Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Forøgelse af antallet af assistancetimer til handicappet ansat i skånejob
En person, der led af astma- og allergi samt en bindevævslidelse havde fået bevilget 9 timers personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv. Bevillingen blev givet i forbindelse med at den pågældende påbegyndte et skånejob som kontorassistent med 30 timers arbejdsuge. Assistancen var bevilget til diverse skriveopgaver på pc, , fotokopiering, løfteopgaver, pakning af brochurer m.v.

Ca. et år senere ansøgte arbejdsgiveren om en forøgelse af bevillingen, idet der henvistes til, at der var sket en forværring og yderligere funktionsnedsættelse af den handicappedes helbredstilstand. Det oplystes bl.a. at den handicappede ikke længere kunne klare skrivopgaverne alene.

AF afslog ansøgningen med henvisning til, at den handicappede selv skulle være i stand til at klare de indholdsmæssige arbejdsopgaver, at erhvervet ikke måtte være uforeneligt med handicappet, og at ansættelsen ikke måtte have karakter af almindelig vikardækning.

Arbejdsgiveren klagede over afgørelsen, idet denne ikke mente, at arbejdet var uforeneligt med den pågældendes handicap.

AF fastholdt afslaget og henviste yderligere til, at der snarere burde tages hensyn til forværringen af den handicappedes helbredstilstand ved en tilpasning af timetallet i skånejobbet under hensyn til vilkårene i den førtidspension, som den handicappede var tilkendt.

Arbejdsgiveren klagede, idet det blev gjort gældende, at AF med afslaget gjorde forskel på bevilling af timer til handicappede i skånejob og handicappede ansat på ordinære vilkår. Arbejdsgiveren anmodede ankenævnet om at tage stilling til, om det var korrekt, at der kunne bevilges et mindre antal timer til ansatte i skånejob end til ansatte på ordinære vilkår.

Ankenævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte AF´s skøn over, at der ikke kunne bevilges yderligere assistance.

Ankenævnet bemærkede, at vurderingen af behovet for assistance skulle ske på baggrund af oplysninger om arbejdstiden, en specifikation af til hvilke opgaver der ansøgtes om assistance, og lægelige oplysninger om handicappets art og indflydelse på erhvervsevnen. Timetallet skulle fastsættes på baggrund af disse oplysninger, dog således, at der max kunne bevilges 20 timers assistance ugentligt ved fuldtidsbeskæftigelse.

Ankenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke forelå oplysninger om ændringer af den handicappedes arbejdsopgaver, og at det til sagen var oplyst, at den handicappede ikke længere selv kunne klare skiveopgaverne. Ankenævnet henviste til, at den personlige assistance ikke måtte overtage den handicappedes arbejdsfunktioner, men alene måtte bistå med de praktiske funktioner.

Ankenævnet bemærkede, at der ikke i lov om kompensation til handicappede i erhverv var hjemmel til at bevilge et mindre antal timer til handicappede i skånejob end til handicappede ansat på ordinære vilkår. Ankenævnet henviste til, at der i loven netop var sket en sidestilling af bl.a. stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår og skånejobs til personer, der modtog social pension. Udgangspunktet for vurderingen var således det samme - det helbredsbetingede behov og den ugentlige arbejdstid.

Den fulde tekst

Ansøgning om forøgelse af antallet af assistancetimer til handicappet ansat i skånejob

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på vegne xxx, cpr. nr. xxx, vedrørende Arbejdsformidlingen xxx afslag på bevilling af yderligere assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv på møde den xxx 2003.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte AF-xxx skøn over, at der ikke kan bevilges xxx yderligere end de allerede bevilgede 9 timers assistance ugentligt efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv.

Ankenævnet lægger ved afgørelsen til grund:

i   at xxx den 25. juni 2001 af AF-xxx fik bevilget 9 timers personlig assistance ugentligt i forbindelse med hendes ansættelse i skånejob 30 timer ugentligt ved xxx

i   at bevillingen var en imødekommelse af xxx og xxx ansøgning om 9 timers ugentlig assistance til skriveopgaver på edb, fotokopiering, løfteopgaver m.v., og pakning af brochurer,

i   at xxx den xxx 2002 ansøgte AF-xxx om en forhøjelse af antallet af assistancetimer til xxx,

i   at ansøgningen var begrundet med, at xxx havde fået yderligere funktionsnedsættelse med flere smerter i leddene, specielt ved belastning, og at hun som følge deraf bl.a. ikke længere havde mulighed for at klare skriveopgaverne selv, og

i   at AF-xxx afslog ansøgningen med henvisning til, at det ifølge de gældende regler er et krav, at personen med handicap selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, at erhvervet ikke må være uforeneligt med handicappet, og at ansættelse af den personlige assistent ikke måtte have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Ankenævnet bemærker, at vurderingen af behovet for assistance skal ske på baggrund af oplysninger om den ugentlige arbejdstid, en specifikation af til hvilke opgaver der søges assistance og lægelige oplysninger om handicappets art og indflydelse på erhvervsevnen. Timeantallet fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af behovet, dog således at der som udgangspunkt maksimalt kan bevilges 20 timers assistance ugentligt ved fuldtidsbeskæftigelse og således, at der sker en forholdsmæssig nedsættelse ved færre arbejdstimer.

Ankenævnet lægger ved afgørelsen vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om ændringer i xxx arbejdsfunktioner i forhold til, hvad der var tilfældet på tidspunktet for den oprindelige bevilling af 9 timers assistance.

Ankenævnet lægger videre vægt på, at xxx i redegørelsen for sit øgede behov for assistance har oplyst, at hun ikke længere selv kan klare skriveopgaverne, og at hun på grund af smerter i fødderne ofte har behov for en person, der kan hente de ting til hende, som hun skal bruge.

Ankenævnet lægger endelig vægt på, at den personlige assistent ikke må overtage den handicappedes arbejdsfunktioner, men at assistenten alene må bistå med de praktiske funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den handicappede ikke selv kan klare.

Ankenævnet bemærker, at der ikke i lov om kompensation til handicappede i erhverv eller i den tilhørende bekendtgørelse er hjemmel til at bevilge et mindre antal assistancetimer til en handicappet i skånejob, end til en handicappet ansat på ordinære vilkår. Der henvises herved til, at der i loven netop er sket en sidestilling af bl.a. stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår og skånejobs til personer, der modtager social pension.

Udgangspunktet for vurderingen af behovet for personlig assistance er således det samme: Det helbredsbetingede behov og den ugentlige arbejdstid. I alle tilfælde er det også et krav, at personen med handicap faktisk kan bestride den stilling, som den pågældende er ansat til.

Da der ved tilrettelæggelsen af arbejdstiden og arbejdsfunktionerne i skånejobbet må antages at være mulighed for at tage de nødvendige skånehensyn, finder ankenævnet det ikke ukorrekt, at AF-xxx har henvist til denne mulighed for at tilpasse jobfunktionerne til xxx helbredsmæssige formåen.

Ankenævnet henviser til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001, § 7, stk. 2 og 3, og til Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1334 af 14. december 2000 om kompensation til handicappede i erhverv m.v., §§13 - 15.

Ankenævnet tiltræder således AF-xxx´s afgørelse af xxx 2002.

På ankenævnets vegne

 

xxx
xxx

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

AF-xxx
xxx

1. Sagsforløb

Det fremgår af sagen, at xxx lider af astma/allergi og en kronisk bindevævslidelse.

Siden xxx 2001 har xxx været ansat i skånejob 30 timer ugentligt hos xxx.

Den xxx 2001 ansøgte xxx om bevilling af personlig assistance til xxx i forbindelse med   ansættelsen i skånejobbet pr. xxx 2001. Det var i ansøgningsskemaet oplyst, at xxx var ansat som kontorassistent, og at der   ansøgtes om 9 timers assistance til: Skriveopgaver på Edb, fotokopiering, løfteopgaver m.v., og pakning af brochurer.

Den xxx 2001 imødekom AF- xxx ansøgningen, idet der blev bevilget tilskud til ansættelse af personlig assistance i 9 timer ugentligt fra den xxx 2001 og indtil videre.

Den xxx 2002 ansøgte xxx AF-xxx om en forhøjelse af antallet af assistancetimer til xxx. Xxx henviste til en vedlagt redegørelse for det øgede behov fra xxx.

I redegørelsen af xxx 2002 skrev xxx:

"Undertegnede xxx har siden seneste bevilling af antal timer til personlig assistance, fået yderligere helbredsproblemer og dermed yderligere funktionsnedsættelse.

I xxx 2001 havde jeg en akut infektion med kraftige ledreaktioner, og hvor jeg samtidig i en kort periode ikke kunne gå uden støtte. Jeg har fået udleveret krykstokke, som jeg lejlighedsvis har behov for.

Siden da har jeg haft flere smerter i leddene i hvile, men specielt ved belastning. Dette har bevirket, at jeg har haft større behov for hjælp, såvel herhjemme som på arbejdspladsen.

Jeg har ikke længere mulighed for at klare skriveopgaverne selv, og samtidig har jeg på de dårligste dage store problemer med at gå, grundet smerter fra fødderne.

Jeg har derfor ofte behov for en person, der kan hjælpe med at hente de ting som jeg skal bruge.

Til Deres orientering er jeg meget glad for stadig at kunne få lov til at virke på en arbejdsplads med min intellekt. Arbejdet er forbundet med stor livskvalitet for mig, som jeg meget nødig vil være foruden.

Jeg håber at ovenstående oplysninger er tilstrækkelige, men jeg står selvfølgelig til rådighed hvis De ønsker yderligere informationer. "

2. Arbejdsformidlingens afgørelse

Arbejdsformidlingen xxx traf den xxx 2002 denne afgørelse:

"Vedrørende Xxx - Cpr. nr. xxx

Ansøgning om forhøjet timetal til personlig assistance

  Med brev af xxx 2002 har xxx, anmodet Arbejdsformidlingen xxx om stillingtagen til et muligt forhøjet antal timer til ovennævnte, i forbindelse med hendes bevilling til personlig assistance i hendes skånejob i xxx 30 timer pr. uge.

I forbindelse med ovennævntes ansættelse i skånejobbet xxx 2001, fik xxx bevilget 9 timers personlig assistance, til følgende konkrete arbejdsfunktioner:

Skriveopgaver på EDB
Fotokopiering
Løfteopgaver m.v.
Pakning af brochurer

Det fremgår af xxx medsendte redegørelse fra xxx af xxx 2002, at hun siden nævnte bevilling, har fået yderligere helbredsproblemer, og dermed yderligere funktionsnedsættelse i forhold til skånejobbet i xxx.

Endvidere nævnes i redegørelsen, at pågældende siden bevillingen har haft akut infektion med kraftige ledreaktioner til følge, og at der bl.a. som følge deraf er større behov for hjælp på arbejdspladsen. Her nævnes bl.a. yderligere hjælp til skriveopgaver og afhentning af materialer som skal bruges i dagligt arbejde.

Under henvisning til xxx anmodning, samt ovennævnte beskrivelse, skal Arbejdsformidlingen xxx meddele afslag på ansøgningen om flere timer til personlig assistance til xxx, i forbindelse med hendes ansættelse i skånejob i xxx.

Afslaget gives med baggrund i Arbejdsmarkedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1334 af 14. december 2000 paragraf 14, stk. 1 og 2, hvoraf fremgår, at personen med handicap selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og at erhvervet ikke må være uforeneligt med handicappet, ligesom ansættelse af en personlig assistent ikke må have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp."

AF-xxx´s afgørelse var ledsaget af en klagevejledning.

3. Klagen til ankenævnet

I brev til ankenævnet af xxx 2002 klagede De over AF-xxx´s afgørelse. I klagen anførte De:

"Xxx anker hermed afgørelsen, foretaget af Arbejdsformidlingen xxx d.d. xxx 2002, hvori der gives afslag på ansøgning om forhøjelse af timer til personlig assistent for xxx.

Afslaget begrundes med at ovennævnte selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og at erhvervet ikke må være uforeneligt med handicappet.

Xxx er ansat som projektsygeplejerske. Hun igangsætter projekter og står for fundraising til gennemførelse af samme.

Derudover varetager hun personaleadministrationen, herunder lønninger, indberetninger, refusionsanmodninger m.m.

Mange af de indholdsmæssige opgaver klarer hun selv, men hun har hjælp til en del af de administrative opgaver, bl.a. skriveopgaver på EDB, større kopieringsarbejder m.m. Vi har erfaret at xxx grundet forværring i hendes helbredstilstand er blevet mere afhængig af hjælp, hvorfor vi har søgt om forhøjelse af timetallet.

Vi har meget sært ved at tro at erhvervet skulle være uforeneligt med handicappet! xxx er ansat i skånejob, og under de aftalte skånehensyn udfører hun det af xxx ønskede arbejde.

Vi er ikke enige i afgørelsen og baggrunden herfor, og anmoder Arbejdsmarkedets Ankenævn om at revurdere   afgørelsen."

Ankenævnets sekretariat anmodede den xxx 2002 AF-xxx om bemærkninger til klagen samt om oversendelse af samtlige sagsakter.

4. Arbejdsformidlingens bemærkninger til klagen

AF-xxx fremsendte den xxx 2002 sine bemærkninger til klagen. I brevet skrev AF-xxx:

"Vedrørende klage fra xxx - cpr. nr. xxx

Arbejdsmarkedets Ankenævn har i skrivelse af xxx 2002 - j. nr. xxx - bedt om Arbejdsformidlingens bemærkninger til klagen fra xxx ved xxx.

Det fremgår af klagen, at xxx i sin stilling som projektsygeplejerske varetager mange af de indholdsmæssige opgaver selv men, at hun har hjælp til en del af de administrative opgaver, bl.a. til skriveopgaver på EDB, større kopieringsarbejder m.m.

Det fremgår ligeledes af klagen, at en forværring i xxx helbredstilstand har gjort hende mere afhængig af hjælp, hvilket er baggrund for ansøgning om forhøjelsen af timetallet til en personlig assistent.

Arbejdsformidlingen har den xxx 2002 givet afslag om mulig forhøjet timetal til personlig assistance, udover de allerede bevilligede 9 timer.

Afslaget er begrundet i, at Arbejdsformidlingen er af den opfattelse, at de yderligere nævnte helbredsmæssige problemer, skal tilpasses i xxx timetal i skånejobbet under hensyn til den tilkendte førtidspensions vilkår.

Afslaget gives på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1334 af 14. december 2000, § 14, stk. 1 og 2.

Kopi af sagen akter er vedlagt."

5. Nyt efter klagen

I brev til ankenævnet af xxx 2002 kommenterede De AF-xxx´s besvarelse til ankenævnet. I brevet skrev De:

"Vedlagt sendes kommentarer i forbindelse med afslag om mulig forhøjet timetal til personlig assistance til xxx, Cpr. nr. xxx.

Vi henviser til de tidligere fremsendte bemærkninger, og anmoder Arbejdsmarkedets Ankenævn om at tage stilling til, om der i forbindelse med skånejobs er et mindre antal timer, der kan bevilges personlig assistance til end ved beskæftigelse på ordinære vilkår for handicappede personer.

xxx er mundtligt blevet gjort bekendt med at timetallet for personlig assistance ikke kan øges.  

xxx er af den opfattelse, at der gøres forskel på bevilling af antal timer til handicappede i skånejob og handicappede på ordinære vilkår.

Som tidligere oplyst har xxx grundet forværring i helbredstilstanden et stort behov for assistance i f. m. udførelse af sine arbejdsopgaver.

Vi i xxx vil blive glade for en stillingtagen til timetallet for personlig assistance for xxx."

Ankenævnets sekretariat rettede den xxx 2003 telefonisk henvendelse til xxx med henblik på at få klarlagt, om den ændrede stillingsbetegnelse for xxx fra "kontorassistent" til "projektsygeplejerske" dækkede over ændringer i xxx stillingsindhold i forhold til det tidligere oplyste.

xxx oplyste på sekretariatets forespørgsel, at hun oprindelig var uddannet sygeplejerske. Hendes stillingsbetegnelse var blevet ændret, fordi der var kommet mere omsorgsmæssige funktioner ind i hendes stilling, f.eks. i forbindelse med samtaler med forældre og børn, kommunikation med myndigheder, videreformidling af oplysninger m.v.  

Der var dog ikke tale om væsentligt ændrede arbejdsopgaver i forhold til tidligere; det var stadig en administrativ stilling, hvor hun havde brug for assistance til de tidligere beskrevne funktioner

6. Regler

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001

...

§ 7. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår, eller den personlige assistance rekvireres som tegnsprogstolkning efter nærmere fastsatte regler herfor. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau. Den handicappede person skal forud for ansættelsen af en assistent godkende denne.

  Stk. 2. Tilskud kan kun ydes til en bestemt arbejdsfunktion i en bestemt virksomhed.

  Stk. 3. Tilskud kan ydes for assistance i gennemsnitlig indtil 20 timer pr. uge for en bestemt periode eller indtil videre. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 5, stk. 2, kan der ydes tilskud op til fuld tid. En handicappet person, der har mere end ét af de i § 4 nævnte handicap eller i øvrigt har et meget betydeligt handicap, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

...

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1168   af 17. december 2002 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

...

§ 13. Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af handicappet ikke selv kan udføre.

Stk. 2. Assistancen kan fordeles på flere assistenter. Den samlede assistance må ikke overstige det maksimale timeantal, der kan bevilges, jf. § 15.

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med handicappet. Personen med handicap skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Stk. 2. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

§ 15. Der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt.

...