Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Aktiveringsydelse og ændringer som følge af fremsættelsen af forslag til lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1032 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1035 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Landsarbejdsrådet« til: »Beskæftigelsesrådet«.

2. Overskriften til kapitel 9 a affattes således:

»Særlige regler om dagpenge og aktiveringsydelse for unge under 25 år«.

3. I § 52 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 32 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »§ 85, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

4. I § 52 a indsættes som stk. 2-5:

»Stk. 2. Medlemmer under 25 år, der ikke har gennemført en uddannelse, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, modtager ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats aktiveringsydelse, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Medlemmer under 25 år, der har gennemført en uddannelse, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, modtager ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats aktiveringsydelse, der svarer til 82 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som består i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, modtager medlemmet dagpenge, jf. stk. 1.

Stk. 5. Medlemmer under 25 år, der ved gennemførelse af tilbud efter § 85, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager aktiveringsydelse efter stk. 2.«

5. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Ret til dagpenge og aktiveringsydelse«.

6. I § 55 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Et medlem, der i dagpengeperioden, jf. stk. 1 og 3, deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager aktiveringsydelse, der svarer til medlemmets dagpenge efter stk. 1, jf. dog § 52 a, stk. 2, 3 og 5. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som består i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1. § 46 finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af aktiveringsydelse.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

7. I § 55, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres i nr. 2 »kapitel 3 og 5-10 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«, og nr. 3 ophæves.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 3-6.

8. I § 55, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres i nr. 5, der bliver nr. 4, »jf. dog stk. 5 og stk. 6, nr. 2« til: »jf. dog stk. 6 og stk. 7, nr. 2«.

9. I § 55, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-7«, og »stk. 4-6« til: »stk. 5-7«.

10. I § 58, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »dagpenge«: »og aktiveringsydelse«.

11. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »dagpenge«: »eller aktiveringsydelse«, og »§ 55, stk. 1« ændres til: »§ 55«.

12. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra c, udgår »lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og«.

13. I § 62, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »om aktivering efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

14. I § 63, stk. 1, nr. 1, ændres »kapitel 2 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »kapitel 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

15. I § 63, stk. 1, nr. 4, ændres to steder »individuel handlingsplan« til: »jobplan«, og »lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« ændres til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

16. I § 74 c, stk. 5, § 75 b, stk. 8, og § 75 l ændres »kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik« til: »kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

17. I § 75 h, stk. 5, ændres »uddannelsesgodtgørelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »aktiveringsydelse efter denne lov«.

18. I § 76, stk. 6, ændres »§ 85 c, stk. 6, jf. § 85 c, stk. 5« til: »§ 85 c, stk. 8, jf. § 85 c, stk. 6«.

19. § 77, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1)   Medlemmer under 25 år, der modtager dagpenge eller aktiveringsydelse efter § 52 a med 50 pct. af højeste dagpenge, skal indbetale bidrag på 1,8 gange dagpengenes størrelse, jf. §§ 47 og 70.«

20. I § 77, stk. 7, ændres »§ 85 c, stk. 5« til: »§ 85 c, stk. 6«.

21. I § 79, stk. 1, indsættes efter »kapitel 9 og 9 a,«: »§ 55, stk. 4,«, og efter »§ 86, stk. 4« indsættes: », samt efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

22. I § 81, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »kapitel 9 og 9 a,«: »§ 55, stk. 4,«, og efter »§ 77« indsættes: »samt efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

23. I § 84, stk. 3, nr. 4, ændres »lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

24. § 85 c, stk. 1-6, udgår, og i stedet indsættes:

» For medlemmer, som modtager dagpenge eller aktiveringsydelse efter § 55, stk. 4, indbetales et bidrag, der udgør det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales dagpenge eller aktiveringsydelse for.

Stk. 3. ATP-bidraget for dagpengemodtagere betales af dagpengemodtageren med 1/3, arbejdsløshedskassen med 1/3 og arbejdsgivere omfattet af stk. 10 med 1/3. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. ATP-bidraget for modtagere af aktiveringsydelse betales af ydelsesmodtageren med 1/3 og statskassen med 2/3. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Arbejdsløshedskassen fratrækker medlemmets del af bidraget ved udbetalingen af dagpengene eller aktiveringsydelsen med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 6. Arbejdsløshedskassens andel af bidraget, jf. stk. 3, fastsættes som et bidrag pr. medlem, og bidragets størrelse beregnes af direktøren for Arbejdsdirektoratet efter nærmere af beskæftigelsesministeren fastsatte regler.

Stk. 7. Statens andel af bidraget, jf. stk. 4, indbetales af Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsdirektoratet og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 3-7 og 11 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

Stk. 7-19 bliver herefter stk. 9-21.

25. I § 85 c, stk. 10, som bliver stk. 12, ændres »stk. 9« til: »stk. 11«.

26. I § 85 c, stk. 11, som bliver stk. 13, ændres »stk. 9« til: »stk. 11«, og »stk. 10« ændres til: »stk. 12«.

27. I § 85 e, stk. 1, indsættes efter »dagpenge«: »eller aktiveringsydelse efter § 55, stk. 4«.

28. I § 85 e, stk. 2, indsættes efter »dagpenge«: »eller aktiveringsydelse«.

29. § 92 affattes således:

»§ 92. Beskæftigelsesrådet, der er nedsat efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, er rådgivende for direktøren for Arbejdsdirektoratet i spørgsmål om arbejdsløshedsforsikringen.«

30. I § 100, stk. 3, ændres »og sager om uddannelsesgodtgørelse og etableringsydelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik« til: »og ydelser efter hidtil gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik«.

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1032 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 4, udgår »36,«.

2. § 2 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager aktiveringsydelse efter § 55, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af ordningen.«

3. § 2 a, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6. Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som er over 25 år og modtager uddannelsesgodtgørelse, eller som modtager aktiveringsydelse efter hidtil gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, omfattes af ordningen.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 18 og 20, fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen