Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé

Ej ophørt mere end midlertidigt som selvstændig erhvervsdrivende.
Medlemmet meldte sig ledig d. 2.7.97 efter ophør med selvstændig virksomhed (vognmandsfor-retning) pga. afsagt konkurs d. 23.6.97.
D. 15.3.00 konstaterede Told og Skat ved et kontrolbesøg hos bl.a. xxx ApS (ægtefællens vognmandsvirksomhed), at medlemmet havde udført arbejde uden at indsende lønoplysninger herom. Direktoratet indberettede forholdet d. 25.1.01 til xxx.

Af køreskiver ses, at medlemmet kørte for xxx i perioden februar 1998 til august 1998. Forholdet er ikke oplyst over for skattemyndighederne eller på dagpengekort. Medlemmet oplyste, at han kørte som chauffør, mens han modtog dagpenge, idet han kørte med et par timer om morgenen for at sætte nye chauffører ind i kørslen.   Medlemmets navn stod på skiven fordi han hentede chaufførerne.

Told & Skat oplyste, at xxx blev registreret for moms mv. pr. 23.5.97, at xxx ApS efter registrering fortsatte på medlemmets konto hos en Overvognmand, blot under et andet navn, at der er 12 lastbiler og 3 hængere, der var   benyttet af medlemmets tidligere firma, som også benyttes af xxx.

Kassen fandt, at medlemmet skulle tilbagebetale dagpenge fra 1.7.97-10.8.98, i alt brutto 123.779 kr. og indstillede, at medlemmet skulle pålægges en karantæne på 962 timer. Kassen fandt, at væsentlige dele af medlemmets tidligere virksomhed var videreført af ægtefællen, og at medlemmet   derfor anses for ikke at have været ophørt som selvstændig. Han havde derfor modtaget dagpenge med urette. Direktoratet tiltrådte kassens afgørelse.

Ankenævnet fandt ligeledes, at medlemmet ikke kunne anses for ophørt mere end midlertidigt som selvstændig erhvervsdrivende, hvorfor han havde modtaget dagpenge med urette, der skulle til-bagebetales til kassen, i alt kr. 123.779 (brutto). Han skulle endvidere have en effektiv karantæne på 962 timer for svig.

Ankenævnet fandt således, at medlemmet ikke kunne anses for ophørt med beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende, idet det blev anset for at være for stor en grad af identitet mellem den virksomhed, som medlemmet tidligere drev og den virksomhed, som ægtefællen nu drev.

Uagtet at medlemmets ægtefælle var registreret som ejer af virksomheden xxx ApS, anså ankenævnet medlemmet for at være engageret i og tilknyttet viksomheden i en sådan grad og på en sådan måde, at han fortsat måtte anses for selvstændig erhvervsdrivende.

Det var ankenævnets vurdering, at da en del aktiver af medlemmets tidligere virksomhed i form af lastbiler/hængere nu ejedes og benyttedes af ægtefællens virksomhed, og da xxx ApS blot var   fortsat på medlemmets tidligere konto hos xxx forinden afsigelsen af konkursdekretet, og da medlemmet var beskæftiget i ægtefællens virksomhed som ulønnet chauffør både ved opstarten af ægtefællens virksomhed og i perioden februar 1998 til august 1998, at medlemmet ikke i forbindelse hermed kan anses for ophørt som selvstændig erhvervsdrivende uagtet, at xxx ApS formelt ejes af medlemmets ægtefælle.

Den fulde tekst

Ej ophørt mere end midlertidigt som selvstændig erhvervsdrivende. 962 timers karantæne for svig samt tilbagebetaling af dagpenge

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på vegne af xxx på møde den 20. marts 2003.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Deres klient kan ikke anses for ophørt mere end midlertidigt som selvstændig erhvervs-drivende, hvorfor Deres klient i perioden fra den 2. juli 1997 til 10. august 1998 har modtaget dagpenge med urette, der skal tilbagebetales til arbejdsløshedskassen, i alt kr. 123.779 (brutto).

Deres klient skal endvidere have en effektiv karantæne på 962 timer for svig.

Begrundelsen for, at Deres klient ikke kan anses for ophørt med beskæftigelse som selv-stændig erhvervsdrivende er, at der anses for at være for stor en grad af identitet mellem den virksomhed, som Deres klient tidligere har drevet og den virksomhed, som Deres klients ægtefælle nu driver.

Uagtet at Deres klients ægtefælle er registreret som ejer af virksomheden XXXXApS, anser ankenævnet Deres klient for at være engageret i og tilknyttet viksomheden i en sådan grad og på en sådan måde, at Deres klient fortsat må anses for selvstændig erhvervsdrivende.

Ankenævnet har lagt til grund, at der den 23. juni 1997 blev afsagt konkretdekret i forbindelse med Deres klients vognmandsvirksomhed, hvorfor Deres klient formelt må anses for ophørt med sin personligt ejede virksomhed.

Ankenævnet har videre lagt til grund, at Deres klients samlever/nu ægtefælles virksomhed XXXXApS blev registreret for moms pr. 23. maj 1997. Denne virksomhed er ligeledes en vognmandsvirksomhed.

Ankenævnet har lagt vægt på, at det er oplyst fra Told og Skat:

i   At Told og Skat ved et kontrolbesøg den 15. marts 2000 har konstateret, at Deres klient har udført arbejde for XXXXApS uden at der er indsendt lønoplysninger herom.

i   At Deres klient over for Told og Skat har oplyst, at han "i starten" kørte som ulønnet chauffør for at få firmaet XXXXApS i gang og stadig kørte, når der var behov herfor.

i   At det fremgår af køreskiver, at Deres klient har kørt for i XXXXApS i perioden februar 1998 til august 1998.

i   At 12 lastbiler og 3 hængere fra Deres klients tidligere virksomhed nu benyttes i ægtefællens virksomhed.

i   At 10 af disse lastbiler/hængere nu ejes af XXXXApS, og at XXXXApS er indtrådt i leasingkontrakterne for de 5 resterende lastbiler/hængere.

i   At det er Told og Skats klare opfattelse, at XXXXApS er en videreførelse af Deres klients tidligere virksomhed.

Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det er oplyst fra xxx, at XXXXApS efter sin registrering fortsatte på Deres klients tidligere konto hos xxxx, blot under et andet navn. Det fremgår af udprint fra kontoen, at XXXXApS i maj 1997 har benyttet xxxx konto, og at denne ikke blev lukket ved konkursdekretet.

Sammenfattende er det ankenævnets vurdering, at da en del aktiver af Deres klients tidligere virksomhed i form af lastbiler/hængere nu ejes og benyttes af ægtefællens virksomhed, og da XXXXApS blot er fortsat på Deres klients tidligere konto hos xxxx forinden afsigelsen af konkursdekretet, og da Deres klient har været beskæftiget i ægtefællens virksomhed som ulønnet chauffør både ved opstarten af ægtefællens virksomhed og i perioden februar 1998 til august 1998, at Deres klient ikke i forbindelse hermed kan anses for ophørt som selvstændig erhvervsdrivende uagtet, at XXXXApS formelt er ejet af Deres klients ægtefælle.  

Ankenævnet anser således ikke Deres klient for mere end midlertidigt ophørt som selvstændig erhvervsdrivende ved sin ledigmeldelse, hvorfor Deres klient uberettiget har modtaget dagpenge i perioden 2. juli 1997 til 10. august 1998.

Begrundelsen for tilbagebetalingen af dagpengene for hele perioden er, at Deres klient har fortiet oplysninger, der var af betydning for retten til dagpenge, eftersom Deres klient ikke har oplyst arbejdsløshedskassen om ægtefællens virksomhed, herunder om overførelsen af aktiver til virksomheden samt om Deres klients ulønnede beskæftigelse i ægtefællens virksomhed, men i stedet urigtigt anførte 0 arbejdstimer på dagpengekortene.  

Da Deres klient ikke oplyste arbejdsløshedskassen om ægtefællens virksomhed samt om sin egen ulønnede beskæftigelse heri, men i stedet oplyste 0 timer på dagpengekortene, har Deres klient derved optrådt svigagtigt over for arbejdsløshedskassen.

Ankenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det må have stået Deres klient klart ved udfyldelsen af dagpengekortene med 0 timer, at oplysningerne på dagpengekortene ikke var korrekte, idet han var beskæftiget i vognmandsvirksomheden, som bortset fra ægtefællens formelle registrering som ejer, ikke på væsentlige punkter afveg fra den virksomhed, som Deres klient selv har været registreret som ejer af indtil den afsagte konkurs.

Da det fremgår udtrykkeligt af vejledningen til dagpengekortene, at al arbejde skal oplyses, herunder arbejde i forbindelse med selvstændig virksomhed samt ulønnet arbejde, er det ankenævnets vurdering, at Deres klient bevidst har undladt at oplyse om sine arbejdstimer på dagpengekortene og derved har fået arbejdsløshedskassen til at udbetale ydelser, som han ikke var berettiget til.

For så vidt angår Deres bemærkninger om, at det er korrekt, at XXXXApS er indtrådt i flere leasingaftaler, som oprindelig var indgået med Deres klient skal ankenævnet bemærke, at det fremgår af det i sagen oplyste fra Told- og Skat, at alene 5 ud af de nævnte 15 lastbiler/hæn-gere har været leaset, hvorimod de resterende 10 lastbiler/hængere tidligere har været ejet af Deres klients tidligere virksomhed, og nu er ejet af Deres klients ægtefælles virksomhed XXXXApS.

Ankenævnet skal henvise til arbejdsløshedsforsikringslovens § 57, § 86 og § 87 samt til § 4 i direktoratets bekendtgørelse nr. 502 af 7. juni 2000 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Der henvises endvidere til § 1 og § 2 i direktoratets bekendtgørelse nr. 937 af 25. oktober 1996 om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hoved-beskæftigelse.

Ankenævnet tiltræder således direktoratets afgørelse af 25. april 2002.

På ankenævnets vegne

 

xxxx
xxx

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

xxx
xxxx

Arbejdsdirektoratet + akter

1. Sagsforløb

Arbejdsdirektoratet fremstillede sagen på denne måde:

"Sagen er opstået ved, at Told- og skatteregion xxx den 21. december 2000 skrev til direktoratet og informerede om, at man i forbindelse med udførslen af et kontrolbesøg hos XXXXApS og xxx Transport den 15. marts 2000 konstaterede, at De havde udført arbejde uden at der var indsendt lønoplysninger herom.

Direktoratet har den 25. januar 2001 indberettet forholdet til xxx.

Af foreliggende køreskiver fremgår det, at De har kørt i perioden februar 1998 til august 1998.

De har ikke oplyst om beskæftigelsen på Deres dagpengekort.

I brev modtaget af kassen den 2. marts 2001 skriver De, at De kan oplyse at De har kørt som chauffør samtidig med at De har modtaget dagpenge fordi, De kørte med et par timer på morgenstunden, for at sætte nye chauffører ind i kørslen. Grunden til at Deres navn har stået på skiven er, at De hentede chaufførerne. Dette er alt De har kørt, ellers har De blot været passager et par timer. Det er selvfølgelig en stor fejl fra chaufførens side ikke at skifte skive, da han jo skal dette ifølge loven.

XXX skrev til Dem den 23. marts 2001 og bad Dem oplyse, hvorfor De ikke har oplyst om arbejdet på Deres dagpengekort, hvornår De blev gift og hvornår De startede Deres arbejde i virksomheden.

  XXX har aldrig modtaget svar på dette brev.

XXX modtog materiale fra Told og Skatteregion Kalundborg den 20. juni 2001.

Oplysningerne viser,

-   at XXXXApS blev registreret for moms mv. pr. 23. maj 1997,

-   at XXXXApS efter registrering fortsatte på Deres konto hos Roland Munch, blot under et andet navn,

-   at der er 12 lastbiler og 3 hængere, der har været benyttet af Deres tidligere firma, som også benyttes af XXXXApS.

Direktoratet modtog den 4. januar 2002 xxx's afgørelse af den 1. august 2001.

Ifølge afgørelsen skal De tilbagebetale dagpenge for perioden 1. juli 1997 til 10. august 1998, i alt brutto 123.779 kr. Kassen har også indstillet, at De skal pålægges en karantæne på 962 timer.

Kassen lægger i afgørelsen til grund, at   væsentlige dele af Deres tidligere virksomhed er blevet videreført af Deres tidligere samlever, nu ægtefælle, og at De derfor anses for aldrig at have været ophørt som selvstændig. De har derfor modtaget dagpenge med urette.

Kassen finder, at De ved ikke at have oplyst, at Deres tidligere samlever, nu ægtefælle, drev virksomheden videre, har fortiet omstændigheder, som var bestemmende for, at XXX udbetalte dagpengene selvom De ikke var berettiget hertil.

Deres advokat xxx påklagede i brev af 24. august 2001 XXX's afgørelse. I klagen fremgår det bl.a. at De bestrider, at XXXXApS direkte har videreført den af Dem drevne vognmands-forretning. Advokat Peter Blindum anfører også, at han mangler at modtage en række oplys-ninger og at han derfor vil fremkomme med en uddybende klage.

XXX har efterfølgende flere gange skrevet til advokat Peter Blindum og udbedt sig denne uddybende klage, men har aldrig modtaget svar og har derfor oversendt sagen til direktoratet den 3. januar 2002."

2. Arbejdsdirektoratets afgørelse

Direktoratet traf den 25. april 2002 denne afgørelse:

"De skal betale i alt 123.779 kr. (før skat) tilbage til a-kassen.

De skal have en effektiv karantæne på 962 timer for svig.

Begrundelse og regler mv.

Det fremgår af sagen, at De meldte Dem ledig ved ledighedserklæring af den 2. juli 1997. Årsagen var, at De var ophørt med xxxx, Transport p.g.a. konkurs.

Samtidig stiftede Deres daværende samlever, nu hustru, selvskabet XXXXApS.

De har oplyst, at De i starten kørte som ulønnet chauffør for at få firmaet i gang.

Der foreligger 50 køreskiver for perioden 24. februar 1998 til 5. august, hvoraf det fremgår, at xxxx har kørt.

Told og Skatteregion xxxx har oplyst, at der er mindst 12 lastbiler og 3 hængere, der har været benyttet af Deres tidligere firma, som i forlængelse heraf også er benyttet af XXXXApS.

Det er Told og Skatteregion xxxxs opfattelse, at XXXXApS er en direkte videreførelse af vognmandsforretningen der blev drevet af Dem.

Direktoratet har lagt til grund for sin afgørelse, at De har fået dagpenge med urette i perioden fra 1. juli 1997 til 10. august 1998, idet De har angivet at være ophørt med Deres selvstændige virksomhed, selvom Deres ægtefælle/samlever efterfølgende fortsatte virksomheden, hvor De faktisk er beskæftiget.

Hovedreglen ved ophør med selvstændig virksomhed er, at virksomheden skal være endeligt overdraget eller lukket.

Af bekendtgørelse nr. 937 af 25. oktober 1996 fremgår således,

§ 2. Et medlem anses for ophørt mere end midlertidigt med det personlige arbejde i virksomheden, når det dokumenteres, at virksomheden endeligt er overdraget eller lukket .

Stk. 2. Et medlem kan anses for ophørt fra et tidligere tidspunkt end den endelige overdragelse eller lukning, hvis medlemmet dokumenterer mere end midlertidigt at være afskåret fra fortsat at drive virksomheden.

Stk. 3. Et medlem kan ved tvangsauktion endvidere anses for ophørt i perioden indtil virksomhedens salg på tvangsauktion, når det dokumenteres, at

-   der er indgivet begæring om tvangsauktion,

-   virksomheden er overtaget til brugeligt pant og/eller administration af panthaver,

-   virksomheden drives uden bistand fra medlemmet og/eller ægtefællen/samleveren og/eller umyndige børn, og

-   medlemmet er fraflyttet ejendommen, hvis medlemmets bopæl har været beliggende på samme adresse som virksomheden.

Det er endvidere en betingelse, at medlemmet skriftligt erklærer sig indforstået med straks at meddele kassen, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt i litra a-d, herunder når virksomheden er blevet solgt på tvangsauktion. Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved overgang til efterløn.

Stk. 4. Et medlem kan ikke opfylde betingelserne i stk. 1-3 ved overdragelse til ægtefælle/samlever og/eller umyndige børn.

Da De overdrog virksomheden til Deres ægtefælle/samlever og dermed ifølge nævnte § 2 reelt aldrig ophørte med at drive selvstændig virksomhed, var De ikke berettiget til at modtage dagpenge.

Direktoratet mener, at De ved ikke at oplyse om, at Deres ægtefælle/samlever drev væsentlige dele af virksomheden videre havde til hensigt, at få XXX til at udbetale Dem dagpenge, som De ikke var berettiget til.

Direktoratet mener derfor, at det er bevist, at De for at få en ydelse De ikke har haft ret til, bevidst har undladt at oplyse om alle Deres arbejdstimer på dagpengekortene. De har dermed ikke overholdt Deres oplysningspligt overfor a-kassen.

Direktoratet har lagt vægt på,

-   at det fremgår af forsiden på dagpengekortene, at De skal læse vejledningen, før De udfylder dagpengekortene,

-   at det tydeligt fremgår af vejledningen, at De som arbejdsløs er forpligtet til at oplyse om alt arbejde (lønnet og ulønnet), og uanset hvornår arbejdet foregår,

-   at det udfra køreskiver har kunnet konstateres, at De har kørt i perioden februar 1998 til august 1998,

-   at De på intet tidspunkt har oplyst om beskæftigelsen på Deres dagpengekort,

-   at   De ved Deres underskrift på tro og love har erklæret, at oplysningerne på dagpengekortene var korrekte,

-   at De til told og Skat i xxx har oplyst, at De har kørt som chauffør samt instrueret nyansatte,

Det må således have stået Dem klart, at De ved ikke at oplyse om den selvstændige virksomhed fik a-kassen til at udbetale ydelser, som De ikke var berettiget til.

Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for a-kassen, kan direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 962 timer. Det fremgår af § 87, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 603 af 25. juni 2001.

Af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 502 af 7. juni 2000 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse ( sanktionsbekendtgørelsen) fremgår det, at har medlemmet begået svig, skal medlemmet have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst udgøre 962 timer.

Af § 4, stk. 2, fremgår det, at karantænen beregnes ved at omregne tilbagebetalingsbeløbet til timer. Det sker ved at dividere beløbet med den omregningssats, der gælder på konstateringstidspunktet. Medlemmet skal herefter have en effektiv karantæne på 3,5 gange det beregnede timetal, dog mindst 37 timer. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal.

Deres karantæne for svig er beregnet således:

Tilbagebetalingsbeløbet (svig) 123.779 kr.

123.779 divideret med 144,20 = 858,39 timer

858,39 gange med 3,5 = 3004,37 timer

rundes op til nærmeste hele tal = 3005 timer

Karantænen kan dog højst udgøre 962 timer.

Karantænen er derfor beregnet til 962 timer."

3. Klagen til ankenævnet

Ved brev af 15. maj 2002 klagede De på xxx vegne   over direktoratets afgørelse.

De oplyste, at Deres klient fortsat bestred, at han har drevet selvstændig virksomhed - direkte eller indirekte - ligesom Deres klient bestred, at XXXXApS er en videreførelse af den virksomhed, som Deres klient drev indtil foråret 1997.

De oplyste, at De skulle afholde et møde med Deres klient i den nærmeste fremtid og i hvilken forbindelse De havde anmodet Deres klient om at fremskaffe yderligere oplysninger, således at De formentlig inden for 2-3 uger   kunne en mere uddybende klage.

Hverken arbejdsdirektoratet eller arbejdsmarkedets ankenævn har modtaget yderligere fra Dem.

4. Arbejdsdirektoratets bemærkninger til klagen

Ved oversendelsen af sagen til ankenævnet den 28. juni 2002 fandt direktoratet ikke, at der var fremkommet nye oplysninger, der gav anledning til at ændre direktoratets afgørelse af 25. april 2002.

5. Nyt efter klagen

./.

6. Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997

§ 57. Dagpenge kan kun udbetales til et medlem, som er ledigt, jf. dog kapitel 11 b. Dagpenge kan ikke udbetales for ledighedsperioder, hvor medlemmet er berettiget til en dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren, jf. § 84, medmindre andet følger af regler fastsat af Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen i medfør af § 84, stk. 9.

....

Stk. 3. En selvstændig erhvervsdrivende anses for ledig, når hans personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Nærmere regler om, hvornår en selvstændig erhvervsdrivendes personlige arbejde i virksomheden anses for ophørt mere end midlertidigt, fastsættes af direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen efter forhandling med Landsarbejdsrådet.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 19. juli 2000 (ændring af sanktionsreglerne)

§ 86. Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af bestemmelsen.

....

§ 87. Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for kassen, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 962 timer. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig, kan direktøren bestemme, at pågældende slettes som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre end 5 år efter direktørens tidligere afgørelse. Et medlem, som slettes af kassen, kan genoptages som nyt medlem.

....

Stk. 3. En effektiv karantæne indebærer, at retten til ydelser, jf. dog stk. 6, bortfalder for et antal timer, hvor der ellers ville være ret til ydelser fra kassen. Er karantænen ikke udstået senest 2 år fra dens ikrafttræden, bortfalder den.

....

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler om anvendelse af stk. 1-7.

Direktoratets bekendtgørelse nr. 937 af 25. oktober 1996 om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

§ 2. Et medlem anses for ophørt mere end midlertidigt med det personlige arbejde i virksomheden, når det dokumenteres, at virksomheden endeligt er overdraget eller lukket.

Stk. 2. Et medlem kan anses for ophørt fra et tidligere tidspunkt end den endelige overdragelse eller lukning, hvis medlemmet dokumenterer mere end midlertidigt at være afskåret fra fortsat at drive virksomheden.

Stk. 3. Et medlem kan ved tvangsauktion endvidere anses for ophørt i perioden indtil virksomhedens salg på tvangsauktion, når det dokumenteres, at

a)   der er indgivet begæring om tvangsauktion,

b)   virksomheden er overtaget til brugeligt pant og/eller administration af panthaver,

c)   virksomheden drives uden bistand fra medlemmet og/eller ægtefællen/samleveren og/eller umyndige børn, og

d)   medlemmet er fraflyttet ejendommen, hvis medlemmets bopæl har været beliggende på samme adresse som virksomheden.

Det er endvidere en betingelse, at medlemmet skriftligt erklærer sig indforstået med straks at meddele kassen, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt i litra a-d, herunder når virksomheden er blevet solgt på tvangsauktion. Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved overgang til efterløn.

Stk. 4. Et medlem kan ikke opfylde betingelserne i stk. 1-3 ved overdragelse til ægtefælle/samlever og/eller umyndige børn.

Direktoratets bekendtgørelse nr. 502 af 7. juni 2000 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

§ 4. Har medlemmet begået svig, skal medlemmet have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst udgøre 962 timer.

Stk. 2. Karantænen beregnes ved at omregne tilbagebetalingsbeløbet til timer. Det sker ved at dividere beløbet med den omregningssats, der gælder på konstateringstidspunktet. Medlemmet skal herefter have en effektiv karantæne på 3,5 gange det beregnede timetal, dog mindst 37 timer. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal.

....