Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt
    Kapitel 2Arbejdsformidlingens underretning af
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsesaktivitet og
indberetningspligt ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

I medfør af § 104, stk. 4, og § 108 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt

§ 1. En person, der deltager i et tilbud om vejledning og opkvalificering i henhold til kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har pligt til at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

§ 2. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til Arbejdsformidlingen eller kommunen, såfremt begyndelses- eller sluttidspunktet for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet oplyst, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 2. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om deltageren overholder pligten efter § 1, jf. dog § 3, stk. 1. Overholder deltageren ikke pligten efter § 1, skal uddannelsesstedet straks underrette Arbejdsformidlingen eller kommunen herom.

Stk. 3. Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der varetager opgaverne over for Arbejdsformidlingen eller kommunen i henhold til stk. 1 og 2.

§ 3. Ved videregående uddannelser, hvor deltageren ikke har mødepligt, er det alene deltageren selv, der er forpligtet til straks at meddele Arbejdsformidlingen, arbejdsløshedskassen eller kommunen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Deltageren skal desuden selv straks underrette Arbejdsformidlingen, arbejdsløshedskassen eller kommunen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen, kommunen og en deltagers arbejdsløshedskasse kan indhente en erklæring fra deltageren, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter.

Stk. 3. Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse.

§ 4. Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt.

Stk. 2. Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes deltagerens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt.

Stk. 3. I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal deltageren selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, Arbejdsformidlingen/kommunen og arbejdsløshedskassen.

§ 5. Bliver enten Arbejdsformidlingen, kommunen eller en deltagers arbejdsløshedskasse bekendt med omstændigheder, der giver anledning til formodning om, at en deltager ikke længere aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter, uden at der dog foreligger underretning fra uddannelsesstedet i henhold til § 2, stk. 2, kan Arbejdsformidlingen, kommunen eller arbejdsløshedskassen indhente nærmere oplysninger hos uddannelsesstedet om, hvorvidt den pågældende deltager aktivt i uddannelsen, jf. dog § 3, stk. 1.

Kapitel 2

Arbejdsformidlingens underretning af arbejdsløshedskassen

§ 6. Når Arbejdsformidlingen modtager underretning om, at en deltager

1)   ikke påbegynder uddannelsen,

2)   ikke deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter,

3)   ophører med at deltage i uddannelsen i utide eller

4)   i øvrigt ikke opfylder betingelserne

skal Arbejdsformidlingen straks underrette deltagerens arbejdsløshedskasse med henblik på, at udbetalingen af aktiveringsydelse, herunder eventuelle tilskud til deltagerbetaling og befordringsgodtgørelse, standses.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen træffer derefter afgørelse om, hvorvidt tilbuddet om vejledning og opkvalificering med aktiveringsydelse skal tilbagekaldes.

Stk. 3. Når arbejdsløshedskassen modtager underretning, jf. stk. 1, træffer arbejdsløshedskassen afgørelse om at standse udbetalingen af aktiveringsydelse, herunder eventuelle tilskud til deltagerbetaling og befordringsgodtgørelse.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 896 af 1. december 1997 om indberetningspligt ved særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter samt voksen- eller efteruddannelse i forbindelse med aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, og bekendtgørelse nr. 1343 af 18. december 2000 om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 19. juni 2003

Lars B. Goldschmidt

/Kim Svendsen-Tune