Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til
Arbejdstilsynet1)

 

I medfør af § 32a i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985 som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, og § 5, § 8, § 75 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jfr. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 fastsættes:

Anmeldelse mv.

§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

    Stk. 2. Hvor arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver, skal ejeren (brugeren) af tekniske hjælpemidler m.v. tilsvarende anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, der er sket ved brugen af disse.

§ 2. Anmeldelse efter § 1 skal ske til Arbejdstilsynet i elektronisk form eller i papirform på særlige blanketter, der udleveres af Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 3. Arbejdsgiveren skal give virksomhedens sikkerhedsorganisation (sikkerhedsrepræsentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.

§ 4. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen kan supplerende kræve indsendt oplysning om fraværsperiodens længde.

Klage

§ 5. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Straf

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der

1) overtræder § 1, § 2, § 3 og § 4, eller

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

    Stk. 2. For overtrædelse af § 1, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden mv.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2003.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 236 af 2. maj 1973 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet, den 20. januar 2003

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, s. 1.