Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
Medlemmet underskrev den 8. september 2001 en kontrakt med Danmarks Radio om 8 timers skuespillerarbejde den 21. september 2001 og 4 timers skuespillerarbejde den 10. oktober 2001. Honoraret var på i alt kr. 6.750,-.
Arbejdsløshedskassen traf den 25. oktober 2001 afgørelse om at medlemmets arbejde var ukontrollabelt og skulle omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen på kr. 144,20. Arbejdsløshedskassen begrundede afgørelsen med at der indgik forberedelse til jobbet, og at denne forberedelsestid ikke kunne kontrolleres.

Direktoratet traf den 6. december 2001 afgørelse om at medlemmets arbejde for Danmarks Radio var ukontrollabelt hvorfor indtægten skulle omregnes til timer.

Begrundelsen var at der måtte antages at indgå forberedelsestid i medlemmets arbejde. Endvidere var hendes arbejdstid eller arbejdstidsnorm ikke fastlagt i den kollektive overenskomst som hun var omfattet af idet forberedelsestiden ikke var reguleret i overenskomsten.

Ankenævnet traf den 22. marts 2002 afgørelse om at medlemmets skuespiller-arbejde for Danmarks Radio var ukontrollabelt, og at indtægten derfor skulle omregnes til timer.

Begrundelsen var at der måtte antages at indgå forberedelsestid i medlemmets arbejde som skuespiller.

Begrundelsen var videre at medlemmets arbejdstid ikke kunne anses for kontrollabel ved arbejdsgiverens registreringer.

Endvidere var medlemmets arbejdstid eller hendes arbejdstidsnorm ikke fastsat i en kollektiv overenskomst som hun og arbejdsgiveren var omfattet af.

Endvidere henviste medlemmets skriftlige ansættelsesaftale ikke til en kollektiv overenskomst for et tilsvarende fagligt område hvori arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm var fastsat.

Endelig var arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm ikke fastsat i selve ansættelsesaftalen.

Det af medlemmet fremsendte notat fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedsskasse om fradrag for ophavsretlige indtægter som skuespiller (om hvilke indtægter der medførte fradrag og hvilke ikke) fik ikke betydning for sagens afgørelse idet det afgørende for om der skulle ske fradrag efter timer eller efter omregning, alene var om arbejdstiden var kontrollabel.

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse rettede den 28. juni 2002 henvendelse til direktoratet om sagen. Arbejdsløshedskassen vedlagde udtalelse af 21. juni 2002 fra Danmarks Radio og 2 udtalelser af 27. juni 2002 fra Dansk Skuespillerforbund.

Det fremgår af dette materiale at skuespilleren får tilsendt manuskriptet før der eventuelt indgås kontrakt. Formålet hermed er at skuespilleren skal vurdere om rollen er noget for den pågældende - ikke at replikkerne skal læres. Det fremgår videre at replikkerne læres under optagelsen. Det fremgår endeligt at arbejdstiden er fuldt kontrollabel.

Den 8. november 2002 blev der holdt møde i direktoratet med Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse og Dansk Skuespillerforbund.

Direktoratet anmodede den 25. november 2002 ankenævnets sekretariat om at vurdere om de nye oplysninger gav ankenævnet anledning til at genoptage behandlingen af sagen.

På sit møde den 1. maj 2003 besluttede ankenævnet at genoptage behandlingen af sagen. Nævnet ændrede sin afgørelse af 22. marts 2002 således at medlemmets skuespillerarbejde for Danmarks Radio den 21. september og den 10. oktober 2001 ansås for kontrollabelt idet arbejdstiden blev kontrolleret ved arbejdsgiverens registreringer.

Ankenævnet lagde vægt på udtalelse af 21. juni 2002 fra Danmarks Radio og 2 udtalelser af 27. juni 2002 fra Dansk Skuespillerforbund idet der heraf fremgik at skuespilleren fik tilsendt manuskriptet før der evt. blev indgået kontrakt med henblik på at skuespilleren skulle vurdere om rollen var noget for den pågældende - og ikke at replikkerne skulle læres. Det fremgik også at replikkerne blev lært under optagelsen, og at arbejdstiden var fuldt kontrollabel.

Den fulde tekst

Skuespiller, ukontrollabel arbejdstid, Danmarks Radio, omregning

 

 

Ankenævnet traf den 22. marts 2002 afgørelse om at Deres skuespiller-arbejde for Danmarks Radio - den 21. september og den 10. oktober 2001 - var ukontrollabelt, og at indtægten derfor skulle omregnes til timer.

Begrundelsen var at der måtte antages at indgå forberedelsestid i Deres arbejde som skuespiller.

Begrundelsen var videre at Deres arbejdstid ikke kunne anses for kontrollabel ved arbejdsgiverens registreringer.

Endvidere var Deres arbejdstid eller Deres arbejdstidsnorm ikke fastsat i en kollektiv overenskomst som De og arbejdsgiveren var omfattet af, og Deres skriftlige ansættelsesaftale henviste ikke til en kollektiv overenskomst for et tilsvarende fagligt område hvori arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm var fastsat.

Endelig var arbejdstiden eller en arbejdstidsnorm ikke fastsat i selve ansættelsesaftalen.

Det af Dem fremsendte notat fra xxx Arbejdsløshedsskasse om fradrag for ophavsretlige indtægter som skuespiller (om hvilke indtægter der medførte fradrag og hvilke ikke) fik ikke betydning for sagens afgørelse idet det afgørende for om der skulle ske fradrag efter timer eller efter omregning, alene var om arbejdstiden var kontrollabel.

*

xxx Arbejdsløshedskasse rettede den 28. juni 2002 henvendelse til direktoratet om sagen. Arbejdsløshedskassen vedlagde udtalelse af 21. juni 2002 fra Danmarks Radio og 2 udtalelser af 27. juni 2002 fra Dansk Skuespillerforbund.

Af udtalelse af 21. juni 2002 fra Danmarks Radio fremgår bl.a.:

"I forbindelse med kontraktforhandlingen vil skuespilleren ofte (ikke altid) få tilsendt det foreløbige manuskript til brug for en saglig vurdering af arbejdets art og af, hvorvidt den pågældendes faglige- såvel som kunstneriske evner rækker til jobbet: Har du lyst til at påtage dig denne opgave? Ved serieproduktion, som er den største arbejdsplads for tiden, findes manuskripterne slet ikke, når engagementet indgås."

Endvidere fremgår af udtalelse af 27. juni 2002 fra Dansk Skuespillerforbund:

"Efter vores opfattelse er et manuskript i denne fase at ligestille med en arbejdsbeskrivelse, til brug for en faglig, kunstnerisk og personlig vurdering af jobbets omfang og karakter. Skuespilleren vil således typisk læse hele manuskriptet uanset hvor stor/lille en rolle pågældende bliver tilbudt, og ikke kun sine egne replikker. Såfremt AD/Ankenævnet havde ret i sin påstand skulle den enkelte bruge manuskriptet til at orde (lære) sin rolle hvilket ikke er tilfældet. Det skal samtidig påpeges, at gennemlæsningen foregår før, der eventuelt indgås kontrakt på produktionen.

Denne indledende proces, mener vi kan sammenlignes med en almindelig arbejdssøgning, hvor der først er en foreløbig kontakt, men når man efterfølgende kaldes ind til samtale forsøger at sætte sig mere ind i jobbets karakter. Det er på niveau med at tjekker firmaets hjemmeside eller på anden vis søger oplysninger om virksomheden, for at være klædt på til forhandlingen om hvorvidt der kan/skal indgås kontrakt eller ej."

Endvidere fremgår af udtalelse af 21. juni 2002 fra Danmarks Radio:

"Arbejdstiden er altså for det første aftalt, for det andet udført under arbejdsgiverens tilsyn, for det tredje dokumenteret, således at den for det fjerde til hver en tid er kontrollabel."

Endelig fremgår af udtalelse af 27. juni 2002 fra Dansk Skuespillerforbund:

"Både produktionslederen og skuespilleren registrerer tidspunktet for arbejdstidsophør med henblik på betaling for timer ud over 4 (1/2 dag) hvis det er det der er aftalt, eller evt. overarbejde udover 8 timer for en hel dag."

Den 8. november 2002 blev der holdt møde i direktoratet med xxx Arbejdsløshedskasse og Dansk Skuespillerforbund.

Direktoratet anmodede den 25. november 2002 ankenævnets sekretariat om at vurdere om de nye oplysninger gav ankenævnet anledning til at genoptage behandlingen af sagen.

Ankenævnet har på baggrund heraf besluttet at genoptage Deres sag til fornyet behandling.

Deres sag blev behandlet på ankenævnets møde den 1. maj 2003 hvor der blev truffet følgende

AFGØRELSE

Ankenævnet ændrer sin afgørelse af 22. marts 2002 således at Deres skuespiller-arbejde for Danmarks Radio den 21. september og den 10. oktober 2001 anses for kontrollabelt idet arbejdstiden blev kontrolleret ved arbejdsgiverens registreringer, jf. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 515 af 3. juli 1998 om supplerende dagpenge § 3, stk. 1.

Ankenævnet har lagt vægt på udtalelse af 21. juni 2002 fra Danmarks Radio og 2 udtalelser af 27. juni 2002 fra Dansk Skuespillerforbund idet det heraf fremgår at skuespilleren får tilsendt manuskriptet før der eventuelt indgås kontrakt med henblik på at skuespilleren skal vurdere om rollen er noget for den pågældende - og ikke at replikkerne skal læres. Det fremgår også at replikkerne læres under optagelsen, og at arbejdstiden er fuldt kontrollabel.

På ankenævnets vegne

xxx
fuldmægtig

 

Kopi til:

xxx Arbejdsløshedskasse

xxx Arbejdsløshedskasse

Arbejdsdirektoratet
+ akter