Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU),
lov om godtgørelse ved deltagelse
i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
og lov om arbejdsmarkedsuddannelser

(Nyberegning for dimittender m.fl., forenkling af dagpenge- og aktivperiode, rådighedsregler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 51, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 .Til et medlem, der er optaget i henhold til § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, udbetales dagpenge med et beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70. Hvis medlemmet efter uddannelsens afslutning har haft beskæftigelse, der berettiger til dagpenge efter stk. 1, 1. pkt., med et højere beløb, er medlemmet dog berettiget til dette, når der er forløbet mindst 6 måneder efter opnåelse af dagpengeretten, jf. § 54. Herefter er medlemmet berettiget til beregning efter stk. 1.«

2. I § 51, stk. 4, indsættes efter 2. pkt . som nyt punktum:

»Et medlem, der har fået udbetalt dagpenge efter 1. pkt., kan tidligst få beregnet dagpenge efter stk. 1, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt.«

3. § 52 a affattes således:

»§ 52 a. Medlemmer under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 51, jf. §§ 47 og 70. Et medlem, der har modtaget og igen skal modtage tilbud efter § 32 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, har dog ret til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70.«

4. § 52 e, 1. pkt., affattes således:

»Et medlem under 25 år kan inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed deltage i højskole- og daghøjskoleforløb i 20 timer eller derover om ugen.«

5. § 53 affattes således:

»§ 53. Ret til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1 og 3, nævnte perioder er endvidere betinget af,

a)   at et fuldtidsforsikret medlem har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang,

b)   at et deltidsforsikret medlem, jf. kapitel 11, har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 34 uger inden for de sidste 3 år.

Stk. 3. Ved opgørelsen af arbejdsperioderne i stk. 2 og 6 medregnes tidsrum, hvori medlemmet

a)   har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret,

b)   har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af den i § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, nævnte art,

c)   har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

Stk. 4. Kun arbejde m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, litra a og c, i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2 og 6. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og beskæftigelse ved selvstændig virksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, medregnes ikke.

Stk. 5. Retten til dagpenge ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli 1939.

Stk. 6. For et medlem, hvis ret til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne efter § 55, stk. 1 og 3, er udløbet, er generhvervelsen af retten til dagpenge betinget af,

a)   at et fuldtidsforsikret medlem har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 26 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang,

b)   at et deltidsforsikret medlem har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger inden for de sidste 3 år.

Stk. 7. De i stk. 2 og 6 angivne perioder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekommer følgende forhold:

1)   Perioder med sygdom eller uarbejdsdygtighed af mere end 4 ugers varighed,

2)   perioder med støtte til pasning af handicappet barn efter lov om social service eller alvorligt sygt barn efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

3)   perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service,

4)   perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet,

5)   perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. eller

6)   perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov.

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Landsarbejdsrådet fastsætte nærmere regler om anvendelsen af stk. 2-4, 6 og 7, herunder regler om, at timer, for hvilke der er udbetalt løn, kan indgå i beregningen af beskæftigelseskravet.«

6. § 55 affattes således:

»§ 55. Et medlem, der har erhvervet ret til dagpenge, jf. §§ 53 og 54, kan modtage dagpenge efter §§ 51 og 52 a, jf. §§ 47 og 70, i sammenlagt 4 år inden for en periode på 6 år, jf. dog stk. 3. Der erhverves ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis medlemmet dokumenterer på ny at have haft beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6.

Stk. 2. Et medlem, der ved udløbet af perioden efter stk. 1 er fyldt 55 år, og som ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ville kunne opfylde anciennitetskravet for at kunne gå på efterløn ved det fyldte 60. år, bevarer retten til dagpenge efter stk. 1 indtil det fyldte 60. år.

Stk. 3. Et medlem, der er fyldt 60 år, kan højst få dagpenge i 30 måneder. Der erhverves ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis medlemmet dokumenterer på ny at have haft beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6.

Stk. 4. Forbruget af perioderne efter stk. 1 og 3 opgøres i uger. Ved forbruget af perioderne medregnes

1)   perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge,

2)   perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 3 og 5-10 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

3)   perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 11 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvis arbejdsløshedskassen udbetaler ydelser under uddannelsen,

4)   perioder, som ikke er omfattet af nr. 2, hvor et ledigt medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet,

5)   perioder på op til 6 uger, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. dog stk. 5 og stk. 6, nr. 2,

6)   uger, hvor medlemmet modtager efterløn, og

7)   uger med ydelser, der træder i stedet for dagpenge.

Stk. 5. Sygdomsperioder efter medlemmets 60. år medregnes ikke.

Stk. 6. I perioderne efter stk. 1 og 3 medregnes ikke

1)   sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

2)   perioder, hvor medlemmet har modtaget dagpenge efter afsnit IV i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

3)   perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem,

4)   perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet, og

5)   perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler for anvendelsen af stk. 1-6, herunder regler om periodernes varighed og beregning efter stk. 4-6.«

7. § 55 a ophæves.

8. § 56 ophæves.

9. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a , ændres »§ 52 a, stk. 1,« til: »§ 52 a«, og litra b ophæves.

Litra c og d bliver herefter litra b og c.

10. § 62 affattes således:

»§ 62. Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet

1)   er aktivt arbejdssøgende,

2)   kan og vil overtage arbejde med dags varsel,

3)   kan og vil deltage i kontaktforløb og tilbud om aktivering efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og

4)   giver arbejdsformidlingen de oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmet kan formidles arbejde og gives tilbud om aktivering efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Stk. 2. Dagpenge må ikke udbetales til et medlem,

1)   som er sygt eller i øvrigt ude af stand til at påtage sig arbejde af normalt omfang,

2)   som aftjener værnepligt eller unddrager sig denne,

3)   som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed, eller som unddrager sig frihedsberøvelse,

4)   som forsørges på institution, eller

5)   som af anden grund ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2. Der kan herunder fastsættes nærmere bestemmelser om

1)   de betingelser, et medlem skal opfylde for at kunne anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet,

2)   medlemmets kontakt med arbejdsløshedskassen, arbejdsformidlingen og andre aktører i forbindelse med den aktive beskæftigelsespolitik samt

3)   tab af dagpengeret som følge af manglende rådighed og generhvervelse af dagpengeret.«

11. § 63 affattes således:

»§ 63 . Dagpenge må ikke udbetales, jf. stk. 4, til et medlem, hvis ledighed skyldes,

1)   at medlemmet uden fyldestgørende grund afslår et rimeligt arbejde, der er formidlet af arbejdsformidlingen, arbejdsløshedskassen eller andre efter kapitel 2 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

2)   at medlemmet uden fyldestgørende grund ophører med sit arbejde,

3)   at medlemmet afskediges af en grund, der væsentligst kan tilregnes medlemmet, eller

4)   at medlemmet uden fyldestgørende grund afslår at medvirke til udarbejdelse eller revision af en individuel handlingsplan, afslår eller afbryder et tilbud i henhold til en individuel handlingsplan efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller afslår eller afbryder en uddannelse, som arbejdsformidlingen vurderer vil øge mulighederne for beskæftigelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse ved ophør af selvstændig virksomhed, jf. § 57, stk. 3. I disse tilfælde udbetales dagpenge ikke for de første 3 uger efter ophøret. Dog udbetales dagpenge efter den første uge i følgende tilfælde:

1)   Ved ophør på grund af konkurs,

2)   ved ophør på grund af betalingsstandsning eller

3)   ved ophør på grund af tvangsauktion.

Stk. 3. Et medlem, der nægter at medvirke til udvikling og produktion af krigsmateriel, jf. lov om krigsmateriel m.v., anses for at have fyldestgørende grund til at undlade at overtage arbejde eller ophøre med arbejdet, jf. stk. 1.

Stk. 4. Ved selvforskyldt ledighed efter stk. 1 pålægges medlemmet en karantæne på 3 uger. Ved selvforskyldt ledighed to gange inden for 12 måneder bortfalder retten til dagpenge, indtil

1)   et fuldtidsforsikret medlem har haft mere end 300 timers arbejde inden for 10 uger,

2)   et deltidsforsikret medlem har haft mindst 150 timers arbejde inden for 10 uger eller

3)   et medlem i mindst 26 uger uafbrudt har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-4.«

12. I § 64, stk. 1, udgår »§ 52 a eller«.

13. § 71, 1. pkt., affattes således:

»Afslag på at overtage formidlet arbejde, jf. § 63, stk. 1, nr. 1, anses som fyldestgørende begrundet, hvis der formidles et deltidsforsikret medlem arbejde af større omfang end deltidsarbejde.«

14. I § 74 a, stk. 5, ændres »§ 55, stk. 2« til: »§ 55, stk. 1«.

15. I § 74 a, stk. 7, ændres »§ 55, stk. 4 eller 5« til: »§ 55, stk. 2 eller 3«.

16. I § 74 b, stk. 2, og § 75 b, stk. 5 og 9 , ændres »§ 62, stk. 1, nr. 1 og 3« til: »§ 62, stk. 2, nr. 1 og 3«.

17. I § 74 d, stk. 2, ændres »§ 55, stk. 1 og 2, jf. stk. 5« til: »§ 55, stk. 1, jf. stk. 3«.

18. I § 74 e, stk. 3, § 74 f, stk. 10, § 74 g, stk. 9, og § 75 c, stk. 9 , ændres »§ 53, stk. 2 og 5« til: »§ 53, stk. 2 og 6«.

19. I § 75 d, stk. 3, og § 75 e, stk. 2 , ændres »§ 55, stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 6« til: » § 55, stk. 3«.

20. I § 75 d, stk. 4, og § 75 e, stk. 3 , ændres »§ 55, stk. 5« til: »§ 55, stk. 3«.

21. I § 75 d, stk. 5, og § 75 e, stk. 4 , ændres »§ 55, stk. 4« til: »§ 55, stk. 2«.

22. I § 88 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Direktøren for Arbejdsdirektoratet fører et særligt tilsyn med arbejdsløshedskassernes administration af reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed, jf. §§ 62 og 63.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

23. I § 88, stk. 3, der bliver stk. 4 , ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

24. I § 92 a, stk. 1, ændres »§ 88, stk. 6« til: »§ 88, stk. 7«.

§ 2

I lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 5 udgår »i dagpengeperioden«.

2. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvis de befinder sig i dagpengeperioden under hele perioden med SVU, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 1.« til: »hvis hele perioden med SVU ligger inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, for ledige under 25 år dog de første 6 måneders sammenlagt ledighed, efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

3. I § 11, stk. 3, ændres »inden for dagpengeperioden« til: »inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, for ledige under 25 år dog 6 måneders sammenlagt ledighed«.

4. I § 11, stk. 5, udgår »§ 52 a og«.

5. I § 22, stk. 5, ændres »i dagpengeperioden« til: »inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, for ledige under 25 år dog inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed«.

§ 3

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 26. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3)   ledige, der er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og

a)   er fyldt 25 år, og som inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg deltager i uddannelse, der er nævnt i § 3, nr. 1-9, dog højst i en periode på 6 uger, eller

b)   endnu ikke er fyldt 25 år, og som inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg deltager i uddannelse, der er nævnt i § 3, nr. 1-9, dog højst i en periode på 6 uger.«

2. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, medregnes perioder med godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter denne lov i ydelsesperioden ved ledighed efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

3. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Dagpengeberettigede ledige, der har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse, opnår adgang til deltagelse i en ny periode med selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, hvis de påbegynder en ny ydelsesperiode, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 4

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 13. maj 2002, som ændret ved § 43 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3)   Ledige, der er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og

a)   er fyldt 25 år, og som befinder sig inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, eller

b)   endnu ikke er fyldt 25 år, og som befinder sig inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Adgangen omfatter ret til arbejdsmarkedsuddannelse efter eget valg i op til 6 uger. Deltagelsen kan ikke ske som led i en handlingsplan.«

2. I § 5, stk. 3, nr. 4, udgår «, eller ledige, som deltager i uddannelse, hvor der er indgået aftale mellem uddannelsesinstitutionen og arbejdsformidlingen, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik §§ 19 a og 29«.

3. § 5, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5 . Dagpengeberettigede ledige, der har opbrugt retten til selvvalgt uddannelse, jf. stk. 3, nr. 3, opnår adgang til deltagelse i en ny periode, hvis de påbegynder en ny ydelsesperiode, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for medlemmer, der afslutter en uddannelse efter lovens ikrafttræden. § 1, nr. 2, har virkning for medlemmer, der får ret til dagpenge beregnet efter § 51, stk. 4, efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Ved opgørelse af forbrug af perioderne efter § 55, stk. 1 og 3, som affattet ved § 1, nr. 6, i denne lov, medregnes perioder før den 6. januar 2003 efter de hidtil gældende regler. Forbrug af perioder, der efter de hidtil gældende regler er opgjort i timer, omregnes til uger ved at dividere timetallet med 37 for fuldtidsforsikrede og med 30 for deltidsforsikrede medlemmer. Der rundes op til nærmeste antal hele uger. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler herom.

Stk. 4. Ophævelsen af den hidtil gældende § 55, stk. 3, jf. affattelsen af § 55 i § 1, nr. 6, i denne lov, har virkning for alle sager om bortfald af retten til dagpenge, hvor der ikke er truffet endelig administrativ afgørelse før lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen