Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om fleksydelse, lov om
social service, lov om individuel boligstøtte, lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og
integrationsloven

(Loft over kontanthjælpen, hjælp til unge og forsørgere, flytning af reglerne om aktive tilbud m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, § 11, stk. 1, § 31, stk. 1, 1. pkt., § 38 a, stk. 5, og § 93, stk. 1, nr. 3 og 5, ændres »aktivering« til: »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »aktivering efter reglerne i kapitel 4« til: »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

3. § 8, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Når en person har problemer ud over ledighed, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter § 19 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«

4. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Kommunen sørger for, at personer, der har ansøgt om eller får hjælp alene på grund af ledighed, bliver tilmeldt arbejdsformidlingen, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen sørger endvidere for, at arbejdsformidlingen får meddelelse, når hjælpen ophører.«

5. Overskriften før § 8 b udgår, og §§ 8 b-9 ophæves.

6. § 10, stk. 2 og 3 , affattes således:

»Stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første henvendelse eller senest 3 måneder efter, at sagen har været vurderet efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herefter skal opfølgning ske senest 3 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet, eller der er lavet en opfølgning i kontaktforløbet, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. I sager efter kapitel 7 samt i sager om fleksjob m.v. efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen foretage opfølgning senest 6 måneder efter, at ydelsen eller tilskuddet er udbetalt første gang. Tilsvarende gælder i sager, hvor personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Herefter skal opfølgningen ske senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.«

7. Overskriften før § 11 affattes således:

»Kontanthjælp og starthjælp«.

8. § 12, stk. 1, affattes således:

»Der kan ikke ydes hjælp til personer under uddannelse, jf. dog §§ 37 og 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.«

9. § 13 affattes således:

»§ 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter § 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får hjælp efter § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen

1)   afslår et formidlet arbejde,

2)   udebliver fra en formidlingssamtale eller en kontaktdato på arbejdsformidlingen,

3)   udebliver fra en formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen eller

4)   undlader at give meddelelse til arbejdsformidlingen, kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp alene på grund af ledighed, har de dog ikke pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om arbejde efter stk. 1 eller tilbud efter stk. 3, hvis

1)   tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,

2)   den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,

3)   afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4)   den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1, 2 og 7, § 14, stk. 1-3 og 8, og § 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5)   den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6)   den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7)   den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

8)   den pågældende aftjener værnepligt,

9)   arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller

10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk. 5. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp på grund af problemer ud over ledighed, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle, når ægtefællen er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 7. En person, hvis ægtefælle er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3. I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 5, og § 34, stk. 3.

Stk. 8. Kommunen kan beregne hjælpen efter reglerne i § 26, stk. 5, og § 34, stk. 3, til en person, der er berettiget til hjælp efter § 11, når

1)   ægtefællen udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, og

2)   ægtefællen ikke kan dokumentere, at pågældende forsøger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-3.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-4.«

10. I § 13 a indsættes som 2. pkt.:

»Personen skal endvidere efter krav fra arbejdsformidlingen eller kommunen søge konkrete, åbne jobordrer.«

11. I § 13 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2 . Personen skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter tilmelding til arbejdsformidlingen, jf. § 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde ind i Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-banken), jf. § 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

12. Efter § 13 b indsættes:

»§ 13 c . Bes Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

13. Overskriften før § 16 udgår, og §§ 16-24 ophæves.

14. I § 25, stk. 5 og 6, ændres »måneder« til: »kalendermåneder«.

15. I § 25, stk. 7, ændres »eller folkepension« til: », folkepension eller førtidspension«.

16. I § 25, stk. 8, 1. og 3. pkt., ændres »det tidspunkt« til: »første hele kalendermåned«.

17. I § 25, stk. 8, 2. og 4. pkt., ændres »måned« til: »kalendermåned«.

18. I § 25, stk. 9, nr. 1, udgår »og«, og i § 25, stk. 9, nr. 2, indsættes efter »§ 47, stk. 5«: »og«.

19. I § 25, stk. 9, nr. 2, ændres »aktivering m.v. efter kapitel 4« til: »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

20. I § 25, stk. 9, indsættes som nr. 3:

»3)   perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller er bortfaldet efter §§ 38 a, 39 og 41«.

21. I § 25, stk. 10, nr. 1, ændres »§ 13, stk. 3, nr. 4« til: »§ 13, stk. 4, nr. 4«.

22. Efter § 25 a indsættes:

»§ 25 b. For personer, der i 6 sammenhængende måneder har modtaget hjælp til forsørgelse efter § 25, kan den samlede hjælp, jf. stk. 2, højst udgøre et månedligt beløb på

1)   10.859 kr. for gifte og samlevende, der er forsørgere,

2)   8.172 kr. for gifte og samlevende, der ikke er forsørgere,

3)   13.546 kr. for enlige forsørgere og

4)   10.859 kr. for enlige, der ikke er forsørgere.

6-måneders-perioden beregnes efter § 25, stk. 8-10.

Stk. 2. I beregningen af den samlede hjælp efter stk. 1 indgår

1)   kontanthjælp med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde været omfattet af § 25, stk. 5 og 7-10, og §§ 38 a, 39 og 41 om nedsættelse og ophør af hjælpen, samt starthjælp og introduktionsydelse,

2)   støtte efter § 34 samt

3)   boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte, bortset fra boligstøtte, der ydes til personer, der er omfattet af § 23, stk. 2-4, i lov om individuel boligstøtte.

Boligstøtten efter lov om individuel boligstøtte indgår med en forholdsmæssig andel af den samlede støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til antallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år. Det samlede beløb efter nr. 1-3 nedsættes med tillæg efter § 26, stk. 5, og med det beløb, der efter § 31 ses bort fra ved beregningen af kontanthjælp.

Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp omfatter ikke ægtepar og samlevende, der modtager hjælp efter § 26, stk. 2 og 3, og integrationslovens § 27, stk. 2, 2. pkt.

§ 25 c. Overstiger den beregnede hjælp efter § 25 b, stk. 2, de beløb, der er nævnt i § 25 b, stk. 1, nedsættes den samlede hjælp med det overskydende beløb efter stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den samlede nedsættelse kan højst udgøre 1.948 kr. pr. måned for gifte tilsammen og 1.290 kr. pr. person pr. måned for samlevende, enlige forsørgere og enlige, der ikke er forsørgere.

Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages først fuldt ud i støtten efter § 34 og herefter i boligstøtten, således som den indgår i beregningen efter § 25 b, stk. 2. For gifte fordeles beløbet mellem ægtefællerne i forhold til, hvor meget den enkeltes ydelser overstiger loftet. Hvis der kun udbetales hjælp til den ene ægtefælle, sker reduktionen fuldt ud hos denne ægtefælle.

Stk. 4. Beregningen af den samlede nedsættelse af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages første gang ved udbetaling af hjælpen efter § 25 for den 7. hele kalendermåned. Boligstøtten, som udbetales forud, indgår med boligstøtten for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den 7. hele kalendermåned. Støtten efter § 34 indgår med beløbet for den kalendermåned, hvor personen er berettiget til hjælpen for den 7. hele kalendermåned.

§ 25 d. Personer, der modtager hjælp efter § 25 b, omfattes ikke længere af denne bestemmelse, når begge ægtefæller, begge samlevende eller den enlige ikke har modtaget hjælp efter § 25 i 6 sammenhængende måneder. 6-måneders-perioden afbrydes, hvis en gift, en samlevende eller en enlig i en kalendermåned har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Beregning af perioderne sker efter § 25, stk. 10.

§ 25 e. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om nedsættelse af støtten efter § 34 for personer, der er omfattet af den øvre grænse i § 25 b, samt om efterregulering af støtten efter § 34 og den samlede hjælp efter § 25 b som følge af efterregulering af boligstøtte.

§ 25 f. Personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, får den månedlige hjælp nedsat efter stk. 2, når personen

1)   har modtaget kontanthjælp i 6 måneder efter, at den pågældende har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

2)   uden rimelig eller gyldig grund er ophørt med eller har afvist et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og den pågældende har overstået en periode, hvor hjælpen har været nedsat eller ophørt efter § 39 eller § 41.

6-måneders-perioden beregnes efter § 25, stk. 8-10.

Stk. 2. Den nedsatte kontanthjælp udgør et månedligt beløb på

1)   4.379 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

2)   2.177 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre.

Hvis hjælpen også er nedsat eller nedsættes efter § 25, stk. 5, kan hjælpen til en person, der ikke bor hos en eller begge forældre, højst nedsættes til beløbet i nr. 1, og hjælpen til en person, der bor hos en eller begge forældre, nedsættes til det beløb, den pågældende er berettiget til efter § 25, stk. 5.

Stk. 3. Kommunen kan yde et behovsbestemt tillæg til en person, der har fået nedsat hjælpen efter stk. 1 og 2, hvis

1)   personen ikke vil være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

2)   revalidering ikke kan antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode og

3)   personen ikke vil være i stand til at påtage sig et arbejde.

Den samlede kontanthjælp kan dog ikke overstige beløbene i § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4.

Stk. 4. Personer under 25 år, der har fået nedsat hjælpen efter stk. 1 og 2, omfattes ikke længere af disse bestemmelser, når de ikke har modtaget hjælp efter § 25 i 6 sammenhængende måneder. 6-måneders-perioden afbrydes, hvis de i en kalendermåned modtager hjælp efter § 25. Beregning af perioderne sker efter § 25, stk. 10.«

23. § 26, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle ikke udnytter sine arbejdsmuligheder efter § 13, stk. 7 og 8, beregnes hjælpen til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25 med et tillæg på 2.542 kr. Hjælpen beregnes efter stk. 1 fra den 1. i måneden efter, at den hidtil hjemmearbejdende har meddelt kommunen, eller kommunen anser det for dokumenteret, at den pågældende ønsker eller forsøger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter § 13, stk. 1-3.«

24. I § 26 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter § 26 a i lov om social service til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. stk. 5.«

25. § 33, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2)   Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

26. I § 34, stk. 3, nr. 1 , ændres »stk. 6« til: »stk. 7 og 8«.

27. I § 34 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter § 25, stk. 5-10, § 38 a og § 39, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

28. Overskriften før § 35 udgår, og §§ 35-38 ophæves.

29. § 38 a, stk. 1 og 2, affattes således:

» Hjælpen nedsættes med 1/3 i 3 uger, hvis en person eller dennes ægtefælle, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, alene på grund af ledighed

1)   uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2)   afviser tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,

3)   undlader at give meddelelse om sygdom til arbejdsformidlingen, kommunen eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2, nr. 3,

4)   undlader efter krav fra arbejdsformidlingen eller kommunen at søge konkrete, åbne jobordrer, jf. § 13 a, stk. 1, 2. pkt., eller

5)   undlader senest en måned efter tilmelding til arbejdsformidlingen at indlægge sit cv i Beskæftigelsesministeriets database, jf. § 13 a, stk. 2.

Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Hvis en person eller dennes ægtefælle to eller flere gange inden for de seneste 12 måneder afviser tilbud m.v. efter stk. 1, nr. 1-5, nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger, eller indtil den person, der har afvist tilbud m.v., har haft mere end 300 timers ustøttet arbejde i en periode på 10 uger. Hjælpen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

30. § 39, stk. 1, affattes således:

»Hvis en person eller dennes ægtefælle uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, skal kommunen nedsætte hjælpen efter § 25. Nedsættelsen skal ske inden 3 kalendermåneder efter, at den pågældende er udeblevet.«

31. I § 39, stk. 2, 2. pkt., § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, § 74 b, stk. 1, nr. 3, § 74 g, stk. 1, nr. 3, og stk. 4, og § 93, stk. 1, nr. 2, ændres »tilbud om aktivering« til: »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

32. § 40, stk. 1, affattes således:

»Under deltagelse i virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsætter kommunen beskæftigelsestillægget efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til det antal timer, som deltageren uden rimelig grund er udeblevet fra.«

33. I § 40, stk. 2, ændres »§ 38« til: »§ 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

34. I § 41, stk. 1 og 3, ændres »aktivering efter § 16, stk. 2, nr. 1-5 og 8« til: »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

35. Overskriften før § 46 affattes således:

»Revalidering«.

36. I § 46, stk. 1, 1. pkt., udgår »i form af virksomhedsrevalidering eller anden revalidering«.

37. I § 46, stk. 1, indsættes efter »arbejdsevnen«: », herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse og særlig ydelse,«.

38. I § 46, stk. 2, indsættes efter »lovgivning«: », herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

39. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres »virksomhedsrevalidering« til: »revalidering i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

40. § 47, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En revalidering kan bl.a. bestå af de tilbudsmuligheder, som følger af afsnit IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og af hjælp til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65.«

41. I § 47, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 62« til: »kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

42. I § 47, stk. 3, nr. 3, ændres »§§ 63 og 64« til: »§ 64«.

43. I § 47, stk. 3, indsættes som nr. 6:

»6)   Tillægsydelser efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

44. § 47, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalideringen.«

45. §§ 47 a-48 ophæves.

46. Overskriften før § 50 affattes således:

»Jobplanen ved revalidering«.

47. § 50 affattes således:

»§ 50. Kommunen udarbejder i samarbejde med revalidenden en jobplan, jf. § 27 og § 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når det erhvervsmæssige sigte er afklaret for den pågældende.«

48. § 51 affattes således:

»§ 51. Forudsat at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, jf. § 27 og § 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager revalidenden hjælp i form af

1)   revalideringsydelse efter § 52,

2)   mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller

3)   mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, hvor der foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn, jf. § 64, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Hvis den løn, som revalidenden modtager efter stk. 1, nr. 2, er lavere end revalideringsydelsen, yder kommunen tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen.

Stk. 3. En revalidend, der får dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning, kan ikke samtidig få revalideringsydelse.

Stk. 4. En ung revalidend, der netop har forladt skolesystemet, og som kan klare sig med de normale støtteordninger til dækning af leveomkostninger, f.eks. fra Statens Uddannelsesstøtte, kan kun få revalideringsydelse, hvis den pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder.«

49. I § 53, § 54, § 56, nr. 1 og 2 , og 2 steder i § 57 ændres »erhvervsplanen« til: »jobplanen«.

50. § 58, stk. 1, affattes således:

»Kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra andet arbejde, dog kun hvis disse overstiger 12.000 kr. pr. år.«

51. Overskriften før § 60 udgår, og §§ 60 - 62 ophæves.

52. I § 63, stk. 1, indsættes efter »funktionsevne«: »efter reglerne i kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

53. § 63, stk. 2 og 3, ophæves.

54. Overskriften før § 68 udgår, og §§ 68 og 69 ophæves.

55. Overskriften før § 70 udgår, og §§ 70-73 a ophæves.

56. I § 74, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fleksjob«: », jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

57. I § 74 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 71« til: »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

58. I § 74 a, stk. 1, nr. 3, ændres »erhvervsplan« til: »jobplan efter § 27 og § 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

59. I § 74 a, stk. 3, udgår »efter § 71«.

60. I § 74 b, stk. 3, 2. pkt., og § 74 g, stk. 3, 2. pkt., ændres »arbejdsprøvning, arbejdspraktik m.v.« til: »tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

61. I § 74 c, stk. 2, ændres »arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende« til: »tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

62. I § 74 f, stk. 2, ændres »§ 71« til: »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

63. I § 74 g, stk. 2, ændres »§ 13, stk. 3« til: »§ 13, stk. 4«.

64. I § 74 i, stk. 4, indsættes efter »kapitel 4«: »og reglerne om tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

65. Overskriften før § 74 j udgår, og §§ 74 j-77 ophæves.

66. Kapitel 8 ophæves.

67. I § 79, stk. 1 og 3, ændres »§§ 25 og 36 og § 52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2« til: »§ 25, § 52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2, og efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

68. I § 79, stk. 2, ændres »§§ 25 eller 36« til: »§ 25 og efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

69. § 80 a, stk. 1, affattes således:

»For personer, der modtager hjælp efter § 25, § 52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2, og efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som betaler ATP-bidrag i henhold til § 79, indbetales en særlig pensionsopsparing efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

70. I § 93, stk. 3, og § 94, stk. 2, ændres »aktivering efter kapitel 4« til: »tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

71. I § 94, stk. 4, og § 109, stk. 3, indsættes efter »Beskæftigelsesministeren«: »og socialministeren«.

72. § 98, 2. pkt., ophæves.

73. § 99, stk. 1, affattes således:

»Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling, opfølgning og til administration i øvrigt, herunder lægeerklæringer m.v.«

74. I § 100, stk. 1, udgår »og løntilskud«.

75. § 100, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

76. § 100, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1, 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12.«

77. § 101 ophæves.

78. § 103 affattes således:

»§ 103. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til revalideringsydelse, jf. §§ 52 og 65.

Stk. 2.  Staten refunderer dog 65 pct. af en kommunes udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

79. § 104, stk. 1 og 4, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

80. I § 107, stk. 1, ændres »reglerne i stk. 2-4« til: »reglerne i stk. 2 og 3«.

81. § 107, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten afholder til de i stk. 1 nævnte udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999, udgifter til hjælp efter kapitel 4, 6 og 10 i de første 1½ år efter datoen for opholdstilladelsen.«

82. § 107, stk. 4, ophæves.

83. § 109, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1)   §§ 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 f og 26 om hjælp til forsørgelse, loft for samlet hjælp og særlig hjælp til visse persongrupper, jf. stk. 2.«

84. § 109, stk. 1, nr. 5 og 9, ophæves.

85. § 109, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beløb efter § 25 f, stk. 2, reguleres som SU-satserne, jf. lov om Statens Uddannelsesstøtte.«

86. Efter § 109 a indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 14 a

Rådgivning

§ 109 b. Beskæftigelsesrådet, jf. § 29 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.«

87. I § 110 ændres »satserne i §§ 25, 52 og 61.« til: »reglerne om ydelsessatser og ydelsesperioder.«

§ 2

I lov nr. 438 af 10. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.fl. love. (Bagudbetaling af kontanthjælp m.v., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v., ændring af reglerne om fleksydelse og om lægers honorering i koordinationsudvalg), som ændret ved lov nr. 1034 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Tilsvarende gælder personer omfattet af §§ 25 b og 25 c i lov om aktiv socialpolitik.«

§ 3

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002, som ændret ved § 5 i lov nr. 1032 af 17. december 2002 og lov nr. 1033 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, § 9, stk. 4, og § 25, stk. 2, ændres »kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik« til: »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 2 , ændres »lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

3. I § 9, stk. 3, 2. pkt., ændres »lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

4. Efter § 40 indsættes:

»§ 40 a. Beskæftigelsesrådet, jf. § 29 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.«

§ 4

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik« til: »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

2. I § 17, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 74 j i lov om aktiv socialpolitik« til: »§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

3. I § 17, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 74 j i lov om aktiv socialpolitik« til: »§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

4. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Administration m.v.«

5. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Beskæftigelsesrådet, jf. § 29 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er rådgivende for beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.«

§ 5

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 21. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1065 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 1069 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Udbetalingen af den beregnede boligstøtte kan reduceres, hvis et eller flere husstandsmedlemmer er omfattet af § 25 b i lov om aktiv socialpolitik. Reduktionen sker efter reglerne i §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Retten til generhvervelse af udbetalingen af boligstøtte uden nedsættelse efter reglerne i §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik sker uden ansøgning, når betingelserne for nedsættelsen ikke længere er opfyldt.

Stk. 3. §§ 33 og 34 finder ikke anvendelse for perioder, hvor udbetalingen af den beregnede boligstøtte er reduceret efter §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. § 83 finder ikke anvendelse, for så vidt angår nedsættelsen af boligstøtten efter §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte regler om administrationen af boligstøtten som følge af nedsættelsen af boligstøtten efter §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik.«

§ 6

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, lov nr. 1067 af 17. december 2002, lov nr. 1070 af 17. december 2002 og lov nr. 1071 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a, stk. 6, nr. 1, ændres »og« til: »eller«.

2. I § 26 a, stk. 6, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2)   at ansøgerens ægtefælle ikke samtidig modtager hjælp efter § 26, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, og«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

3. I § 132 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2.  Socialministeren kan bestemme, at udgifterne vedrørende beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter §§ 87 og 88 for personer med særlige sociale problemer i ganske særlige tilfælde afholdes fuldt ud af staten enten i form af tilskud eller som rente- og afdragsfrit lån.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 7

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 26. september 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 1069 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af et kontaktforløb efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

2. I § 9, stk. 6, ændres »Socialministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.

3. I § 9 a, stk. 1, indsættes efter »lov om aktiv socialpolitik«: », lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

4. § 13 ophæves.

5. Overskriften efter § 21 udgår, og §§ 22-29 ophæves.

6. I § 43, stk. 2, indsættes efter »lov om aktiv socialpolitik«: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

7. I § 77 og § 83, stk. 1, indsættes efter »Socialministeriet«: »og Beskæftigelsesministeriet«.

8. I §§ 82 og 84, § 85, stk. 1 og 2, og § 86 indsættes efter »Socialministeren«: »og beskæftigelsesministeren«.

9. § 87 a ophæves.

§ 8

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 18. september 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 60 af 29. januar 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 25, stk. 6, 3. pkt. , ændres »§ 13, stk. 6, 1. pkt.,« til: »§ 13, stk. 7 og 8«.

2. I § 27, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 26, stk. 1-3« til: »§§ 25 b-25 e og § 26, stk. 1-4«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Personer, som har fået tilsagn om eller har påbegyndt et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik, kan påbegynde eller gennemføre tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3 og 4. Kommunernes udgifter hertil refunderes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Den øvre grænse for hjælp efter § 25 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, har virkning fra 1. januar 2004. I beregningen af den øvre grænse indgår perioder med hjælp fra den 1. juli 2003.

Stk. 4. Ved opgørelsen af perioden med kontanthjælp efter § 25 f, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, medregnes perioder med kontanthjælp før 1. juli 2003 opgjort efter reglerne i § 25, stk. 8-10. § 25 f, stk. 1, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, finder tilsvarende anvendelse på personer, der i henhold til stk. 2 påbegynder eller gennemfører tilbud efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. § 25 f, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, finder tilsvarende anvendelse i forhold til de udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.

Stk. 6. Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til behovsbestemte tillæg, jf. § 25 f, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen