Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v. med flere love

(Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001, som ændret ved lov nr. 1038 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Personlig assistance kan ydes under

1)   beskæftigelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2)   beskæftigelse i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3)   beskæftigelse i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

4)   deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

2. § 14, nr. 2, litra a, affattes således:

»a)   der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«

3. I § 14 indsættes som nr. 3:

»3)   personer, der i forbindelse med ansættelse uden løntilskud får tilskud til opkvalificering efter § 99, stk. 2, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Nyuddannede personer med handicap kan få tilbud om ansættelse med løntilskud efter reglerne i § 51 og § 52, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

5. §§ 15 a og 15 b ophæves.

6. I § 17 a, stk. 1, 1. pkt., udgår », om løntilskud efter kapitel 5«.

§ 2

I lov nr. 139 af 25. marts 2002 om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 2, ændres »§ 10, stk. 3« til: »§ 10, stk. 2«.

2. § 8 affattes således:

»§ 8. Reglerne i §§ 2 og 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats om arbejdsformidlingens ansvar for beskæftigelsesindsatsen finder tilsvarende anvendelse.«

3. § 9 affattes således:

»§ 9. Arbejdsformidlingen kan som supplerende aktivering anvende og kombinere følgende tilbud:

1)   Vejledning og opkvalificering,

2)   virksomhedspraktik og

3)   ansættelse med løntilskud.

Stk. 2. Ved arbejdsformidlingens afgivelse af tilbud efter stk. 1 finder reglerne for ledige dagpengemodtagere i kapitel 10-12 og 14 samt § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de i medfør heraf fastsatte regler tilsvarende anvendelse.«

4. § 10, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. I § 12, stk. 1, nr. 2, ændres »handlingsplan« til: »jobplan«.

6. § 14 affattes således:

»§ 14. Reglerne i kapitel 20 om udbetaling af ydelser, refusion, tilsyn, regnskab, erstatning m.v. og i kapitel 21 om Arbejdsmarkedets Tillægspension i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de i medfør heraf fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.«

7. § 17 affattes således:

»§ 17. Reglerne i kapitel 19 om underretninger m.v. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt kapitel 10 om udveksling og videregivelse af oplysninger m.v. i lov om ansvaret og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og de i medfør af disse love fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov nr. 286 af 25. april 2001 om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, ændres »lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 4

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 13. maj 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 417 af 6. juni 2002, § 47 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 22 b ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 5

I lov nr. 418 af 6. juni 2002 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som ændret ved § 1 i lov nr. 1080 af 17. december 2002 og § 8 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 24 ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 6

I lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 13. maj 2002, som ændret ved § 52 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, ændres »personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp« til: »personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.«

§ 7

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 26. juni 2002, som ændret ved § 6 i lov nr. 1032 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 1035 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »ledige, der er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »ledige, der er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

2. § 2, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4)   personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, dog kun for så vidt angår tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.«

3. I § 11 ændres »personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp eller er i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik« til: »personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

4. § 15, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Deltagelse kan ikke ske som led i et tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 8

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 13. maj 2002, som ændret ved § 43 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 4 i lov nr. 1035 af 17. december 2002 og § 5 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, nr. 3-6, affattes således:

»3)   Ledige, der er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og

a)   er fyldt 25 år, og som befinder sig inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, eller

b)   endnu ikke er fyldt 25 år, og som befinder sig inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Adgangen omfatter ret til arbejdsmarkedsuddannelse efter eget valg i op til 6 uger. Deltagelsen kan ikke ske som led i et tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

4)   Ledige, som er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som ikke er omfattet af nr. 3, og som får tilbud om deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse i henhold til kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5)   Ledige, der efter aftale med kommunen deltager i arbejdsmarkedsuddannelse, og som modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

6)   Personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.«

2. § 17, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4)   personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.«

3. I § 54, § 59, stk. 1, og § 60, stk. 1, ændres »personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp« til: »personer, der hverken er berettigede til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

§ 9

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 28. juni 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 416 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1)   aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

Nr. 1-5 bliver herefter nr. 2-6.

§ 10

I lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), som ændret ved § 2 i lov nr. 1035 af 17. december 2002 og lov nr. 1076 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»SVU kan ikke anvendes som led i et tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

§ 11

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 9. juli 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 287 af 23. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 22 a ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 12

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 3. september 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 287 af 23. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 12 a ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 13

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 15. marts 2002, som ændret ved § 65 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 5 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 4 i lov nr. 275 af 8. maj 2002, § 7 i lov nr. 414 af 6. juni 2002 og § 3 i lov nr. 287 af 23. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 18 mm ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 14

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 15. marts 2002, som ændret ved § 66 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 4 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 275 af 8. maj 2002, § 8 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, § 54 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 2 i lov nr. 1078 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 287 af 23. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 30 nn ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 15

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, 2. pkt., og § 19, stk. 2, 1. pkt . , ændres »aktivering m.v.« til: »visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik m.m.«

2. I § 11, stk. 2, 3. pkt., og § 12 a ændres »aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 16

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1081 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 66 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »som led i aktivering af unge dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere« til: »givet som tilbud til unge dagpenge-, kontanthjælps- eller starthjælpsmodtagere efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 17

I lov om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 28. august 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I titlen ændres »aktivering« til: »visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Arbejdsformidlingen og kommunerne afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet eller amtskommunen.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer, der er under forrevalidering efter § 46, stk. 1, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, og som modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Loven gælder dog ikke for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.«

3. I § 2, stk. 1, ændres »under aktivering« til: »under uddannelse efter denne lov«.

4. § 4, 1. og 2. pkt . , affattes således:

»Ved tilmelding til og ophør af uddannelsesforløbet skal arbejdsformidlingen eller opholdskommunen udfylde en blanket for uddannelsessøgende efter denne lov og aflevere den til uddannelsesinstitutionen. Arbejdsformidlingen og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmeldingen som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted.«

5. I § 5 udgår »aktiverede«.

6. I § 7 b ændres »aktivering« til: »uddannelse som led i visse tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og uddannelse til personer, der er under forrevalidering efter § 46, stk. 1, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, og som modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

§ 18

I lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet, som ændret ved § 1 i lov nr. 246 af 6. april 2001 og § 5 i lov nr. 286 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. § 19 a affattes således:

»§ 19 a. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ved ydelse af tilskud til Danmarks Pædagogiske Universitet stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 19

I lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 286 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. § 6 c affattes således:

»§ 6 c. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ved ydelse af tilskud til Danmarks Tekniske Universitet stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klausuler). Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 20

I lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, som ændret ved § 3 i lov nr. 1046 af 23. december 1998 og § 2 i lov nr. 155 af 12. marts 2003, foretages følgende ændring:

1. § 18 ophæves.

§ 21

I lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 3 a, stk. 2, nr. 6, indsættes efter »Statslig refusion af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik,«: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

§ 22

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, litra b, ændres »lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder til kommunal jobtræning, jf. lovens §§ 12-15« til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

2. § 1, stk. 1, litra f, affattes således:

»f)   revalidering efter §§ 52 og 63-65, jf. § 103 i lov om aktiv socialpolitik«.

3. § 1, stk. 1, litra g, affattes således:

»g)   ledighedsydelse efter §§ 74 d og 74 e, jf. § 104 i lov om aktiv socialpolitik.«

4. § 1, stk. 1, litra h, ophæves.

5. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »modtagere af dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »modtagere af dagpenge og aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og »og modtagere af uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 11, stk. 5,« ændres til: », modtagere af uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse eller aktiveringsydelse efter § 134, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og modtagere af jobrotationsydelse efter § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 11, stk. 5,«.

§ 23

I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 1, affattes således:

»Bidragsberettiget arbejde må ikke udføres af arbejdstagere, som

1)   er under 18 år, medmindre dette sker som led i et offentligt anerkendt uddannelsesforløb,

2)   er ansat med offentlige løntilskud,

3)   er i virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

4)   modtager folkepension.«

Ikrafttrædelsesbestemmelse og overgangsordning

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Til nyuddannede, der før den 1. juli 2003 har fået tilsagn om eller er påbegyndt ansættelse med løntilskud efter den hidtil gældende § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., udbetales løntilskuddet efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Personer, der før den 1. juli 2003 har fået bevilget personlig assistance efter de hidtil gældende bestemmelser i § 5, stk. 1, nr. 2-4, og § 14, nr. 2, litra a, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., bevarer retten til personlig assistance efter disse regler.

Stk. 4. Ledige, som før den 1. juli 2003 har fået tilsagn om eller er påbegyndt et tilbud om supplerende aktivering, kan påbegynde eller gennemføre dette efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. § 22, nr. 1-4, har virkning for beregning af reguleringsbehovet og fastsættelsen af bidragssatsen for 2004 og senere år.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen