3|-Dichlorbenzidin, salte heraf

0,1

   

764-41-0

 

1,4-Dichlor-2-buten

0,1

   

28434-86-8

 

3,3|-Dichlor-4,4|-diamino-diphenylether

0,1

§§ 29-32

 
   

3,3|-Dichlor-4,4|-diamino-diphenylether, salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

111-44-4

 

2,2|-Dichlordiethylether

0,1

   

23950-58-5

|

3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamid, se Propyzamid

     

50-29-3

 

Dichlordiphenyltrichlor-ethan, se DDT

     

107-06-2

 

1,2-Dichlorethan

0,1

   

75-35-4

|

1,1-Dichlorethen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§ 27

Anden anvendelse.

7572-29-4

 

Dichlorethyn, se Dichloracetylen

     

75-09-2

 

Dichlormethan

0,1

§ 17,

§ 18, stk.2, § 25, § 34, § 35

Industriel brug, herunder syntese, ekstraktion og metalaffedtning.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Asfaltprodukter.

       

§ 27

Rengøringsmidler.

       

§§ 29-32

Fotografiske væsker.

 

     

§ 18, stk.2, §§ 29-32

Fortyndere, malevarer og lakker, trykfarver, fugemasser, ætsevæsker, lakfjernere samt lime, herunder koldklæber.

       

§ 17,
§ 18, stk.2, § 25, § 34

Afrensning af særlige værktøjer (fx dyser) for hærdet polymer.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse

51-75-2

 

2,2|-Dichlor-N-methyl-diethylamin

0,1

§§ 29-32

 

126-85-2

 

2,2|-Dichlor-N-methyl-diethylamin-N-oxid

0,1

§§ 29-32

 

36734-19-7

|

3-(3,5-Dichlorphenyl)-N -isopropyl-2,4-dioxoimodazolidin-1-carboxamid, se Iprodion

     

50471-44-8

|

N-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, se Vinclozolin

     

1836-75-5

 

2,4-Dichlorphenyl-4-nitro-phenylether, se Nitrofen

     

112281-77-3

|

2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H -1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether, se Tetraconazol

     

96-23-1

 

1,3-Dichlor-2-propanol

0,1

   

542-75-6
10061-01-5
10061-02-6

 

1,3-Dichlorpropen (teknisk vare)

0,1

   

98-87-3

 

a,a-Dichlortoluen, se
a-Chlorerede toluener (Benzalchlorid)

     

62-73-7

 

(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se Dichlorvos

     

62-73-7

 

Dichlorvos

0,1

§ 25

Bekæmpelsesmiddel.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

60-57-1

 

Dieldrin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1464-53-5

 

Diepoxybutan

0,1

§§ 29-32

 
   

Dieselbrændstof til marinemotorer

0,1

   

1116-54-7

 

N,N-Diethanolnitrosoamin, se N-Nitrosodiethanolamin

     

88-10-8

 

Diethylcarbamoylchlorid

0,1

   

1615-80-1

 

1,2-Diethylhydrazin

0,1

   

55-18-5

 

N,N-Diethylnitrosoamin,
se N-Nitrosodiethylamin

     

56-53-1

 

Diethylstilbøstrol

0,1

   

64-67-5

 

Diethylsulfat

0,1

   

101-90-6

 

Diglycidylresorcinolether

0,1

   

85136-74-9

|

1,2-Dihydro-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]pyridin-3-carbonitril

0,1

   

602-87-9

 

1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylen, se 5-Nitroacenaphthen

     

94-58-6

 

Dihydrosafrol

0,1

§§ 29-32

 

117-10-2

 

1,8-Dihydroxyanthraquinon, se Dantron

     

331-39-5

 

3,4-Dihydroxykanelsyre, se Coffeinsyre

     

794-93-4

 

Dihydroxymethylfuratrizin

0,1

§§ 29-32

 

114565-66-1

|

4-(4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)-phenylamino)-1,8-di-hydroxy-5-nitroanthraquinon

0,1

   

584-84-9

 

2,4-Diisocyanattoluen

0,1

   

91-08-7
26471-62-5

 

2,6-Diisocyanattoluen

0,1

   

2973-10-6

 

Diisopropylsulfat

0,1

   

119-90-4

 

3,3|-Dimethoxybenzidin,
se o-Dianisidin

     
   

3,3|-Dimethoxybenzidin, salte heraf se o-Dianisidin, salte heraf

     

6358-53-8

 

1-((2,5-dimethoxyphenyl) azo)-2-naphthol, se Azofar-vestoffer (Solvent Red 80)

     

60-11-7

 

p-Dimethylaminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)

     

55738-54-0

 

trans -2-((Dimethylamino)methylimino)-5-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)-1,3,4-oxadiazol

0,1

§§ 29-32

 

87-62-7

 

2,6-Dimethylanilin, se 2,6-Xylidin

0,1

   

121-69-7

 

N,N-Dimethylanilin

0,1

   

57-97-6

 

7,12-Dimethylbenz(a)an-thracen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

119-93-7

 

3,3|-Dimethylbenzidin, se
o-Tolidin

     
   

3,3|-Dimethylbenzidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf

     

79-44-7

 

Dimethylcarbamoylchlorid

0,1

   

57-14-7

 

1,1-Dimethylhydrazin

0,1

   

540-73-8

 

1,2-Dimethylhydrazin

0,1

§§ 29-32

 

62-75-9

 

N,N-Dimethylnitrosoamin,
se N-Nitrosodimethylamin

     

13360-57-1

 

Dimethylsulfamoylchlorid

0,1

   

77-78-1

 

Dimethylsulfat

0,1

   

573-58-0

 

Dinatrium-3,3|-((1,1|-biphenyl)-4,4| -diylbis-(azo))bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Red 28)

     

105735-71-5

 

3,7-Dinitroflouranthen

0,1

   

22506-53-2

 

3,9-Dinitroflouranthen

0,1

   

42397-64-8

 

1,6-Dinitropyren

0,1

   

42397-65-9

 

1,8-Dinitropyren

0,1

   

121-14-2

602-01-7

606-20-2

610-39-9

618-85-9

619-15-8

25321-14-6

|

Dinitrotoluen

0,1

   

123-91-1

 

1,4-Dioxan

0,1

§§ 29-32

Fotografiske væsker.

     

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

     

95-100

§ 17,
§ 18, stk.2, § 25, § 34

Industriel brug af dioxan (som teknisk vare) 95-100%.

     

0,1

 

Ved industriel brug af blandinger samt ved anden brug af dioxan gælder kun kap. 2.

621-64-7

 

N,N-Dipropylnitrosoamin,
se N-Nitrosodipropylamin

     

1937-37-7

 

Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer

     

2602-46-2

 

Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer

     

72-57-1

 

Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer

     

16071-86-6

 

Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer

     

573-58-0

 

Direct Red 28, se Benzidin-baserede farvestoffer

     

2475-45-8

 

Disperse Blue 1

0,1

   
 

|

Eddikesyre, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og methanol, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

     

106-89-8

 

Epichlorhydrin

0,1

   

106-88-7

 

1,2-Epoxybutan

0,1

   

106-89-8

 

2,3-Epoxy-1-chlorpropan,
se Epichlorhydrin

     

96-09-3

 

(Epoxyethyl)benzen, se Styrenoxid

     

556-52-5

|

2,3-Epoxy-1-propanol

0,1

   

57044-25-4

|

(R)-2,3-Epoxypropan-1-ol, se R-Glycidol

     

12510-42-8

 

Erionit

0,1

   

66733-21-9

 

Erionitfibre

0,1

   

57-63-6

 

Ethinyløstradiol

0,1

   

140-88-5

 

Ethylacrylat

0,1

   

100-41-4

|

Ethylbenzen

0,1

   

51-79-6

 

Ethylcarbamat, se Urethan

     

84332-86-5

|

Ethyl-(RS )-3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxooxazolidin-5-carboxylat, se Chlozolinat

     

106-93-4

 

Ethylendibromid,
se 1,2-Dibromethan

     

107-06-2

 

Ethylendichlorid,
se 1,2-Dichlorethan

     

151-56-4

 

Ethylenimin

0,1

   

75-21-8

 

Ethylenoxid

0,1

   

62-50-0

 

Ethylmethansulfonat

0,1

   

10595-95-6

 

N,N-Ethylmethylnitroso-amin, se N-Nitrosoethyl-methylamin

     

2593-15-9

|

Etridiazol

0,1

   

85509-19-9

|

Flusilazol

0,1

   

133-07-3

 

Folpet

0,1

§ 17, § 25, §34, § 35

Fremstilling af maling m.v.

         

For anvendelse af maling m.v. gælder kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

50-00-0

 

Formaldehyd

0,1

   
       

§§ 29-32

Rengøringsmidler.

       

§ 34

Desinfektionsmidler.

     

³5

§ 27

Malinger, lakker, lime, hærder, trykfarver m.v.

     

1-<5

§ 34

 
     

³1

§ 27

Imprægneringsmidler.

     

³1

§ 25, § 34

Synteseråvarer, fixerere, konserveringsmidler, stabilisatorer anvendt i fremstillingsprocesser.

     

³5

§ 27

Bindemidler anvendt i fremstilling af malervarer, plastvarer m.v.

     

1-< 5

§ 25, § 34

 
     

³1

§§ 29-32

Anden industriel anvendelse.

     

³1

§ 17

Laboratorieanvendelse.

 

|

Formaldehyd, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, methanol og formaldehyd, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

     

3570-75-0

 

2-(2-Formylhydrazino)-4-
(5-nitro-2-furyl)thiazol

0,1

§§ 29-32

 

110-00-9

 

Furan

0,1

   

98-01-1

 

Furfural

0,1

   

60568-05-0

 

Furmecyclox

0,1

 

For fremstilling og anvendelse af bekæmpelsesmiddel gælder kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

3688-53-7

 

2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)-acrylamid, se AF-2

     
   

Fyringsolier, tunge (Grad nr. 4 til Grad nr. 6)

0,1

   

64741-57-7

64742-59-2

64742-86-5

68527-18-4

68783-08-4

85117-03-9

92045-29-9

97926-59-5

 

Gasolier defineret ved EINECS-numrene 271-260-2, 285-55-9, 265-189-6, 308-278-8, 265-162-9, 295-411-7, 272-184-2 og 265-058-3

0,1

   
   

Glasuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre

     

67730-11-4

 

Glu-P-1

0,1

   

67730-10-3

 

Glu-P-2

0,1

   

765-34-4

 

Glycidaldehyd

0,1

   

57044-25-4

|

R-Glycidol

0,1

   

126-07-8

 

Griseofulvin

0,1

   

16568-02-8

 

Gyromitrin

0,1

§§ 29-32

 

2784-94-3

 

HC Blue No. 1

0,1

   

319-84-6
319-85-7
319-86-8
608-73-1
6108-10-7

 

HCH, med undtagelse af Lindan

0,1

§§ 29-32

 

76-44-8

 

Heptachlor

0,1

§§ 29-32

 

1024-57-3

 

Heptachlorepoxid

0,1

§§ 29-32

 

118-74-1

 

Hexachlorbenzen

0,1

§§ 29-32

 

319-84-6
319-85-7
319-86-8
608-73-1
6108-10-7

 

1,2,3,4,5,6-Hexachlor-cyclohexan, se HCH

     

60-57-1

 

1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-exo -5,8-endo-dimethanonaphthalen, se Dieldrin

     

67-72-1

|

Hexachlorethan

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

309-00-2

 

1,2,3,4,10,10-Hexachlor-
1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-
1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalen, se Aldrin

     

680-31-9

 

Hexamethylphosphortriamid

0,1

   

84-16-2

 

Hexestrol

0,1

   

302-01-2

 

Hydrazin

0,1

   
   

Hydrazin, salte heraf

0,1

   
 

|

Hydrazin(trinitromethan)

0,1

   

122-66-7

 

Hydrazobenzen

0,1

   

123-31-9

|

Hydroquinon

0,1

   
       

§ 24

Fremkaldere og fotokemikalier.

       

§ 17

Ved anvendelse i fremkaldermaskiner.

     

³ 5

§ 27

Maling, lakker, lime, udfyldningsmidler, trykfarver m.v.

     

³ 1-5

§ 34

 
       

§§ 29-32

Rengøringsmidler.

     

³ 1

§ 34

Konserveringsmidler.

     

³ 1

§ 34

Reduktionsmidler.

         

For lægemidler gælder kun kap. 2.

     

³ 1

§ 17

Laboratoriearbejde.

     

³ 1

§§ 29-32

Anden anvendelse.

2832-40-8

|

N-[4-[(2-Hydroxy-5-methylphenyl)azo]phenyl]acetamid, se CI Disperse Yellow 3

     

148434-03-1

 

Hydrazinbis(3-carboxy-4-
hydroxybenzensulfonat)

0,1

   

193-39-5

 

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

74-88-4

 

Iodmethan, se Methyliodid

     

36734-19-7

|

Iprodion

0,1

   

76180-96-6

 

IQ

0,1

   
   

Isobutan, der indeholder ³ 0,1% 1,3-butadien

0,1

   

78-59-1

|

Isophoron

0,1

   

78-79-5

 

Isopren

0,1

   

34123-59-6

 

Isoproturon

0,1

§ 25, § 35

Anvendelse af bekæmpelsesmidler.

       

§ 17, § 25, §34, § 35

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

       

§ 29-32

Anden anvendelse.

120-58-1

 

Isosafrol

0,1

   

9004-66-4

 

Jern-dextran

0,1

   

7758-01-2

 

Kaliumbromat

0,1

   

7789-00-6

 

Kaliumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

7778-50-9

 

Kaliumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

7778-73-6

 

Kaliumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf

     

143-50-0

 

Kepone, se Chlordecon

     
   

Keramiske fibre, se Syntetiske mineralfibre

     

143390-89-0

|

Kresoxim-methyl

0,1

   
   

Krystallinsk siliciumdioxid, herunder bl.a.:

2,0

 

Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid og støvende materialer med indhold heraf er omfattet.

14464-46-1

 

Cristobalit

2,0

   

14808-60-7

 

a-Kvarts

2,0

   

15468-32-3

 

Tridymit

2,0

   

1317-95-9

 

Tripoli

2,0

   

14808-60-7

 

a-Kvarts, se Krystallinsk siliciumdioxid

     
   

Kulafledte stoffer:

     

8007-45-2

65996-89-6

65996-90-9

101316-84-1

 

 

 

Kulafledte stoffer, klassificeret som Carc1, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, herunder kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 309-886-6, 232-361-7, 266-024-0 og 266-025-6

0,1

 

Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.

     

0

§ 27

Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryksisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.

65996-93-2

84650-02-2

90640-86-1

|

Kulafledte stoffer, som ikke er nævnt andetsteds i dette bilag, der indeholder ³ 0,1% benzen eller ³ 0,005% benzo(a)pyren og/eller er klassificeret som Carc2, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, samt kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 266-028-2, 283-482-7 og 292-607-4.

0,1

 

Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.

     

0

§ 27

Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryksisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.

 

|

Øvrige stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjærebeg, destillater med kp > 200 °C, bortset fra naphthalen (CAS.nr. 91-20-3) og som ikke er nævnt andetsteds i dette bilag.

0,1

 

Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.

     

0

§ 27

Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryksisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.

303-34-4

 

Lasiocarpin

0,1

§§ 29-32

 

330-55-2

 

Linuron

0,1

§ 25, § 35

Anvendelse af bekæmpelsesmidler.

       

§ 17, § 25, § 34, §35

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

   

Magenta, der indeholder
CI Basic Red 9

0,1

   

68006-83-7

 

MeA-a-C

0,1

   

71-58-9

 

Medroxyprogesteronacetat

0,1

   

77094-11-2

 

MeIQ

0,1

   

77500-04-0

 

MeIQx

0,1

   

148-82-3

 

Melphalan

0,1

   

531-76-0

 

Merphalan

0,1

§§ 29-32

 

72-33-3

 

Mestranol

0,1

   
 

|

Methanol, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre

     

90-04-0

 

o-Methoxyanilin, se
o-Anisidin

     

615-05-4

 

4-Methoxy-1,3-benzendiamin

0,1

   

614-94-8

39156-41-7

 

4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf

0,1

   

484-20-8

 

5-Methoxypsoralen

0,1

   

298-81-7

 

8-Methoxypsoralen og UV-bestråling

0,1

   

77402-05-2

 

Methylacrylamidoglycolat (der indeholder 0,1% acrylamid)

0,1

   

77402-03-0

 

Methylacrylamidomethoxy-acetat (der indeholder 0,1% acrylamid)

0,1

   

106-49-0

|

4-Methylanilin, se p-Toluidin

     

75-55-8

 

2-Methylaziridin, se Propylenimin

     

590-96-5

 

Methylazoxymethanol

0,1

§§ 29-32

 

592-62-1

 

(Methylazoxymethyl)acetat

0,1

§§ 29-32

 

592-62-1

 

(Methyl-ONN-azoxy)methylacetat, se (Methylazoxymethyl)acetat

     

13909-09-6

 

1-Methyl-CCNU

0,1

   

74-87-3

 

Methylchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

56-49-5

 

3-Methylcholanthren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

3697-24-3

 

5-Methylchrysen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

101-14-4

 

4,4|-Methylenbis(2-chlor-anilin)

0,1

   
   

4,4|-Methylenbis(2-chlor-anilin), salte heraf

0,1

   

19900-65-3

|

4,4’-Methylenbis(2-ethyl-anilin)

0,1

   

838-88-0

 

4,4|-Methylenbis(2-methyl-anilin)

0,1

§§ 29-32

 
   

4,4|-Methylenbis(2-methyl-anilin), salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

75-09-2

 

Methylenchlorid, se Dichlormethan

     

101-77-9

 

4,4|-Methylendianilin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

I hærdere, maling, støbemasser m.m.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

   

4,4|-Methylendianilin, salte heraf

0,1

   

838-88-0

 

4,4|-Methylendi-o-toluidin, se 4,4|-Methylenbis(2-methylanilin)

     

74-88-4

 

Methyliodid

0,1

   
 

|

Methylkviksølvforbindelser, herunder bl.a.:

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

115-09-3

|

Methylkviksølvchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

66-27-3

 

Methylmethansulfonat

0,1

   

143390-89-0

|

Methyl-(E)-2-methoxyimino-2-(o-tolyloxymethyl)phenyl)acetat, se Kresoxim-methyl

     

129-15-7

 

2-Methyl-1-nitroanthraquinon

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

70-25-7

 

N-Methyl-N|-nitro-N-nitrosoguanidin

0,1

   

60153-49-3

 

3-(Methylnitrosoamino)
propionitril, se MNPN

     

64091-91-4

 

4-(N-Methyl-N-nitroso-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, se NNK

     

75-56-9

 

Methyloxiran, se
1,2-Propylenoxid

     

95-80-7

 

4-Methyl-m-phenylendiamin, se 2,4-Diaminotoluen

     

56-04-2

 

Methylthiouracil

0,1

   

4549-40-0

 

N,N-Methylvinylnitroso-amin, se
N-Nitrosomethylvinylamin

     

443-48-1

 

Metronidazol

0,1

   

2385-85-5

 

Mirex

0,1

§§ 29-32

 

50-07-7

 

Mitomycin C

0,1

   

60153-49-3

 

MNPN

0,1

   

101-14-4

 

MOCA, se 4,4|-Methylen-bis(2-chloranilin)

     

315-22-0

 

Monocrotalin

0,1

§§ 29-32

 

150-68-5

 

Monuron

0,1

 

Ved anvendelse i indhold < 5% som katalysator og/eller biocid i epoxyprodukter gælder kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

140-41-0

 

Monuron-TCA

0,1

§§ 29-32

 
   

MOPP og anden kombineret kemoterapi incl. alkylerende forbindelser (nitrogen, sennepsgas, vincristin, procarbazin og prednison)

     

15159-40-7

 

4-Morpholinocarbamoyl-
chlorid

0,1

   

139-91-3

 

5-(Morpholinomethyl)-3-
((5-nitrofurfuryliden)-amino)-2-oxazolidinon

0,1

§§ 29-32

 
   

Motorbenzin

 

§ 17

Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg. For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder kun kap. 2.

       

§ 27

Anden brug

55-98-1

 

Myleran

0,1

   

3771-19-5

 

Nafenopin

0,1

§§ 29-32

 

842-07-9

|

2-Naphthalenol, 1-(phenyl-azo), se 1-Phenylazo-2-naphthol

     

64742-68-3

64742-69-4

64742-75-2

64742-76-3

|

Naphthalenolie med indhold ³ 3% DMSO-ekstrakt

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

64742-68-3

64742-69-4

64742-75-2

64742-76-3

|

Naphthalenolie med indhold <3% DMSO-ekstrakt

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

91-59-8

 

2-Naphthylamin

0

§ 27

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

   

2-Naphthylamin, salte heraf

0

§ 27

 

2243-62-1

 

1,5-Naphthylendiamin

0,1

   

86-88-4

 

1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof, se Antu

     

132-27-4

 

Natriumbiphenyl-2-yloxid, se Natrium salt af
o-phenylphenol

     

7775-11-3

 

Natriumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

10588-01-9

 

Natriumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

7789-12-0

 

Natriumdichromat, dihydrat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

573-58-0

 

Natrium diphenyldiazo-bis (a -naphtyl-aminosulfonat), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Red 28)

     

131-52-2

 

Natriumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf

     

57-30-7

|

Natriumphenobarbital

0,1

   

132-27-4

 

Natriumsalt af o-phenylphenol

0,1

   

7440-02-0

|

Nikkel

0,1

§ 34

Anvendelse som pulver/på støvende form.

         

Metallegeringer er kun omfattet af kap. 2. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for nikkel, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

       

§ 18, stk.2, § 25, § 26

Svejsning og skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil. Polering er ikke omfattet.

       

§ 25

Instruktionen efter § 25 skal gentages med 6 måneders mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter § 26 er gennemgået.

       

§ 26

Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar 2005.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

3333-67-3

 

Nikkelcarbonat

0,1

se Nikkel, andre for-bindelser

se Nikkel, andre forbindelser

13463-39-3

 

Nikkelcarbonyl

0,1

se Nikkel, andre for-bindelser

se Nikkel, andre forbindelser

12054-48-7

 

Nikkeldihydroxid

0,1

se Nikkel, andre for-bindelser

se Nikkel, andre forbindelser

12035-36-8

 

Nikkeldioxid

0,1

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1313-99-1

 

Nikkeloxid

0,1

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

12035-72-2

 

Nikkelsubsulfid

0,1

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

7786-81-4

 

Nikkelsulfat

0,1

se Nikkel, andre for-bindelser

se Nikkel, andre forbindelser

16812-54-7

 

Nikkelsulfid

0,1

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

12137-08-5

 

Nikkel(I)sulfid

0,1

se Nikkel, andre for-bindelser

se Nikkel, andre forbindelser

1314-06-3

 

Nikkeltrioxid

0,1

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

|

Nikkel, andre forbindelser

0,1

§ 34

Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.

       

§ 25, § 34

Fornikling og andre galvaniske processer.

       

§ 34

Anvendelse som pulver/på støvende form.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

         

For nikkeltitangult (pigment yellow 53) gælder kun kap.2.

       

§ 34

Anvendelse af malevarer, trykfarver m.m.

         

For kunstnerfarver gælder kun kap. 2.

         

Ved produktion af malevarer, trykfarver m.m. gælder dog kun kap. 2.

       

§ 34

Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.

         

Ved anvendelse af plastgranulater o.lign. gælder dog kun kap. 2. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for nikkelforbindelse, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.

         

Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigører nikkelforbindelse, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

61-57-4

 

Niridazol

0,1

   

139-13-9

5064-31-3
10042-84-9

15467-20-6

18662-53-8
18994-66-6
23255-03-0

 

Nitrilotrieddikesyre (NTA) og dets natriumsalte

0,1

 

Arbejdsprocesser, hvor der anvendes materialer som Cleaning in Place-produkter, maskinopvaske- eller flydende tøjvaskeprodukter med indhold på 10% eller mindre af NTA eller dets natriumsalte er ikke omfattet af bekendtgørelsen, såfremt anvendelse sker i lukket anlæg med automatisk dosering.

602-87-9

 

5-Nitroacenaphthen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

91-23-6

 

2-Nitroanisol

0,1

   

98-95-3

 

Nitrobenzen

0,1

   

92-93-3

 

4-Nitrobiphenyl

0

§ 27

Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.

7496-02-8

 

6-Nitrochrysen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

1836-75-5

 

Nitrofen

0,1

§§ 29-32

 

607-57-8

 

2-Nitrofluoren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

555-84-0

 

1-((5-Nitrofurfuryliden)
amino)-2-imidazolidinon

0,1

§§ 29-32

 

531-82-8

 

N-(4-(5-Nitro-2-furyl)-2-
thiazolyl)acetamid

0,1

§§ 29-32

 

51-75-2

 

Nitrogen sennepsgas, se 2,2|-Dichlor-N-methyldiethylamin

     

126-85-2

 

Nitrogen sennepsgas, N-oxid, se 2,2|-Dichlor-N-methyldiethylamin-N-oxid

     

75-52-5

|

Nitromethan

0,1

   

581-89-5

 

2-Nitronaphthalen

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

79-46-9

 

2-Nitropropan

0,1

   

5522-43-0

 

1-Nitropyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

57835-92-4

 

4-Nitropyren

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

56-57-5

 

4-Nitroquinolin-N-oxid

0,1

   

924-16-3

 

N-Nitrosodibutylamin

0,1

§§ 29-32

 

1116-54-7

 

N-Nitrosodiethanolamin

0,1

   

55-18-5

 

N-Nitrosodiethylamin

0,1

   

62-75-9

 

N-Nitrosodimethylamin

0,1

   

621-64-7

 

N-Nitrosodipropylamin

0,1

§§ 29-32

 

10595-95-6

 

N-Nitrosoethylmethylamin

0,1

§§ 29-32

 

759-73-9

 

N-Nitroso-N-ethylurinstof

0,1

   

615-53-2

 

N-Nitroso-N-methylethyl-carbamat

0,1

   

615-53-2

 

N-Nitroso-N-methylurethan, se N-Nitroso-N-methylethyl-carbamat

     

684-93-5

 

N-Nitroso-N-methylurinstof

0,1

   

4549-40-0

 

N-Nitrosomethylvinylamin

0,1

§§ 29-32

 

59-89-2

 

N-Nitrosomorpholin

0,1

§§ 29-32

 

16543-55-8

 

N|-Nitrosonornicotin

0,1

§§ 29-32

 

100-75-4

 

N-Nitrosopiperidin

0,1

§§ 29-32

 

930-55-2

 

N-Nitrosopyrrolidin

0,1

§§ 29-32

 

13256-22-9

 

N-Nitrososarcosin

0,1

§§ 29-32

 

64091-91-4

 

NNK (nikotin-afledt nitrosoaminoketon)

0,1

   

68-22-4

 

Norethisteron

0,1

   
   

Norethynodrel og østrogener

0,1

   

303-47-9

 

Ochratoxin A

0,1

   

57-74-9

 

1,2,3,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, se Chlordan

     

2646-17-5

 

Oil orange SS, se Azofarve-stoffer (Solvent orange 2)

     

64741-50-0

64741-51-1

64741-52-2

64741-53-3

64742-18-3

64742-19-4

64742-20-7

64742-21-8

64742-27-4

64742-28-5

64742-34-3

64742-35-4

 

 

Olieafledte stoffer klassificeret som Carc1, herunder olieafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 265-136-7, 265-128-3, 265-135-1, 265-127-8, 265-053-6, 265-051-5, 265-118-9, 265-121-5, 265-117-3, 265-119-4, 265-054-1 og 265-052-0, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

0,1

   
   

Olieafledte stoffer, der indeholder ³ 0,1% benzen, ³ 0,1% buta-1,3-dien, ³ 3% DMSO ekstrakt eller ³ 0,005% benzo(a)pyren og/eller er klassificeret som Carc2, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

0,1

   
   

Olieafledte stoffer klassifi-ceret som Carc3, jf. Miljø-styrelsens liste over farlige stoffer, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

0,1

   

604-75-1

 

Oxazepan

0,1

   

84332-86-5

|

5-Oxazolidincarboxylsyre, 3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, (.+-.)-, se Chlozolinat

     

75-21-8

 

Oxiran, se Ethylenoxid

     
   

Palygorskit (attapulgit) fibre (> 5m m)

0,1

   

794-93-4

 

Panfuran S, se Dihydroxymethylfuratrizin

     

13654-09-6
27753-52-2
27858-07-7
36355-01-8

59080-40-9

59536-65-1

67774-32-7

 

PBB, se Polybromerede biphenyler

     

1336-36-3

 

PCB, se Polychlorerede biphenyler

     

76-01-7

|

Pentachlorethan

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 17

Industriel brug.

       

§ 27

Anden anvendelse.

87-86-5

 

Pentachlorphenol

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

|

Pentachlorphenol, salte heraf

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

62-44-2

 

Phenacetin

0,1

   

136-40-3

 

Phenazopyridin hydrochlorid

0,1

   

50-06-6

 

Phenobarbital

0,1

   

59-96-1

 

Phenoxybenzamin hydrochlorid

0,1

   

842-07-9

|

1-Phenylazo-2-naphthol

0,1

   

95-54-5

|

o-Phenylendiamin

0,1

   

615-28-1

|

o-Phenylendiamin dihydrochlorid

0,1

   

122-60-1

 

Phenylglycidylether

0,1

   

100-63-0

|

Phenylhydrazin

0,1

   

27140-08-5

|

Phenylhydrazin hydrochlorid

0,1

   

59-88-1

|

Phenylhydraziniumchlorid

0,1

   

52033-74-6

|

Phenylhydraziniumsulfat (2:1)

0,1

   

135-88-6

 

N-Phenyl-2-naphthylamin

0,1

   

132-27-4

 

o-Phenylphenol, Na-salt, se Natriumsalt af
o-phenylphenol

     

57-41-0

630-93-3

|

Phenytoin og dets natriumsalt

0,1

   

105650-23-5

 

PhIP

0,1

   

13654-09-6
27753-52-2
27858-07-7
36355-01-8

59080-40-9

59536-65-1

67774-32-7

|

Polybromerede biphenyler

0,1

§§ 29-32

 

1336-36-3

|

Polychlorerede biphenyler

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

8001-35-2

 

Polychlorerede camphener

0,1

§§ 29-32

 

3761-53-3

 

Ponceau MX, se Azofarve-stoffer (Acid Red 26)

     

3564-09-8

 

Ponceau 3 R, se Azofarvestoffer

     

366-70-1

 

Procarbazin hydrochlorid

0,1

   

57-83-0

 

Progesteron

0,1

   

1120-71-4

 

1,3-Propansulton

0,1

   

139-40-2

 

Propazin

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

79-06-1

 

2-Propenamid, se Acrylamid

     

140-88-5

 

2-Propensyreethylester, se Ethylacrylat

     

57-57-8

 

ß-Propiolacton

0,1

   

75-55-8

 

Propylenimin

0,1

   

75-56-9

 

1,2-Propylenoxid

0,1

   

2122-19-2

 

Propylenthiourinstof

0,1

   

51-52-5

 

Propylthiouracil

0,1

   

23950-58-5

|

Propyzamid

0,1

   

120-80-9

|

Pyrocatechol

0,1

   

14859-67-7

 

Radon-222

0,1

   

101-90-6

 

Resorcinoldiglycidylether,
se Diglycidylresorcinolether

     

64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6

91995-78-7

 

Råoliedestillater, aromatiske ekstrakter heraf, se Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater

     

94-59-7

 

Safrol

0,1

   
   

Sekvens p-piller

     

505-60-2

 

Sennepsgas, se Bis(2-
chlorethyl)sulfid

     
   

Siliciumdioxid, krystallinsk, se Krystallisk siliciumdioxid

     

122-34-9

 

Simazin

0,1

§ 24, § 25, § 35

Anvendelse af bekæmpelsesmidler.

       

§ 17, § 24, § 25, § 34, § 35

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

68308-34-9

 

Skiferolie

0,1

   
   

Slaggeuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre

     
   

Smertestillende midler med phenacetin

     
   

Sod

     

164058-22-4

|

Solaminlichtblau VRGL 133

0,1

   

2646-17-5

 

Solvent Orange 2, se Azofarvestoffer

     

6358-53-8

 

Solvent Red 80, se Azofarvestoffer

     

60-09-3

 

Solvent Yellow 1, se Azofarvestoffer

     

60-11-7

 

Solvent Yellow 2, se Azofarvestoffer

     

97-56-3

 

Solvent Yellow 3, se Azofarvestoffer

     
   

Stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjærebeg, destillater med kp > 200 °C, men bortset fra naphthalen (CAS.nr. 91-20-3), se Kulafledte stoffer og bilag 2

     
   

Stenuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre

0,1

   

10048-13-2

 

Sterigmatocystin

0,1

§§ 29-32

 

18883-66-4

 

Streptozotocin

     

7789-06-2

 

Strontiumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

100-42-5

 

Styren

0,1

§ 24, § 25, § 33

Alle materialer. Færdighærdet
polyester er ikke omfattet.

       

§ 18, stk.2, § 19, stk.2, § 21, stk.2, § 25, § 26, §§ 34-35

Polyesterstøbning.

         

Polyesterstøbning, håndoplæg:
Der skal ved håndoplæg anvendes egnede personlige værnemidler medmindre det over for Arbejdstilsynet er godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger, der sikrer mod sundhedsskadelig påvirkning ved arbejdet.

       

§ 25

Instruktionen skal gentages med 4 ugers mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter § 26 er gennemgået.

       

§ 26

Senest 4 uger efter, at arbejdet med polyesterstøbning er påbegyndt, skal de pågældende personer være tilmeldt første ledige kursus.
Indtil uddannelse er gennemført, gentages instruktion efter § 25, jf. ovenfor.

96-09-3

 

Styrenoxid

0,1

   

95-06-7

 

Sulfallat

0,1

§§ 29-32

 
 

|

Svejserøg

   

Se bilag 2.

 

|

Syntetiske mineralfibre:

Keramiske fibre

 

0,1

 

§ 17

 

Fremstilling af bremsebelægninger.

       

§ 18 stk.2, § 19 stk.2

Reparation og bearbejdning af bremsebelægninger. Procesudsugning skal anvendes ved støvende bearbejdning.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

 

|

Syntetiske mineralfibre: Mineraluld som glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som Carc3, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

0,1

 

Arbejdsprocesser, hvorved der udvikles respirable syntetiske mineralfibre, er omfattet af bekendtgørelsen. Arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre omfattes ikke, jf. § 3.

   

Talkum med asbest i form af fibre

   

Asbest omfattes ikke, jf. § 3.

10540-29-1

 

Tamoxifen

0,1

   

1746-01-6

 

TCDD

0,1

§§ 29-32

 

58-22-0
481-30-1

 

Testosteron og dets estere

0,1

   

2475-45-8

 

1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthracendion, se Disperse Blue 1

     

1746-01-6

 

2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-
p
-dioxin, se TCDD

     

127-18-4

 

Tetrachlorethen

0,1

§ 17,
§ 18, stk.2, § 25, § 34, § 35

Industriel brug, herunder syntese og metalaffedtning.

       

§ 17

Renserimaskiner.

       

§ 18, stk.2, § 25, § 35

Vaskerier og renserier.

       

§§ 29-32

Fortyndere.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

127-18-4

 

Tetrachlorethylen, se Tetrachlorethen

     

1897-45-6

 

Tetrachlorisophthalonitril, se Chlorthalonil

     

56-23-5

 

Tetrachlorkulstof, se Tetrachlormethan

     

56-23-5

 

Tetrachlormethan

0,1

§ § 29-32

Anvendelse af materialer, herunder bekæmpelsesmidler, trykfarver, affedtnings og afrensningsmidler, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.

       

§ 17,
§ 18, stk.2, § 24, § 25, § 34, § 35

Industriel brug.

       

§ 18, stk.2, § 24, § 25, § 35

Fremstilling af chlorkautchukholdige malinger, lime og fugemasser.
Ved anvendelse af materialer, hvor stoffet findes som rest i chlorkautchuk i en mængde på under 0,2% gælder dog kun kap. 2.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

112281-77-3

|

Tetraconazol

0,1

   

116-14-3

|

Tetrafluorethylen

0,1

   

509-14-8

 

Tetranitromethan

0,1

   

62-55-5

 

Thioacetamid

0,1

   

139-65-1

 

4,4|-Thiodianilin

0,1

§§ 29-32

 
   

4,4|-Thiodianilin, salte heraf

0,1

§§ 29-32

 

52-24-4

 

Thiotepa

0,1

   

141-90-2

|

Thiouracil

0,1

   

62-56-6

 

Thiourinstof

0,1

   
   

Tobaksrøg

     
   

Toksiner fra Fusarium moniliforme

     

119-93-7

 

o-Tolidin

0,1

   
   

o-Tolidin, salte heraf

0,1

   

65321-67-7

 

Toluen-2,4-diammonium-sulfat

0,1

   

91-08-7
584-84-9
26471-62-5

 

2,4- og 2,6-Toluendiisocyanat, se 2,4- og 2,6-Diisocyanattoluen

     

95-53-4

 

o-Toluidin

0,1

   
   

o-Toluidin, salte heraf

0,1

   

106-49-0

|

p-Toluidin

0,1

   

2646-17-5

 

1-(o-Tolylazo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (Solvent Orange 2)

     

97-56-3

 

4-(o-Tolylazo)-o-toluidin,

se Azofarvestoffer (Solvent yellow 3)

     

8001-35-2

 

Toxaphen, se Polychlorerede camphener

     

299-75-2

 

Treosulphan

0,1

   

50-29-3

 

1,1,1-Trichlor-2,2-bis-
(p-chlorphenyl)ethan, se DDT

     

2431-50-7

 

2,3,4-Trichlorbut-1-en

0,1

   

79-01-6

 

Trichlorethen

0,1

§ 17,
§ 18, stk.2, § 25, § 34, § 35

Industriel brug, herunder syntese og metalaffedtning.

       

§§ 29-32

Fortyndere, lime, maling- og lakfjernere.

       

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§ 27

Anden anvendelse.

79-01-6

 

Trichlorethylen, se Trichlorethen

     

67-66-3

 

Trichlormethan, se Chloroform

     

817-09-4

 

Trichlormethin

0,1

   

98-07-7

 

Trichlormethylbenzen, se a-Chlorerede toluener

     

88-06-2

 

2,4,6-Trichlorphenol

0,1

   

96-18-4

 

1,2,3-Trichlorpropan

0,1

   

98-07-7

 

a,a,a,-Trichlortoluen, se a-Chlorerede toluener

     

15468-32-3

 

Tridymit, se Krystallinsk siliciumdioxid

     

2451-62-9

|

Triglycidylisocyanurat

0,1

   

164058-22-4

|

Trinatrium-[4|-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4 ||-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3| ,3||,1|||-tetraolato-0,0|,0|| ,0|||] kobber (II), se Solaminlichtblau VRGL 133

     

12607-70-4

 

Trinikkelcarbonattetrahydroxid

0,1

se Nikkel, andre for-bindelser

se Nikkel, andre forbindelser

12035-72-2

 

Trinikkeldisulfid, se Nikkelsubsulfid

     

900-95-8

|

Triphenyltinacetat

0,1

   

76-87-9

|

Triphenyltinhydroxid

0,1

   

1317-95-9

 

Tripoli, se Krystallinsk siliciumdioxid

     

52-24-4

 

Tris(1-aziridinyl)phosphinsulfid, se Thiotepa

     

115-96-8

|

Tris(2-chlorethyl)phosphat

0,1

   

126-72-7

 

Tris(2,3-dibrompropyl) phosphat

0,1

§§ 29-32

 

59653-74-6

|

1,3,5-Tris[(2S og 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H )-trion

0,1

   

2451-62-9

|

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H )-trion, se Triglycidylisocyanurat

     

62450-06-0

 

Trp-P-1

0,1

§§ 29-32

 

62450-07-1

 

Trp-P-2

0,1

§§ 29-32

 

72-57-1

 

Trypan blue (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Blue 14)

     
   

Udstødningsgasser fra benzinmotorer, kondensater og ekstrakter

     
   

Udstødningsgasser fra die-selmotorer, totalfraktion og ekstrakter af partikelfraktion

     

66-75-1

 

Uracil sennepsgas

0,1

§§ 29-32

 

51-79-6

 

Urethan

0,1

   
 

|

Venetzer TMAG

0,1

   

50471-44-8

|

Vinclozolin

0,1

   

108-05-4

 

Vinylacetat

0,1

   

593-60-2

 

Vinylbromid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

75-01-4

 

Vinylchlorid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

100-40-3

 

4-Vinylcyclohexen

0,1

 

For fremstilling og anvendelse af malevarer m.v. gælder kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

106-87-6

 

Vinylcyclohexandiepoxid

0,1

§ 17

Anvendelse af maling, lim, støbemasse o.lign.

         

For fremstilling af maling, lim, støbemasse o.lign. gælder kun kap. 2.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

75-02-5

 

4-Vinylflourid

0,1

§ 17

Laboratoriearbejde.

       

§§ 29-32

Anden anvendelse.

88-12-0

|

1-Vinyl-2-pyrrolidon

0,1

   

87-62-7

 

2,6-Xylidin

0,1

§ 17,
§ 18 stk.2, § 25

Industriel brug.

       

§ 17

Anden anvendelse.

13530-65-9

 

Zinkchromat, se Chromforbindelser, hexavalente

     

50-28-2

 

17 ß-Østradiol

0,1

   
   

Østrogen, behandling med

     
   

Østrogener, konjugerede

0,1

   

53-16-7

 

Østron

0,1

   

 

 

 

Afsnit B

Miljøministeriets bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige kemiske stoffer fastsættes i en bekendtgørelse, der løbende revideres i overensstemmelse med ændringerne i Rådets direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. Endvidere udgives Miljøministeriets liste over farlige stoffer i en bekendtgørelse, der ligeledes revideres løbende i overensstemmelse med nævnte direktiv. Henvisningen i afsnit B til klassificeringsreglerne og til listen over farlige stoffer gælder de til enhver tid gældende bekendtgørelser heraf.

 

Stof

Procent-
indhold i materialer

Særlige
bestem-
melser

Uddybende bemærkninger og begrænsninger

|

Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1 og 2 (Carc1 og Carc2) eller som mutagene kategori 1 og 2 (Mut1 og Mut2) efter Miljøministeriets regler for klassificering.

0,1

 

Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1 afsnit A med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.

|

Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende kategori 3 (Carc3), på Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

1

 

Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1 afsnit A med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.


Bilag 2

Arbejdsprocesser jf. § 1

For nedenstående arbejdsprocesser gælder - foruden kapitel 2 i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt - de bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 3, som der er henvist til ud for den enkelte proces i kolonnen »særlige bestemmelser«.

 

Processer

Særlige bestemmelser

Uddybende bemærkninger og
begrænsninger

 

Fremstilling auramin

§§ 29-32

 
 

Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk sur proces

§§ 29-32

 
 

Arbejde som indebærer udsættelse af støv, røg eller tåge, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelråsten

§§ 29-32

 

|

Arbejde som indebærer udsættelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg

§ 34

Reparationsarbejde på træskibe på faste arbejdssteder.

Se også bilag 1 til bekendtgørelsen under stenkulstjæreprodukter.

   

§§ 29-32

Anden anvendelse.

Se også bilag 1 til bekendtgørelsen under stenkulstjæreprodukter.

|

Arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg)

§ 18, stk.2.,
§ 25, §26

Svejsning og plasmaskæring i metal.

Forsvejsning m.v. i rustfrit stål, se under nikkel.

§ 26

Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar 2005.

§ 25

Instruktionen efter § 25 skal gentages med 6 måneders mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter § 26 er gennemgået.

|

Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ

   
 

Arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid

   

Bilag 3

Regler for mærkning efter § 11, §12, stk. 4 og § 24

1. Mærkningsforpligtelse og udformning af etiketten.

I det omfang, stofferne eller materialerne ikke allerede er mærket i henhold til Miljøministeriets regler om mærkning, skal emballagen på de pågældende stoffer/materialer være forsynet med en etiket med følgende tekst: »Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko«

a. Etiketten skal være mindst 2,5 cm høj (H) og 5 cm bred.

b. Etikettens bredde skal som minimum være 2 gange H.

c. Bogstaverne i sort på gul bund.

2. Etikettens anbringelse:

Etiketten skal anbringes synligt på hver enkelt af de enheder, der indeholder stoffet eller materialet, medmindre mærkning ikke på rimelig vis kan finde sted, fx på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder.


Bilag 4

Oplysninger om arbejdsgange, -processer og -metoder m.v., jf. § 34.

Generelt.

1. Virksomhedens navn og adresse.

2. Virksomhedens art.

3. Arbejdsstedets adresse.

Stoffer og materialer m.v.

4. Anvendt stof, materiale eller proces (brugsanvisning vedlægges ved anmeldelse til Arbejdstilsynet).

5. PR-nr.

6. Forbrug, årlig mængde.

Substitutionsovervejelse.

7. Teknisk begrundelse for at anvende stoffet og materialet.

8. Dokumentation for, at det ikke er muligt at erstatte stoffet og materialet.

Arbejdsområder og -metoder m.v.

9. Afdeling(er), hvor der arbejdes med stoffet, materialet eller processen.

10. Beskrivelse af arbejdsprocessen.

11. Beskrivelse af arbejdsgangen.

12. Beskrivelse af fremgangsmåden ved rengøring.

13. Beskrivelse af fremgangsmåden ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

14. Fremgangsmåden ved opsamling og opbevaring af affald.

15. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser m.v.

16. Maskiner/værktøj.

17. Antal personer beskæftiget med stoffet, materialet eller processen.

Underskrift.

18. Dato og underskrift


Bilag 5

Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra forbudet mod anvendelse af:

1. 2-naphthylamin og salte heraf, (CAS nr. 91-59-8)

2. 4-aminobiphenyl og salte heraf, (CAS nr. 92-67-1)

3. benzidin og salte heraf, (CAS nr. 92-87-5)

4. 4-nitrobiphenyl, (CAS nr. 92-93-3)

til følgende formål:

1. i ren videnskabelig forsknings- og forsøgsøjemed, herunder analyser,

2. med henblik på aktiviteter, der har til formål at tilintetgøre stoffer, der har karakter af biprodukter eller spildprodukter,

3. med henblik på fremstilling af stofferne til anvendelse som mellemprodukter, samt for så vidt angår anvendelse af stofferne til dette formål.

En ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

1. Tiltænkt anvendelse.

2. Med hvilken begrundelse stoffet/materialet ikke kan erstattes af et mindre farligt stof/materiale eller proces.

3. Forslag til en brugsanvisning efter § 21 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer.

4. Anvendte mængder pr. år.

5. De pågældende aktiviteter og/eller reaktioner eller processer.

6. Antal af eksponerede arbejdstagere.

7. Tekniske og andre foranstaltninger, som er truffet for at hindre arbejdstagernes eksponering, herunder overvejelser om anvendelse af et lukket system ved fremstilling og anvendelse.

 

Ansøgningen skal være bilagt en udtalelse fra sikkerhedsorganisationen.

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 90/394/EØF, EF-Tidende 1990 L 196, s.1, Rådets direktiv 97/42/EF, EF-Tidende 1997 L 179, s. 4, Rådets direktiv 98/24/EF, EF-Tidende 1998 L 131, s. 11 og Rådets direktiv 99/38/EF, EF-Tidende 1999 L 138, s. 66.