Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af FerieKonto)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ferieloven, lov nr. 396 af 31. maj 2000, som ændret ved lov nr. 133 af 20. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, indsættes efter »2002«: »og 2003« og efter »endvidere«: »for hvert af årene«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen