Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2003 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

 

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996 som ændret ved lov nr. 1080 af 29. december 1999 og lov nr. 249 af 8. maj 2002, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2003 til 380 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. ATP-lovens § 15.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Det for 2003 fastsatte bidrag opkræves hos arbejdsgiverne efter § 3 i bekendtgørelse nr. 690 af 20. august 2002. Første bidrag opkræves efter § 10 i bekendtgørelsen på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar - 22. maj 2003.

Lønmodtagernes Garantifond, den 3. december 2002

Knud Heinesen

/Lars Rohde