Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2004 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

 

I medfør af § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996 som ændret ved lov nr. 1080 af 29. december 1999 og lov nr. 249 af 8. maj 2002 og lov nr. 1032 af 17. december 2002, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2004 til 380 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. ATP-lovens § 15.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Det for 2004 fastsatte bidrag opkræves hos arbejdsgiverne efter § 9 i bekendtgørelse nr. 521 af 18. juni 2003. Første bidrag opkræves efter § 9, stk. 5 i bekendtgørelsen på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar - 22. maj 2004.

Lønmodtagernes Garantifond, den 1. december 2003

Jørgen Søndergaard

/Lars Rohde