Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller
modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af
ledighed

 

I medfør af § 13, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Område og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter personer, der ansøger om eller modtager hjælp, herunder supplerende hjælp, til forsørgelse efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, og ansøger om eller modtager hjælpen alene på grund af ledighed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også personer efter stk. 1, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter også en persons ægtefælle, medmindre

1)   ægtefællen er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren står til rådighed for arbejdsmarkedet,

2)   ægtefællen har valgt ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 13, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, eller

3)   kommunen har skønnet, at ægtefællen reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 13, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik.

§ 3. Ved ”rådighed” forstås i denne bekendtgørelse, at en person søger at udnytte sine arbejdsmuligheder bl.a. ved aktivt at søge arbejde og ved at tage imod tilbud om arbejde og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ved ”kontaktforløb” forstås et individuelt og fleksibelt forløb, som tilrettelægges og gennemføres med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved ”CV” forstås oplysninger om arbejdssøgendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde, som skal indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-bank), jf. lov om en aktiv beskætigelsesindsats.

Kapitel 2

Generelle rådighedsbetingelser

§ 4. En person, jf. § 1, kan kun få hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, hvis den pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet.

§ 5. En person, der har ansøgt om eller modtager hjælp alene på grund af ledighed, skal være tilmeldt arbejdsformidlingen (AF). Kommunen sørger for, at den pågældende bliver tilmeldt AF.

Stk. 2. En person kan få hjælp for en periode med manglende tilmelding, hvis

1)   den manglende tilmelding skyldes forhold hos kommunen eller AF,

2)   personen ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og

3)   personen i øvrigt har opfyldt betingelserne for at få hjælp i perioden.

Stk. 3. Kommunen kan beslutte, at en person kan få hjælp for en periode med manglende tilmelding, hvis betingelserne i stk. 2, nr. 2 og 3, er opfyldt.

§ 6. En person skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter tilmelding til AF sørge for at lægge et CV ind i Job- og CV-banken. Personen skal herefter sikre sig, at oplysningerne i CV’et er fyldestgørende og korrekte, og at CV’et er tilgængeligt.

§ 7. En person skal kunne og ville overtage arbejde med dags varsel.

Stk. 2. En person skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at arbejdet er formidlet af AF eller kommunen, medmindre arbejdet formidles med tiltrædelse samme dag.

Stk. 3. Personen skal kunne og ville møde til samtaler, kontaktforløb og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dagen efter, at personen har modtaget indkaldelse hertil fra kommunen eller anden aktør.

§ 8. En person skal kunne overtage rimeligt arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid.

Stk. 2. Rimeligt arbejde er alt arbejde, som den pågældende skønnes at kunne klare.

§ 9. En person skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra bopæl til arbejdssted på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde skal personen dog kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra bopæl til arbejdssted på op til 4 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 2. Hvis personen bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må den pågældende acceptere denne transporttid.

Stk. 3. En person, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdssøgning mv.

§ 10. En person skal være aktivt arbejdssøgende. Personen skal søge rimeligt arbejde, jf. § 8, stk. 2, og skal så vidt muligt søge arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid og arbejde, der udbydes hele året.

Stk. 2. Personen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område.

Stk. 3. Personen skal efter krav fra AF eller kommunen søge konkrete, åbne jobordrer.

§ 11. En person skal deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. En person, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal kunne overtage arbejde, jf. §§ 7-9, og søge arbejde, jf. § 10, medmindre kommunen har fraveget kravet.

§ 12. En person skal møde til indkaldte formidlingssamtaler og kontaktdatoer på AF.

Stk. 2. Personen skal også møde til indkaldte formidlings- eller opfølgningsssamtaler i kommunen.

Stk. 3. Personen skal give meddelelse til AF, kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den pågældende skal

1)   møde til formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen,

2)   møde til formidlet jobsamtale hos en arbejdsgiver, eller

3)   møde til et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 3

Supplerende hjælp og frigørelsesattest mv.

§ 13. En person, der arbejder på nedsat tid, kan kun få supplerende hjælp, hvis den pågældende kan overtage arbejde, jf. §§ 7-9.

Stk. 2. Hvis personen har et opsigelsesvarsel, skal arbejdsgiveren erklære at ville se bort fra opsigelsesvarslet, hvis personen skulle få tilbudt andet arbejde, som bevirker, at den pågældende i højere grad eller helt bliver selvforsørgende, medmindre den nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for overtagelse af andet arbejde.

Stk. 3. Arbejdsgiverens erklæring, jf. stk. 2, skal fremgå af en frigørelsesattest eller af en ansættelseskontrakt.

Stk. 4. Personen kan få supplerende hjælp fra ansættelsesforholdets første dag, når arbejdsgiverens erklæring er modtaget i kommunen i underskrevet stand senest 10 hverdage efter, at ansættelsen er begyndt, eller efter at personen skal have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende hjælp. De 10 hverdage, eksklusive lørdage, beregnes fra og med den dag, arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. Hvis kommunen modtager arbejdsgiverens erklæring efter 10-dages-fristen, kan personen tidligst få supplerende hjælp fra den dag, kommunen modtog erklæringen.

§ 14. En person kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om personen har borgerligt ombud eller andet erhverv i det offentliges interesse, som begrænser muligheden for at overtage arbejde.

Kapitel 4

Fritagelse for rådighedsforpligtelsen

§ 15. En person skal ikke stå til rådighed for et arbejde eller et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis

1)   tilbudet ikke kan anses for rimeligt på grund af forhold, der vedrører tilbudets indhold,

2)   den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,

3)   afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4)   den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1, 2 og 7, § 14, stk. 1-3 og 8, og § 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5)   den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6)   den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående og efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7)   den pågældende er omfattet af en friperiode efter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

8)   den pågældende aftjener værnepligt,

9)   arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, eller

10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk. 2. De personer, der er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter stk. 1, nr. 2, 4 og 6-9, skal ikke stå til rådighed efter denne bekendtgørelse, mens fritagelsen varer.

Kapitel 5

Konsekvenser og sanktioner

§ 16. En person kan ikke få hjælp, så længe personen ikke er tilmeldt AF, jf. § 5, eller ikke kan overtage arbejde, jf. §§ 7-9.

Stk. 2. Kommunen kan ud fra en konkret vurdering, jf. § 23, træffe afgørelse om, at en person ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke kan få hjælp.

§ 17. En person, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, i lov om aktiv socialpolitik vil få en sanktion efter lovens § 38 a, hvis personen

1)   undlader senest 1 måned efter tilmelding til AF at lægge sit CV ind i Job- og CV-banken, jf. § 6,

2)   undlader efter krav fra AF eller kommunen at søge konkrete, åbne jobordrer, jf. § 10, eller

3)   undlader at give meddelelse om sygdom til AF, kommunen eller arbejdsgiveren i forbindelse med udeblivelse fra tilbud, formidlingssamtaler, formidlede jobsamtaler mv., jf. § 12.

Stk. 2. Personen vil dog ikke få en sanktion, hvis den pågældende er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, eller introduktionsydelse efter integrationsloven.

§ 18. En person, der uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vil få fradrag i hjælpen efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 19. Hjælpen til en person ophører, hvis personen uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde eller et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, så længe muligheden for at benytte tilbudet består.

Stk. 2. Hjælpen ophører endvidere, hvis en person uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at fraværet kan ligestilles med en afvisning af tilbudet.

Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, ophører hjælpen, hvis personen ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi personen uden rimelig grund gentagne gange afviser et tilbud om arbejde eller et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så længe muligheden for at benytte tilbudet består.

Kapitel 6

Rådighedsvurdering

§ 20. Kommunen skal undersøge og vurdere en persons rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet.

§ 21. Kommunen skal endvidere vurdere en persons rådighed, hvis personen

1)   afslår et formidlet arbejde,

2)   udebliver fra en formidlingssamtale eller en kontaktdato på AF,

3)   udebliver fra en formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen, eller

4)   undlader at give meddelelse til AF, kommunen eller en arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor den pågældende skal møde til et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

Stk. 2. Kommunen skal også vurdere, om personen skal have en sanktion efter § 38 a i lov om aktiv socialpolitik.

§ 22. Kommunen skal vurdere en persons rådighed, når personen 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med kontaktforløb, formidling af arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. Rådighedsvurderingen skal herefter foretages, hver gang personen melder sig syg i forbindelse med de nævnte aktiviteter, indtil personen ikke har modtaget hjælp i en periode på 6 sammenhængende måneder.

§ 23. Ved vurderingen efter §§ 20-22 skal der foretages en samtidig vurdering af, om personen fortsat modtager hjælp alene på grund af ledighed.

Stk. 2. Ved vurderingen efter §§ 20-22 skal kommunen sikre sig, at personen selv gør en indsats for at komme ud af sin ledighed ved bl.a. at søge arbejde og deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 7

Oplysningspligt

§ 24. En person skal medvirke til sin sags oplysning. Modtager personen hjælp, skal personen oplyse om ændringer af betydning for hjælpen, jf. § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Personen skal, jf. stk. 1, oplyse kommunen om

1)   eventuelle begrænsninger i rådigheden for arbejdsmarkedet,

2)   arbejdssøgning,

3)   afslag på formidlet arbejde og ophør i arbejde, afslag på og ophør i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt om grunden til afslaget eller ophøret.

Stk. 3. For kommunens opfølgning i kontaktforløbet, sagsbehandling og adgang til indhentelse af oplysninger gælder i øvrigt reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 25. En person, der er tilmeldt AF, skal give AF fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidlingen af arbejde. Oplysninger om job og om personens arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund mv. lægges ind i Job- og CV-banken.

Stk. 2. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Job- og CV-banken.

Stk. 3. Personen skal give AF og kommunen adgang til sit CV.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2003 1) .

§ 27. For personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden arbejder på nedsat tid med et opsigelsesvarsel og ikke kan overtage arbejde, træder bekendtgørelsens § 13 i kraft den 1. oktober 2003.

Arbejdsdirektoratet, den 20. august 2003

Jesper Hartvig Pedersen

/Karen Elise Fangel

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.