Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
og lov om Lønmodtagernes Garantifond med flere love

(Bortfald af ATP-kompensationsordningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 b, stk. 1, nr. 4, udgår »eller lov om social pension § 14, jf. § 13«.

2. Kapitel 5 a ophæves.

3. § 28, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser i henhold til denne lov om

1)   medlemskab,

2)   bidrag, herunder om beregning og opkrævning, eller

3)   pension

kan – bortset fra beslutninger, der er truffet i henhold til § 15, stk. 1, samt beslutninger omfattet af kapitel 6 – inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for et ankenævn.«

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996, som ændret ved lov nr. 1080 af 29. december 1999 og § 1 i lov nr. 249 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»Private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., skal betale bidrag til dækning af fondens udgifter. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.«

2. § 9, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-13 bliver herefter stk. 2-12.

3. I § 9, stk. 3, som herefter bliver stk. 2, ændres »Hvis finansieringsbidraget overstiger kompensationsbeløbet, skal differencen« til: »Finansieringsbidraget skal«.

4. I § 9, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »stk. 3« til: »stk. 2« og »stk. 4« til: »stk. 3«.

§ 3

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 85 c, stk. 3, ændres »§ 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension« til: »stk. 8«.

2. § 85 c, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk. 3, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.«

3. § 85 c, stk. 9, ophæves.

Stk. 10-20 bliver herefter stk. 9-19.

4. I § 85 c, stk. 10, som bliver stk. 9, ændres »Hvis finansieringsbidraget overstiger kompensationsbeløbet, skal differencen« til: »Finansieringsbidraget skal«.

5. I § 85 c, stk. 11, som bliver stk. 10, ændres »stk. 10« til: »stk. 9«.

6. I § 85 c, stk. 12, som bliver stk. 11, ændres »stk. 10« til: »stk. 9« og »stk. 11« til: »stk. 10«.

§ 4

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 29. januar 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 3 i lov nr. 249 af 8. maj 2002 og § 3 i lov nr. 434 af 10. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 41 d, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk. 3, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.«

2. § 41 d, stk. 8, ophæves.

Stk. 9-19 bliver herefter stk. 8-18.

3. I § 41 d, stk. 9, som bliver stk. 8, ændres »Hvis finansieringsbidraget overstiger kompensationsbeløbet, skal differencen« til: »Finansieringsbidraget skal«.

4. I § 41 d, stk. 10, som bliver stk. 9, ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

5. I § 41 d, stk. 11, som bliver stk. 10, ændres »stk. 9« til: »stk. 8« og »stk. 10« til: »stk. 9«.

§ 5

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 30 b, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk. 1, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.«

2. § 30 b, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-15 bliver herefter stk. 4-14.

3. I § 30 b, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »Hvis finansieringsbidraget overstiger kompensationsbeløbet, skal differencen« til: »Finansieringsbidraget skal«.

4. I § 30 b, stk. 6, som bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

5. I § 30 b, stk. 7, som bliver stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 4« og »stk. 6« til: »stk. 5«.

§ 6

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 26. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 4, ændres »stk. 5-17« til: »stk. 5-16«.

2. § 13, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk. 3 og 4, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.«

3. § 13, stk. 12, ophæves.

Stk. 13-23 bliver herefter stk. 12-22.

4. I § 13, stk. 13, som bliver stk. 12, ændres »Hvis finansieringsbidraget overstiger kompensationsbeløbet, skal differencen« til: »Finansieringsbidraget skal«.

5. I § 13, stk. 14, som bliver stk. 13, ændres »stk. 13« til: »stk. 12«.

6. I § 13, stk. 15, som bliver stk. 14, ændres »stk. 13« til: »stk. 12« og »stk. 14« til: »stk. 13«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning første gang for de kompensationsbeløb, der skulle have været udbetalt på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar – 22. maj 2003.

Stk. 2. ATP’s Ankenævn kan efter de hidtidige regler behandle sager om beregning og udbetaling af kompensationsbeløb efter § 17 a.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen