Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension med flere love

(Valgfrihed i SP-ordningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1032 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 5 c og 5 d affattes således:

»Kapitel 5 c

Særlig Pensionsopsparing

Personkreds og bidrag

§ 17 f. Der opkræves en særlig pensionsopsparing til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 1,0 pct. af bidragsgrundlaget efter § 8, stk. 1, litra a, b, d, e og g, og § 10 i lov om en arbejdsmarkedsfond for lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 1 og 2, i samme lov, jf. dog stk. 2 og 6. Lov om en arbejdsmarkedsfonds regler om opkrævning, angivelse og indbetaling, periodisering, indberetning, straf, regulering m.v. finder tilsvarende anvendelse for pensionsopsparing efter 1. pkt., jf. dog stk. 2 og 6.

Stk. 2. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 7, stk. 1, litra a, jf. § 8, stk. 1, litra b, og § 11, stk. 1, § 7, stk. 1, litra b samt litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 1, opkræves pensionsopsparing efter stk. 1, 1. pkt., første gang af løn, vederlag m.v., der ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode i det kalenderår, hvor personen fylder 17 år, og sidste gang af løn, vederlag m.v., der ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode i det kalenderår, hvor personen fylder 64 år. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 7, stk. 1, litra a, jf. § 8, stk. 1, litra b, og § 11, stk. 8, § 7, stk. 1, litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 8, § 7, stk. 1, litra e, og § 7, stk. 2, opkræves pensionsopsparing første gang for det indkomstår, hvor personen fylder 17 år, og for sidste gang for det indkomstår, hvor personen fylder 64 år.

Stk. 3. For personer omfattet af § 2 a, stk. 1-7, opkræves der endvidere, indtil udgangen af det år, hvor den pågældende fylder 64 år, en særlig pensionsopsparing på 1,0 pct. af de i bestemmelsen nævnte dagpenge, godtgørelser m.v. Dette gælder dog ikke personer, der modtager ydelser efter § 29 i lov om social service, jf. § 2 a, stk. 4. For personer, der får udbetalt lønkrav m.v., jf. § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, indbetaler og indberetter Lønmodtagernes Garantifond 1 pct. i Særlig Pensionsopsparing af de nævnte ydelser. Dette sker månedsvis og direkte til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Opkrævede beløb efter stk. 1 overføres af de statslige told- og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Opkrævede beløb efter stk. 3 indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 6. Såfremt kontohaveren er fyldt 64½ år og det ved en efterfølgende ændring af en skattemæssig årsopgørelse for kontohaveren konstateres, at der er opkrævet for lidt eller for meget i pensionsopsparing, foretager de statslige told- og skattemyndigheder ikke opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb. Tilsvarende indstilles inddrivelsen af ikke rettidigt indbetalt pensionsopsparing tillige med renter senest en måned før, kontohaveren fylder 65 år. Inddrivelse af ikke rettidigt indbetalt pensionsopsparing m.v. vedrørende det indkomstår, hvor kontohaveren fylder 64 år, indstilles dog senest den 1. november i året efter indkomståret. Såfremt det ved dødsfald konstateres, at kontohaveren er i restance med ikke rettidigt indbetalt pensionsopsparing vedrørende indkomstår, der ligger mindst 2 år forud for dødsfaldet, eller en ændring af en skattemæssig årsopgørelse for kontohaveren vedrørende indkomstår, der ligger mindst 2 år forud for dødsfaldet, er ved at blive gennemført, kan Arbejdsmarkedets Tillægspension efter anmodning fra de statslige told- og skattemyndigheder meddele, at udbetaling sættes i bero i indtil 3 måneder fra registrering af dødsfaldet. 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse for opkrævet pensionsopsparing vedrørende indkomståret før dødsfaldet, såfremt dødsfaldet er registreret efter den 1. september i dødsåret. Udbetaling ved dødsfald sker i øvrigt efter reglerne i § 17 i.

Stk. 7. Såfremt en kontohaver omfattet af § 2 a, stk. 1-7, er fyldt 64½ år og det efterfølgende konstateres, at der er indbetalt for lidt eller for meget i pensionsopsparing, sker der ikke regulering af den pågældendes særskilte konto, jf. § 17 h. Tilsvarende gælder indbetaling omfattet af stk. 3, 3. pkt.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler til gennemførelse af reglerne i stk. 1, 2, 4 og 6.

Godskrivning

§ 17 g. På grundlag af årsopgørelserne for et givet indkomstår sker der efter den 1. december i året efter indkomståret en godskrivning på særskilte konti, jf. § 17 h, af de enkelte bidragsyderes opkrævede pensionsopsparing omfattet af § 17 f, stk. 1, opgjort som den beregnede pensionsopsparing i henhold til årsopgørelsen fratrukket bidragsyderens eventuelle restancer vedrørende ikke rettidigt indbetalt pensionsopsparing for det givne indkomstår på opgørelsestidspunktet. Der sker endvidere godskrivning af betalte restancer vedrørende ikke rettidigt indbetalt pensionsopsparing. Indeholdt pensionsopsparing afregnes over for Arbejdsmarkedets Tillægspension og indgår som betalt pensionsopsparing på årsopgørelsen, uanset den indeholdte pensionsopsparing ikke er betalt, jf. § 17 f, stk. 1, 2. pkt., jf. § 15, stk. 3, 2. pkt., i lov om en arbejdsmarkedsfond. På samme tidspunkt som nævnt i 1. pkt. sker der en godskrivning på særskilte konti af de enkelte bidragsyderes pensionsopsparing omfattet af § 17 f, stk. 3, med de beløb, der er indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Indtil godskrivning efter stk. 1 er sket, forvaltes de midler, der er overført efter § 17 f, stk. 4 og 5, særskilt. Afkastet af disse midler efter fradrag af pensionsafkastskat og omkostninger godskrives de enkelte bidragsydere i forhold til størrelsen af de bidrag, der godskrives efter stk. 1.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for godskrivning på særskilte konti efter stk. 1 og 2.

Forvaltning af konti

§ 17 h. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal forvalte indbetalte midler efter §§ 17 f og 17 p samt afkast heraf adskilt fra fondens øvrige formue.

Stk. 2. Der aflægges særskilt regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti. Administrationsomkostninger dækkes efter tilsvarende regler, som er gældende for andre ordninger, der administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Den enkeltes særskilte SP-konto består dels af en investeringskonto, som repræsenterer den til enhver tid værende værdi af andelene i de investeringspuljer, den enkelte har valgt, jf. § 17 k, stk. 1, og § 17 m, stk. 1, dels af en kontantkonto, som anvendes som mellemregningskonto i den løbende administration af SP-konti, der er bevaret hos Arbejdsmarkedets Tillægspension, og som opsamlingskonto for reguleringer, godskrivninger m.v. vedrørende konti, som er flyttet til et andet pensionsinstitut, jf. § 17 n. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter renter af positivt eller negativt indestående på kontantkontoen.

Stk. 4. Kontohavere, som har flyttet deres særskilte SP-konto til et andet pensionsinstitut, ophører med at have en særskilt SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension, når SP-indbetalinger vedrørende det 64. år er overført til det andet pensionsinstitut.

Stk. 5. Kontoens indestående udgør værdien af kontohavers til enhver tid værende andele af investeringspuljer samt indestående på kontantkonto efter fradrag for pensionsafkastskat og omkostninger.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler for administrationen af de særskilte konti, herunder fremgangsmåden ved en kontos eventuelle deling mellem ægtefællerne i forbindelse med skifte i anledning af separation eller skilsmisse.

Udbetaling

§ 17 i. Ved dødsfald udbetaler Arbejdsmarkedets Tillægspension det på den særskilte SP-konto indestående beløb til dødsboet. Er SP-kontoen flyttet til et andet pensionsinstitut, jf. § 17 n, udbetales indestående beløb på kontantkontoen dog ikke, men kontantkontoen opgøres, og beløbet overføres til SP-kontoen i det andet pensionsinstitut.

Stk. 2. Opkrævet pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 1, vedrørende det år, hvori dødsfaldet har fundet sted, udbetales ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning til dødsboet på grundlag af boets dokumentation af størrelsen af de opkrævede beløb. Opkrævet pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 1, vedrørende året før dødsfaldet udbetales ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning, hvis dødsfaldet er registreret senest den 1. september i dødsåret. Såfremt afdødes årsopgørelse vedrørende året før dødsfaldet ikke foreligger på tidspunktet for registrering af dødsfaldet, udbetales opkrævet pensionsopsparing dog ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning uanset tidspunktet for registrering af dødsfaldet.

Stk. 3. Opkrævet pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, vedrørende det år, hvori dødsfaldet har fundet sted, kan udbetales til dødsboet fra Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af boets dokumentation af størrelsen af de opkrævede beløb. Opkrævet pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, vedrørende året før dødsfaldet udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af boets dokumentation eller på grundlag af indberetninger fra kommuner eller arbejdsløshedskasser, hvis dødsfaldet sker før den 1. november.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med skatteministeren og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler for udbetaling ved dødsfald, jf. stk. 1-3. Boets krav på indeståendet forældes 5 år efter kontohavers død. Beløb, der herefter er forældede, tilgår midlerne i reguleringspuljen, jf. § 17 p, stk. 1.

§ 17 j. Pensionsopsparing udbetales forud fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til kontohaveren fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år, i det omfang der er sket godskrivning på kontoen efter § 17 g. Dette gælder dog ikke indestående beløb på kontantkontoen, hvis SP-kontoen er flyttet til et andet pensionsinstitut, jf. § 17 n. Pensionsopsparingen udbetales som et engangsbeløb, som årlige rater over en periode på 10 år eller som månedlige rater over en periode på 10 år. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om, hvornår udbetaling sker som engangsbeløb og i rater, og om opgørelsen af udbetalingsbeløb efter stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kontoens indestående opgøres ved udbetalingens påbegyndelse og ved indgangen til hvert år i udbetalingsperioden efter reglerne i § 17 h, stk. 5. Det beløb, der udbetales i hvert af de 10 år, udgør et beløb svarende til kontoens indestående ved udbetalingens begyndelse henholdsvis ved indgangen til hvert år i udbetalingsperioden divideret med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetalinger.

Stk. 3. For konti, der udbetales i månedsvise rater, fastsætter Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse forud for hvert kalenderår en rentesats. Den samlede udbetaling for et år beregnes ved hvert års begyndelse som et fast beløb på grundlag af kontoens indestående ved årets begyndelse og den af bestyrelsen fastsatte rentesats, således at den årlige udbetaling ved uændret rentesats i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater. Den månedlige rate hæves på kontohavers konto.

Stk. 4. Hvis indeståendet på kontoen er mindre end den månedlige rate, der skal udbetales, nedsættes raten til indeståendet på kontoen, og udbetalingen ophører. Hvis der ved udbetaling af den sidste rate fortsat er et indestående på kontoen, forhøjes den sidste rate tilsvarende.

Stk. 5. Personer, der er berettiget til udbetaling af pensionsopsparing efter stk. 1, kan udskyde udbetaling eller påbegyndelse af udbetaling til et senere tidspunkt, dog ikke ud over det fyldte 70. år.

Stk. 6. Beløb, der ikke har kunnet udbetales senest ved kontohavers fyldte 85. år, er forældede og indgår i reguleringspuljen, jf. § 17 p, stk. 1.

SP-valg

§ 17 k. Arbejdsmarkedets Tillægspension etablerer og administrerer SP-valg, hvorefter kontohaverne i Særlig Pensionsopsparing får mulighed for at vælge at placere deres indestående helt eller delvis i en eller flere investeringspuljer.

Stk. 2. Midlerne i den enkelte investeringspulje placeres i andele eller beviser i et investeringsinstitut omfattet af stk. 3. Udlodninger fra et investeringsinstitut investeres umiddelbart i andele eller beviser i samme investeringsinstitut.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren nærmere krav til de investeringsinstitutter, hvis andele og beviser kan indgå i SP-valg.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren nærmere krav til de investeringsinstitutter, som indgår i SP-valg, herunder tekniske krav og krav til rapportering om afkast, omkostninger m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter på samme måde regler om investeringsinstitutters dækning af omkostninger i forbindelse med oprettelse og drift af den enkelte investeringspulje samt om vilkår for administrationsomkostninger og omkostninger i forbindelse med handel med investeringsandele.

§ 17 l. Den enkelte kontohaver kan vælge at placere indeståendet på sin investeringskonto i investeringspuljer, jf. § 17 k, stk. 1, og § 17 m, stk. 1. Den enkelte kontohaver kan vælge første gang, når den første kontooversigt vedrørende Særlig Pensionsopsparing er modtaget.

Stk. 2. Kontohaverens valg foretages som en fordeling af indeståendet på kontoen mellem de ønskede investeringspuljer. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan beslutte at indrette SP-valg således, at kontohaveren kan vælge, hvordan fremtidige bidrag skal fordeles, uden at ændre fordelingen for det eksisterende indestående. Hvis kontohaveren ikke har valgt en særskilt fordeling for fremtidige bidrag, anvendes den senest valgte fordeling efter 1. pkt. tillige, når der efterfølgende godskrives beløb på den særskilte SP-konto.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler for valg af investeringspuljer i SP-valg, herunder minimumskrav til indestående på investeringskontoen, som en forudsætning for at kunne vælge samt et maksimum for antallet af investeringspuljer, en kontohaver kan vælge.

Stk. 4. Når Arbejdsmarkedets Tillægspension hæver beløb på kontohaverens konto til betaling af pensionsafkastskat, administrations- og handelsomkostninger og udbetaling af pension, reduceres andelen i de enkelte investeringspuljer forholdsmæssigt, medmindre der er tilstrækkelige midler til dækning heraf på kontantkontoen.

SP-basis

§ 17 m. Arbejdsmarkedets Tillægspension administrerer og forvalter de midler, der er godskrevet de enkelte kontohaveres særskilte konti efter § 17 g, og som kontohaveren ikke har valgt at placere i investeringspuljer efter § 17 k, stk. 1, eller at flytte efter § 17 n, i SP-basis.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspensions valg af investeringssammensætning for midler efter stk. 1 kan ske under hensyntagen til kontohavernes alder.

Stk. 3. Midlerne omfattet af stk. 1 skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8. Begrænsningerne i § 26 a, stk. 1, 2 og 7, finder ikke anvendelse på midlernes placering i andele og beviser i investeringsinstitutter som anført under § 26, stk. 2, nr. 7.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension administrerer og forvalter de ikke godskrevne midler efter § 17 g, stk. 2. Midlerne skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8. Begrænsningerne i § 26 a, stk. 1, 2 og 7, finder ikke anvendelse på midlernes placering i andele og beviser i investeringsinstitutter som anført under § 26, stk. 2, nr. 7. For risici på kreditinstitutter under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A, bortset fra kreditinstitutter omfattet af § 26, stk. 2, nr. 3, og på forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A udgør den i § 26 a, stk. 6, 1. pkt., fastsatte grænse 25 pct. for midlerne omfattet af denne bestemmelse.

Flytning til andet pensionsinstitut

§ 17 n. Den enkelte kontohaver kan vælge at flytte hele sit indestående, jf. § 17 h, stk. 5, til en særskilt SP-konto i et andet pensionsinstitut. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan afvise flytning af indestående, hvis der ikke heri er dækning for omkostningerne forbundet med flytningen.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal på anmodning fra kontohaveren via det modtagende pensionsinstitut flytte hele indeståendet på den særskilte SP-konto og herefter én gang om året overføre det på overførselstidspunktet værende indestående på kontohaverens konto i SP til den særskilte SP-konto i det modtagende pensionsinstitut.

Stk. 3. Kontohavere, der har flyttet hele deres indestående på den særskilte SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension til en særskilt SP-konto i et andet pensionsinstitut, kan vælge at flytte hele deres indestående på den særskilte SP-konto i dette pensionsinstitut til et tredje pensionsinstitut. Det modtagende pensionsinstitut skal straks orientere Arbejdsmarkedets Tillægspension om flytning med henblik på korrekt årlig overførsel af fremtidige bidrag. Ved manglende orientering kan Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræve et gebyr hos det modtagende pensionsinstitut for omkostningerne i forbindelse med administrationen af en sådan transaktion.

Stk. 4. Kontohavere, der har valgt at flytte hele deres indestående til et andet pensionsinstitut, kan anmode Arbejdsmarkedets Tillægspension om, at hele indeståendet flyttes tilbage til en særskilt SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til de modtagende pensionsinstitutters oprettelse og administration af særskilte SP-konti, herunder om information, udbetaling, tekniske krav og rådgivning i forbindelse med flytning. Beløb på disse konti forældes efter reglerne i § 17 i, stk. 4, og § 17 j, stk. 6.

Øvrige bestemmelser

§ 17 o. Omkostningerne ved forvaltning og administration af de særskilte konti i Særlig Pensionsopsparing fordeles således, at omkostninger, der knytter sig til at benytte valgmulighederne i SP-valg, jf. § 17 k, og flytning til andet pensionsinstitut, jf. § 17 n, afholdes af de kontohavere, der benytter disse valgmuligheder.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter de omkostningsprocenter og gebyrer, der anvendes i forbindelse med driften af Særlig Pensionsopsparing og supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, jf. §§ 17 r og 17 s, og justerer løbende gebyrer og omkostningsprocenter, således at de modsvarer de faktiske omkostninger.

§ 17 p. Der etableres en reguleringspulje i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Reguleringspuljen anvendes til at afregne reguleringer, der ikke kan effektueres via indeståendet på kontohaverens særskilte konto, jf. § 17 h, stk. 5, til finansiering af ubalancer mellem Særlig Pensionsopsparings indtægter i form af f.eks. gebyrer, jf. § 17 o, og de faktiske omkostninger og til modtagelse af forældede beløb, jf. § 17 i, stk. 4, § 17 j, stk. 6, og § 17 n, stk. 5. Midlerne i reguleringspuljen tilhører kontohaverne i Særlig Pensionsopsparing, herunder kontohavere, som har flyttet deres indestående, jf. § 17 n.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter størrelsen af reguleringspuljen, jf. stk. 3.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for etablering, anvendelse og administration af reguleringspuljen, herunder at reguleringer foretaget via reguleringspuljen kan modregnes i fremtidige bidrag.

§ 17 q. For §§ 17 g-17 p finder reglerne i kapitlerne 7, 7 a, 9 og 10 samt §§ 29, 32, 34 og 35, § 36, stk. 1, og § 38 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udarbejdelse af regnskabet efter § 17 h, stk. 2, for Særlig Pensionsopsparing, herunder regler om opgørelse og værdiansættelse af aktiverne.

Kapitel 5 d

Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

§ 17 r. Indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister godskrives på særskilte konti på grundlag af indberetning fra kommunerne, jf. lov om social pension § 33 b.

Stk. 2. Indbetalinger, der er godskrevet særskilte konti efter stk. 1, forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med de midler, der forvaltes efter § 17 m, stk. 1.

Stk. 3. Regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti i den supplerende arbejdsmarkedspension indgår i den samlede opgørelse vedrørende Særlig Pensionsopsparing efter denne lovs kapitel 5 c.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte et særskilt administrationsgebyr i forbindelse med indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Stk. 5. Ved dødsfald før det fyldte 65. år udbetales indeståendet på kontoen opgjort efter § 17 h, stk. 5, til dødsboet. Socialministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler for udbetaling af beløb til boet.

§ 17 s. Når kontohaveren, der har indbetalt bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension, fylder 65 år, anvendes indestående på kontoen opgjort efter § 17 h, stk. 5, til erhvervelse af pensionsret i Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 8 b.

Stk. 2. Pensionsret erhvervet efter stk. 1 medregnes ikke til opfyldelse af perioder og bidrag efter § 14 b, stk. 3, og § 14 e, stk. 3.«

2. I § 23 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestyrelsen kan tillade direktøren at sælge ydelser til et datterselskab, der er oprettet efter § 26, stk. 5. Ydelserne leveres i henhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 26 a, stk. 7, 3. pkt., ændres »§ 26, stk. 7« til: »§ 26, stk. 8«.

4. I § 29 ændres »Krav på ydelser efter denne lov« til: »Krav på ydelser efter denne lov, bortset fra udbetalinger som nævnt i § 17 i, stk. 2, 2. og 3. pkt.,«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 232 af 2. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 L, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 17 h, stk. 4, 2. pkt.,« til: »§ 17 i, stk. 2,«.

2. I § 8 M, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 17 h, stk. 4, 2. pkt.,« til: »§ 17 i, stk. 2,«.

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 13. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 B ændres »§ 17 h, stk. 4, 1. og 3. pkt., og § 17 i, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension« til: »§ 17 i, stk. 1 og 3, og § 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension eller fra særskilte SP-konti i et pensionsinstitut, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

2. I § 41, stk. 1, nr. 6, ændres »år.« til: »år,«.

3. I § 41, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7.   mellem SP-konti, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 4

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 1060 af 17. december 2002 og § 7 i lov nr. 232 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 23 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel af en SP-konto i et pengeinstitut til et forsikringsselskab m.v. eller til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 5

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 1032 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 1035 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 85 e, stk. 1, ændres », der udgør det« til: »efter reglerne«, og »fastsatte« udgår.

§ 6

I lov nr. 357 af 6. juni 2002 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og lov om en satsreguleringsprocent. (Ændring af Den Særlige Pensionsopsparing m.v.), foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 4, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. § 17 f, stk. 1-5, stk. 6, 2., 3. og 6. pkt., og stk. 7, § 17 h, stk. 1-3, § 17 i, stk. 1, og § 17 j som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 4, § 2, § 3, nr. 1, og § 5 træder i kraft den 1. januar 2004. § 17 k, stk. 1 og 2, § 17 l, stk. 1, 2 og 4, og § 17 n, stk. 1-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, § 3, nr. 2 og 3, og § 4 træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 3. § 17 f, stk. 6, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse for ændringer af skattemæssige årsopgørelser vedrørende indkomståret 1998, der gennemføres fra og med den 1. januar 2004. § 17 f, stk. 6, 4. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder anvendelse for ændringer af skattemæssige årsopgørelser vedrørende indkomståret 1998 for personer, hvor dødsfaldet er registreret efter den 1. september 2003.

Stk. 4. § 17 f, stk. 6, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning for ændringer af skattemæssige årsopgørelser vedrørende indkomståret 2001 og senere indkomstår, der gennemføres fra og med den 1. januar 2004. § 17 f, stk. 6, 4. og 5. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning for restancer og ændringer af skattemæssige årsopgørelser vedrørende indkomståret 2001 og senere indkomstår for personer, hvor dødsfaldet er registreret efter den 1. september 2003.

Stk. 5. § 17 g, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning første gang for godskrivning af indbetalte bidrag for indkomståret 2003. For perioden frem til 30. juni 2003 fastsætter Arbejdsmarkedets Tillægspension forrentningen af opkrævede beløb vedrørende bidragsåret 2003.

Stk. 6. § 17 i, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning for opkrævet pensionsopsparing vedrørende indkomståret 2002 og senere indkomstår for personer, hvor dødsfaldet er registreret fra og med den 1. januar 2003.

Stk. 7. Ændringer i indbetalt pensionsopsparing, som følger af skattemæssige ansættelsesændringer for indkomstårene 1999 og 2000, medfører fra den 1. januar 2004 uanset kontohaverens alder ikke ændring af godskrivningen på særskilte SP-konti, men tilføres henholdsvis fradrages reguleringspuljen efter § 17 p som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 8. Med ophævelsen af § 6, stk. 4, i lov nr. 357 af 6. juni 2002, jf. denne lovs § 6, overføres tilbageværende midler til reguleringspuljen efter § 17 p som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 9. Arbejdsmarkedets Tillægspensions omkostninger til etablering af SP-valg og mulighed for flytning af SP-konto efter henholdsvis § 17 k og § 17 n som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, afholdes af kontohaverne i Særlig Pensionsopsparing. Told og Skats engangsudgifter i forbindelse med etablering af SP-valg og mulighed for flytning af SP-konto, jf. 1. pkt., afholdes tilsvarende af kontohaverne i Særlig Pensionsopsparing. Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører den 1. juli 2003 3 mio. kr. til Told og Skat til dækning af engangsudgifterne.

Stk. 10. For personer, der inden den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, er aldersgrænsen i § 17 f, stk. 2 og 3 og stk. 6, 3. pkt., og § 17 h, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 66 år, i § 17 f, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 66½ år og i § 17 f, stk. 6, 2. pkt., § 17 j, stk. 1, § 17 r, stk. 5, og § 17 s, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 67 år.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen