Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Medlemmet betalte sit medlemsbidrag af én a-kasse via PBS. Den 1. maj 1997 blev han ansat som leder af et nyt kontor i Bangkok og rejste 3 uger til Bangkok for at etablere kontoret.
I starten af juni 1997 blev han overflyttet fra a-kassen til en anden a-kasse. Per 1. september 1997 flyttede han til Thailand på en adresse med nummeret 159/6. Adressen blev meddelt til folkeregisteret, banker, skattevæsenet, forsikringsselskaber og fagforbundet, men ikke til a-kassen, da medlemmet troede, at a-kassen og fagforbundet udvekslede oplysninger. Efter flytningen modtog medlemmet fagforbundets medlemsblad fuldstændig, som han skulle med en korrekt fungerende adresseforandring.

Den 13. september 1997 modtog a-kassen meddelelse
om, at han var flyttet til en adresse med nummeret 159/9, hvilket var en forkert oplysning fra folkeregistret. A-kassen kunne imidlertid ikke vide, at medlemmet reelt boede på en adresse med nummeret 159/6.

Der er uklarhed om, hvorvidt medlemmets medlemsopkrævninger i juli og august 1997 foregik på PBS eller ikke. Medlemmet mener selv, at de foregik via PBS, men har ikke kunnet dokumentere dette, da banken ikke gemmer så gamle oplysninger. A-kassen mener, at han fik tilsendt girokort på den oprindelige adresse i Danmark i disse to måneder.

A-kassen sendte herefter et girokort til betaling den 1. oktober 1997 til den adresse i Bangkok, som folkeregistret havde opgivet. Girokortet kom ikke retur og blev ikke betalt, hvorefter a-kassen sendte rykker- og slettebrev henholdsvis den 5. november og den 9. december 1997. Heller ikke disse breve kom retur, og medlemmet blev herefter slettet som medlem af a-kassen.

I april 1998 ændrede folkeregisteret uden særlig begrundelse adressen til den rigtige adresse (nr. 159/6), hvilket først er en oplysning, der er kommet frem efterfølgende.

Den 3. juni 2002 vendte det tidligere medlem tilbage til Danmark uden arbejde og henvendte sig i a-kassen, hvor han fandt ud af, at han var blevet slettet som medlem.

Han oplyste, at han aldrig havde modtaget nogen breve fra a-kassen, og at han havde troet, at indbetalingerne via PBS fra den konto, han betalte til, blot gik, som de skulle.

Han oplyste endvidere, at det thailandske postvæsen ikke ville tilbagesende udenlandsk fejladresseret post, og at de personer, der boede på adressen med nr. 159/9, ikke havde nogen anelse om, at han boede på adressen med nr. 159/6.

Han oplyste yderligere, at post adresseret til hans tidligere adresse i Danmark ville være blevet omadresseret til hans forældre/ægtefælle, og at fejlen, hvis a-kassen havde sendt girokortet til denne adresse, derfor ville være blevet opdaget. A-kassen har hertil oplyst, at de sendte et girokort til hans tidligere adresse den 6. september 1997, men de kunne ikke sige, om dette girokort blev returneret.

Da det tidligere medlem er 58 år gammel, er sletningen af væsentlig betydning for hans muligheder for at opnå efterløn.

A-kassen traf den 19. juni 2002 afgørelse om, at sletningen af medlemskabet stod ved magt på trods af de nye oplysninger i sagen. A-kassen lagde særlig vægt på, at det tidligere medlem ikke havde meddelt adresseforandring til selve a-kassen.

Arbejdsdirektoratet tiltrådte afgørelsen den 12. november 2002, idet direktoratet lagde vægt på den manglende adresseforandring til a-kassen og på, at a-kassen ud fra de oplysninger, som a-kassen havde, havde fulgt den korrekte procedure for sletning af medlemskab.

Ankenævnet var enig i, at medlemskabet ikke kunne genoprettes pr. 1. oktober 1997.

Den fulde tekst

Genoprettelse af medlemskab

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 10. juli 2003.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

De kan ikke få genoprettet medlemskabet af a-kassen per 1. oktober 1997.

BEGRUNDELSE

Ankenævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at

i   De i juni 1997 blev overflyttet fra xxx til xxx Arbejdsløshedskasse (a-kassen),

i   De den 1. september 1997 flyttede til Thailand på en adresse, hvor husnummeret var 159/6,

i   De meldte adresseflytning til folkeregisteret, fagforbundet m.v., men ikke til a-kassen,

i   a-kassen den 13. september 1997 modtog meddelelse fra folkeregisteret om, at De var flyttet til Thailand på en adresse, hvor husnummeret var 159/9,

i   a-kassen kort efter denne meddelelse sendte et girokort til opkrævning af medlemsbidrag for oktober 1997 til den adresse, folkeregisteret havde opgivet,

i   a-kassen, da girokortet ikke kom retur, den 5. november 1997 sendte en rykkerskrivelse til adressen med husnummeret 159/9, og

i   at a-kassen, da rykkerskrivelsen heller ikke kom retur, den 9. december 1997 sendte et slettebrev til adressen med husnummeret 159/9.

Ankenævnet har endvidere noteret sig, at De og a-kassen ikke er enige om, hvordan medlemsbidraget blev betalt inden den 1. oktober 1997. De har oplyst, at kontingentet blev betalt via PBS, og at De havde set medlemsbidraget til a-kassen på PBS-oversigterne for juli og august 1997. A-kassen har oplyst, at De fik fremsendt girokort til betaling.

Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at en person kan blive slettet som medlem af a-kassen efter en nærmere bestemt procedure, hvis personen ikke betaler medlemsbidrag, jf. § 78 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997). De betalte ikke medlemskontingent til a-kassen i hele den periode, hvor De boede i Thailand, hvilket var i perioden fra den 1. oktober 1997 til den 2. juni 2002.

Ankenævnet har endvidere ved afgørelsen lagt vægt på, at et medlem af xxx Arbejdsløshedskasse efter § 16 i vedtægterne for a-kassen er forpligtet til at melde flytning af adresse til a-kassen. De meldte ikke flytning af adresse til a-kassen, men kun til forbundet, idet De gik ud fra, at forbundet og a-kassen udvekslede oplysninger.

Ankenævnet kan godt forstå, at De finder det uheldigt, at folkeregisteret opgav Deres adresse forkert til a-kassen. Ankenævnet finder imidlertid, at a-kassen set ud fra de oplysninger, som a-kassen havde i sagen, umiddelbart behandlede sagen efter en korrekt procedure, da a-kassen ikke havde mulighed for at vide, at girokortet, rykkerbrevet og slettebrevet ikke kom frem til Dem, fordi ingen af disse breve blev sendt retur til a-kassen.

Ankenævnet finder således, at De må bære risikoen for, at De ikke meldte adresseflytning til a-kassen, og for, at uheldige omstændigheder som følge af den manglende adresseoplysning førte til, at De blev slettet som medlem af a-kassen.

Ankenævnet har herved i øvrigt lagt vægt på, at De har oplyst, at De havde tilmeldt betalingen af Deres medlemsbidrag til PBS. De burde efter ankenævnets opfattelse ved kontrol af PBS-oversigterne være blevet klar over, at De ikke betalte medlemsbidrag til a-kassen, og herefter have rettet henvendelse til a-kassen relativt hurtigt efter den 1. oktober 1997.

Ankenævnet henviser til § 78 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997) og til § 16 i Vedtægterne for Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af 12. november 2002.

På ankenævnets vegne

xxx

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

xxx Arbejdsløshedskasse
Arbejdsdirektoratet + akter

1. Sagsforløb

Arbejdsdirektoratet fremstillede sagen på følgende måde:

"Det fremgår af sagen, at a-kassen den 13. september 1997 modtog meddelelse fra CPR-registret om, at De var flyttet fra xxx til 159/9 xxx, Thailand.

A-kassen sendte i midten af september 1997 en opkrævning af medlemsbidrag til Dem for perioden 1. oktober 1997 - 31. december 1997. Den 17. september 1997 sendte a-kassen et udlandsinfo brev til Deres adresse i Thailand, og brevet kom ikke retur.

Da De ikke betalte medlemsbidraget for oktober kvartal 1997, sendte a-kassen Dem et rykkerbrev den 5. november 1997 med betalingsfrist til den 27. november 1997.

Den 9. december 1997 sendte a-kassen Dem et slettebrev, hvoraf fremgik, at De var slettet som medlem af a-kassen. Det fremgik endvidere, at Deres medlemskab kunne genoprettes, hvis De betalte det skyldige beløb senest den 7. januar 1998.

Da De ikke betalte det skyldige beløb til tiden, blev De herefter slettet af a-kassen med virkning pr. 1. oktober 1997.

De oplyste i Deres klage af 7. juni 2002, at De henvendte Dem i a-kassen den 3. juni 2002 for at anmode om arbejdsløshedsunderstøttelse. De fik den chokerende meddelelse om, at De var blevet slettet som medlem. Ved en personlig henvendelse i   december måned 2001 havde a-kassen bekræftet, at De var berettiget til dagpenge straks efter Deres hjemkomst og havde i den forbindelse udleveret de nødvendige blanketter. De konstaterede, at a-kassen havde sendt slettebrevet til den forkerte adresse i Thailand.

De oplyste videre, at De umiddelbart efter Deres ansættelse den 1. maj 1997 blev overflyttet fra xxx til a-kassen. Opkrævningen foregik via PBS og De husker, at De havde set a-kassens opkrævninger på betalingsoversigten fra månederne juli og august 1997 inden Deres udrejse omkring den 1. september 1997.

A-kassen traf den 19. juni 2002 afgørelse om, at a-kassen fastholdt slettelsen, og at Deres medlemskab ikke kunne genoprettes. A-kassen havde ikke registreret Deres fremmøde i december måned 2001, men betvivlede det ikke, hvilket dog ikke ændrede afgørelsen, idet De ikke havde betalt restancen inden fristens udløb den 7. januar 1998. Det fremgår af afgørelsen, at a-kassen ved søgning hos CPR-registret den 4. juni 2002 fik den oplysning, at De den 6. april 1998 flyttede til adressen 159/6 xxx Thailand.

I brev af 28. juni 2002 har De klaget over a-kassens afgørelse. De anførte, at brevet blev sendt til den forkerte adresse i Thailand, og normalt returneres breve fra udlandet ikke. De anførte, at De havde boet uafbrudt på den samme adresse i Thailand i perioden 1. juli 1997 - 31. maj 2002, og at det havde været muligt for skattevæsenet, banker, forsikringsselskaber mv. at kommunikere med Dem på den korrekte adresse.

De anmodede om, at Deres medlemskab blev genoprettet. De gjorde opmærksom på, at a-kassen i afgørelsen havde udtalt, at a-kassen kan se bort fra overskridelse af klagefristen af særlige grunde, hvilket kan være, at medlemmet kan dokumentere, at slettebrevet først er modtaget efter fristens udløb. De mente derfor, at det forhold, at De aldrig modtog brevene, måtte sidestilles med, at de er modtaget efter fristens udløb.

De har i brev af 10. september 2002 uddybet Deres klage. De fraflyttede permanent den 1. september 1997, og De vedkendte, at De ikke underrettede a-kassen om Deres nye adresse, men De vidste ikke, at der var pligt hertil, og desuden var De under tidspres. De var sikker på, at betaling skete via PBS.

De gav udtryk for, selvom det kunne hævdes, at det var Deres ansvar at kontrollere, om der sker indbetaling til a-kassen, så fratog det ikke den fra at foretage de transaktioner på den rigtige måde, som var aftalt. De undrede Dem bl.a. over, at a-kassen den 1. september 1997 sendte giroindbetalingskort til Deres adresse i Thailand i stedet for via PBS i banken, at brevene fra a-kassen er sendt til den forkerte adresse, når andre myndigheder kunne finde adressen, at CPR-registret pludselig ændrede adressen i april måned 1998, efter at De (AMA: de)   har opgivet forkert adresse, og at (AMA: om) banken har afvist en opkrævning fra a-kassen, og hvorfor de ikke kan se så langt tilbage i tiden.

De anførte, at postvæsenet i Thailand ikke spekulerer på, om de rigtige mennesker bor på den angivne adresse og bestemt aldrig ville bruge penge på at returnere et brev, hvis modtageren skulle vise sig at være en anden end angivet på brevet.

Direktoratet sendte Deres brev til a-kassen med anmodning om deres bemærkninger.

A-kassen har fremført, at man har fulgt rykker- og sletteproceduren, at De ikke meddelte adresseændring til a-kassen, og at a-kassen forsøgte at finde Deres nye adresse via CPR-registret. A-kassen har videre fremført, at registret meddelte en forkert adresse, men det er stadig Deres ansvar, idet De ikke havde meddelt adresseændring. A-kassen vil ikke modsætte sig, hvis direktoratet finder hjemmel til at ændre afgørelsen til Deres fordel, og i den forbindelse tage i betragtning, at CPR-registret oplyste en forkert adresse.

Direktoratet sendte a-kassens brev til Dem og bad om eventuelle bemærkninger hertil.

De har bl.a. fremført, at det åbenbart er CPR-registrets fejl, at brevene er sendt til den forkerte adresse, men det er glædeligt, at a-kassen finder det uheldigt, at det undrer Dem, hvorfra a-kassen viste, at De var flyttet, at a-kassen ikke burde mundtligt have accepteret at tilmelde til PBS, men derimod have afvist det.

De har gjort opmærksom på, at det ikke er manglende vilje fra Deres side, at medlemsbidraget ikke er blevet betalt, men fordi problemet ikke var kommet til Deres kendskab."

Sekretariatet er enig i fremstillingen med de ovenfor anførte rettelser, (der følger af Arbejdsdirektoratets udtalelse af 20. december 2002 med hensyn til sagsfremstillingens side 5, afsnit 4).

2. Arbejdsdirektoratets afgørelse

Direktoratet traf den 12. november 2002 følgende afgørelse:

"Deres medlemskab af a-kassen kan ikke blive genoprettet pr. 1. oktober 1997.

Begrundelse

Direktoratet har lagt til grund, at De i brev af 9. december 1997 blev slettet som medlem af a-kassen, fordi De ikke betalte medlemsbidraget. Slettelsen havde virkning pr. 1. oktober 1997.

Hvis medlemskabet ønskes genoprettet i denne situation, skal det skyldige beløb betales inden 4 uger efter, at slettebrevet er sendt. Det fremgår af § 78, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997.

I Deres tilfælde var genoprettelsen af medlemskabet således betinget af, at De betalte alt skyldigt og forfaldent medlemsbidrag inden fristens udløb.

Direktoratet har lagt vægt på, at De ikke betalte det skyldige beløb inden fristens udløb den 7. januar 1998.

De har i klagen gjort opmærksom på, at a-kassen i sin afgørelse har udtalt, at man kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund til det, hvilket kan være, at medlemmet kan dokumentere, at slettebrevet først er modtaget efter fristens udløb. De mener, at det forhold, at brevene aldrig er modtaget må kunne sidestilles med, at de er modtaget efter fristens udløb.

Vi har lagt til grund, at a-kassen har fulgt den fremgangsmåde, der er foreskrevet i § 78 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. De særlige grunde, der kan være tale om, er ekstraordinære og force majeure-lignende omstændigheder. Da der ikke foreligger sådanne omstændigheder i Deres sag, kan der ikke ses bort fra overskridelse af fristen for betaling.

Vi har lagt vægt på, at a-kassen har forsøgt at finde Deres adresse via CPR-registret. Selvom registret oplyste en forkert adresse til a-kassen, kan det ikke føre til et andet resultat. Vi har lagt vægt på, at De ikke meddelte adresseændring til a-kassen, hvilket De har pligt til ifølge a-kassens vedtægter § 16.

Vi har videre lagt vægt på, at a-kassen ikke har fået brevene, som er sendt til Dem, retur fra Thailand. A-kassen har derfor ikke haft anledning til at tro, at De ikke skulle have modtaget brevene, og derfor har man ikke haft grund til at foretage sig yderligere for at sikre, at De modtog brevene. Det forhold, at postvæsenet i Thailand ikke returnerer breve, hvis modtageren er en anden end anført på brevet, kan ikke forudsættes bekendt.

Det er derfor direktoratets opfattelse, at De selv må bære risikoen for, at brevene ikke er kommet frem til Dem.

Vi mener heller ikke, at det forhold, at a-kassen telefonisk har sagt, at betaling fortsat skal ske via PBS, kan føre til et andet resultat. Vi har lagt til grund, at a-kassen har oplyst, at PBS alene er en aftale mellem Dem og banken, som a-kassen ikke kan indgå på Deres vegne."

3. Klagen til ankenævnet

De skrev følgende i Deres klage til ankenævnet af 23. november 2002:

"Angående sag xxx: Klage vedrørende medlemskab af xxx

Det er med stor beklagelse, at jeg d. 21. november har modtaget Arbejdsdirektoratets afslag på ovennævnte klagesag.

Idet jeg finder afgørelsen urimelig, skal jeg derfor hermed anke afslaget til Arbejdsmarkedets Ankenævn.

I afslaget lægger Arbejdsdirektoratet bl.a. til grund, at der skal foreligge "force majeure-lignende omstændigheder", for at man kan anvende den eneste undtagelsesregel i loven, nemlig hvis man ikke har modtaget slettebrevet inden betalingsfristens udløb, som jeg hævder, bør kunne sidestilles med, at jeg aldrig har modtaget brevet, bl. a. pga. "ekstraordinære" omstændigheder fordi CPR ved en fejl opgiver en forkert adresse.

I de til mig fremsendte kopier af loven og vejledninger til loven fremgår det ingen steder, at der skal foreligge "force majeure-lignende omstændigheder".

Når der i loven kun forekommer denne undtagelse, så er det netop, fordi man anser det for yderst vigtigt, at medlemmet i det mindste går en mulighed for at reagere , før en så vigtig handling som en sletning finder sted, uanset at arbejdsløshedskassen angiver at have fulgt almindelige procedurer og rutiner.

Jeg fik netop aldrig den mulighed for at reagere og bringe sagen i orden, hvilket jeg anser for at være et nøglepunkt i sagen.

Da jeg i morgen p.g.a. et midlertidigt job skal på en to ugers forretningsrejse til asien, skal jeg snarest efter min hjemkomst fremsende yderligere uddybende klagepunkter til afslaget."
De skrev endvidere følgende i Deres supplerende klage til ankenævnet af 17. december 2002:

"I fortsættelsen af mit brev af 23. november skal jeg hermed uddybe begrundelsen for min anke af ovennævnte klagesag.

Først skal jeg dog henlede opmærksomheden på nogle fejl i Deres resumé midt på side 5/6, hvor det anføres, at "CPR-registret pludselig ændrede adresse i 1998, efter at jeg har opgivet forkert adresse, og at banken har afvist en opkrævning fra a-kassen." Begge konklusioner er ikke rigtige. Jeg har ikke opgivet forkert adresse til Folkeregistret/CPR og har derfor heller ikke senere ændret den igen. Fejlen er opstået i CPR, og CPR har derfor senere i 98 rettet fejlen af en for mig ukendt årsag.

Desuden har jeg netop ikke kunnet få oplyst fra banken, om den skulle have afvist en opkrævning fra a-kassen, da banken ikke kan se så langt tilbage. Men hvorfor skulle den have gjort det, da den altid før har betalt? Sagen er nok snarere, at a-kassen ikke har sendt den opkrævning til banken som normalt, men har søgt efter en anden adresse af en uklar årsag, som a-kassen endnu ikke har besvaret. Havde man sendt opkrævningen til banken eller min gamle adresse, havde der slet ingen problemer været.

Det er korrekt, at jeg ikke vidste, at man havde pligt til at informere adresseændring til xxx, og jeg har derfor aldrig gjort det i de 30 år, siden jeg blev indmeldt. Det er nok de færreste medlemmer, som kender og har læst § 16, som der henvises til. Paragraffen er formodentlig indført, da xxx er blevet adskilt fra xxx, hvortil jeg altid har meddelt adresseændringer.

Den mest urimelige begrundelse for afslag findes dog på side 2/6, hvor man anfører, at § 78 kun kan finde anvendelse i tilfælde af force-majeure. Som allerede nævnt i mit brev af 23. november mener jeg ikke, at det kan dokumenteres.

Den mest groteske begrundelse for afslaget er dog den antagelse i xxx, at postvæseneti et u-land som Thailand må kunne formodes at fungere lige så godt som i Danmark, hvor et brev kun bliver afleveret, hvis modtagerens navn står nævnt på postkassen, og ellers bliver returneret til afsenderlandet. Hvis det virkelig er forståelsesniveauet i xxx i forhold til andre lande, må man med rette kunne drage tvivl om kravene til administrationens evne til at kunne tænke rationelt og til, hvor naiv man må have lov til at være i sit arbejde.

Sluttelig, men ikke mindst forekommer direktoratets opfattelse om, at medlemmer, der arbejder i udlandet/u-lande, selv må bære risikoen for, at brevene kommer frem til dem, som både urimelig og arrogant.

Skal det virkelig forstås således at "a-normale" medlemmer, som tillader sig at tage arbejde i udlandet, ikke har krav på samme service eller rimelig behandling som hjemmeboende medlemmer?

Kan det være rigtigt, at medlemmer, der "tjener" deres land ved at fremme den eksport, som hele Danmark lever af, ved at tage arbejde i u-lande, ofte under ugunstige og pressede forhold, at disse medlemmer ydermere skal være parate til at løbe den yderligere risiko også at miste deres rettigheder, fordi "posten" ikke når frem til dem i tide eller overhovedet? I så fald må man på det kraftigste fraråde andre medlemmer at tage arbejde i udlandet, så det ikke får uventede konsekvenser for deres senere tilværelse.

Begrundelserne for direktoratets afslag forekommer yderst urimelige og uforståelige, hvorfor jeg klart må anke afgørelsen til Arbejdsmarkedets Ankenævn, også af principielle årsager, idet jeg håber og forventer en bredere vurdering af selve sagsforløbet, i stedet for urimeligt paragrafrytteri."

4. Arbejdsdirektoratets bemærkninger til klagen

Arbejdsdirektoratet skrev følgende den 20. december 2002:

"Direktoratet sender klager af 23. november 2002 og 17. december 2002 over afgørelse af 12. november 2002.

Der er ikke kommet nye oplysninger, der giver direktoratet anledning til at ændre afgørelsen.

Vi beklager fejlen i vores afgørelse på side 5, afsnit 4, i sagsfremstillingen, hvor "De" skulle have været skrevet med lille begyndelsesbogstav, idet det refererer til CPR-registret. Næstfølgende sætning skulle have været "om banken eventuelt har afvist en opkrævning fra a-kassen".

xxx har i sin klage af 23. november 2002 bl. a. gjort gældende, at det forhold, at et medlem ikke har modtaget slettebrevet inden betalingsfristens udløb, bør kunne sidestilles med, at han aldrig har modtaget brevet bl.a. på grund af "ekstraordinære" omstændigheder, fordi CPR-registret ved en fejl opgiver en forkert adresse.

xxx har vedkendt, at han ikke underrettede a-kassen om den nye adresse.

Direktoratet mener, at xxx selv har ansvaret for, at betaling sker til tiden, og selv må bære risikoen for, at brevene ikke er kommet frem. Direktoratet har videre lagt vægt på, at xxx ikke har betalt medlemsbidrag i ca. 5 år og først ved sin hjemkomst i juni 2002 erfarede, at han var blevet slettet."

5. Nyt efter klagen

Intet.

6. Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997)

§ 78. Et medlem skal betale medlemsbidrag efter § 76 til de af kassen fastsatte tidspunkter. Medlemsbidraget skal vedrøre en nærmere angiven periode.

Stk. 2. Et medlem, der undlader at betale medlemsbidrag rettidigt, slettes som medlem af kassen med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt bidrag. Slettelse kan dog kun finde sted, hvis medlemmet ikke har betalt det skyldige medlemsbidrag senest 3 uger efter, at medlemmet skriftligt er blevet underrettet om kontingentrestancen.

Stk. 3. Skrivelsen efter stk. 2, 2. pkt., skal afsendes til de medlemmer, der ved den forudgående måneds slutning ikke har betalt det fulde medlemsbidrag, der forfalder til betaling i denne måned. Skrivelsen skal udtrykkelig angive, at medlemmet vil blive slettet, hvis det skyldige medlemsbidrag ikke bliver betalt.

Stk. 4. Hvis der af kassen i forbindelse med udsendelse af skrivelsen efter stk. 2, 2. pkt., opkræves et restancegebyr, betragtes dette som en del af det skyldige medlemsbidrag.

Stk. 5. Hvis det skyldige medlemsbidrag samt senere forfaldent medlemsbidrag og eventuelt restancegebyr, jf. stk. 2-4, betales senest 4 uger efter, at medlemmet skriftligt er blevet orienteret om slettelsen, ophæves slettelsen.

Vedtægter for xxx

Medlemmernes pligter

§ 16. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen.