Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde
med stoffer og materialer

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 309 af 25. april 2003, om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, affattes bilag 2 således:

»

BILAG 2

Arbejdsprocesser jf. § 1

For nedenstående arbejdsprocesser gælder - foruden kapitel 2 i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt - de bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 3, som der er henvist til ud for den enkelte proces i kolonnen »særlige bestemmelser«.

 

 

Processer

Særlige
bestemmelser

Uddybende
bemærkninger og
begrænsninger

 

Fremstilling af auramin

§§ 29-32

 

 

Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk sur proces

§§ 29-32

 

 

Arbejde som indebærer udsættelse af støv, røg eller tåge, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelråsten

§§ 29-32

 

|

Arbejde som indebærer udsættelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg

§ 34

Reparationsarbejde på træskibe på faste arbejdssteder.

Se også bilag 1 til bekendtgørelsen under stenkulstjæreprodukter.

 

 

§§ 29-32

Anden anvendelse.

Se også bilag 1 til bekendtgørelsen under stenkulstjæreprodukter.

|

Arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg)

§ 18, stk.2.,
§ 25, §26

Svejsning og skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil. Polering er ikke omfattet.

 

Forsvejsning m.v. i rustfrit stål, se under nikkel.

 

 

 

 

 

 

§ 26

Uddannelsen skal være gennemført senest den 1. februar 2005.

 

 

 

 

 

 

§ 25

Instruktionen efter § 25 skal gentages med 6 måneders mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter § 26 er gennemgået.

|

Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ

 

 

 

Arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid

 

 

«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2003.

Arbejdstilsynet, den 22. oktober 2003

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager