Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

 

I medfør af § 32a i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991 og lov nr. 215 af 22. april 2002, § 34 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring og § 75 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, fastsættes:

§ 1. Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde har pådraget sig helbredsmæssige ulemper af skadelige påvirkninger i arbejdet, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldepligten påhviler enhver læge og tandlæge, uanset om den pågældende er praktiserende eller ansat på sygehus, klinik eller anden institution eller i bedriftssundhedstjenesten. På sygehuse og klinikker mv. påhviler anmeldepligten dog alene den ledende læge eller tandlæge på hver afdeling.

Stk. 3. Anmeldelsen skal ske, så snart lægen eller tandlægen er blevet bekendt med lidelsen mv. og den formodede sammenhæng med arbejdet.

Stk. 4. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen.

§ 2. Anmeldepligten efter § 1, stk. 1, bortfalder, når lægen eller tandlægen har sikret sig, at lidelsen allerede er anmeldt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 3. Anmeldelse efter § 1 kan ske i elektronisk form eller i papirform på særlige blanketter, der udleveres af Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen kan godkende, at anmeldelse sker i elektronisk eller papirbaseret form udarbejdet af anmelder.

Stk. 3. Anmeldelsen honoreres efter den takst, der til enhver tid er fastsat af Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 4. Undladelse af anmeldelse efter § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, straffes med bøde, jf. arbejdsmiljølovens § 84.

Stk. 2. Henvendelse til anklagemyndigheden vedrørende tiltale foretages af Arbejdstilsynet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004 og gælder for skader, der anmeldes 1. januar 2004 eller senere. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 24 af 14. januar 2003 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser og pludselige løfteskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der dog fortsat anvendes på skader, der anmeldes før 1. januar 2004.

Stk. 2. Pludselige løfteskader, jf. § 9A i lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, der er indtrådt før 1. januar 2004 og ikke er anmeldt før denne dato, anmeldes alene af arbejdsgiveren, jf. bekendtgørelse nr. 38 af 21. januar 2003 om regler for anmeldelse af arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader.

Beskæftigelsesministeriet, den 26. november 2003

Claus Hjort Frederiksen

/Ole Pontoppidan