Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling fra den Særlige
Pensionsopsparing

 

I medfør af § 17 h, stk. 4, og § 17 i, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Udbetaling ved alder

§ 1. Indestående beløb i den Særlige Pensionsopsparing kan udbetales til kontohaver, fra kontohaver er fyldt 65 år.

    Stk. 2. Beløb på mindst 120.000 kr. udbetales forud i månedlige rater over 10 år fra den 1. i måneden, efter at kontohaver er fyldt 65 år.

    Stk. 3. Beløb på mindre end 120.000 kr., men mindst 15.000 kr., udbetales forud i årlige rater over 10 år fra den 1. i måneden, efter at kontohaver er fyldt 65 år. Første udbetaling dækker den resterende del af det kalenderår, hvori 65-års-dagen falder. De følgende årlige udbetalinger samt første udbetaling til kontohavere, der fylder 65 år i december måned, sker i slutningen af januar måned efter tilskrivning af årets afkast, jf. § 6, stk. 1.

    Stk. 4. Beløb, der er mindre end 15.000 kr., udbetales som et engangsbeløb snarest muligt, efter at kontohaver er fyldt 65 år.

    Stk. 5. Det er størrelsen af kontoens indestående, der afgør, om udbetalingen skal ske efter stk. 2, stk. 3 eller stk. 4. Størrelsen af kontoens indestående opgøres som summen af pensionsopsparing, der er godskrevet pensionsopsparerens konto på det tidspunkt, hvor den første udbetaling finder sted, samt afkast efter § 6, stk. 1, der var tilskrevet kontoen indtil 1. januar i det år, hvor kontohaver fyldte 65 år. For personer, der inden 1. juli 1999 er fyldt 60 år, medregnes til summen efter 2. pkt. dog afkast efter § 6, stk. 1, der var tilskrevet kontoen indtil 1. januar i det år, hvor kontohaver fyldte 67 år.

§ 2. Hvis en kontohaver ikke har anmodet om at få udsat en udbetaling efter § 1, stk. 2, eller § 1, stk. 3, jf. § 3, og hvis udbetalingen på grund af kontohavers forhold først kan påbegyndes, efter at kontohaver er fyldt 70 år, vil udbetalingen ske efter reglerne i § 1, således at den første udbetaling udgør antallet af de rater, der kunne være udbetalt, siden kontohaver fyldte 65 år, med afkast efter § 7, stk. 1, indtil udbetalingstidspunktet.

    Stk. 2. En kontohaver, der ikke har anmodet om at få udsat en udbetaling efter § 1, stk. 2, eller § 1, stk. 3, jf. § 3, og hvor udbetalingen påbegyndes, efter at kontohaver er fyldt 65 år, men inden kontohaver er fyldt 70 år, kan få udbetalt sin pensionsopsparing enten efter reglerne i § 1, således at den første udbetaling udgør antallet af de rater, der kunne være udbetalt, siden kontohaver fyldte 65 år, med afkast efter § 7, stk. 1, indtil udbetalingstidspunktet, eller kontohaver kan efter reglerne i § 3 vælge at udsætte udbetalingen.

§ 3. Udbetalinger efter § 1, stk. 2-4, kan, inden udbetalingen er foretaget henholdsvis påbegyndt, udsættes på kontohavers anmodning til et senere tidspunkt. Udsættelsen kan ske til en hvilken som helst 1. i en måned, efter at kontohaver er fyldt 65 år. Udsættelsen kan dog ikke ske til et senere tidspunkt end den 1. i måneden, efter at kontohaver er fyldt 70 år.

    Stk. 2. Hvis kontohaveren fortryder det tidspunkt, udbetalingen er udsat til, kan kontohaveren, så længe udbetalingen endnu ikke er foretaget henholdsvis påbegyndt, ændre tidspunktet for udbetaling. Der kan ikke ske udbetaling for den tid, der er gået.

    Stk. 3. En udbetaling efter § 1, stk. 3, som kontohaver har anmodet om at få udsat til en 1. januar, udbetales i slutningen af januar måned efter tilskrivning af afkast, jf. § 7, stk. 1.

    Stk. 4. Udbetalinger efter § 1, stk. 2 og stk. 3, som kontohaver har anmodet om at få udsat, udbetales over 10 år fra den 1. i den måned, udbetalingen er udsat til.

§ 4. Når der godskrives pensionsopsparing på en konto, efter at udbetaling er foretaget henholdsvis påbegyndt, reguleres kontoen, og beløb, som tilkommer kontohaver, udbetales snarest muligt efter godskrivningen.

    Stk. 2. Finder udbetalingen sted i rater efter § 1, stk. 2, § 1, stk. 3 eller § 3, medfører den efterfølgende godskrivning på kontoen, dels at raternes størrelse snarest muligt reguleres, dels at beløb for den periode, hvor udbetaling allerede har fundet sted, udbetales til kontohaver. Godskrivninger, der finder sted i november og december måned, medfører dog, at det først er i slutningen af januar måned det efterfølgende år, at raterne reguleres, og at der udbetales for den periode, hvor udbetaling allerede har fundet sted.

    Stk. 3. Hvis den oprindelige udbetaling var et engangsbeløb efter § 1, stk. 4, vil en efterfølgende godskrivning også blive udbetalt som engangsbeløb, medmindre størrelsen af den efterfølgende godskrivning, uden afkast efter § 6, stk. 1, i sig selv er over beløbsgrænsen for engangsudbetaling, jf. § 1, stk. 4.

Kapitel 2

Udbetaling ved død

§ 5. Indestående beløb på kontoen udbetales som et engangsbeløb ved kontohavers død til dennes dødsbo. Det indestående beløb udgøres af pensionsopsparing, der er godskrevet pensionsopsparerens konto ved dødsfaldet, samt afkast efter § 7, stk. 1.

    Stk. 2. Pensionsopsparing af de i ATP-lovens § 2 a, stk. 1-7, nævnte ydelser, der vedrører det kalenderår, hvori dødsfaldet fandt sted, udbetales til dødsboet efter juni måned i kalenderåret efter dødsfaldet uden afkast efter § 6, stk. 1, og uden udbetalingsrente efter § 6, stk. 2. Denne pensionsopsparing kan den Særlige Pensionsopsparing dog udbetale til dødsboet umiddelbart efter dødsfaldet, hvis dødsboet anmoder herom og fremsender dokumentation for størrelsen af det opkrævede beløb.

    Stk. 3. Pensionsopsparing, der godskrives afdødes konto efter dødsfaldet, herunder godskrivning af den pensionsopsparing, der er opkrævet i kalenderåret før dødsfaldet, udbetales til dødsboet, snarest efter at godskrivningen har fundet sted med afkast efter § 6, stk. 1, og med udbetalingsrente efter § 6, stk. 2.

    Stk. 4. Udbetalinger efter stk. 1-3, som før tilskrivning af afkast, jf. § 6, stk. 1, og udbetalingsrente, jf. § 6, stk. 2, udgør under 75 kr., udbetales kun efter anmodning fra dødsboet.

Kapitel 3

Fælles udbetalingsregler

§ 6. Årets resultat i form af afkast, positivt eller negativt, tilskrives den enkelte konto hvert år i januar måned i forhold til kontoens andel af den samlede formue opgjort pr. 31. december, jf. ATP-lovens § 17 h, stk. 3. Den pensionsopsparing, som er nævnt i § 5, stk. 2, tilskrives dog ikke afkast.

    Stk. 2. Det beløb, der udbetales, tillægges udbetalingsrente fra årets begyndelse og til udbetalingstidspunktet, jf. ATP-lovens § 17 h, stk. 5. Den pensionsopsparing, som er nævnt i § 5, stk. 2, tillægges dog ikke udbetalingsrente.

§ 7. Udbetaling sker ved overførsel til konto i pengeinstitut eller på check til den berettigede.

    Stk. 2. Udbetalinger i januar måned sker sidst i januar måned efter tilskrivning af årets afkast, jf. § 7, stk. 1.

§ 8. Hvis en kontohaver i forbindelse med skifte i anledning af separation eller skilsmisse har fået godskrevet sin konto med et beløb fra den tidligere ægtefælles konto i den Særlige Pensionsopsparing, betragtes denne godskrivning som en del af førstnævnte kontohavers eget indestående i den Særlige Pensionsopsparing. Den kontohaver, fra hvis konto der er overført et beløb, får formindsket indestående på sin konto i den Særlige Pensionsopsparing med det overførte beløb.

§ 9. Såfremt det forud for udbetalingen efter § 1, jf. § 3, konstateres, at en ændring af en skattemæssig årsopgørelse for kontohaveren vedrørende indkomstårene 1998 henholdsvis 2001 er ved at blive gennemført, kan de statslige told- og skattemyndigheder beslutte, at udbetalingen sættes i bero i indtil 3 måneder efter kontohaveren er fyldt 67 år.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2002 og finder anvendelse ved udbetaling til kontohavere, der efter 31. oktober 2002 er berettiget til udbetaling efter § 1, samt ved udbetaling efter § 6 i forbindelse med dødsfald efter denne dato. Bekendtgørelse nr. 1040 af 24. november 2000 ophæves.

    Stk. 2. For personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, kan udbetaling efter § 1 tidligst ske, når kontohaver er fyldt 67 år. En eventuel udsættelse af udbetalingen, jf. § 3, kan for disse personer tidligst ske fra den 1. i måneden, efter at kontohaver er fyldt 67 år.

Beskæftigelsesministeriet, den 31. oktober 2002

Claus Hjort Frederiksen

/E. Edelberg